Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минералнистраница1/3
Дата23.07.2016
Размер391.58 Kb.
#1958
  1   2   3
НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за:

1. питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води;

2. питейно-битово водоснабдяване от подземни води;

3. минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако водата от тях не се използва за търговска или социална дейност с цел питейна употреба.

Чл. 2. (1) Водоизточници по чл. 1 са:

1. повърхностните водни обекти или части от тях;

2. водовземните съоръжения за подземни, в т.ч. и минерални, води.

(2) Съоръженията по чл. 1 са надземните съоръжения, чрез които се отнемат води от водоизточника, и средствата за измерване към тях, в т.ч. и съоръженията за акумулиране и/или третиране на води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 3. (1) Санитарно-охранителните зони обхващат:

1. акваторията и територията около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води;

2. територията и/или подземния воден обект около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, и територията около надземните съоръжения.

(2) Санитарно-охранителните зони осигуряват:

1. физическа охрана на водоизточника и/или съоръжението;

2. защита срещу постъпване на замърсители във водоизточниците;

3. гарантиране на проектното количество и качеството на водите във водовземните съоръжения за срока на действие на разрешителното за водоползване;

4. запазване на водоизточника в състояние, позволяващо ползването му за питейни цели от бъдещите поколения.

(3) Границите на СОЗ се определят и оразмеряват при условията и по реда на глава четвърта.

Чл. 4. (1) В СОЗ се определят и учредяват охранителни режими, с които се забраняват, ограничават, наблюдават, спират и контролират дейности, които унищожават, увреждат или застрашават да предизвикат в дългосрочен план отрицателна промяна на качеството и/или количеството на водите, непосредствено или като увредят елементите на околната среда.

(2) Охранителните режими за подземните води се разпростират и върху проучването, добива и използването на подземните, в т.ч. и минералните, води.

Чл. 5. Забранява се експлоатация на водоизточник и/или съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.

Чл. 6. (1) Изграждането на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване в регулационните граници на населените места се допуска по изключение.

(2) В случаите по ал. 1 водата от водоизточника може да се ползва за питейно-битови цели само след задължително третиране съобразно качествата й.

Чл. 7. (1) Санитарно-охранителните зони се състоят от три пояса:

1. най-вътрешен пояс I - за строга охрана непосредствено около водоизточника и/или съоръжението от човешки дейности, които могат да увредят ползваната вода;

2. среден пояс II - за охрана на водоизточника от:

а) замърсяване с химични, биологични, бързо разпадащи се, лесно разградими и силно сорбируеми вещества;

б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;

в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника;

3. външен пояс III - за охрана на водоизточника от:

а) замърсяване с химични, бавно разпадащи се, трудно разградими, слабо сорбируеми и несорбируеми вещества;

б) дейности, водещи до намаляване на ресурсите на водоизточника и/или проектния дебит на водовземното съоръжение;

в) други дейности, водещи до влошаване качествата на добиваната вода и/или състоянието на водоизточника.

Чл. 8. (1) Пояс I, заедно с оградата и маркировката му, е неразделна част от водоизточника и/или съоръжението.

(2) В пояс I се разрешават само дейности, свързани с експлоатацията на водоизточника и/или съоръжението.

(3) Достъп в пояс I имат само съответните длъжностни лица от експлоатиращата фирма и контролните органи.

Чл. 9. (1) В пояс I на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води и от води на естествени извори се разрешават и дейности, свързани с изпълнението на противоерозионни, залесителни и отгледни горскостопански мероприятия.

(2) Дейностите по ал. 1 се изпълняват така, че да не увреждат водоизточника, водовземните и измервателните съоръжения и да не влошават качествата на водите.

Чл. 10. (1) В поясите II и III се забраняват, ограничават или ограничават при необходимост дейностите, посочени в приложения № 1 и 2.

(2) Ако по време на водоползването се установи, че някоя от ограничените дейности по приложения № 1 и 2 влошава количеството и/или качеството на добиваната вода, тази дейност се забранява от органа по чл. 37, установил СОЗ.

(3) Изпълнението на забраната по ал. 2 се контролира от басейновата дирекция.

Чл. 11. (1) Публична държавна собственост са земите, заети от най-вътрешния пояс I на СОЗ на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, публична държавна собственост, и на водоизточниците на минерални води по чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

(2) Публична общинска собственост са земите на най-вътрешния пояс I на СОЗ на водоизточниците и съоръженията, с изключение на тези по ал. 1.

(3) Общ пояс I за няколко водоизточника и/или съоръжения се определя, ако разстоянията между отделните пояси на съседните водоизточници и/или съоръжения са по-малки от 10 м.

Чл. 12. (1) Около резервни източници за питейно-битово водоснабдяване на населението, включени в плановете за управление на речните басейни, се проектират СОЗ, които се актуализират и учредяват след изграждане на водовземни съоръжения, но преди въвеждането им в експлоатация.

(2) Проектирането на СОЗ по ал.1 се възлага по реда на Закона за обществените поръчки от директора на басейновата дирекция.

(3) Определената СОЗ се отразява в плана за управление на речния басейн.

(4) Директорът на басейновата дирекция уведомява общинските органи и собствениците на земи, попадащи в обсега на СОЗ, че в границите на:

1. проектирания пояс I се забраняват трайни инвестиции, промени на предназначението на земята или изключване от горски фонд;

2. проектирания пояс II се забраняват и/или ограничават дейностите по приложение № 1 в зависимост от водоизточника.

(5) Срокът на ограниченията по ал. 4 не може да бъде по-голям от 6 години.

Чл. 13. Заустването на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, попадащи в пояси II и III на СОЗ, се разрешава само ако качеството на заустената вода по емисионни стойности отговаря или е по-добро от качеството на водата в съответния воден обект - водоприемник на отпадъчните води.

Чл. 14. (1) При аварийни случаи в границите на СОЗ, които могат да предизвикат замърсяване на водите, лицата, в резултат от чиято дейност е предизвикана аварията, извършват:

1. ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

2. подходяща обработка на разлетите и разсипани вещества със сорбционни материали;

3. събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите или разсипани вещества;

4. ликвидиране на последиците от аварията.

(2) В случаите по ал. 1 незабавно се уведомяват басейновата дирекция, органите на Гражданска защита и постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, в землището на които е станала аварията.

(3) Органите по ал. 2 незабавно разпореждат прекратяване на водоползването от водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в зоната на аварията, и уведомяват регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции към Министерството на здравеопазването за инцидента.

Глава втора.

САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Раздел I.

Санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения от реки

Чл. 15. (1) Пояс I обхваща територията, чиято дължина включва частта от реката и крайбрежните заливаеми ивици на разстояние не по-малко от 500 м над водовземането и 50 м под него.

(2) За водовземни съоръжения от планински реки, в които крайбрежната заливаема ивица е с незначителни размери, границата на пояс I се определя на не повече от 30 м от двете страни на реката.

Чл. 16. (1) Границите на пояс II се определят в зависимост от степента на замърсяване и самопречиствателната способност на реката, вида на замърсителите и специфичните местни условия.

(2) Самопречиствателната способност на реката се определя за всяка конкретна река или част от нея по подходяща методика, избрана в зависимост от:

1. протичащото в реката водно количество;

2. съдържанието на биоразградими органични вещества;

3. съдържанието на разтворен кислород;

4. характерните хидробионти;

5. наличието на токсични вещества и/или тежки метали;

6. други параметри, характерни за конкретния воден обект.

(3) При липса на данните, посочени в ал. 1, и до изграждане на пречиствателни станции за повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, се допуска границите на пояс II да се определят, както следва:

1. на разстояние 3000 м от пояс I нагоре по течението на реката;

2. на не повече от 1500 м от двете страни на реката, считано от границата на водния обект;

3. по течението на реката след водовземното съоръжение границата на пояс II съвпада с границата на пояс I.

(4) След набиране на данните по ал. 1 пояс II от санитарно-охранителната зона се актуализира.

Чл. 17. (1) Границите на пояс III се определят на не повече от 25 000 м както нагоре по течението, така и от двете страни на реката над мястото на водовземното съоръжение.

(2) В случаите, в които нагоре по течението на реката съществува друго водовземане за питейно-битово водоснабдяване, границите на пояс III се определят до границата на пояс I на второто водовземане.

Раздел II.

Санитарно-охранителни зони около язовири и езера

Чл. 18. (1) Пояс I при водовземания от язовири включва акваторията от язовирната стена до разстояние 1000 м от водовземното съоръжение срещу течението, както и ивица с широчина 50 м от границата на водния обект.

(2) Пояс I при водовземания от езера включва водната площ и бреговата ивица с широчина 50 м от всички страни, измервана при най-високо водно ниво.

Чл. 19. (1) Границите на пояс II се определят въз основа на самопречиствателната способност на язовира или езерото, количествените и качествените характеристики на водите от втичащите се реки и повърхностния отток от прилежащите терени.

(2) Самопречиствателната способност на язовира или езерото се определя за всеки конкретен воден обект по подходяща методика, избрана в зависимост от:

1. степента на завиреност;

2. разстоянието от водовземното съоръжение до границите на водния обект;

3. качеството на втичащите се в язовира или езерото води;

4. параметрите по чл. 16, ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6.

(3) При липса на данните по ал. 1 пояс II обхваща цялата акватория на язовира или езерото и бреговата ивица с широчина не по-малка от 500 м от границата на водния обект.

(4) В случаите по ал. 2 инвеститорът се задължава да осигури средства за набиране необходимите данни за тригодишен период с цел проектиране окончателните граници на пояс II по реда на ал. 1.

Чл. 20. Границите на пояс III се определят при условията на чл. 17, като се включат и водосборните области на събирателните деривации и вливащите се в тях реки.

Чл. 21. По брега на язовира или езерото се предвижда ивица с широчина до 200 м, в която се проектират противоерозионни мероприятия.

Глава трета.

САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ

Чл. 22. (1) Границата на пояс I за водоизточници в незащитени подземни водни обекти се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 50 дни би достигнала до водоизточника.

(2) В случаите по ал. 1 размерът на пояс I се определя в зависимост от проектното максимално експлоатационно понижение във водоизточника и от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или частта от него и граничните условия, но не може да бъде по-малък от 50 м от всички страни на водоизточника.

(3) За водоизточници в защитени водни обекти и за водоизточници, разположени в регулационните граници на населените места, размерът на пояс I е от 5 до 15 м от всички страни на водоизточника.

Чл. 23. (1) Границата на пояс II се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 400 дни би достигнала до водоизточника.

(2) Размерът на пояс II се определя в зависимост от средногодишния проектен експлоатационен дебит на водоизточника, от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или частта от него и граничните условия, но площта не може да бъде по-малка от 25 % от площта на пояс III.

Чл. 24. (1) Границата на пояс III се определя като вертикална проекция върху земната повърхност на кривата, описана от всички точки от подземния воден обект, водата от които за 25 години би достигнала до водоизточника.

(2) Размерът на пояс III се определя в зависимост от средногодишния проектен експлоатационен дебит на водоизточника, от хидрогеоложките параметри на подземния воден обект или частта от него и граничните условия.

(3) Към територията по ал. 1 се включват и граничещите с нея чувствителни зони, определени по реда на наредбата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Чл. 25. (1) Пояс I за съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води включва територията, заета от съоръженията за изкуствено подхранване, и ивица с широчина 15 м от всичките й страни.

(2) Санитарно-охранителната зона на водоизточник от изкуствено подхранван подземен воден обект се определя по реда на чл. 22, 23 и 24.

(3) В случаите, когато разстоянието между пояс I на водоизточника и пояс I на съоръженията по ал. 1 е до 25 м, се определя общ пояс I.

Глава четвърта.

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ

Раздел I.

Проучване и проектиране на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води

Чл. 26. (1) Санитарно-охранителните зони за водоизточниците и/или съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхностни води се определят в процеса на проучването и проектирането на водоснабдителната система.

(2) Проучването и проектирането на СОЗ се възлага от инвеститора на проекта за водоснабдителната система на физически и/или юридически лица.

Чл. 27. Проектът на СОЗ съдържа:

1. резултатите от предпроектните проучвания;

2. хидроложки и климатични данни;

3. хидрогеоложки условия;

4. оразмеряване на СОЗ при условията и по реда на глава втора, раздели I и II;

5. карта в подходящ мащаб в обхвата на СОЗ с означение на:

а) границите на водния обект, от който се осъществява водовземането;

б) границите на другите повърхностни водни обекти;

в) населените места;

г) пътищата;

д) съществуващите и потенциалните източници на замърсяване, в т.ч. местата на заустване на отпадъчни води;

е) начин на земеползване;

ж) данните за горските насаждения и вида им;

з) данните за собствеността на земята;

и) границите на пояси I, II и III;

к) местата за общо ползване на водите;

л) други характерни точки в границите на водния обект нагоре по течението на реката, свързани с риск от замърсяване на водата;

6. обяснителна записка, в която се мотивират ограниченията и забраните в отделните пояси, режимът на земеползване на селскостопанските площи;

7. екзекутивни чертежи или проект на съоръженията с означение на най-вътрешния пояс I на санитарно-охранителната им зона;

8. данни за капацитета и технологията на пречиствателната станция;

9. данни за количеството и качеството на отпадъчните води в зоната и начините за тяхното пречистване и повторно използване;

10. показатели на водата съгласно действащите нормативни изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битови цели;

11. означение на местата на вземане на водни проби от водоизточника;

12. таксационна характеристика на земите и насажденията от горския фонд, скици от лесоустройствените карти на районите, включени в пояси I, II и III на зоната;

13. удостоверения за категоризация, културния и почвения вид, поливността на селскостопанските площи, включени в пояс I, издадени или заверени от регионалните служби "Земя и поземлена собственост" към Министерството на земеделието и горите;

14. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;

15. указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) и указания за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;

16. специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;

17. стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояси II и III;

18. календарен план-график за реализация на проекта.

Раздел II.

Проучване и проектиране на СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Чл. 28. Териториите и границите на поясите на СОЗ се определят въз основа на комплексен анализ и прогноза на геоложки, хидрогеоложки, тектонски, морфоложки, хидроложки, санитарно-хигиенни, климатични, лесоустройствени, териториалноустройствени и други показатели и съображения, които в съвкупност отчитат условията на околната среда, нейната уязвимост, както и показателите и прогнозата за възможни антропогенни въздействия с отрицателни последици за подземните води.

Чл. 29. (1) Санитарно-охранителните зони се проектират на етапа на изготвяне на доклада за оценка на експлоатационните ресурси на водоизточника и на проекта за добив на подземни, в т.ч. и минерални, води.

(2) Необходимите средства за проучване и проектиране на СОЗ се осигуряват от собственика или ползвателя на водоизточника, възложил доклада по ал. 1.

Чл. 30. (1) Санитарно-охранителните зони се оразмеряват при условията на чл. 22, 23 и 24 и въз основа на:

1. резултатите от хидрогеоложкото проучване и прогнозата за хидродинамичната обстановка в процеса на експлоатация на подземните води;

2. хидроложка и екологична оценка за състоянието на повърхностните води в района;

3. оценка и прогноза за екологичната обстановка на подземния воден обект или находището на минерална вода и на земната повърхност над него;

4. оценка и прогноза на земеползването и на урбанизацията на територията.

(2) Санитарно-охранителните зони се оразмеряват чрез математическо моделиране.

Чл. 31. Едновременно с определянето и оразмеряването на охранителните зони се определят и охранителните режими в съответните пояси.

Чл. 32. (1) Проектът на СОЗ съдържа:

1. определените в доклада за хидрогеоложкото проучване хидрогеоложки параметри, хидрогеоложки условия, гранични условия, локалните експлоатационни ресурси на водоизточника, средногодишния експлоатационен дебит, максимално допустимо понижение;

2. състояние на водоизточника;

3. екзекутивни чертежи или проект на водоизточника;

4. показателите на водата съгласно действащите нормативни изисквания за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, а за минералните води съгласно Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.; изм., бр. 18 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1995 г.);

5. визуализация на модела по чл. 30, ал. 2 в план и разрез в подходящ мащаб;

6. конфигурацията, размерите и площта на територията или териториите от пояс I, приведена към площ на правоъгълен многоъгълник, както и местоположението, идентификационните номера и информация за собствениците на попадащите в тези площи имоти или части от тях;

7. конфигурацията на изчислените пояс II и пояс III;

8. конфигурацията на допълнителни площи към пояс III;

9. повърхностните водни обекти в обсега на определената зона;

10. съществуващи и потенциални замърсители в границата на зоната;

11. ограничения и забрани в охранителните пояси;

12. мероприятия за ограничаване и ликвидиране на замърсителите в пояси II и III, в т.ч. срокове за саниране на териториите и за привеждане на заварени в тези територии дейности, които са несъвместими с определените охранителни режими в съответствие с изискванията на наредбата;

13. указания за добрата земеделска практика по смисъла на Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и за контрол на ограничителните дейности, попадащи в границите на поясите II и III;

14. специален проект за използване на земите в границите на пояс I, осигуряващ възстановяването, обновяването и поддържането на насажденията в тях;

15. стойностна сметка за обезщетяване на собствениците на имоти в рамките на пояси II и III;

16. календарен план-график за реализация на проекта.

(2) Когато водоизточниците работят при взаимодействие помежду си, оразмеряването по ал. 1 се извършва за цялата вододобивна система за пояси II и III, а за пояс I - поотделно за всеки водоизточник и при условията на чл. 11, ал. 3.

(3) Ограничаването или ограничаването при доказана необходимост на дейности в обхвата на СОЗ се извършва в зависимост от оценката на риска от замърсяване и увреждане на подземните води в съответствие с чл. 28 от Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).

Чл. 33. При изменение на разрешителното за водоползване или на концесионния договор, свързани с промяна на експлоатационните параметри на водоизточника, се извършва задължителна актуализация на СОЗ.

Раздел III.

Ограничаване на земеползването в санитарно-охранителните зони

Чл. 34. (1) Собствениците на земи в границите на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, са длъжни да спазват забраните и ограниченията, определени за пояса от СОЗ, в който попада имотът.

(2) Осъществяване на дейност в границите на пояси II и III, за която е регламентирано ограничение или ограничение при доказана необходимост, се разрешава само ако инициаторите на дейността с конкретни изследвания и оценка на въздействието върху околната среда докажат, че дейността няма да доведе до негативни последствия за водоизточника.


Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница