Наредба №29 от 16 декември 2005 г за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници държавна собственостстраница3/4
Дата17.04.2017
Размер0.6 Mb.
1   2   3   4
Глава осма.

ПРОИЗВОДСТВО НА ПИКИРАНИ (ШКОЛУВАНИ) ФИДАНКИ


Чл. 81. (1) Пикирането се извършва с цел при по-малка гъстота на отглеждане и за по-кратко време да се произведат едроразмерни фиданки с добре оформени коренова система и надземна част.

(2) Чрез пикиране се произвеждат едроразмерни фиданки от бавнорастящи в млада възраст видове (ели, смърчове, мури и др.) за залесяване на обекти с утежнени почвено-климатични условия, за озеленяване, за подложки и др.

(3) Едроразмерни фиданки за залесяване могат да се произвеждат чрез презасаждане в отдела за пикиране, както и чрез рядък посев в лехи или квартали.

(4) Производството на едроразмерни декоративни фиданки протича в последователни школи - първа, втора и трета, като храстите се отглеждат до втора школа.

(5) Във втора и трета школа за декоративно производство се презасаждат вече пикираните фиданки от предходната школа.

Чл. 82. (1) Отделът за пикиране (школният отдел) се оформя в квартали.

(2) Основната обработка на почвата се извършва на дълбочина 30 - 50 cm, като кварталите в сухи райони се правят равни, а в по-влажните - издигнати на 15 - 20 cm.

(3) Различните дървесни и храстови видове се групират в кварталите според бързината на растежа, респ. срока на отглеждане в школата.

Чл. 83. (1) Като изходни материали за пикиране се използват поници, семенищни или вегетативни фиданки.

(2) Материалите за пикиране се подготвят в деня на пикиране или предишния ден, като се предпазват от просушаване.

Чл. 84. (1) Начинът на пикиране се съобразява с биологията на вида, типа и размера на изходните материали.

(2) Пониците и фиданките с открити корени се пикират по следните начини:

1. под кол или със садило;

2. с меч;

3. в бразди с лата или между дъски;

4. в дупки;

5. със садилна машина.

(3) При необходимост преди пикирането корените на фиданките се подрязват до 1/3 от дължината им.

(4) Пониците и фиданките със закрита коренова система се пикират в ръчно или машинно изкопани дупки.

Чл. 85. (1) Срокът на пикиране се съобразява с вида на изходните материали, като:

1. пониците се пикират в края на пролетта до началото на лятото;

2. фиданките с открити корени се пикират през пролетта (за иглолистни видове и където има опасност от мразоизтегляне) и през есента (за широколистни видове и в разсадници в райони с преходно-средиземноморски климат);

3. през лятото се пикират фиданки със закрита коренова система и по изключение с открита коренова система, на които е приключил растежът на летораслите (месец август).

(2) Пикирането се извършва в хладните дни и часове и при облачно време.

Чл. 86. (1) Схемите на пикиране се съобразяват с биологията на вида, условията на месторастенето в разсадника, размера на изходните материали, целта на производството и използваната механизация.

(2) Семенищните фиданки се пикират в квадратни, правоъгълни или шахматни схеми при разстояния в реда от 10 до 30 cm и междуредия 10 - 30 cm за ръчно и 60 - 150 cm при машинно засаждане.

(3) За производство на декоративни фиданки се прилагат квадратни, шахматни или правоъгълни схеми, съобразени с биологията на вида, техниката и целта на производството, като:

1. за дървесни видове - разстоянията в редовете за I школа са от 30 до 70 cm, за II школа - от 50 до 80 cm, и за III школа - от 1 до 3 m;

2. за храстови видове - разстоянията в редовете за I школа са от 20 до 60 (80) cm и само за специални цели се доотглеждат във II школа през 60 до 120 cm;

3. по-малките разстояния се прилагат за бавнорастящите и теснокоронните, а по-големите - за бързорастящите и ширококоронните видове и форми.

Чл. 87. (1) Пикираните поници и фиданки се поливат непосредствено след засаждането, а по-късно - по необходимост.

(2) За грижите по мулчиране, засенчване, подхранване, плевене и разрохкване се прилагат разпоредбите по глава шеста, раздел IV.

(3) В школите за декоративни фиданки се провеждат допълнителни грижи за оформяне на стъблата и короните, които включват:

1. изрязване на пънче - за храстите през първата или втората година и за дървета с криви стъбла;

2. изрязване на излишните леторасли и оставяне на първия най-силен леторасъл;

3. пензиране за удебеляване на стъблото - от втората година след присаждането страничните леторасли по стъблото се изрязват на 1/3 до 1/4 от дължината им, като върху оставащите части се запазват по няколко листа;

4. резитби за оформяне на короната.
Глава девета.

ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ


Чл. 88. (1) Оранжерийните технологии в горските разсадници се използват с цел интензивно производство на фиданки за видове, страдащи от слани, и за съкращаване на производствения процес.

(2) Оранжериите се използват и за вегетативно размножаване чрез вкореняване на резници и като технологичен етап при присаждането.

Чл. 89. Мястото за изграждане на оранжерия се подбира при спазване на следните изисквания:

1. да е равно и достатъчно по площ за разполагане на оранжерията с тесните страни в направление север - юг за долния горскорастителен пояс (до 600 m н.в.) и изток - запад - за средния планински пояс (от 600 до 1800 m н.в.);

2. да се избягват микрорелефните понижения, места, изложени на силни ветрове и снегонавявания;

3. почвите да са дренирани, а подпочвената вода да не достига на по-малко от 1,5 m дълбочина;

4. да е електроснабдено и с постоянен водоизточник, позволяващ темпериране на водата за поливане.

Чл. 90. (1) Оранжерийните конструкции трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да са трайни, устойчиви на вятър, сняг и слънчево прегаряне;

2. лесно да се поставя и снема фолиото и да има възможност за частично откриване на оранжерията за проветряване (фолиото да се повдига странично на 70 - 80 cm височина или да се откриват отвори с най-малко 15% от общата площ);

3. да позволяват поддържане на благоприятен микроклимат;

4. да са удобни за работа и приложение на механизация (препоръчителни са оранжерии от пирамидален и тунелен тип - с полусводест профил).

(2) Използват се стационарни и мобилни конструкции с носеща част от метал или дърво и полиетиленово покритие.

(3) Оранжериите се оборудват по възможност с поливна инсталация за мъглуване, свързана с гарантиран водоизточник и снабдена с филтри.

(4) Лехите се вкопават на 25 - 30 cm, a стените им се изготвят от устойчив материал - бетон, тухли, дъски или др.

(5) При опасност от земеровни гризачи по дъното на лехите се застила рабицова или полиетиленова мрежа.

Чл. 91. (1) В оранжерийните лехи се използват субстрати от слаборазложен торф, широколистна листовка, иглолистна листовка, градинска почва, пясък, органични и минерални торове, перлит, компостирани дървесни отпадъци и др. или смеси от тях.

(2) Преди използване субстратът се размесва и пресява.

(3) Дебелината на слоя субстрат в лехите или леглата се подбира съобразно биологичните особености на видовете и продължителността на отглеждането им.

(4) Лехите се запълват в два слоя - хранителен (25 - 28 cm) и покривен (2 - 5 cm). Хранителният слой е съставен от субстратите по ал. 1, а покривният - от промит среднозърнест пясък в чисто състояние или смесен с перлит.

(5) Субстратите се използват в продължение на два до три вегетационни периода, след което изцяло или частично се подменят.

Чл. 92. (1) Оранжериите се покриват в края на зимния период, когато средната денонощна температура достигне 3°С, като до посева се извършват подготвителните работи по лехите, субстрата, поливната инсталация и др.

(2) Посевите се извършват 3 - 4 седмици по-рано от установената средна дата за посевите на открито (края на февруари до март) и по схеми, осигуряващи пълноценно използване на площта.

(3) Посевните материали задължително се подготвят предпосевно.

(4) Гъстотата на посева се оптимизира съобразно интензивността на производството, поникваемостта в оранжерийни условия, целта на производството (размерите, които ще достигнат оранжерийните фиданки).

(5) Използват се минималните дълбочини на посев, посочени в приложение № 4.

Чл. 93. (1) В оранжерията се извършват необходимите дейности за поддържане на благоприятен микроклимат и постигане на устойчив растеж на фиданките.

(2) Светлината се осигурява по естествен път, като се следи за добрата проницаемост на покритието.

(3) Температурата се поддържа над 18 - 20°С, по възможност в оптималните 22 - 28°С, без да се допуска покачване над 30°С.

(4) Относителната влажност на въздуха се поддържа в диапазона 75 - 85%, а влажността на субстрата - в оптималните 60 - 70% от пълната влагоемност.

(5) Поливките се извършват при спазване на следните изисквания:

1. полива се под форма на водна мъгла;

2. поливките са ежедневни през първата половина на вегетационния период, а през втората му половина постепенно се разреждат на 6 - 7 пъти за 10 дни до веднъж на два-три дни;

3. след снемане на фолиото поливките са един път седмично и се извършват при облачно време или в по-хладните часове на денонощието;

4. продължителността на поливките е 15 min, а нормата е около 2,6 l/m2.

(6) В края на периода на отглеждане в закрита оранжерия се извършва постепенно закаляване на фиданките при спазване на следните изисквания:

1. започва се с проветряване нощно време в периода 15 - 30 юли;

2. проветряването продължава и през деня от 30 юли до 15 август;

3. около15 август страниците на оранжерията се откриват постоянно за 10 дни, като се оставя само покривната част.

(7) Пълното откриване на оранжериите се извършва от началото на август до началото на септември, като моментът се избира съобразно биологията на вида, адаптивните му възможности, динамиката на растежните процеси и след вдървеняване на леторастите.

Чл. 94. Допуска се и по-кратък период на отглеждане на фиданките в оранжерийна обстановка (за 8 - 10 седмици) съобразно цялостната производствена технология и при прилагане на вегетативни методи за размножаване.
Глава десета.

КОНТЕЙНЕРНО ПРОИЗВОДСТВО НА ФИДАНКИ


Чл. 95. (1) Контейнерното производство се използва в горските разсадници с цел да се преодолее сезонността в залесителната дейност, да се осигури по-добро развитие и прихващане на фиданките.

(2) Фиданките се отглеждат в полиетиленови торбички, целулозни и торфени саксийки, пластмасови или други подходящи съдове. Размерът на контейнерите, използвани за залесяване, трябва да отговаря на изискванията на част Д, т. 3 на приложение № 12 от Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни материали.

(3) В контейнери могат да се отглеждат семенищни, вегетативни и пикирани фиданки за залесяване, за декоративни цели, коледни елхи и за подложки.

(4) За запълване на контейнерите се използват субстратите по чл. 91.

(5) Контейнерното производство може да се съчетае цялостно или частично с оранжерийното производство.

Чл. 96. (1) При избора на контейнери се съблюдават следните изисквания:

1. да са изработени от нетоксичен материал;

2. да са с достатъчна трайност и якост;

3. да са с подходящи размери, обем и форма, осигуряващи балансирано развитие на кореновата система и надземната част на фиданките;

4. да не предизвикват засукване на корените;

5. да са леки и удобни за транспортиране.

(2) Повторно използване на контейнери се допуска след почистване и обеззаразяване.

Чл. 97. За посевни и посадъчни материали се използват семена, семенищни фиданки, поници, вкоренени резници или растения.

Чл. 98. (1) Посевните материали се засяват в открити лехи, оранжерийни легла, хладни парници, терини, сандъчета в палетизирани малки контейнери или в контейнерите за отглеждане.

(2) Директният посев в контейнери се прилага за посевни материали с висока кълняемост (над 80%), като се спазват следните изисквания:

1. при кълняемост на семената от 80 до 90% се сеят по три семена в контейнер;

2. при кълняемост на семената над 90% се сеят по две семена в контейнер;

3. след укрепването им пониците се прореждат и се оставя по един в контейнер.

(3) Посадъчните материали, получени по семенен път, могат да се засаждат от фаза поници до 4-, 5-годишни фиданки.

Чл. 99. (1) Фиданките се пикират в контейнери по време на есенно-зимния покой, а през вегетационния период - във фаза на затихване на растежа.

(2) Презасаждането от един в друг по-голям контейнер може да се извършва целогодишно.
Глава единадесета.

ИЗВАЖДАНЕ, СОРТИРАНЕ, ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ФИДАНКИТЕ


Чл. 100. (1) Фиданките с открити корени се изваждат през периода на зимния покой, включващ времето от приключване на вегетацията до нейното започване.

(2) Фиданките се изваждат ръчно или механизирано.

(3) За фиданки, които след залесяването или пикирането се изрязват на пънче, се допуска преди изваждането стъблото им да се съкрати до 50 cm.

Чл. 101. (1) Механизирано се изваждат фиданките чрез плугове или скоби. Подрязаните и повдигнатите със скобата или плуга фиданки се освобождават от почвата ръчно.

(2) Допуска се есенно подкопаване на фиданките със скоба и изваждане през пролетта преди залесяването.

(3) Изваждането се извършва по възможност в облачни дни или рано сутрин, като не се допуска продължително престояване на извадените фиданки на открито.

(4) При ръчното изтръскване на фиданките от почвата се предприемат мерки за предпазване на кореновата им система.

Чл. 102. (1) Веднага след изваждането фиданките се сортират и окачествяват на заветно и сенчесто място, като кореновите системи се поддържат влажни, покрити с влажен мъх, слама или друг подходящ материал.

(2) Фиданките за залесяване се окачествяват в съответствие с изискванията на БДС 1449-73, а на тополовите фиданки - на приложение № 12 от Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни материали.

Чл. 103. (1) Извадените фиданки се съхраняват в горските разсадници краткосрочно (временно) - за няколко дни до транспортирането им.

(2) Дългосрочното съхраняване (след есенно изваждане до пролетта) се допуска по изключение.

(3) Фиданките се съхраняват на открито или в хладни помещения.

(4) Краткосрочното съхраняване на открито се извършва в траншеи на сенчесто и заветно място.

(5) Дългосрочното съхраняване на фиданки в хладилни камери се извършва при спазване на следните изисквания:

1. при температура от -2 до +2°С и относителна влажност на въздуха 90 - 95%;

2. фиданките с открита коренова система се пакетират в затворени чували или в други опаковки, покрити с мъх или торф;

3. през 2 - 5 дни се извършват проверки на състоянието на фиданките.

Чл. 104. При изваждането, сортирането и съхраняването на фиданките се предприемат мерки за предпазване от просушаване, измръзване и други повреди.


Глава дванадесета.

МАРКИРАНЕ, ОПАКОВКА И ТРАНСПОРТ НА ФИДАНКИТЕ


Чл. 105. (1) Всяка опаковка от фиданки се придружава с етикет и сертификат за идентификация, изготвени съгласно изискванията по чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни материали. За обозначаване на възрастта на фиданките се използват кодовете съгласно приложение № 8.

(2) Маркирането с боя се прилага за:

1. присадки, тополови и върбови фиданки - чрез един или повече пръстени на височина 1 m от кореновата шийка с цвят, съответстващ на клона или сорта съгласно приложение № 9, и отбелязване над пръстена с римско число качеството на фиданката; на фиданки от тополи, предназначени за дълбоко залесяване, пръстените се поставят на височина 1,50 m от кореновата шийка;

2. резници и пръти - маркират се със същите по цвят пръстени както в т. 1, без да се отбелязва качеството.

Чл. 106. Фиданките се опаковат и транспортират съгласно изискванията по чл. 49 и чл. 50, ал. 1 и 3 от Наредба № 7 за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос.

Чл. 107. При продажба и транспортиране на декоративни и овощни фиданки се спазват изискванията на Наредба № 16 за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от декоративни растения и Наредба № 40 за производство и търговия на посадъчен материал от овощни видове, като те могат да бъдат придружени и със:

1. снимка или рисунка на растението в период на най-висок декоративен ефект;

2. данни за цвят, период и продължителност на цъфтеж;

3. схематични указания за начин на засаждане, подходящ срок, необходими грижи и др.
Глава тринадесета.

МЕРКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И АБИОТИЧНИ ПОВРЕДИ


Чл. 108. За борба срещу инфекциозни заболявания по иглолистните поници и фиданки се прилагат превантивните и лечебните мерки, посочени в приложение № 10.

Чл. 109. За ограничаване на повредите от инфекциозни заболявания по широколистните поници и фиданки се прилагат превантивните мерки, посочени в приложение № 11.

Чл. 110. (1) За борба с насекомни вредители по корените на фиданките се прилагат мерките, посочени в приложение № 12.

(2) За ограничаване повредите от кореногризещи вредители в горските разсадници се прилагат системи за сеитбообращение и поддържане на черна угар.

Чл. 111. За борба с насекомни вредители по листата и стъблата на фиданките се предприемат мерките, посочени в приложение № 13.

Чл. 112. Срещу повреди от неблагоприятни почвено-климатични условия се прилагат мерките, посочени в приложение № 14.


Глава четиринадесета.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В ГОРСКИТЕ РАЗСАДНИЦИ


Чл. 113. (1) Инвентаризациите в горските разсадници се извършват с цел определяне:

1. никненето на посевите, вкореняване на резниците и пикираните фиданки;

2. естествения отпад и загубите от фиданки;

3. количеството на произведените фиданки по вид, произход, възраст и качество;

4. използваемостта на разсадниковите площи;

5. себестойността на произведените фиданки;

6. броя на заетите щатни работници, наличието и състоянието на машините и съоръженията, сградите и оградите в разсадника.

(2) Инвентаризациите се извършват във всички горски разсадници.

(3) През годината се извършват три инвентаризации - пролетна, есенна и зимна.

Чл. 114. (1) Пролетната инвентаризация се провежда през май за проверка на никненето на посевите, прихващането на резниците и пикираните фиданки и има за цел да се набележат мерки за подпомагане на производството, допълнителен посев или прореждане.

(2) Пролетната инвентаризация е частична и обхваща само новите семенища, вкоренилища и школи.

(3) Инвентаризацията се извършва чрез преброявания в окомерно определени представителни пробни части от посевните и посадните редове.

(4) Пролетната инвентаризация се провежда от лицата по чл. 5, ал. 1, като резултатите от нея се представят с доклад до директора на ДЛ/ДДивС или СТЗ за сведение и разпореждане.

Чл. 115. (1) Есенната инвентаризация е основна и се извършва през септември на всички произведени фиданки на открито, в оранжерии или в контейнери по вид, възраст и годност за залесяване.

(2) Използват се следните методи:

1. на пробните отрязъци - прилага се за редовите посеви, школи за залесяване и вкоренилища, в които се произвеждат над 500 бр. фиданки в квартал;

2. пълно изброяване - прилага се за посеви, школи и вкоренилища, извън случаите по т. 1, както и за контейнерните и облагородените фиданки.

Чл. 116. (1) При инвентаризация на равномерно гъсти посеви, вкоренилища и школи по метода на пробните отрязъци се извършва изброяване в равни по дължина части (извадки) от редовете, разположени по най-дългия диагонал на инвентаризирания квартал, както е показано в приложение № 15. Извадката включва не по-малко от 2% от общата дължина на инвентаризираните редове.

(2) Инвентаризацията на неравномерно гъстите посеви, вкоренилища и школи се извършва по метода, посочен в ал. 1, като пробните отрязъци обхващат не по-малко от 4% от общата дължина на редовете и се разполагат в окомерно определени среднопредставителни участъци от квартала.

(3) Дължината на пробните отрязъци се определя по следния начин:

1. измерва се общата дължина на редовете в квартала;

2. изчислява се общата дължина на пробните отрязъци като процент (2 или 4) от общата дължина по т. 1;

3. дължината на отделния пробен отрязък се получава, като се раздели общата дължина на пробните отрязъци по т. 2 на общия брой на семенищните редове в квартала.

(4) Общият брой на наличните фиданки в квартал се получава, като се умножи общата дължина на семенищните редове със средния брой фиданки на 1 m.

(5) Броят на годните за залесяване фиданки от всеки дървесен и храстов вид се определя, като от един среднопредставителен отрязък от квартала се изваждат и сортират 200 броя фиданки. Фиданките, които отговарят на изискванията на БДС 1449-73 и на приложение № 12 от Наредба № 5 за производство и търговия на горски репродуктивни материали, се причисляват към годните. Общият брой на годните фиданки се изчислява, като се умножат общо инвентаризираните фиданки от вида, за съответна възраст с изчисления процент на годните фиданки от среднопредставителния отрязък.

Чл. 117. (1) Посеви, в които при есенната инвентаризация се установи, че не са поникнали или са частично поникнали (под 25% за местни видове и под 10% за интродуцирани видове), се извършва пробно определяне на жизнеността на непоникналите семена.

(2) Чрез разравяне на участък в произволно избрана част от посева с дължина 1 m се изваждат всички непоникнали засети семена и се изброяват поникналите семена.

(3) Жизнеността на извадените семена се определя чрез надлъжно разрязване.

(4) Когато по-малко от 25% (за местните видове) и 10% (за интродуцираните видове) от семената са поникнали или здрави със запазен зародиш и ендосперм, семенището се инвентаризира като "загинало".

(5) При констатирани стойности на здравите и поникналите семена над стойностите, посочени в ал. 4, семенището се инвентаризира като "мъртво".

(6) Загиналите семенища се бракуват, а мъртвите се мулчират за презимуване.

Чл. 118. Във вкоренилищата и школите за залесяване, инвентаризирани по метода съгласно чл. 115, ал. 2, т. 1, пробните отрязъци (редовете) са с дължина не по-малка от 10% от общата дължина на засадените редове и се залагат по начин, който характеризира средното състояние на подотдела.

Чл. 119. (1) Зимната инвентаризация се извършва от лицата по чл. 5, ал. 1 през декември само когато са изваждани фиданки за залесяване през есента. В квартал със съществени загуби след есенната инвентаризация инвентаризацията се извършва от комисията по чл. 120, ал. 1.

(2) За съществени се считат загубите над 20% от инвентаризираните през есента фиданки, определени окомерно.

(3) Резултатите се изчисляват, като от данните за есенната инвентаризация се изважда броят на използваните и на загиналите фиданки. Резултатите се представят с доклад до директора на ДЛ/ДДивС или СТЗ за сведение и разпореждане.

Чл. 120. (1) Есенната инвентаризация в горските разсадници се извършва от комисия, назначена със заповед на директора на съответното ДЛ/ДДивС или СТЗ, в присъствието на лицето, определено по чл. 5, ал. 1 и на регистрирания лесовъд за изпълнение на частна лесовъдска практика, нает от изпълнителя, когато дейността в разсадника е била възложена. В комисията се включват:

1.председател - заместник-директорът на ДЛ/ДДивС, а за СТЗ - служител, определен със заповед на директора;

2.лесничей от ДЛ/ДДивС, а за СТЗ - специалист, наблюдаващ разсадника;

3.икономист от ДЛ/ДДивС или СТЗ.

(2) Типът на произведените фиданки се обозначава с кодове съгласно приложение № 8.

(3) Резултатите от инвентаризациите в отделните разсадници се регистрират по типове производства в преброителни ведомости (приложения № 16, 17, 18), въз основа на които ДЛ/ДДивС или СТЗ съставят обобщителни протоколи за инвентаризациите (приложения № 19, 20, 21, 22, 23, 24).

(4) Държавното лесничейство/ДДивС изпращат в РУГ до 30 септември: обобщителните протоколи, придружени с анализ на дейността в горските разсадници, в които се посочва себестойността на произведените фиданки; ориентировъчен баланс на фиданките (приложение № 25); справка за броя на заетите щатни работници и наличието и състоянието на имуществото по горски разсадници (приложение № 26).

(5) Регионалното управление на горите обобщава получените от ДЛ/ДДивС (приложения № 19, 20, 21, 22, 23, 24) протоколи и изготвя: анализ, в който се посочва себестойността на произведените фиданки; ориентировъчен баланс за РУГ(приложение № 25); копия от получените в РУГ от ДЛ/ДДивС справки за броя на заетите щатни работници и наличието и състоянието на имуществото по горски разсадници (приложение № 26). Документите се изпращат в НУГ до 10 октомври за сведение и разпореждане.

(6) В срока по ал. 5 специализираните териториални звена на НУГ изпращат в НУГ за сведение и разпореждане: обобщителните протоколи (приложения № 19, 20, 21, 22, 23, 24), придружени с анализ на дейността в горските разсадници, в който се посочва себестойността на произведените фиданки; ориентировъчен баланс на фиданките (приложение № 25); справка за броя на заетите щатни работници и наличието и състоянието на имуществото по горски разсадници (приложение № 26).

Чл. 121. (1) Инвентаризираните фиданки в горските разсадници се заприходяват на лицата, определени по чл. 5, ал. 1, и се изписват от партидите при използването или продажбата им.

(2) При отдаване изпълнението на дейността в горския разсадник на други изпълнители фиданките се предават и приемат с протокол между страните по договора.

Чл. 122. (1) Бракуването на непоникнали или частично поникнали посеви и вкоренилища се извършва:

1. по време на извършване на есенната инвентаризация;

2. след констатиране на щети от болести и вредители, природни бедствия и производствени аварии, засегнали 90% от площта.

(2) Предложенията за бракуване се правят от:

1. комисията по чл. 120, ал. 1 - когато се бракуват посеви и вкоренилища по ал. 1, т. 1;

2. комисия, назначена със заповед на директора на ДЛ/ДДивС или СТЗ, включваща представителите по чл. 120, ал. 1 - когато се бракуват посеви и вкоренилища по ал. 1, т. 2.

(3) Констатациите с предложенията по ал. 2 се отразяват в протокол, който се представя на директора за одобрение. Протоколът с предложенията съдържа:

1. засегната площ по дървесни видове;

2. причини за бракуване;

3. предписания за начина на ползване на площите.

(4) Протоколът влиза в сила след съгласуването му с РУГ.

Чл. 123. (1) Фиданките в разсадника се бракуват:

1.по време на извършване на есенната инвентаризация;

2.след загиване или трайното им повреждане от природни бедствия, болести и вредители и производствени аварии;

3.след изваждането им и тяхното сортиране по качество;

4.след приключване на пролетното залесяване.

(2) На бракуване подлежат:

1. повредените и/или загиналите фиданки;

2. фиданките, неотговарящи на изискванията за качество и здравословно състояние;

3. прераслите фиданки;

4. излишните фиданки, чието оставане за доотглеждане ще влоши качествата им и ще бъде икономически неизгодно.

(3) За осъществяване на бракуването на фиданките директорът на ДЛ/ДДивС или СТЗ назначава комисия, включваща представителите по чл. 120, ал. 1.

(4) Комисията по ал. 3 след преценка на терена изготвя констатации с предложения, които се отразяват в протокол. Протоколът се представя за одобрение на органа, издал заповедта за комисията.

(5) Протоколът по ал. 4 влиза в сила след съгласуването му с РУГ.

Чл. 124. (1) За установяване достоверността на инвентаризациите в горските разсадници в срок до 5 октомври се извършват проверки от комисия, назначена от началника на РУГ.

(2) В комисията по ал. 1 се включват представители на РУГ, ГСС и ЛЗС, като при проверката присъстват представители на съответното ДЛ/ДДивС или СТЗ, както и регистрираният лесовъд, за изпълнение на частна лесовъдска практика, нает от изпълнителя, когато дейността в разсадника е била възложена.

(3) За резултатите от проверката се съставя протокол.

(4) Когато при проверката се установят отклонения, по-големи от 5% от броя на фиданките, посочени в преброителните ведомости (приложения № 16, 17 и 18), инвентаризацията не се приема и се извършва повторно.


Допълнителни разпоредби

Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница