Наредба №3 от 25. 02. 2009 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащанияДата24.07.2016
Размер56.82 Kb.
НАРЕДБА № 3 ОТ 25.02.2009 Г. ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОДОБРЕНИТЕ СХЕМИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ

Раздел I.

Общи разпоредби

Чл. 1.(1) С тази наредба се уреждат специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания, които се прилагат през 2009 година.

(2) През 2009 година се прилагат следните схеми за национални доплащания:

1. схема за национални доплащания на хектар земеделска земя;

2. схема за национални доплащания за говеда, необвързана с производството;

3. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки, необвързана с производството;

4. схема за национални доплащания за овце майки и кози майки обвързана с производството.
Раздел II.

Специални изисквания по схемите за национални доплащания

Чл.2.(1) Допустима за подпомагане с национални доплащания на хектар са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади) и площите:

1. с винени сортове лозя;

2. заявени за подпомагане по схемата за производство на ягоди и малини, предназначени за преработка;

3. с тютюн.

(2) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания на хектар имат земеделските стопани, които стопанисват най-малко:

1. 0,5 хектара трайни насаждения или

2. 1 хектар за всички останали земеделски площи.
Чл. 3. (1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за говеда – крави, мъжки говеда (волове и бикове) и телета, имат земеделските стопани, които:

1. към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба;

2. до края на 2009 г. отглеждат в стопанствата си най-малко 75% от броя на говедата по т.1. При установяване на посоченият процент, броят на говедата се закръглява към по-голямото число.

(2) Размерът на подпомагането по схемата за национални доплащания за говеда се определя въз основа на броя на говедата на земеделския стопанин, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г.


Чл.4.(1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, необвързана с производството, имат земеделските стопани, които:

1. към 1 октомври 2008 г. са отглеждали повече от 20 овце майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба и/или

2. към 28 февруари 2009 г. са отглеждали повече от 20 кози майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба и

(2) Земеделските стопани получават подпомагане по ал.1, ако до края на 2009 г. отглеждат в стопанствата си най-малко 75% от броя на овцете майки по ал.1, т.1 и/или 75% от броя на козите майки по ал.1, т.2. При установяване на посочените проценти, броят на овцете майки и козите майки се закръглява към по-голямото число.

(3) Размерът на подпомагане на земеделския стопанин по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, необвързана с производството, се определя въз основа на броя на:

1. овцете майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 1 октомври 2008 г.;

2. козите майки, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти към 28 февруари 2009 г.
Чл.5.(1) Право на подпомагане по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството, имат земеделските стопани, които отглеждат в стопанствата си повече от 20 овце майки и/или повече от 20 кози майки.

(2) Размерът на подпомагането по схемата за национални доплащания за овце майки и кози майки, обвързана с производството, се определя въз основа на броя на овцете майки и козите майки, които реално се отглеждат в стопанството и са заявени за подпомагане.


Чл. 6. Нямат право на подпомагане по схемите за национални доплащания по чл.1, ал.2, т.2, т.3 и т.4 земеделски стопани, които имат публични задължения към държавния бюджет.
Чл. 7. (1) За получаване на национални доплащания по схемите предвидени в чл.1, ал.2 земеделските стопани подават общо заявление съгласно Наредба № 107 от 23 август 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (обн. ДВ. бр.84 от 17 октомври 2006г.).

(2) Заявлението по ал.1 съдържа данните по чл.3 от Наредба № 107 от 23 август 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ, както и следните данни за прилагане на схемите по чл.1, ал.2:

1. схемата или схемите по чл.1, ал.2, за които се иска подпомагане;

2. таблица за регистрираните в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти говеда към 28 февруари 2009 г., овце майки към 1 октомври 2008 г. и кози майки към 28 февруари 2009 г. и за броя на говедата, овцете майки и/или козите майки, които земеделският стопанин заявява за подпомагане по схемите по чл.1, ал.2, т.2 и т.3.

3. таблица за животните, които земеделският стопанин отглежда и заявява за подпомагане, с посочване на техния вид, порода и номера на ушните марки.

(3) Към заявлението по ал. 1, се прилагат следните специфични документи, за прилагане на схемите по чл.1, ал.2:

1. за лицата, които кандидатстват по схемите по чл.1, ал.2, т.2, т.3 и т.4 - удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, издадено от съответната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите не по-късно от два месеца преди датата на подаване на документите;

2. за лицата, които кандидатстват по схемите по чл.1, ал.2, т.2 и т.3 - извлечение от информационната система на НВМС за броя на отглежданите към 1 октомври 2008 г. овце майки и/или за броя на отглежданите към 28 февруари 2009 г. говеда и/или кози майки, издадено от Регионалната ветеринарномедицинска служба;

3. за лицата, които кандидатстват по схемите по чл.1, ал.2, т.4 - извлечение от информационната система на НВМС за броя, вида, породата и номерата на ушните марки на отглежданите в стопанството овце майки и/или кози майки.

(4) При представяне на документи с невярно съдържание, включително подправени документи, помощта става изискуема и ползвателите й дължат на Държавен фонд "Земеделие" получената сума заедно със законната лихва от деня на нейното получаване.


Чл. 8. (1) Разплащателната агенция проверява спазването на изискванията на схемите за национални доплащания по чл.1, ал.2 по реда на чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители и на Регламент № 796/2004 от 21 април 2004 г. определящ подробни правила за приложението на интегрираната система за управление и контрол, кръстосано съответствие и модулация предвидени в Регламент на Съвета № 1782/2003 установяващ общи правила за схеми за пряко подпомагане съгласно общата селскостопанска политика и установяващ някои схеми за подпомагане на фермери (обн. ОВ L 37/22/ 10.2.2005).

(2) Заявителите могат да обжалват отказите за плащане по реда на чл. 29, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


Чл. 9.(1) Разплащателната агенция намалява размера или отказва плащане по схемите за национални доплащания по в чл.1, ал.2 в случаите предвидени чл.47, ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(2) При прилагане на схемите за национални доплащания по чл.1, ал.2, т.2 и т.3, когато кандидатът е заявил за подпомагане по-голям брой говеда, овце майки и/или кози майки от посочените в извлечението по чл. 7, ал. 3, т. 2 се изплаща помощ, изчислена на база извлечението от информационната система на НВМС.

(3) При прилагане на схемите за национални доплащания по чл.1, ал.2, т.2 и т.3, Разплащателната агенция отказва плащане по съответната схема, когато установи, че кандидатът не отговаря на изискването по чл.3, ал.1, т.2 или на изискванията по чл.4, ал.2.

(4) При прилагане на схемата за национални доплащания по чл.1, ал.2, т.4 Разплащателната агенция намалява размера или отказва плащане, и когато кандидатът е заявил повече овце майки или кози майки от установените.


Заключителни разпоредби

§ 1. Плащанията по схемите за национални доплащания се извършват след съгласуване на схемите за съответната година с Европейската комисия.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

МИНИСТЪР:

Валери Цветанов
Каталог: doc -> naredbi
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
naredbi -> I общи положения Ч
naredbi -> Наредба №3 от 29 януари 1999 Г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
naredbi -> Министерство на земеделието и горите
naredbi -> Н а р е д б а за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги в община ракитово глава първа


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница