Наредба №36 от 23. 03. 2006 г за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход


Раздел V Хигиена при разфасоване и обезкостяване на месотостраница4/19
Дата27.01.2017
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Раздел V

Хигиена при разфасоване и обезкостяване на месотоЧл. 37. Труповете на домашни копитни животни могат да се разфасоват на половини и четвъртини, а половините да се нарязват на не повече от три части само в кланици. По-нататъшното разфасоване и обезкостяване се извършва в транжорна.

Чл. 38. (1) В транжорните за разфасоване и обезкостяване на месо от домашни копитни се спазват следните изисквания:

1. месото се разфасова по начин, който предотвратява или намалява замърсяването му до минимум;

2. месото, предназначено за разфасоване, се внася в работните помещения през определени интервали от време в зависимост от нуждата на производството;

3. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) по време на разфасоване, обезкостяване, изрязване, нарязване, нарязване на тънки парчета, кубчета, шайби, опаковане и пакетиране температурата в дълбочина не превишава 7 °С – за месото, и 3 °С – за субпродуктите, като температурата в помещението за разфасоване се поддържа под 12 °С или се използва алтернативен начин с еквивалентен ефект;

4. когато помещенията са одобрени за разфасоване на месо от различни видове, се вземат мерки за предпазване от кръстосано замърсяване чрез разделяне на дейностите по време или място.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.).

(3) Месото може да се обезкости преди достигане на температурите по ал. 1, т. 3, когато помещението за разфасоване и помещението за клане са разположени на едно и също място. В този случай месото се доставя до помещението за разфасоване директно от помещението за клане или след като е престояло в помещение за охлаждане или замразяване. Възможно най-бързо след разфасоването му или когато се пакетира – след пакетирането му, месото се охлажда до температурите по ал. 1, т. 3.


Раздел VI

Неотложно клане извън кланицатаЧл. 39. (1) Месото от домашни копитни, добито при неотложно клане извън кланица, се използва за човешка консумация, когато:

1. здраво животно е претърпяло злополука, която не позволява транспортирането му до кланицата поради невъзможност да бъдат спазени изискванията за хуманно отношение към животните по време на транспортирането им;

2. ветеринарен лекар е извършил предкланичен преглед на животното;

3. закланото и обезкръвено животно е транспортирано възможно най-бързо до кланицата при спазване на хигиенните изисквания; стомахът и червата може да се отделят от трупа на мястото, където е заклано животното, под контрола на ветеринарен лекар; отделените вътрешности придружават трупа на животното до кланицата и се идентифицират по начин, който позволява да бъде разпознато, че принадлежат към съответния труп;

4. е охладено в случай че времето от клането на животното до пристигането му до кланицата е повече от два часа; при подходящи климатични условия не е необходимо животното да бъде охладено;

5. животното е придружено до кланицата от декларация от собственика, който го е отгледал, която удостоверява произхода на животното и съдържа данни за използване на ВМП и други вещества, давани на животното, дата на прилагане и карентни периоди;

6. животното е придружено до кланицата от декларация от ветеринарния лекар, извършил предкланичния преглед, която удостоверява благоприятен резултат от провеждането му, дата и време на клане, причините за неотложното клане и вида на третиранията на животното, проведени от ветеринарния лекар;

7. е извършен следкланичен преглед съгласно глава седма, раздели I – VIII от Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход или са направени допълнителни изследвания, които показват, че месото е годно за човешка консумация.(2) Собственикът на кланицата, в която животното е докарано след клането, спазва указанията относно използването на месото, дадени от официалния ветеринарен лекар след провеждане на следкланичния преглед.

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Не се допуска пускане на пазара на месо от животни, претърпели неотложно клане, освен когато то носи маркировката по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход. Такова месо може да се предлага само на пазара в страната при спазване на националните изисквания.


Раздел VII

Съхранение и транспортЧл. 41. (1) След завършване на следкланичния преглед месото от домашни копитни се охлажда възможно най-бързо до температура 7 °С или се разфасова и обезкостява съгласно чл. 38, ал. 3.

(2) Субпродуктите се охлаждат възможно най-бързо до температура 3 °С.

(3) По време на охлаждане на месото и субпродуктите се осигурява подходяща вентилация, за да се избегне образуването на конденз по повърхността им.

(4) Поддържането на температурите по ал. 1 и 2 се гарантира чрез температурна крива на охлаждане, която доказва постоянното намаляване на температурата.

(5) По време на съхранението температурата на месото се поддържа постоянна.

Чл. 42. (1) Температурата на месото по време на транспорт се поддържа в границите, посочени в чл. 38, ал. 1, т. 3.

(2) Официалният ветеринарен лекар може да разреши изискването по ал. 1 да не се спазва, поради технологични причини, свързани със зреене на месото, когато:

1. предварително е определил условията за транспортирането му от едно предприятие до друго;

2. транспортирането се извърши възможно най-бързо от кланицата или от транжорната, която е разположена на едно и също място с кланицата, и продължава до 2 h.

Чл. 43. (1) Месото, предназначено за замразяване, се замразява възможно най-бързо. Когато е необходимо, месото преминава период на стабилизация.

(2) Откритото месо се съхранява и транспортира отделно от пакетираното месо.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато открито и пакетирано месо се съхраняват и транспортират по различно време или по начин, при който материалът за пакетиране и условията на съхранение и транспортиране предпазват месото от замърсяване.


Глава четвърта

МЕСО ОТ ПТИЦИ И ЗАЙЦЕВИДНИ ЖИВОТНИ
Каталог: naredbi
naredbi -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
naredbi -> Решение на Общинския съвет
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Информация предоставена от българските спортни федерации
naredbi -> Първа общи положения ч
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
naredbi -> Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница