Наредба №3 от 29 януари 1999 Г. За създаване и поддържане на регистър на земеделските производителистраница1/3
Дата24.07.2016
Размер0.49 Mb.
#4691
  1   2   3
НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Издадена от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа

Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000г., доп. ДВ. бр.99 от 20 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.39 от 16 Април 2002г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 8 Март 2005г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.23 от 16 Март 2007г., изм. ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за регистриране на земеделските производители съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Чл. 2. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.) Регистърът на земеделските производители служи за набиране на информация за земеделските производители и за дейността им с цел подпомагане на земеделието и развитието на селските райони.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) На регистрация подлежат юридически лица, еднолични търговци и физически лица, навършили 18 години, които стопанисват земеделска земя и/или осъществяват производство на земеделска продукция.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие и гори" (ОД "ЗГ") по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице въз основа на анкетни карти с анкетни формуляри, попълнени от земеделския производител.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Областните дирекции "Земеделие и гори" водят регистър на земеделските производители на територията на областта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Ръководителят на областната дирекция "Земеделие и гори" определя длъжностни лица, които отговарят за воденето, поддържането и съхранението на регистъра.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Всеки земеделски производител физическо лице или едноличен търговец се вписва в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния граждански номер (ЕГН), а юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ.

(2) Въз основа на вписването на земеделския производител се издава регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят ежегодно до 25 март актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация областна дирекция "Земеделие и гори" заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) При неспазване на задължението по ал. 3 земеделският производител губи правата си по чл. 6 до заверка на регистрационната му карта за следващата година.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., предишен текст на ал. 4 - ДВ, бр. 39 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Регистрационната карта заедно с разпечатка или заверени от ОД "ЗГ" копия на анкетни карти с анкетни формуляри служи за легитимиране на земеделските производители пред контролните органи и финансиращите институции.

(6) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Областните дирекции "Земеделие и гори" писмено информират регистрираните земеделски производители за сроковете и ангажиментите, които са нормативно определени ежегодно в срок до 31 януари в рамките на мерките и действията по чл. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Регистрираните земеделски производители със заверени за съответната година регистрационни карти могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ "Земеделие" и от други източници.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистрираните земеделски производители имат право:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието;

2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОД "ЗГ";

3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г.) да получават информация за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието.

Раздел II.

Регистриране на земеделските производители

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) Регистърът съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) идентификационни данни на земеделския производител:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за физическо лице или едноличен търговец - единен граждански номер (ЕГН) и единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;

б) (заличена - ДВ, бр. 3 от 2007 г.)

б) (предишна буква "в", изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за юридическо лице - единен идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), номер на телефон и факс, електронен адрес;

3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

3а. (нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) за дейностите с първични фуражи по чл. 8, ал. 4;

4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) използвана земеделска площ с посочване идентификатора на недвижимия имот съгласно картата на възстановената собственост, както и начина на трайно ползване, формата на стопанисване и размера на поливните площи;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) използвани площи по местонахождение и култури;

6. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) брой отглеждани животни по видове, с посочване на номерата на ушните марки на животните, подлежащи на регистрация и регистрационния номер на обекта.

(т. 8 и 9 отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) В регистъра се съхранява информация за земеделските производители за последните пет години. Информацията за предходните петнадесет години се архивира и съхранява.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) При наличие на условията по чл. 3, ал. 1 земеделският производител подава в съответната общинска служба по земеделие и гори или областна дирекция "Земеделие и гори" попълнена анкетна карта с анкетни формуляри по образец съгласно приложение № 2. Анкетните карти с анкетните формуляри се предоставят на земеделския производител безплатно от общинска служба по земеделие и гори, или от кмета на общината, района, или кметството (кметския наместник).

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Юридическото лице и едноличният търговец представят и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ, физическите лица - документ за самоличност, а регистрираните физически лица и карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ. Земеделските производители, които обработват земя, представят документ, доказващ правното основание за ползване на земята, а които отглеждат животни - опис на номерата на ушните марки, заверен от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект.

(3) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Производителите на винено грозде представят копие от удостоверение за актуално състояние на лозарското стопанство, заверено от съответното териториално звено или от централно управление на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Земеделските производители, които извършват дейности с първични фуражи, подават декларация съгласно приложение № 3. Декларират се следните дейности:

1. първично производство на фуражи;

2. транспорт, складиране и обработване на първичните фуражи на мястото на тяхното производство;

3. транспортни дейности по доставка на първични фуражи от мястото на тяхното производство;

4. смесване на фуражи изключително за нуждите на собствените животновъдни стопанства, без да се използват добавки или премикси от добавки, с изключение на силажни добавки.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Когато земеделският производител обработва земи в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) за земеделски производители, които се занимават с животновъдство - от официален ветеринарен лекар;

2. за земеделски производители, които обработват имоти в регулация - от кмета на кметството или кметския наместник на населеното място по местонахождение на имота;

3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.)

4. за земеделски производители, които обработват земеделска земя - от общинската служба по земеделие и гори по местонахождение на имота.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Анкетните формуляри по ал. 1 се заверяват от общинската служба по земеделие и гори и в срок до 30 дни от датата на заверката се представят в областната дирекция "Земеделие и гори". Общинската служба по земеделие и гори води входящ дневник и съхранява копия на заверените анкетни карти с анкетни формуляри.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Длъжностните лица, които водят регистъра, въвеждат в него данните от анкетните карти и анкетните формуляри. Анкетната карта с анкетните формуляри се съхранява в продължение на 3 години в областните дирекции "Земеделие и гори".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Длъжностните лица по ал. 1 издават на земеделските производители заверени копия от анкетните карти с анкетните формуляри или официални разпечатки от регистъра.

Чл. 10. Браншовите съюзи, асоциации, сдружения и други неправителствени организации на земеделските производители съдействат за регистрирането на членовете им.

Раздел III.

Поддържане на регистъра

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.) Всеки регистриран земеделски производител или упълномощено от него лице подава информация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 в съответната общинска служба по земеделие и гори или областната дирекция "Земеделие и гори" ежегодно до 25 март съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 всеки регистриран земеделски производител е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в съответната общинска служба по земеделие и гори или областната дирекция "Земеделие и гори".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Информацията по ал. 2 се предоставя чрез подаване на заявление. Към заявлението се прилагат документи, доказващи промяната на обстоятелствата, включително анкетна карта и/или анкетни формуляри, заверени съгласно чл. 8.

(3а) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) При непълнота или нередовност на представените документи областната дирекция "Земеделие и гори" писмено уведомява земеделския производител за това в 7-дневен срок от подаване на анкетните карти и анкетни формуляри и определя срок за отстраняването им не по-дълъг от 30 дни от датата на заявлението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.) При прекратяване на дейността си земеделският производител е длъжен в едномесечен срок да подаде заявление до директора на областната дирекция "Земеделие и гори" за отписване от регистъра и да върне регистрационната си карта и анкетните карти с анкетните формуляри или официалната разпечатка. Заявлението за отписване се подава в областна дирекция "Земеделие и гори" или чрез общинската служба по земеделие и гори.

(7) (Нова - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.) При отписване от регистъра по предходната алинея земеделският производител може да се регистрира отново през следващата календарна година.

(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г.) Земеделският производител се отписва служебно от регистъра, ако в продължение на две последователни години не изпълни изискванията по чл. 5, ал. 3.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Всяко подаване на анкетна карта с анкетни формуляри и на заявление по чл. 11, ал. 3 данните се отразяват в регистъра.

(2) Дубликат на загубена или унищожена регистрационна карта се издава безплатно.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Областните дирекции "Земеделие и гори" могат служебно да събират информация за земеделските производители, които не са изпълнили задълженията си по чл. 11.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Земеделски производител, който не е изпълнил задълженията си по чл. 11, не ползва правата по чл. 6.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) С цел установяване верността на данните от регистъра областните дирекции "Земеделие и гори" извършват проверки на място на регистрираните земеделски производители по ред, определен от министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)

Раздел IV.

Информационно обслужване на регистрацията

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) В Министерството на земеделието и горите се създава и поддържа информационна система за регистъра на земеделските производители.

Чл. 16. (1) Информационната система се състои от две нива - областно и централно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Информационната система на централно ниво се изгражда и попълва с данните, получавани от регистъра на земеделските производители в областните дирекции "Земеделие и гори".

Раздел V.

Ползване на регистъра

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., отм. с Решение № 2312/2007 г. на ВАС - ДВ, бр. 23 от 2007 г., в сила от 16.03.2007 г., изм. с Решение № 5821/2007 г. на ВАС - за отменен следва да се счита чл. 17 в редакцията към момента на подаване на жалбата чрез МЗГ (13.07.2006 г.), отмяната влиза в сила от момента на обнародването на решение № 2312/2007 г. в "Държавен вестник", бр. 23 от 16.03.2007 г. - ДВ, бр. 48 от 2007 г., в сила от 15.06.2007 г.) Цялата информация за отделните земеделски производители може да се използва само по реда на чл. 18.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Държавен фонд "Земеделие" и неговите звена ползват информация за земеделските производители от Министерството на земеделието и горите и областните дирекции "Земеделие и гори".

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Областните дирекции "Земеделие и гори" предоставят обобщена информация за земеделските производители по искане на кметовете на общините, на чиято територия извършват дейността си земеделските производители.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.) Структурните звена в Министерството на земеделието и горите и Националния статистически институт имат право да получават информация от регистъра на земеделските производители.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Министерството на земеделието и горите предоставя на електронен носител два пъти в годината - в края на всяко шестмесечие, на Националния осигурителен институт списък на регистрираните земеделски производители - физически лица.

(5) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Областните дирекции "Земеделие и гори" предоставят на електронен носител ежемесечно до десето число на териториалните поделения на Агенцията по заетостта към министъра на труда и социалната политика списък на регистрираните земеделски производители - физически лица.

(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители по искане на държавни органи, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2007 г.) Министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице предоставя информация от регистъра на земеделските производители и на други лица при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за достъп до обществена информация.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "регистър" е регистърът на земеделските производители.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Земеделските производители, подлежащи на регистрация, са длъжни да подадат документи за регистрация в 6-месечен срок от влизането на наредбата в сила.

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.).

Преходни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2002 Г.)
§ 14. Досегашните образци на регистрационна и анкетна карта (приложение № 1 и приложение № 2) са в сила до 31 декември 2002 г.

§ 15. Заверката на регистрационните карти по чл. 5, ал. 3 през 2002 г. се извършва в срок до 30 април 2002 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2005 Г.)
§ 8. Тази наредба влиза в сила от 4.IV.2005 г.

Преходни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 1999 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2008 Г.)


§ 11. (1) Земеделският производител, регистриран едновременно като физическо лице и като едноличен търговец, прекратява една от регистрациите си в срок до 30 дни от влизане на наредбата в сила.

(2) В случай че в срока по ал. 1 земеделският производител не прекрати една от регистрациите си, областната дирекция "Земеделие и гори" служебно заличава регистрациите.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.)

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 106 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2005 г., в сила от 04.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2008 г.)

ТаблjТаблица 1ИЗПОЛЗВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ( НЕОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ НЕ СЕ ВКЛЮЧВА)

НОМЕР

НАЧИН НА

ФОРМА НА

ПЛОЩ

по

НА

ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

СТОПАНИСВАНЕ*ред

ИМОТА

Полски култури,от КВС

зеленчукови

Соб-

Под

Под

Други

Обща

в т.ч.

градини, оранжерии,

ствена

аренда

наемплощ

Поливна

парници, трайни

(ха)

площ

насаждения,(ха)

естествени ливади, мери и пасища, други (угар)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1008

1009

1010

1999

ОБЩО:*Забележка:

В колоната "Форма на стопанисване" със знак "Х" се отбелязва избраното.1 ха = 10 дка

Таблица 2РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Код

Видове култури

Текуща стопанска година

Следваща

............/............

стопанска година............/............

Засети/засадени

Намерения

Намерения

площи

за засети/

за засети /

(ха)

засадени площи

засадени(ха)*

площи

(ха)

От

От втори и

От

От втори и

От основни

основни

междинни

основни

междинни

култури

култури

култури

култури

култури1

2

3

4

5

6

7

3001

Обикновена (мека)

пшеницаХ

X

X3002

Твърда пшеницаХ

X

X3003

ЕчемикX3004

Ръж

X

X3005

ТритикалеХ

X

X3006

Овес

Х

3007

Царевица за зърно

Х

3008

СоргоХX

Х

3009

ПросоХX

Х

3010

ОризХX

Х

3109

Други зърнени3011

ТютюнX

Х

3012

ХмелХX3013

Захарно цвеклоХX

Х

3015

ПамукХX

Х

3016

ЛенХX

Х

3017

КонопХX

Х

3018

СлънчогледХX

Х

3019

РапицаXX3020

СояХX

Х

3021

ФъстъциХX

Х

3119

Други технически

Х

3023

Маслодайна розаХX3024

КориандърХX

Х

3025

АнасонХX

Х

3026

РезенеХX3027

ЛавандулаХX3028

СалвияХX3029

МентаХX3030

ВалерианаХX3129

Други етерично-

маслени и лекарствениКаталог: doc -> naredbi
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
naredbi -> Наредба №3 от 25. 02. 2009 Г. За специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания
naredbi -> I общи положения Ч
naredbi -> Министерство на земеделието и горите
naredbi -> Н а р е д б а за поставяне на преместваеми съоръжения за търговия и услуги в община ракитово глава първа


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница