Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минералнистраница3/3
Дата23.07.2016
Размер391.58 Kb.
#1958
1   2   3

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1

Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана

необходимост (ОДН) в санитарно-охранителните зони - пояси

II и III около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване

от подземни води и около водоизточници на минерални води,

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Видове дейности

Пояс

Пояс

поII

III

ред

За незащитени подземни обекти

1.

Пряко отвеждане на води, съдър-жащи опасни и вредни вещества,в подземните води

З

З

2.

Дейности, които водят до непрякоотвеждане на опасни вещества, в т.ч.:- на земната повърхност

З

О- между земната повърхност иводното ниво

З

О

3.

Дейности, които водят до непрякоотвеждане на вредни вещества, в т.ч.:- на земната повърхност

О

ОДН- между земната повърхност иводното ниво

З

О

4.

Преработка и съхраняване на радио-активни вещества и отпадъци

З

З

5.

Добив на подземни богатства, в т.ч.инертни и строителни материали:- между земната повърхност иводното ниво

О

ОДН- под водното ниво

З

О

6.

Торене при съдържание на нитратив подземните води:- до 35 мг/л (mg/l)

О

-- над 35 мг/л (mg/l)

З

О

7.

Използване на препарати за рас-тителна защита, в т.ч. и разпръск-ването им с въздухоплавателнисредства

З

О

8.

Напояване с води, съдържащиопасни и вредни вещества

З

О

9.

Напояване с подземни води отсъщия подземен воден обект

О

ОДН

10.

Изграждане на геоложки, хидрогео-ложки и инженерногеоложкипроучвателни съоръжения, в т.ч. иводовземни съоръжения за подзем-ни води в подземния воден обект

О

ОДНЗа защитени водни обекти

11.

Пряко отвеждане на води, съдър-жащи опасни и вредни вещества вподземните води

З

З

12.

Добив на подземни богатства

З

ОДН

13.

Дейности, нарушаващи целостта наводонепропускливия пласт надподземния воден обект

З

О

14.

Изграждане на геоложки, хидро-геоложки и инженерногеоложкипроучвателни съоръжения, в т.ч. иводовземни съоръжения за подзем-ни води в подземния воден обект

О

ОДН

Приложение № 3 към чл. 46, ал. 1 и 4, чл. 47, ал. 1, чл. 48, ал. 1
Маркировка на санитарно-охранителните зони (пояси)
Фиг. 1. Предупредителна табела за пояс I на санитaрно-охранителната зона

Табелата е с размери 300 x 400 мм, а надписите са с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон. Поставя се на входа и на колове, на 2 м от оградата, на височина не по-малка от 1,5 м от терена до долния ръб на табелата.

Фиг. 2. Предупредителен знак към табела за пояс I на санитaрно-охранителната зона

Знакът е с диаметър 200 мм, а надписите са на английски език, с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон. Поставя се над табелата за пояс I на санитaрно-охранителната зона, в случаите когато пояс I е разположен в близост до обект на международния туризъм или в близост с път, водещ до такъв обект.

Фиг. 3. Предупредителна табела за пояс II на санитaрно-охранителната зона

Табелата е с размери 600 x 800 мм, а надписите са с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон. Поставя се на колове или съществуващи огради и дървета, на височина 1,5 м от терена до долния ръб на табелата.Фиг. 4. Предупредителна табела за пояс III на санитaрно-охранителната зона

Табелата е оцветена в червено и жълто, като жълтият цвят е от страната на позволения терен за обработване, а червеният - от страната на терена, забранен за обработване от селскостопанската авиация. Поставя се хоризонтално, на височина от терена 1,5-2 м.
Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница