Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвитеДата22.07.2016
Размер231.28 Kb.
Top of Form

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ


В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните
Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят:

1. нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите;

2. изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за определяне съдържанието на вредни вещества.

 

Глава втора.


ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПК), МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ КОНЦЕНТРАЦИИ (МДК), ИНТЕРВЕНЦИОННИ КОНЦЕНТРАЦИИ (ИК) ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ (ТММ) И УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ (УОЗ) И НЕФТОПРОДУКТИ В ПОЧВИТЕ


Чл. 2. Нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите са определени въз основа на оценка на риска за околната среда и човешкото здраве в три нива:

1. предохранителни концентрации;

2. максимално допустими концентрации;

3. интервенционни концентрации.

 Чл. 3. Съдържанията по чл. 2 на тежки метали и металоиди са определени като концентрации, посочени в приложение № 1, табл. 1 - 3, като се отчитат типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (Н2О) на почвите.

 Чл. 4. Съдържанията по чл. 2 на устойчиви органични замърсители и нефтопродукти са определени като концентрации, посочени в приложение № 2, без да се отчита типът земеползване, обектите на опазване, механичният състав и рН (H2O) на почвите.

 

Глава трета.


ВЗЕМАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА ПОЧВЕНИ ПРОБИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ


Чл. 5. (1) За определяне съдържанието на вредни вещества в почвите се вземат и изпитват почвени проби по методи съгласно български или международни стандарти, а ако няма такива - по валидирани вътрешноведомствени методи.

(2) Вземането и изпитването на почвени проби се извършва от акредитирани лаборатории.

(3) Задължителната дълбочина за вземане на почвени проби е посочена в приложение № 3.

(4) Използваните методи за изпитване гарантират граница на откриване за съответното вредно вещество с един порядък по-ниска от нормите по чл. 2.

 

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1 "Вредни вещества" са изброените в приложенията метали, металоиди и органични вещества.

2. "Предохранителна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която не води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

3. "Максимално допустима концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която при определени условия води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

4. "Интервенционна концентрация" е съдържание на вредно вещество в почвата в mg/kg, превишаването на която води до нарушаване на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

6. "Обекти на опазване" са човекът, почвите и подземните води.

7. "Тип земеползване" е предназначението на териториите, определено с устройствените схеми и планове.

 

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за почвите (ДВ, бр. 89 от 2007 г.).

 § 3. Тази наредба отменя Наредба № 3 от 1979 г. за норми относно допустими съдържания на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г.; доп., бр. 39 от 2002 г.).

 

§ 4. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от министъра на околната среда и водите или от упълномощени от него лица. 

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник". Приложение № 1 към чл. 3

Норми за предохранителни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите

(определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)

 

Таблица 1
Почва

Тежки метали и металоиди
 

арсен

кадмий

мед

хром

никел

олово

цинк

живак

кобалт

 

As

Cd

Cu

Cr

Ni

Pb

Zn

Hg

Co
Фонови концентрации
Стандартна почва с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рН (H2O) і 6,0

10

0,4

34

65

46

26

88

0,03

20
Предохранителни концентрации
1. Глинесто-песъчливи и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

песъчливи почви

15

0,6

50

90

60

40

110

0,05

30

2. Песъчливо-глинести

15

0,6

60

110

65

45

160

0,07

35

3. Глинести почви

20

1,0

70

130

70

50

180

0,08

40
4. Почви с повишено природно съдържание на ТММ

Установяват се, ако е необходимо, на базата на локални фонови стойности.

Забележки:

1. При рН< 6,0 предохранителните стойности за почвите с песъчливо-глинест механичен състав се прилагат за глинести почви, а стойностите за глинесто-песъчливите и песъчливите почви - за почвите с песъчлив глинест механичен състав.2. За олово границата на рН е < 5,0.

Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)

 

Таблица 2
 

 

Максимално допустими концентрации

Интервенционни
 

 

обработваеми

постоянни

коефициент

концентрации

ТММ

рН (H2O)(1)

земи

тревни

на корекция -

 

 

 

 

площи

КК(2)

 

1

2

3

4

5

6

Арсен (As)

 

25

30

1,2

90

Кадмий (Cd)

<6,0

1,5

2,0

 

 

 

6,0 - 7,4

2,0

2,5

1,3

12

 

>7,4

3,0

3,5

 

 

Мед (Cu)

<6,0

80

80

 

 

 

6,0 - 7,4

150

140

1,2

500

 

>7,4

300

200

 

 

Хром (Cr)

 

200

250

1,2

550

Никел (Ni)

<6,0

90

70

 

 

 

6,0 - 7,4

110

80

1,2

300

 

>7,4

150

110

 

 

Олово (Pb)

<6,0

60

90

 

 

 

6,0 - 7,4

100

130

1,3

500

 

>7,4

120

150

 

 

Живак (Hg)

 

1,5

1,5

1,2

10

Цинк (Zn)

<6,0

200

220

 

 

 

6,0 - 7,4

320

390

1,3

900

 

>7,4

400

450

 

 
Забележки:

(1) рН, определено при съотношение почва : вода 1:5 и време на взаимодействие с вода 5 h.

(2) КК - коефициент за корекция се прилага за почви със съдържание на физична глина (частици <0,01 mm) > 60 % в орния хоризонт (дълбочина 0 - 20 cm) и/или хоризонт А (0 - 10 cm) на необработваеми земи чрез умножаване на стойностите на максимално допустими концентрации за обработваеми земи и постоянни тревни площи с КК. Данните за съдържание на физична глина се вземат от почвени карти и очерци или чрез изпитване на място.

 
Норми за максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за тежки метали и металоиди в почвите на населени места, паркове, спортни площадки и индустриални/производствени терени (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва при екстракция с aqua regia)

 

Таблица 3
 

Населени места, паркове, спортни площадки

Индустриални/

ТММ

 

производствени терени
 

МДК

ИК

МДК

ИК

Арсен (As)

25

50

40

120

Кадмий (Cd)

8

12

10

40

Мед (Cu)

300

500

500

1000

Хром (Cr)

200

550

300

600

Никел (Ni)

100

300

250

700

Олово (Pb)

200

500

500

1000

Живак (Hg)

8

10

10

40

Цинк (Zn)

400

900

600

1500

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 към чл. 4

Норми за предохранителни концентрации, максимално допустими концентрации и интервенционни концентрации за устойчиви органични замърсители и нефтопродукти в почвите (определени като общо съдържание в mg/kg суха почва)

 


Наименование

Справочни

ПК

МДК

ИК

 

 

фонови

 

 

 

 

 

стойности

 

 

 

 

I. Полициклични ароматни въглеводороди

 

 

 

 

1

РАН16(сума)

0,150

0,40

4,0

40

2

Нафтален

0,022

0,02

0,1

-

3

Аценафтен/ACE

0,010

0,03

0,2

-

4

Аценафтилен/ACY

0,003

0,03

0,2

-

5

Флуорен/FLU*

0,010

0,03

0,3

-

6

Фенантрен/PHE

0,015

0,045

0,4

-

7

Антрацен/ANT

0,005

0,050

0,5

-

8

Флуорантен/FLA

0,015

0,020

0,1

-

9

Пирен/PYR

0,008

0,020

0,2

-

10

Бенз[a]антрацен/BaA

0,003

0,020

0,2

-

11

Хризен/CHR

0,008

0,020

0,2

-

12

Бензо[b]флуорантен/BbF +

0,016

0,020

0,2

-

 

Бензо[j]флуорантен/BjF +

 

 

 

 

 

Бензо[k]флуорантен/BkF

 

 

 

 

13

Бензо[a]пирен/BаP

0,005

0,015

0,1

-

14

Бензо[e]пирен/BeP

0,008

0,020

0,15

-

15

Индено[1,2,3-cd]пирен/IND

0,011

0,020

0,2

-

16

Дибенз[ah]антрацен/DbahA

0,002

0,020

0,1

-

17

Бензо[ghi]пирилен/BghiP

0,004

0,020

0,1

-

 

II. Полихлорирани бифенили

 

 

 

 

18

РСВ6(сума)

0,005

0,02

0,2

1

19

2,4,4'-трихлорбифенил РСВ-28

0,001

0,001

0,01

 

20

2,2',5,5'-тетрахлорбифенил PCB-52

0,001

0,001

0,01

-

21

2,2',4,5,5'-пентахлорбифенил PCB-101

0,001

0,004

0,01

-

22

2,2',4,4',5'-хексахлорбифенил PCB-138

0,001

0,004

0,04

-

23

2,2',4,4',5,5',- хексахлорбифенил PCB-153

0,001

0,004

0,04

-

24

2,2',3,4,4',5,5',-хептахлорбифенил PCB-180

0,000

0,004

0,04

-

 

III. Органохлорни пестициди

 

 

 

 

25

Хексахлорбензен

-

0,025

0,25

10

26

алфа-бета-гама (**)-Хексахлорциклохексан

-

0,001

0,01

2

27

DDX (сума DDT, DDD и DDE)

-

 

 

 

 

DDX (сума DDT, DDD и DDE)

 

0,3

1,5

4

28

2,4' и 4,4'- Дихлордифенилдихлоретилен

-

0,1

0,5

-

 

/-o,p'-и p,p'-DDE/

 

 

 

 

29

2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2-

-

0,1

0,5

-

 

дихлоретан /o,p'-и p,p'-DDD/

 

 

 

 

30

2,4' и 4,4'-Дихлордифенил-2,2,2-

-

0,1

0,5

-

 

трихлоретан /o,p' и p,p'-DDT/

 

 

 

 

31

IV. Нефтопродукти

-

100

300

1200

 

 

 

 

 

(5000)*

Забележки.

(*) Стойността се отнася за индустриални/производствени терени.

(**) , , 

 Приложение № 3 към чл. 5, ал. 3

Дълбочина на пробовземане на почвени проби според типовете земеползване

 
Тип земеползване

Дълбочина на

 

пробовземане

 

(cm)

Населени места

 

Паркове

0 - 10

Спортни площадки

10 - 40

Индустриални/

0 - 10

производствени терени

10 - 40

Обработваеми земи

0 - 20

 

20 - 40

Постоянни тревни площи

0 - 10

 

10 - 40

 

Bottom of Form
Каталог: files -> file -> Soil -> Legislation
file -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
Legislation -> Закон за опазване на земеделските земи
Legislation -> Закон за почвите обн. Дв бр. 89 от 6 Ноември 2007г. Глава първа. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница