Наредба №24 от 17. 05. 2002 г за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тяхДата02.02.2018
Размер122.71 Kb.
НАРЕДБА № 24 от 17.05.2002 г. за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях
Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите,

обн., ДВ, бр. 55 от 4.06.2002 г., в сила от 4.06.2002 г.

кн. 7/2002 г., стр. 605

т. 5, р. 4, № 510в


Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:

1. определяне на зони за стопански риболов, зони за любителски риболов, зони за естествени развъдници и зони за рибовъдство в големите язовири - държавна собственост;

2. извършване на стопански, любителски риболов, рибовъдство и аквакултури в язовирите - държавна собственост;

3. категоризация на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение.

Раздел II

Определяне на зони за риболов, рибовъдство и естествени развъдници в

големите язовири - държавна собственост

Чл. 2. (1) Във всеки голям язовир - държавна собственост, се определят:

1. зона за стопански риболов;

2. зона за любителски риболов;

3. зона(и) за естествени развъдници на риба и други водни организми, в които стопанският риболов е забранен целогодишно, а любителският риболов се извършва извън определените периоди на забрана за улов;

4. зона(и) за рибовъдство, където в специализирани участъци в мрежени клетки или други плаващи, подводни или потопяеми съоръжения се отглежда и развъжда риба и/или други водни организми.

(2) Параметрите на зоните по ал. 1 се определят в съответствие с действащата нормативна уредба, регламентираща условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за експлоатацията на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 3. (1) Зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми обхващат устията на вливащите се във водния обект реки в радиус 200 м независимо от моментното водно ниво в обекта и другите подходящи места за размножаване на рибата и другите водни организми в обекта.

(2) Общата площ на зоните по ал. 1 обхваща до 20 процента от общата площ на водоема.

Чл. 4. Зоната за стопански риболов обхваща до 50 процента от бреговата ивица на водния обект и прилежащата й акватория, като площта на зоната не може да надвишава 60 процента от общата площ на водоема. Зоната за стопански риболов се определя извън границите на зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми.

Чл. 5. Зоната за любителски риболов обхваща бреговата ивица и площта на водоема извън границите на зоната за стопански риболов.

Чл. 6. (1) Зоните за рибовъдство се определят в подходящи водни участъци извън границите на зоните за естествени развъдници на риба и други водни организми.

(2) Зоните по ал. 1 обхващат площта на техническите съоръжения за рибовъдство и аквакултури и 100 м от прилежащата водна площ около тях.

Чл. 7. (1) Зоните по чл. 2 за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

(2) Със заповедта по ал. 1 се определят и параметрите на зоните по чл. 2, по предложение на ръководителя на териториалното звено (ТЗ) на ИАРА, на чиято територия се намира водният обект, и на лицето, стопанисващо обекта по смисъла на § 4, ал. 2 от Закона за водите.

(3) Предложението по ал. 2 се съгласува със съответната басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

(4) Промяна в параметрите на зоните по чл. 2 се извършва по реда на ал. 1.

Чл. 8. (1) Зоните по чл. 2 се нанасят върху картов материал от ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

(2) Зоните по чл. 2 се обозначават по брега и във водите на обекта с трайни знаци от лицето, стопанисващо обекта, в присъствието на ръководителя на съответното териториално звено на ИАРА.

Раздел III

Условия и ред за извършване на стопански, любителски риболов и

рибовъдство в язовирите - държавна собственост

Чл. 9. (1) Стопански риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва, след издаване на разрешително за стопански риболов, от собственика на обекта или от лице, на което собственикът на обекта е предоставил права за ползване по силата на договор.

(2) Когато обектът по ал. 1 е публична държавна собственост, разрешителното за стопански риболов се издава на лицето, което е сключило договор за ползване на обекта или на зона от него със стопанина на обекта по смисъла на § 4, ал. 2 от Закона за водите и притежава разрешително за ползване на воден обект съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Чл. 10. (1) Любителски риболов в определените за това обекти или зони от тях се извършва от лица, притежаващи билет за любителски риболов или разрешително за любителски риболов за чужденци.

(2) Когато няма издадено или подновено разрешително за стопански риболов във водни обекти, категоризирани в рибностопанско отношение като обекти, предназначени за извършване на стопански риболов или за извършване на стопански и любителски риболов, в тях може да се извършва любителски риболов от лицата по ал. 1.

Чл. 11. (1) Рибовъдство в специализирани участъци от определените за това обекти може да извършва собственикът или ползвателят на обекта или на зона от него след извършване на процедурите на оценка на въздействие върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

(2) Лицата, изпълнили изискванията на ал. 1, подават в съответното ТЗ на ИАРА заявление за определяне на мястото и параметрите на специализираните участъци. Към заявлението се прилага техническо описание на съоръженията за рибовъдство и аквакултури.

(3) Мястото и параметрите на специализираните участъци за рибовъдство по ал. 2 се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

(4) Лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми в специализирани участъци от определените за това обекти, се регистрират в ИАРА съгласно чл. 25 ЗРА.

Раздел IV

Категоризация на държавните язовири в рибностопанско отношение

Чл. 12. (1) Язовирите - държавна собственост, се категоризират в рибностопанско отношение като обекти, предназначени за:

1. извършване на стопански риболов;

2. извършване на любителски риболов;

3. извършване на стопански и любителски риболов.

(2) В обектите по ал. 1 може да се извършва и рибовъдство в специализирани участъци.

Чл. 13. Големите язовири - държавна собственост, се категоризират в рибностопанско отношение като обекти, предназначени за извършване на стопански и любителски риболов.

Чл. 14. В държавните язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване не се извършва рибовъдство.

Чл. 15. Язовирите - държавна собственост, които се ползват само за любителски или стопански риболов или само за рибовъдство, са посочени в приложението.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Трайни знаци" са:

а) по брега на обекта - метални табели с надписи, монтирани на вертикални метални носачи, които в основата си са анкерирани в почвата посредством бетонови блокчета;

б) във водите на обекта - метални или пластмасови шамандури, закотвени за дъното посредством тежести.

2. "Големи язовири" са язовирите, посочени в приложение № 1 към Закона за водите, които са над 2000 дка, както и язовир "Овчарица".

3. "Други подходящи места за размножаване" са заливите, разливите, плитчините и местата, определени за създаване на изкуствени гнезда за размножаване, в които рибата и другите водни организми извършват естественото си възпроизводство в обекта.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Изпълнителният директор на ИАРА определя зоните по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 в големите язовири - държавна собственост, по реда на чл. 7 в срок до 31 декември 2002 г.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.


Приложение към чл. 15

Категоризация на държавните язовири в рибностопанско отношение


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Язовир Залята ¦ Рибностопанско

¦ площ ¦ предназначение

¦ (дка) ¦

¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤1 ¦ 2 ¦ 3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Александър 10860 Стопански и любителски

Стамболийски риболов

2. Асеновец 1100 Любителски риболов

3. Ахелой 970 Стопански риболов

4. Батак 22080 Стопански и любителски

риболов


5. Беглика 356 Любителски риболов

6. Бели Лом 3450 Стопански и любителски

риболов

7. Белмекен 4531 Стопански и любителскириболов

8. Боровица 482 Любителски риболов

9. Въча 4970 Стопански и любителски

риболов


10. Георги Трайков Стопански и любителски

(Цонево) 17300 риболов

11. Голям Беглик 4126 Стопански и любителски

риболов


12. Горни Дъбник 11800 Стопански и любителски

риболов


13. Домлян 1680 Стопански риболов

14. Доспат 22000 Стопански и любителски

риболов

15. Дяково 2000 Стопански риболов16. Еница 4428 Стопански и любителски

риболов


17. Жребчево 25000 Стопански и любителски

риболов


18. Ивайловград 15000 Стопански и любителски

риболов


19. Искър 30000 Любителски риболов

20. Йовковци 5745 Любителски риболов

21. Калин 350 Любителски риболов

22. Камчия 9601 Любителски риболов

23. Карагьол 90 Любителски риболов

24. Кокаляне 300 Любителски риболов

25. Копринка 11200 Стопански и любителски

риболов


26. Кричим 790 Стопански риболов

27. Кула 1567 Стопански риболов

28. Кърджали 16070 Стопански и любителски

риболов


29. Малко Шарково 3900 Стопански и любителски

риболов


30. Огняново 1788 Любителски риболов

31. Огоста 23600 Стопански и любителски

риболов

32. Панчарево 897 Любителски риболов33. Порой 4450 Стопански и любителски

риболов


34. Пчелина (Лобош) 5380 Стопански и любителски

риболов


35. Пясъчник 9920 Стопански и любителски

риболов


36. Рабиша 3246 Стопански и любителски

риболов


37. Розов кладенец 3640 Стопански и любителски

риболов


38. Сопот 5350 Стопански и любителски

риболов


39. Среченска бара 840 Любителски риболов

40. Студен кладенец 25600 Стопански и любителски

риболов

41. Студена 1416 Любителски риболов42. Съединение 2510 Стопански и любителски

риболов


43. Тича 18700 Стопански и любителски

риболов


44. Тополница 5619 Стопански и любителски

риболов


45. Тошков чарк 254 Любителски риболов

46. Тракиец 8250 Стопански и любителски

риболов

47. Хр. Смирненски 1054 Любителски риболов(Янтра)

48. Чаира 200 Любителски риболов

49. Широка поляна 4044 Любителски риболов

(Кавал тепе)

50. Ясна поляна 2317 Любителски риболов

51. Ястребино 4800 Стопански и любителски

риболов

52. Барган 206 Стопански риболов53. Крушево 1800 Стопански риболов

54. Детелина 135 Стопански риболов

55. Трояново 1102 Стопански риболов

56. Церковски 1180 Стопански риболов

57. Скала - 1 805 Стопански риболов

58. Скала - 2 180 Стопански риболов

59. Тръстиково 2250 Стопански риболов

60. Елешница 1184 Стопански риболов

61. Генерал Киселово 985 Стопански риболов

62. Снежина 268 Стопански риболов

63. Златия 340 Стопански риболов

64. Малка Смолница 262 Стопански риболов

65. Абрит - I 580 Стопански риболов

66. Абрит - II 110 Стопански риболов

67. Комарево-Храброво 440 Стопански риболов

68. Сердика 251 Стопански риболов

69. Крапец 1728 Любителски риболов

70. Ряховски ливади 351 Стопански риболов

71. Лопушница 193 Стопански риболов

72. Паисий 2 75 Стопански риболов

73. Овча могила 444 Стопански риболов

74. Юреня 75 Стопански риболов

75. Негованка 360 Стопански риболов

76. Стражица 412 Стопански риболов

77. Караисен 1670 Стопански риболов

78. Богатово 310 Стопански риболов

79. Крамолин 198 Стопански риболов

80. Полетковци 1648 Стопански риболов

81. Ошане 84 Стопански риболов

82. Дреновец 1070 Стопански риболов

83. Бяла Рада 140 Стопански риболов

84. Божурица 237 Стопански риболов

85. Върбешница 305 Стопански риболов

86. Шишманов вал 2060 Стопански риболов

87. Девец 700 Стопански риболов

88. Дъбника 1640 Любителски риболов

89. Кринец 18 Стопански риболов

90. Стойковци 1130 Любителски риболов

91. Клисурица 225 Стопански риболов

92. Смирненски 975 Стопански риболов

93. Липница 465 Стопански риболов

94. Ковачица 1120 Стопански риболов

95. Малка Мътница 168 Стопански риболов

96. Виноградец 95 Стопански риболов

97. Братаница 20 Стопански риболов

98. Извор 800 Стопански риболов

99. Долна Диканя 900 Стопански риболов

100. Темелково 165 Стопански риболов

101. Ярловци 1078 Стопански риболов

102. Бегуновци 280 Стопански риболов

103. Осломе 176 Стопански риболов

104. Дренов дол 640 Стопански риболов

105. Берсин 540 Стопански риболов

106. Багренци 288 Стопански риболов

107. Горна Гращица 59 Стопански риболов

108. Седлото 24 Стопански риболов

109. Телиш 2320 Стопански риболов

110. Александрово 1300 Стопански риболов

111. Каменец 1800 Стопански риболов

112. Малчика 2060 Стопански риболов

113. Крушовица 500 Стопански риболов

114. Долни Дъбник 480 Стопански риболов

115. Вълчовец 646 Стопански риболов

116. Кайлъка 220 Любителски риболов

117. Мъртва долина 1 212 Стопански риболов

118. Мъртва долина 2 140 Стопански риболов

119. Морун 295 Стопански риболов

120. Табакова чешма 189 Стопански риболов

121. Света 185 Стопански риболов

122. Пелик дере 134 Стопански риболов

123. Мишковец 220 Стопански риболов

124. Пустия 220 Стопански риболов

125. Долна Митрополия 158 Стопански риболов

126. Тотлебенов вал 80 Стопански риболов

127. Телиш - 2 43 Стопански риболов

128. Марков дол 46 Стопански риболов

129. Синята река 528 Любителски риболов

130. Чернозем 788 Стопански риболов

131. Дуванли 390 Стопански риболов

132. Климент 315 Стопански риболов

133. Васил Левски 81 Стопански риболов

134. Изравнител Пясъчник 654 Стопански риболов

135. Правище 302 Стопански риболов

136. Дондуково 342 Стопански риболов

137. Брягово 963 Стопански риболов

138. Мечка 580 Стопански риболов

139. Леново 975 Стопански риболов

140. Сушица 459 Стопански риболов

141. 40-те извора 489 Любителски риболов

142. Пампорово 216 Любителски риболов

143. Бойка 740 Стопански риболов

144. Баниска 1410 Стопански риболов

145. Звънарци 134 Стопански риболов

146. Антимово 1037 Стопански риболов

147. Тетово 298 Стопански риболов

148. Валтата 78 Стопански риболов

149. Бели брег 96 Стопански риболов

150. Бебреш 736 Любителски риболов

151. Мали лаг 173 Стопански риболов

152. Правец 350 Стопански риболов

153. Етрополе 63 Стопански риболов

154. Острог 38 Стопански риболов

155. Бакър дере 1580 Стопански риболов

156. Алино 71 Стопански риболов

157. Филиповци 138 Стопански риболов

158. Пролеша 56 Стопански риболов

159. Белопопци 39 Стопански риболов

160. Долно Ново село 145 Стопански риболов

161. Добри дол 300 Стопански риболов

162. Чирпан 131 Стопански риболов

163. Найденово 127 Стопански риболов

164. Ломци 700 Стопански риболов

165. Красноселци 327 Стопански риболов

166. Овчарово 305 Стопански риболов

167. Черковна (Дъбрава) 570 Стопански риболов

168. Поляница 580 Стопански риболов

169. Желязковец 228 Стопански риболов

170. Камена чешма 237 Стопански риболов

171. Тръбач 131 Стопански риболов

172. Трапище 64 Стопански риболов

173. Книжовник 660 Стопански риболов

174. Криво поле 480 Стопански риболов

175. Изворов 410 Стопански риболов

176. Гледка 250 Стопански риболов

177. Сираково 340 Стопански риболов

178. Мандра 220 Стопански риболов

179. Сивата вода 206 Стопански риболов

180. Звиница 154 Стопански риболов

181. Бенковски 700 Стопански риболов

182. Езерово 832 Стопански риболов

183. Троян 600 Стопански риболов

184. Доситеево 975 Стопански риболов

185. Гарваново 2800 Стопански риболов

186. Клокотница 548 Стопански риболов

187. Нановица 2 107 Стопански риболов

188. Петелово 65 Стопански риболов

189. Карамфил 125 Стопански риболов

190. Даскалово 2 66 Стопански риболов

191. Нановица 1 35 Стопански риболов

192. Момина сълза 42 Стопански риболов

193. Пчеларово 2 25 Стопански риболов

194. Пчеларово 1 53 Стопански риболов

195. Токмакли 38 Стопански риболов

196. Даскалово 1 55 Стопански риболов

197. Изравнител Басамака 120 Стопански риболов

198. Изравнител Белица 120 Стопански риболов

199. Изравнител 200 Стопански риболов

Чатма дере

200. Каламица 420 Стопански риболов

201. Фисека 1100 Стопански риболов

202. Енево 170 Стопански риболов

203. Кълново 275 Стопански риболов

204. Шумен 1050 Стопански риболов

205. Нови пазар 1 371 Стопански риболов

206. Нови пазар 2 344 Стопански риболов

207. Кирилово 1200 Стопански риболов

208. Двата чучура 370 Стопански риболов

209. Овчи кладенец 260 Стопански риболов

210. Изравнител Гергана 45 Стопански риболов

211. Дженевра 50 Любителски риболов

212. Караджа дере 67 Любителски риболов

213. Тешел 100 Любителски риболов

214. Скендер дере 150 Стопански риболов

215. Овчарица 6550 Стопански и любителски

риболов

216. Бял кладенец 1186 Любителски риболов217. Изравнител 29 Стопански риболов

Белмекен


218. Ковачево 1410 Любителски риболов

219. Одринци 3400 Стопански риболов¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Каталог: dok
dok -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
dok -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dok -> Асинхронни технологии
dok -> До председателя на национално бюро за правна помощ
dok -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dok -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dok -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
dok -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dok -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница