Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минералнистраница2/3
Дата23.07.2016
Размер391.58 Kb.
#1958
1   2   3

Чл. 35. (1) Обезщетяването за отчуждаване на земите на най-вътрешния пояс I и обезщетяването в случаите, в които се налага привеждането на заварени дейности в съответствие с изискванията на наредбата на лицата по чл. 34, ал. 1, се извършва от собственика на водоизточника и/или съоръженията.

(2) За пропуснатите ползи от прилагането на охранителните режими по чл. 10, ал. 1 в границите на техния имот лицата се обезщетяват по ред, определен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.

(3) Отчуждаването на земите, заети от пояс I, и обезщетяването на собствениците се извършват по реда на Закона за държавната собственост или по реда на Закона за общинската собственост.

Чл. 36. (1) Размерът на обезщетението за пропуснатите ползи при наложените ограничения при обработване на земеделски земи се определя по методика за оценка на обезщетението за пропуснатите ползи от ограничено прилагане на агрохимични средства в СОЗ, издадена от министъра на земеделието и горите.

(2) Размерът на обезщетението при привеждане на други заварени дейности извън посочените в ал. 1 в съответствие с изискванията на наредбата се определя еднократно, по реда на чл. 35, ал. 2.

Раздел IV.

Учредяване на санитарно-охранителните зони

Чл. 37. Санитарно-охранителните зони се учредяват:

1. със заповед на директора на басейновата дирекция;

2. със заповед на министъра на околната среда и водите за санитарно охранителните зони на минералните води и когато СОЗ е разположена на територията на повече от един район за басейново управление на водите;

3. с решение на Министерския съвет в случаите, в които СОЗ обхваща и територии извън границите на страната.

Чл. 38. (1) За учредяване на СОЗ собственикът или ползвателят на водоснабдителната система или съоръжение подава заявление, към което се прилага проект за СОЗ, разработен по реда на тази наредба.

(2) Заявлението се подава до:

1. директора на басейновата дирекция, на чиято територия е разположена СОЗ - в случаите по чл. 37, т. 1;

2. министъра на околната среда и водите - в случаите по чл. 37, т. 2 и 3.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 министърът на околната среда и водите изпраща проекта за СОЗ на директорите на съответните басейнови дирекции.

Чл. 39. (1) Директорите на басейнови дирекции:

1. изпращат проекта на СОЗ за становище на компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите;

2. уведомяват кметовете на общините, на територията на които се разполага СОЗ, за времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителните режими в пояс II и III, и за срока за представяне на писмени становища и възражения.

(2) Кметовете на общини, на територията на които се разполага СОЗ, обявяват на видно място в общините обстоятелствата по ал. 1, т. 2.

(3) Проектът за СОЗ трябва да е на разположение на лицата по ал. 1 най-малко в продължение на 1 месец.

(4) В 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3 писмените становища и възражения се изпращат в съответната басейнова дирекция.

Чл. 40. (1) При наличие на противоречиви предложения и възражения по чл. 39, ал. 1 и 4 проектът на СОЗ и направените предложения и възражения се разглеждат от:

1. басейновия съвет в случаите по чл. 37, т. 1;

2. висшия консултативен съвет по водите в случаите по чл. 37, т. 2 и 3.

(2) За резултатите от разглеждането по предходната алинея се съставя протокол, с който се предлагат за учредяване на органите по чл. 37 границите на СОЗ, охранителните режими в нея и средствата за обезщетяване на собствениците.

Чл. 41. (1) Актът за учредяване на СОЗ и нейните пояси се изпраща в 10-дневен срок на съответните кметове на общини и регионални органи на Министерството на земеделието и горите.

(2) В едномесечен срок от получаването на акта границите на поясите на зоната се обозначават върху кадастралните карти и плановете за земеразделяне и се отбелязват в документите за собственост.

(3) В срок до една година от учредяването на СОЗ се възлага актуализация на териториално-устройствения план, обхващащ територията на СОЗ.

Чл. 42. Собствениците на имоти, попадащи в границите на СОЗ, са длъжни при искане за ползване на земята за дейности, ограничени или ограничени при доказана необходимост съгласно приложения № 1 и 2, да декларират, че имотът им е обременен с тежести по тази наредба.

Чл. 43. (1) Директорът на басейновата дирекция назначава комисия за приемане на изпълнението на СОЗ в срок до един месец от изтичане на сроковете в календарния план-график за изграждане и маркиране на поясите й.

(2) Комисията включва представители на басейновата дирекция, общините, компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите, на чиято територия е разположена СОЗ.

(3) Срокът за изпълнение на календарния план-график за изграждане и маркиране на поясите на СОЗ тече след актуването на пояс I.

(4) За приемане на СОЗ комисията по ал. 1 съставя приемателен протокол.

Чл. 44. (1) Документацията по определяне и учредяване на СОЗ се съхранява в съответната басейнова дирекция в случаите по чл. 37, т. 1 и в Министерството на околната среда и водите в случаите по чл. 37, т. 2 и 3.

(2) В техническите архиви на общините се съхраняват заверени копия от учредените СОЗ и техните пояси за териториите на съответните общини, изпратени от органа, който ги е учредил, в срок до един месец от учредяването им.

(3) Копия от учредените СОЗ и техните пояси се изпращат от органите по чл. 37 на компетентните регионални органи на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и горите в срок до един месец от учредяването им.

(4) Копие от учредените СОЗ за водоизточниците на минерални води в обявените по Закона за народното здраве курорти се изпраща и в Министерството на здравеопазването.

Чл. 45. Органът по чл. 37 изпраща на Гражданската въздухоплавателна администрация към Министерството на транспорта и съобщенията план с означените територии от СОЗ, в които е забранено разпръскване на торове и пестициди.

Глава пета.

МАРКИРОВКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОХРАНА И КОНТРОЛ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ ЗОНИ

Раздел I.

Маркировка на санитарно-охранителните зони

Чл. 46. (1) Най-вътрешният пояс I от СОЗ се огражда с трайна ограда с височина не по-малка от 1,40 м, която се сигнализира с предупредителни надписи върху табели, поставени на добре видимо разстояние една от друга, изработени съгласно приложение № 3 (фиг. 1).

(2) При водовземания от реки и язовири, освен оградата по ал. 1, се допуска и ограда от жив плет от бодливи храсти.

(3) Когато най-вътрешният пояс I се намира в чертите на населено място, курорт или в близост до магистрални пътища и архитектурни ансамбли, оградата се съобразява с местните условия и архитектурни изисквания, като се изпълнява по индивидуален проект.

(4) Табелите по ал. 1 са с размери 300/400 мм, а надписите - с червен цвят върху жълт фосфоресциращ фон.

(5) Вратите на оградата трябва да се заключват и да бъдат с размери, позволяващи свободно обслужване на съоръженията.

(6) На входа и на колове, на 2 м от оградата, на видимо разстояние една от друга се поставят табели на височина не по-малка от 1,5 м от терена до долния ръб на табелата.

(7) Границата на пояс I по акваторията се сигнализира с ярко оцветени шамандури с жълти и червени вертикални ивици с надпис "Внимание! Санитарно-охранителна зона пояс I. Влизането строго забранено", като надводната част трябва да е с височина не по-малка от 400 мм.

(8) Когато пояс I е разположен в близост до обект на международния туризъм или в близост с път, водещ до такъв обект, надписите се правят и на английски език, като се поставя знакът съгласно приложение № 3 (фиг. 2), който трябва да е с диаметър 200 мм и се поставя над табелите по ал. 1.

Чл. 47. (1) Пояс II се сигнализира с ясно видими предупредителни надписи и табели, поставени на добре видимо разстояние едни от други и изработени съгласно приложение № 3 (фиг. 3).

(2) Границите на пояс II по терена се означават с табели с размери 600/800 мм, монтирани на колове или съществуващи дървета и огради, на видимо разстояние една от друга и на височина 1,5 м от терена на долния им ръб, като надписите се правят с червен цвят на жълт фосфоресциращ фон.

(3) Границите на пояс II по водната повърхност се означават с шамандури на жълти и червени вертикални ивици, като надводната част е с височина най-малко 300 мм.

Чл. 48. (1) Пояс III се сигнализира с предупредителни табели, изработени съгласно приложение № 3 (фиг. 4).

(2) Границите на пояс III се означават с хоризонтално разположени табели на височина от терена 1,5-2,0 м и на видимо разстояние една от друга за сигнализиране на селскостопанската авиация.

(3) Табелите се оцветяват в червено и жълто, като жълтият цвят е от страната на позволения терен за обработване, а червеният - от страната на терена, забранен за обработване от селскостопанската авиация.

Раздел II.

Експлоатация и контрол на санитарно-охранителните зони

Чл. 49. (1) Санитарно-охранителните зони на водоизточници на минерална вода, когато с договор за концесия не е предвидено друго, се експлоатират от:

1. басейновата дирекция - за минералните води, изключителна държавна собственост;

2. общината - за минералните води, публична общинска собственост.

(2) Във всички останали случаи СОЗ се експлоатират от титулярите на разрешителните за водоползване или концесионерите.

Чл. 50. Предвидените оздравителни и укрепителни мероприятия се изпълняват до включването на водоизточника и/или съоръжението в експлоатация.

Чл. 51. Лицата по чл. 49 организират наблюдение за спазването на охранителните режими в границите на СОЗ.

Чл. 52. (1) Наблюдението и охраната на териториите, заети от определените по чл. 12 СОЗ, се извършва от общинските органи, на чиято територия са разположени зоните.

(2) Дейностите по ал. 1 целят недопускане влошаване на състоянието на водите до въвеждане в експлоатация на водоизточниците и/или съоръженията.

Чл. 53. (1) Земеделските земи и горските площи, попадащи в пояс I на зоната, се използват съгласно изискванията на проектите по чл. 27, т. 16 или чл. 32, ал. 1, т. 14.

(2) Горските площи в пояси II и III се прекатегоризират в гори със специално предназначение, водят се на отчет, а се стопанисват и използват по специални лесоустройствени проекти.

(3) Отгледна сеч в СОЗ около каптажи на естествени извори се извършва най-малко на два етапа през 5 години.

Чл. 54. (1) Контролът по експлоатацията на СОЗ се осъществява от:

1. Министерството на околната среда и водите - в случаите по чл. 49, ал. 1, т. 1;

2. басейновите дирекции - във всички останали случаи.

(2) Контролът за спазване на санитарно-хигиенните изисквания в рамките на СОЗ се осъществява от органите на Министерството на здравеопазването.

Глава шеста.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 55. (1) По смисъла на чл. 200, ал. 1, т. 3 от Закона за водите за замърсяване на водите се счита заустването на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, попадащи в пояси II и III на СОЗ, с по-лошо качество от качеството на водата в съответния воден обект.

(2) По смисъла на чл. 200, ал. 1, т. 5 от Закона за водите за повреждане на водностопански и хидрометрични съоръжения и устройства или нарушаване правилната експлоатация и регламентираните режими на тяхната работа се счита:

1. неспазването на установения охранителен режим в пояс I от СОЗ;

2. разрушаването или повреждането водоизточниците и/или съоръженията, оградата и/или маркировката на пояс I.

(3) По смисъла на чл. 200, ал. 1, т. 17 от Закона за водите за нарушение се счита:

1. неспазването на установените охранителни режими в пояси I, II и III на СОЗ;

2. повреждане на маркировката на пояси I, II и III на СОЗ;

3. неизпълнението на наложените мерки за ограничаване и ликвидиране на замърсявания в границите на пояси I, II и III на СОЗ;

4. неспазването на етапността при провеждане на отгледна сеч в случаите по чл. 53, ал. 3.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "водовземни съоръжения за подземни, в т.ч. и минерални води" са сондажни и шахтови кладенци; кладенци с хоризонтални дренажни лъчи (тип "Раней"); дренажи; каптажи на естествени извори и системи за изкуствено подхранване;

2. "водонепропусклив пласт" е такъв пласт, през който замърсител не може да достигне от повърхността до подземните води, чрез конвективен пренос, за период от 25 години;

3. "вредни вещества" са веществата по приложение № 2 към чл. 2, т. 4 от Наредбата за проучването, ползването и опазването на подземните води;

4. "гранични условия" са гранични условия по контурите на подземния воден обект, характеризиращи взаимоотношението му с околната среда и други водни обекти;

5. "експлоатация на санитарно-охранителните зони" са дейностите за маркировка на СОЗ, поддържане на маркировката, благоустрояване, озеленяване, оздравяване, укрепване и други с цел предпазване на водата от замърсяване, както и охрана на СОЗ и провеждането на мониторинг за количеството и качеството на водата в рамките на СОЗ;

6. "забрана" е безусловното забраняване на дейности, които могат да доведат до драстично замърсяване на водите и ликвидиране на водоизточника;

7. "защитен подземен воден обект" е подземен воден обект, над който е разположен водонепропусклив пласт;

8. "ограничение при доказана необходимост" е условната забрана за дейности, които могат да доведат до несъществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността;

9. "ограничение" е условната забрана на дейности, които могат да доведат до съществено замърсяване на водите, която важи до доказване на противното от инициатора на дейността;

10. "опасни вещества" са веществата по приложение № 1 към чл. 2, т. 4 от Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води и по Наредбата за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;

11. "самопречиствателна способност на водите" е способността да се възстановяват първоначалните свойства и състав на водите, когато те са замърсени под въздействието на съвкупност от всички природни процеси;

12. "хидрогеоложки параметри" са параметрите, характеризиращи подземния воден обект, подземните води, съдържащи се в него, и движението на водите в рамките на подземния воден обект;

13. "утвърждаване на санитарно-охранителната зона" е учредяването с административен акт на границите на поясите на СОЗ и охранителните режими в тях.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 6 от Закона за водите (ДВ, бр. 67 от 1999 г.) във връзка с чл. 46, ал. 3 от Закона за народното здраве.

§ 3. Всички водоизточници, за които няма установени и изградени СОЗ, се привеждат в съответствие с разпоредбите на тази наредба в срок една година от влизането на наредбата в сила.

§ 4. (1) Учредените СОЗ по реда на Наредба № 2 от 1989 г. за СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване (ДВ, бр. 68 от 1989 г.) се привеждат към изискванията на тази наредба по отношение границите и охранителните режими в пояси II и III в срок до 10 години от обнародването й в "Държавен вестник". Границата на най-вътрешния пояс на СОЗ не се променя.

(2) Утвърдените СОЗ по реда на Наредба № 14 от 1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн., ДВ, бр. 79 от 1987 г.; изм., бр. 18 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 12 от 1995 г.) се привеждат към изискванията на тази наредба в срок до 10 години.

(3) Учредяването на СОЗ по ал. 2, определени и оразмерени по реда на тази наредба, се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

(4) Дейностите по ал. 1 се изпълняват по график, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(5) Графикът по ал. 4 се разработва и утвърждава в срок до една година от влизането на наредбата в сила и се изпраща на Министерството на околната среда и водите.

(6) Когато СОЗ по ал. 1 и 2 са разположени в границите на населено или урбанизирано място, в проекта на СОЗ се предвиждат мерки за минимизиране на въздействието от завареното положение.

(7) В случаите по ал. 6 се допуска границата на пояс I да се съобрази с наличната регулация в населеното място.

§ 5. Отменя се Наредба № 2 от 1989 г. за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

§ 6. В Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:

"(3) Когато предложението по ал. 1 се отнася за минерални води и лечебна кал, към него се прилага и решението по реда на Наредба № 2 от 1992 г. за експлоатационните запаси на лечебната кал (ДВ, бр. 18 от 1992 г.) и заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на минералните води съгласно Наредба № 1 от 2000 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).

2. В чл. 13:

а) в ал. 1 думите "Регистър за минерален водоизточник съгласно приложение № 6" се заличават;

б) в ал. 4 след думите "курортните ресурси" се добавят думите "с изключение на минералните води".

3. В чл. 14:

а) в ал. 1 думите "минералните извори" се заличават;

б) в ал. 1, т. 1 думите "минералните извори и", "каптажите, сондажите и" и "минерални води и" се заличават;

в) в ал. 1 т. 3 се заличава;

г) в ал. 1, т. 4 думите "минералните води," се заличават;

д) в ал. 2 думите "минерален водоизточник и" се заличават;

е) в ал. 2, т. 1 думите "минералният водоизточник и" се заличават;

ж) в ал. 2, т. 3 думите "минералните води и" се заличават;

з) в ал. 2, т. 4 думите "минералния водоизточник и" се заличават;

и) в ал. 2, т. 6 думите "минералната вода и" се заличават.

4. В чл. 21:

а) в ал. 1 след думите "курортните ресурси" се добавят думите "с изключение на минералните води", а в края на текста се добавя "Опазването на минералните води по чл. 46, ал. 1 от Закона за народното здраве се извършва по реда на Наредбата за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.";

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Охранителният режим се разпростира и върху проучването и добиването на лечебната кал. На контрол подлежат добивът и използването на лечебната кал, режимните наблюдения на курортните ресурси и състоянието на съоръженията за лечебна кал.";

в) в алинея 4, т. 1 думите "минералните води" се заличават.

5. В чл. 22:

а) в ал. 1 след думите "курортните ресурси" се добавят думите "с изключение на минералните води";

б) в ал. 2 след думите "охранителни зони" се добавят думите "по ал. 1";

в) в ал. 3 след думите "охранителните зони" се добавят думите "с изключение на минералните води".

6. В чл. 23:

а) в ал. 1 след думите "курортни ресурси" се добавят думите "с изключение на минералните води";

б) в ал. 2 след думите "курортните ресурси" се добавят думите "с изключение на минералните води".

7. В чл. 24:

а) след думите "курортните ресурси" се добавят думите "с изключение на минералните води";

б) в т. 1 буква "а" се заличава;

в) в т. 2, буква "а" се изменя така:

"а) при лечебните калонаходища - границите, в които се формират повърхностният и подземният отток, насочени към лечебните калонаходища";

г) точка 3 се заличава.

8. В чл. 25:

а) в ал. 1 т. 2 се заличава;

б) в ал. 2 т. 2 се заличава;

в) алинея 4 се изменя така:

"(4) Най-уязвимите и достъпни места около лечебните калонаходища и торфонаходища се ограждат. Стопанисващата организация осигурява ограждането и отчуждаването по установения общ ред и маркира ограденото място с трайни предупредителни знаци";

г) алинея 5 се отменя.

9. Член 27 се отменя.

10. В чл. 28 думите "минерални води," се заличават.

11. Параграф 1 се отменя.

12. В § 3 думите "минерални води" се заличават.

13. Параграф 5а се изменя така:

"§ 5а Правото на проучвания на лечебни калонаходища, за стопанисване и ползване на лечебни калонаходища и морски плажове не се преотстъпва на трети лица."

§ 7. Указания по прилагане на наредбата се дават от министъра на околната среда и водите съвместно с министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството.Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1

Забрани (З), ограничения (О) и ограничения при доказана

необходимост (ОДН) в санитарно-охранителните зони - пояси

II и III около водоизточници и съоръжения за питейно-битово

водоснабдяване от повърхностни води

Видове дейности

Пояс

Пояс

поII

III

ред1.

Добив на подземни богатства

О

О

2.

Изграждане на надземни иподземни строителни съоръженияс изключение на реконструкция имодернизация на основнитеводоснабдителни съоръжения

О

-

3.

Използване терена за нови илисъществуващи гробища за новипогребения

З

ОДН

4.

Създаване нови и разширяванесъществуващи селищни територииза постоянно и сезонно ползванебез изградени канализационни ипречиствателни съоръжения,съответстващи на техническитеизисквания

З

ОДН

5.

Полагане водопроводи, несвързанис водоснабдителната система

ОДН

-

6.

Полагане тръбопроводи, провеж-дащи нефт и други вредни илитоксични вещества

З

З

7.

Прокарване пътища и магистрали

О

ОДН

8.

Изграждане сервизи, автомивки ипаркинги

З

ОДН

9.

Изграждане съоръжения и промиш-лени дейности, водещи до повиша-ване съдържанието на еутрофизи-ращи вещества във водата

З

ОДН

10.

Изграждане подземни резервоарии хранилища за опасни вещества

З

З

11.

Животновъдни ферми(без свинекомплекси)

З

О

12.

Свинекомплекси

З

З

13.

Лични животновъдни стопанства

ОДН

-

14.

Наторяване с течен оборски тор

З

ОДН

15.

Наторяване с оборски тор и/иликомпост

О

-

16.

Наторяване с неорганични торове

О

ОДН

17.

Използване препарати зарастителна защита

О

ОДН

18.

Изграждане силажни ями

О

-

19.

Напояване и наторяване сотпадъчни води

О

ОДН

20.

Ползване на въздухоплавателнисредства за разпръскване торове ипестициди

З

З

21.

Промишлено риборазвъждане

О

-

22.

Използване на плавателни средс-тва с двигател с вътрешно горене

З

О

23.

Къмпинги и ваканционни лагери

З

ОДН

24.

Почивни станции и други подобни

З

ОДН

25.

Изсичане на гори, с изключение наотгледна сеч

О

ОДН

26.

Пране с химически препаратии/или избелващи средства

З

З

Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница