Наредба №30 от 29 декември 2005 Гстраница1/24
Дата06.07.2017
Размер2.12 Mb.
#25017
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
НАРЕДБА № 30 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА

В сила от 01.01.2006 г.

Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г.

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. одобрение на типа на нови:

а) колесни трактори;

б) верижни трактори;

в) ремаркета;

г) сменяема прикачна техника;

2. издаване или отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа на Европейската общност (ЕО сертификат за одобрение на типа);

3. издаване или отказ от издаване на ЕО сертификат за изменение на одобрения тип;

4. удостоверяване на съответствие с одобрения тип;

5. контрол на пускането на пазара и производството на нови: колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника;

6. отнемане на ЕО сертификата за одобрение на типа;

7. нотификация на Европейската комисия на технически служби за България за извършване на изпитвания в обхвата на приложения № 1 или 2.

(2) Превозните средства по ал. 1, т. 1 могат да бъдат произведени на един или няколко етапа (едноетапно или многоетапно одобрение на типа).

(3) Наредбата не се прилага за превозни средства, предназначени за въоръжените сили, Държавна агенция "Гражданска защита", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", службите за защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, както и за:

1. одобрение на единични превозни средства;

2. машини, които са специално проектирани за използване в горското стопанство, като влекачи и транспортьори, в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 6814:2000;

3. горски машини, базирани на шаси на мелиоративно оборудване, в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 6165:2000;

4. сменяема техника, прикрепена към превозното средство, която е изцяло повдигната над земята, когато превозното средство се движи по пътя.

(4) Допуска се процедурата за одобрение на типа да се прилага към определени категории единични превозни средства, които попадат в обхвата на тази наредба и за които категории получаването на одобрение на типа е задължително.


Чл. 2. (1) Превозните средства от категории Т, С, R и S отговарят на техническите изисквания, посочени в приложение № 2, при спазване на специфичните изисквания по ал. 2 и 3.

(2) Превозните средства от категории Т1, Т2, Т3, Т5, С1, С2, С3, С5, R и S отговарят на техническите изисквания съгласно приложение № 2, раздел I.

(3) Превозните средства от подкатегории Т4.1, Т4.2, Т4.3 и С4.1 отговарят на техническите изисквания съгласно приложение № 2, раздел II.


Глава втора. ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Раздел I. Заявление за одобрение на типа на превозно средство

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника (базово, некомплектовано, комплектовано или напълно комплектовано превозно средство) производителят или негов упълномощен представител подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:

1. идентификация на заявителя: наименование, седалище и адрес на управление;

2. описание на типа превозно средство, за което е подадено заявление по ал. 1, включително и за категорията на превозното средство.Чл. 4. (1) Към заявлението по чл. 3 се прилага следната документация:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;

3. техническа документация в два екземпляра във формат А4 или в папка от такъв формат;

4. копия на сертификати за одобрение на типа на колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника по отношение на система, компонент или отделен технически възел, ако има такива;

5. копия на сертификати за одобрение на типа, издадени по наредбите по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), приложими за съответната категория трактори, ремаркета или сменяема прикачна техника, съгласно приложение № 2, раздел III, ако има такива;

6. копия на съобщения за одобрение на типа, издадени по правила към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.), приложими за съответната категория трактори, ремаркета или сменяема прикачна техника, съгласно изискванията на приложение № 2, раздел IV, ако има такива;

7. протоколи от изпитване, издадени по Правилата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приложими за съответната категория превозно средство, съгласно изискванията на приложение № 2, раздел V, ако има такива;

8. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията за приложимите технически изисквания по чл. 2, за които няма представени документи по т. 4 - 7, включително проверки на монтажа на отделни технически възли, когато това е необходимо; към протоколите заявителят прилага техническа документация по ал. 4, т. 1;

9. копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;

10. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

11. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа превозно средство, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип превозно средство.

(2) Когато заявителят не прилага към заявлението документите по ал. 1, т. 4 - 7, техническата документация по ал. 1, т. 3 включва:

1. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 3;

2. подробни чертежи в подходящ мащаб;

3. фотоснимки, ако има такива, показващи необходимите детайли.

(3) Когато заявителят прилага към заявлението един или повече от документите по ал. 1, т. 4 - 7, техническата документация по ал. 1, т. 3 включва:

1. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 4 и таблица съгласно част II на приложение № 4;

2. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 3 само в разделите, за които заявителят не е приложил документите по ал. 1, т. 4 - 7;

3. подробни чертежи в подходящ мащаб;

4. фотоснимки, ако има такива, показващи необходимите детайли;

5. попълнена таблица по част III на приложение № 4, ако са представени документи по чл. 4, ал. 1, т. 4.

(4) Заявителят осигурява извършването на изпитване на образец на превозното средство, като предоставя на техническата служба:

1. техническата документация по ал. 2 или ал. 3;

2. образци от типа превозно средство и/или частите на превозното средство, които са необходими за извършване на изпитванията.

(5) Броят на образците превозно средство, необходими за извършване на изпитванията по ал. 4, се определя в зависимост от различните комбинации, които трябва да бъдат одобрени по отношение на:

1. за колесни и верижни трактори:

а) двигател;

б) предавателна кутия;

в) задвижващи мостове (брой, местоположение, взаимовръзка);

г) управлявани мостове (брой, местоположение);

д) мостове със спирачки (брой);

е) защитна конструкция при преобръщане;

2. за ремаркета и сменяема прикачна техника:

а) задвижващи мостове (брой, местоположение, взаимовръзка);

б) максимална маса на товара (допустими са отклонения не по-големи от 10 %);

в) мостове със спирачки (брой).


Раздел II. Заявление за многоетапно одобрение на типа за некомплектовано или базово превозно средство

Чл. 5. При многоетапно одобрение на типа на превозното средство към заявлението се прилагат:

1. на първия етап от многоетапното одобрение на типа - частите от техническа документация по чл. 4, ал. 1, т. 3 и сертификати за одобрение на типа, изисквани за комплектовано превозно средство в зависимост със степента на завършеност на базовото превозно средство;

2. на всеки следващ етап от многоетапното одобрение на типа - частите на техническата документация, попълнени в съответствие със степента на завършеност на превозното средство, и сертификатите за одобрение на типа, приложими за съответния етап на завършеност, както и копие от сертификата за одобрение на типа на некомплектовано превозно средство, издадено на предишния етап на комплектоване; заявителят прилага и детайлна информация за извършените промени на некомплектованото превозно средство;

3. документите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 5, 7, 8, 9 и 10.Раздел III. Процедура при едноетапно одобрение на типа

Чл. 6. За одобрение на типа на превозно средство, за който заявителят е представил техническа документация по чл. 4, ал. 2, КТИ проверява:

1. съответствието на превозното средство с данните, посочени в техническата документация;

2. приложимостта на изискванията по приложение № 2 за категорията превозно средство;

3. където е приложимо, проверява монтажа на отделните технически възли или изисква производителят да предостави протоколи от извършени проверки на монтажа.Чл. 7. За одобрение на типа на превозно средство, за който заявителят е представил техническа документация по чл. 4, ал. 3, КТИ проверява:

1. валидността и пълнотата на представените документи по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7;

2. наличието на данните по част I от приложение № 4 в документите по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7 или в съответните технически досиета;

3. съответствието на превозното средство с данните по приложение № 3, попълнено само в разделите, за които не са представени документи по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7;

4. системите, компонентите или отделните технически възли на избрани образци от превозното средство, за да установи съответствието на конструкцията на превозното средство с данните, посочени в техническите досиета на одобрените компоненти, отделни технически възли или системи, за които са представени документи по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7;

5. приложимостта на изискванията съгласно приложение № 2 за категорията превозно средство;

6. монтажа на отделните технически възли, където е приложимо.


Чл. 8. За установяване на съответствието на превозното средство с данните, посочени в техническата документация, изпълнителният директор на КТИ може да разпореди проверка на мястото на производство или складиране.

Раздел IV. Процедура при многоетапно одобрение на типа

Чл. 9. (1) При многоетапно одобрение на типа на превозното средство изпълнителният директор на КТИ:

1. проверява наличието на всички данни в техническата документация в зависимост от степента на комплектоване на превозното средство;

2. проверява дали представените сертификати и/или съобщения за одобрение на типа са издадени за представеното за одобрение превозно средство на съответния етап;

3. проверява съответствието на превозното средство с данните по част I от приложение № 4 или по приложение № 3 и посочените в сертификатите и/или съобщенията за одобрение на типа;

4. проверява съответствието на напълно комплектовано превозно средство с данните от техническата документация, които са включени в техническо досие, сертификат и/или съобщение за одобрение на типа;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) изисква производителят да предостави протоколи, издадени от определена от министъра на земеделието и храните или нотифицирана от компетентен орган техническа служба за изпитване на избран(и) образец(и) системи, компоненти или отделни технически възли от превозното средство с цел удостоверяване, че превозното(ите) средство(а) е/са произведени в съответствие с данните от техническите досиета;

6. където е приложимо, проверява монтажа на отделните технически възли или изисква производителят да предостави протоколи от извършени проверки на монтажа.

(2) Когато данните от част I на приложение № 4 не са включени в технически досиета за издадени сертификати за одобрение на типа, изпълнителният директор на КТИ изисква производителят да предостави протоколи за изпитване по изискванията, посочени в приложение № 2.

(3) В зависимост от вариантите и версиите на типа изпълнителният директор на КТИ определя броя на образците, необходими за изпитване на превозните средства по ал. 1, т. 5 съгласно чл. 4, ал. 5 в зависимост от степента на завършеност на превозното средство.


Чл. 10. Производителят е длъжен да:

1. изисква информация и документи от доставчиците на системи, компоненти или отделни технически възли по отношение на съответствието им с изискванията на приложими за категорията наредби съгласно приложение № 2, включително и за издадени одобрения на типа, както и за характеристики на превозното средство, които са част от некомплектовано превозно средство, но все още не са получили одобрение на типа;

2. осигури произведените или добавените от него на предходни етапи от комплектоването на превозното средство системи, компоненти или отделни технически възли да съответстват на одобрените типове;

3. осигури произведените или добавените от него системи, компоненти или отделни технически възли да съответстват на одобреното изменение на типа, в случай че е извършил промяна в система, компонент или отделен технически възел, довела до невалидност на одобрение на типа, издадено на предходен етап.Чл. 11. (1) На втория и следващи етапи на многоетапното одобрение на типа на превозно средство производителят поставя допълнителна табела към табелата по приложение № 11 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква "в" от Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Табелата здраво се закрепва на видно, достъпно място върху част, която не подлежи на подмяна при употреба, и съдържа ясни и незаличими следните данни, изписани в посочения ред:

1. наименование на производителя;

2. секции 1, 3 и 4 от номера на одобрението на типа съгласно приложение № 6;

3. етап на одобрение на типа;

4. сериен номер на превозното средство;

5. технически допустима максимална маса на превозното средство;

6. максимална маса на оборудването, което може да бъде теглено;

7. допустима максимална маса с товар на състав от превозните средства, когато е разрешено тегленето на ремарке от превозното средство;

8. технически допустима максимална маса върху всяка ос, изброени отпред назад;

9. максимално допустимо вертикално натоварване в точката на прикачване.

(3) Данните по ал. 2, т. 7 - 9 се посочват, когато стойностите са се променили по време на съответния етап на одобрение на типа.Раздел V. Одобрение на типа

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 3 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство.

(2) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4 или 5, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство по раздел III, когато типът:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация; и

2. отговаря на техническите изисквания съгласно приложение № 2, приложими за съответната категория превозни средства.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 6.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) В случаите по чл. 18, ал. 1 сертификатът не може да бъде озаглавен като "ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство", с изключение на чл. 18, ал. 1, т. 2, след като Европейската комисия е одобрила издаването на одобрение на типа.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В зависимост от степента на комплектоване на превозното средство изпълнителния директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на базово, некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство по раздел IV, когато превозното средство:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания съгласно приложение № 2.

(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 6, като към него се прилагат всички сертификати за одобрение, издадени на предходните етапи.Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на превозни средства, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 6, част 2, запазват действието си на територията на Република България.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство, когато не са изпълнени изискванията по чл. 14, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Чл. 17. (1) За всеки тип превозно средство, за който е подадено заявление за одобрение на типа, в КТИ се съставя техническо досие, което съдържа техническата документация, протоколите от извършените изпитвания и други документи, предоставени във връзка с процедурата за одобрение на типа.

(2) Досието заедно със списък на съдържанието му, в който се посочват и номерата на страниците от приложените документи, се съхранява в КТИ.Глава трета. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ може да одобри превозно средство, което не отговаря на едно или повече от изискванията по приложение № 2, в случай на:

1. малки серии превозни средства при спазване на ограниченията, посочени в приложение № 7, част I;

2. превозни средства, при производството на които поради напредъка на техническия прогрес има несъвместимост с едно или няколко от изискванията по чл. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) Минималните изисквания, на които трябва да отговарят превозните средства, произведени в малки серии, са дадени в приложение № 2, раздел VI. За изискванията по раздел I или II на приложение № 2, които не са включени в раздел VI на приложение № 2, се предоставя информация от производителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Издаденият сертификат за одобрение на типа в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 се номерира съгласно приложение № 6а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) В случаите на изменение на одобрен тип малка серия се прилага глава пета.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) В случаите на ал. 1, т. 2 изпълнителният директор на КТИ изпраща заявление до Европейската комисия за получаване на съгласие за издаване на одобрение на типа в съответствие с разпоредбите на тази наредба. Одобрението на типа по ал. 1, т. 2 се обозначава като "временно".

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Към заявлението по ал. 6 се прилага информация за:

1. причината, поради която използваните технологии или концепции не позволяват превозното средство да отговори на изискванията на една или повече приложими наредби съгласно чл. 2;

2. описание на засегнати области по отношение на безопасността и защитата на околната среда и предприетите мерки;

3. описание на изпитванията и получените резултати, които показват ниво на безопасност и защита на околната среда, най-малко еквивалентни на посоченото в приложимите изисквания по чл. 2;

4. предложение за изменение на съответното европейско законодателство, ако е необходимо.

(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Ако Европейската комисия разреши одобрение по ал. 1, т. 2, изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа, в който се посочват ограничения на валидността му.

(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Валидността на сертификата по ал. 8 не може да бъде по-малка от 36 месеца.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) При промяна в законодателството, в резултат на която типът превозно средство, одобрено по реда на ал. 1, т. 2, съответства напълно на изискванията на приложение № 2, изпълнителният директор на КТИ преиздава сертификата по ал. 4, като посочва пълното съответствие с приложимите изисквания.Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по чл. 18 се прилагат разпоредбите на глава втора, като производителят подава мотивирано заявление до изпълнителния директор на КТИ и посочва несъответствието с техническите изисквания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Всяка година изпълнителния директор на КТИ изпраща на Европейската комисия списък с издадени одобрения по чл. 18, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 КТИ изпраща копия от списъка с данни и сертификата за одобрение на типа с всички негови приложения до органите за типово одобрение на други държави членки, посочени от производителя, като посочва информация за изключенията, които са били допуснати.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите, когато в КТИ са получени копие от списъка с данни и сертификат за одобрение на типа с всички негови приложения, издаден от компетентен орган на друга държава членка за превозно средство, произведено в малка серия, в срок до три месеца изпълнителният директор на КТИ със заповед определя:

1. дали признава това одобрение;

2. броя на превозните средства, които могат да бъдат регистрирани за България в рамките на съответната година.Глава четвърта. ОСИГУРЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА С ОДОБРЕН ТИП

Чл. 20. Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрен тип включва оценка на системата за управление на качеството (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията).

Чл. 21. Преди издаване на сертификата за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ извършва оценка за наличието на мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол за съответствие на произведените превозни средства с одобрения тип.

Чл. 22. (1) Оценките и проверките по чл. 20 се извършват от изпълнителния директор на КТИ.

(2) При първоначална оценка изпълнителният директор на КТИ взима предвид наличната информация, отнасяща се до:

1. сертификацията на производителя съгласно чл. 23, извършена от орган по сертификация на системи по качеството, акредитиран от ИА "БСА" или от национален орган по акредитация на държава - член на ЕС;

2. оценките на системите за управление на качеството на производителя, извършени на мястото на производството от производителя(ите) на превозното средство съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2001.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Допускат се изключения от изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2001 по отношение на т. 7.3. "Удовлетворение на клиента и непрекъснати подобрения".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Оценките и проверките по чл. 20 могат да се извършват от името на зпълнителния директор на КТИ от орган за одобрение на типа на друга държава член.

(5) Органът по ал. 4 подготвя документ за съгласие, в който се посочват областите и производствените съоръжения, които ще се използват за целите на одобрение на типа.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) При получаване от зпълнителния директор на КТИ на молба от орган за одобрение на типа на друга държава член той незабавно изпраща документ за съгласие съгласно ал. 5 или уведомление, че не може да предостави изисквания документ.

(7) Оценките и проверките по чл. 20 могат да се извършат съвместно с органи за одобрение на типа на други държави - членки на ЕС, ако е необходимо.


Чл. 23. (1) При първоначална оценка изпълнителният директор на КТИ признава сертифициране на производителя по стандарт БДС EN ISO 9001:2001 с изключенията по чл. 22, ал. 3.

(2) Производителят осигурява информацията, свързана със сертифицирането по ал. 1, както и уведомява изпълнителния директор на КТИ за всякакви промени по отношение на валидността или обхвата на сертификацията.Чл. 24. (1) При одобрение на типа на превозно средство не се повтарят първоначалните оценки, извършени за целите на издаване на сертификати за одобрение за системи, компоненти или отделни технически възли на превозното средство.

(2) В случай че в обхвата на оценките по ал. 1 не са били включени мястото и дейностите, свързани с монтажа на превозното средство, се извършва допълнителна оценка.Чл. 25. Производителят осигурява съответствието на всяко произведено превозно средство с одобрения тип и с техническите изисквания съгласно приложение № 2.

Чл. 26. (1) В процеса на одобрение на типа на превозно средство изпълнителният директор на КТИ проверява мерките за осигуряване на съответствие на продукцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Мерките по ал. 1 включват документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип с приложимите технически изисквания.Чл. 27. (1) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа:

1. осигурява наличието и прилагането на процедури за ефективен контрол за съответствие на продукцията с одобрения тип;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) има достъп до изпитвателно оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;

3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) осигурява записването на данните и резултатите от изпитването и наличието на приложените към тях документи, като ги съхранява за период 10 години;

4. анализира резултатите от всяко изпитване или проверка с цел да удостовери стабилността на характеристиките на продукта, като определя допустимите отклонения на произведената продукция;

5. осигурява за всеки тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел извършването на проверките съгласно изискванията на наредбата и изпитванията съгласно изискванията по приложение № 2;

6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) осигурява извършването на допълнително взимане на проби и повтаряне на изпитванията, в случай че пробата или образецът показва несъответствие в края на изпитването, и предприема всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на продукцията.

(2) При одобрен тип на превозно средство проверките по ал. 1, т. 5 се ограничават до тези, удостоверяващи съответствието на продукцията с данните, посочени в сертификата за одобрение на типа.Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на КТИ може да извършва проверки за осигуряване на съответствие с одобрения тип.

(2) Нормалната честота на проверките по ал. 1 се определя съгласно процедурите по чл. 21, като се гарантира тяхното извършване на период, който гарантира спазване на изискванията за осигуряване съответствие на продукцията с одобрения тип.

(3) При проверките по ал. 1 се следи непрекъснатата ефективност на процедурите, установени в чл. 21, като:

1. одитите, извършени от акредитираните органи по сертификация на системи за управление на качеството, се приемат за удовлетворяващи изискванията по чл. 23;

2. честотата на проверките, различни от тези по т. 1, се определя от изпълнителния директор на КТИ.


Чл. 29. (1) След издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа КТИ извършва контрол за осигуряване на съответствието на продукцията, пускана на пазара, с одобрения тип.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Съответствието на продукцията се проверява чрез контрол за:

1. наличието на ЕО сертификат за одобрение на типа;

2. наличието на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и на обозначения, изисквани по наредби по чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. съответствието на превозното средство с одобрения тип;

4. настъпилите изменения в одобрението на типа и наличие на сертификат за изменение на одобрен тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с одобрения тип.

(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 служителите на КТИ имат правата и задълженията по чл. 15а от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


Чл. 30. Лицата, които пускат на пазара нови превозни средства, са длъжни да:

1. оказват съдействие на служителите на КТИ при осъществяване на контрола;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) осигуряват на служителите на КТИ пълен достъп до местата, където се осъществяват производството, съхраняването, продажбата на техника;

3. представят за проверка техническа документация, която е включена в техническото досие.Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) При всяка проверка на съответствието с одобрения тип на служителите на КТИ се предоставят протоколите от изпитванията и производствените протоколи.

Чл. 32. (1) При проверките служителят на КТИ може да избере случайни образци, които да бъдат изпитани в лабораторията на производителя или в техническа служба в зависимост от вида на изпитването.

(2) Минималният брой на образците за изпитване може да се определя в зависимост от резултатите от проверките, извършени от производителя.Чл. 33. При незадоволителен контрол или когато е необходимо да се провери валидността на изпитванията, провеждани в съответствие с чл. 29, изпълнителният директор на КТИ изпраща избрани образци за изпитване в техническата служба, която е извършила изпитвания за одобрение на типа.

Чл. 34. Изпълнителният директор на КТИ може да извършва проверка или да изиска извършване на изпитване съгласно изискванията по тази наредба или съгласно изискванията, посочени в приложение № 2 за всеки тип.

Чл. 35. При незадоволителни резултати от проверките и изпитванията, извършени по реда на тази глава, служителят на КТИ, извършил контрола, съставя предписание относно предприемането на необходимите мерки за незабавно възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.

Глава пета. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителния директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:

1. дали промените изискват изменение на сертификата за одобрение на типа;

2. за необходимите изпитвания и проверки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава до изпълнителния директор на КТИ само ако първоначалното одобрение на типа е издадено от него.


Чл. 37. Извършените от притежателя на сертификата промени налагат изменение на одобрението на типа, когато:

1. са необходими нови изпитвания и/или проверки;

2. има промяна на данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;

3. приложимите технически изисквания по приложение № 2 са били променени след датата на издаване на сертификата за одобрение на типа.Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Притежателят на сертификата за одобрение на типа подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрението на типа, придружено със:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. описание на извършените промени в техническата документация;

3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват по чл. 36, ал. 2, т. 2;

4. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


Чл. 39. (1) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на описанието на извършените промени в данните от техническата документация и протоколите от проведените изпитвания и проверки с приложимите технически изисквания по приложение № 2.

(2) За установяване на съответствието на превозното средство с променените данни в техническата документация изпълнителният директор на КТИ може да разпореди проверка на мястото на производство или складиране.Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 38 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на превозното средство.

(2) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 38, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрението на типа, когато:

1. типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените в тях промени, и

2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 2, приложими за съответната категория превозни средства.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 6, като изменението на одобрения тип се отразява в секция 5 от номера на сертификата.Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрението на типа на превозно средство, когато не са изпълнени изискванията по чл. 41, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Чл. 43. При промени, които не налагат изменение на сертификата за одобрение на типа, и промени, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ актуализира техническото досие, като отбелязва промените и датата на актуализацията и съставя актуализиран списък на съдържанието на техническото досие.

Глава шеста. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП

Чл. 44. (1) Производителят или неговият упълномощен представител удостоверява съответствието на напълно комплектовано или некомплектовано превозно средство с одобрения тип, като издава сертификат за съответствие с одобрения тип на български език по приложение № 8.

(2) Сертификатът по ал. 1 придружава всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип.

(3) Сертификатът се издава върху бланка на производителя, съдържаща печатен текст с неговото име и адрес по начин, осигуряващ защита срещу подправяне (върху хартия, защитена или посредством цветни графики, или с воден знак, съответстващи на идентификационния знак на производителя).


Глава седма.

Раздел I. Отнемане на сертификата за одобрение на типа превозно средствоЧл. 45. (1) Превозно средство не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в техническата документация, и тези отклонения не са били одобрени по реда на глава трета.

(2) Когато отклоненията по ал. 1 са в допустимите граници, съгласно приложимите технически изисквания по приложение № 2 се счита, че превозното средство съответства на одобрения тип.Чл. 46. Когато се установи, че превозно средство не съответства на одобрения тип, служителите на КТИ:

1. извършват проверка на мястото на производство или складиране на превозните средства;

2. съставят констативен протокол за данните от проверката;

3. издават предписания за възстановяване на съответствието или предлагат отнемане на сертификата за одобрение на типа;

4. съставят актове за административни нарушения по реда на глава седма от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Сертификатът за одобрение на типа се отнема от изпълнителния директор на КТИ, когато:

1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо;

2. производството на превозни средства се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа с мотивирана заповед в 7-дневен срок от предложението по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отнемането на сертификата за одобрение на типа на превозно средство може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница