Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница4/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

(*1) Разрешават се лакове или соли на тези багрила, съдържащи вещества, незабранени от приложение № 6 или неизключени с приложение № 2 от обхвата на тази наредба.

(*2) Багрила, чийто номер е предхождан от буквата "Е", и оцветяващите вещества трябва да отговарят на изискванията за чистота, посочени в Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2004 г. и бр. 43 от 2005 г.). Те трябва да продължават да отговарят на общите изисквания към употребата на добавките съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г.) и в случаите, когато буквата "Е" е била отстранена.

(*3) Разрешават се също неразтворими бариеви, стронциеви и циркониеви лакове, соли и пигменти на тези багрила. Те трябва да преминат през тест за неразтворимост.


Приложение № 4 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)Списък на консервантите, разрешени за употреба в козметични продукти

 

Рефе-

Вещество

Максимално разрешена

Други ограничения

Условия за употреба и

рентен

 

концентрация в крайния

и изисквания

предупреждения, които 

козметичен продукт

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

на етикета

1

2

3

4

5

1

Бензоена киселина

Продукти, които се

 

 

 

(CAS № 65-85-0) и

отмиват, с изключение на

 

 

 

натриевата й сол

продукти за хигиена на

 

 

 

(CAS № 532-32-1)

устната кухина:

 

 

 

 

2,5 % (киселина)

 

 

 

 

Продукти за хигиена на

 

 

 

 

устната кухина: 1,7 %

 

 

 

 

(киселина)

 

 

 

 

Продукти, които не се

 

 

 

 

отмиват: 0,5 % (киселина)

 

 Соли на бензоената

0,5 % (киселина)

 

 

 

киселина, различни от

 

 

 

 

тези, изброени в

 

 

 

 

референтен № 1, и

 

 

 

 

естери на бензоената

 

 

 

 

киселина

 

 

 

2

Пропионова киселина

2% (киселина)

 

 

 

и солите й

 

 

 

3

Салицилова киселина

0,5% (киселина)

Да не се използва в

"Да не се използва за

 

и солите й (+)

 

препарати за деца

деца под 3-годишна

 

 

 

под 3-годишна въз-

възраст" (1)

 

 

 

раст, с изключение

 

 

 

 

на шампоани

 

4

Сорбинова киселина

0,6% (киселина)

 

 

 

(хекса-2,4-диенова

 

 

 

 

киселина) и

 

 

 

 

солите й

 

 

 

5

Формалдехид и пара-

0,2% (с изключение на

Забранен за използ-

 

 

формалдехид (+)

продукти за хигиена на

ване за аерозолни

 

 

 

устната кухина)

опаковки (спрейове)

 

 

 

0,1% (продукти за хигие-

 

 

 

 

на на устната кухина)

 

 

 

 

изразено като формал-

 

 

 

 

дехид

 

 

7

Бифенил-2-ол(о-

0,2% изразено като фенол

 

 

 

фенилфенол) и

 

 

 

 

солите му

 

 

 

8

Цинк пиритион (+)

Продукти за косата: 1,0 %

Само за продукти, които

 

 

(CAS № 13463-41-7)

Други продукти: 0,5 %

се отмиват

 

 

 

 

Да не се използва в продукти за хигиена на устната кухина

 

9

Неорганични сулфи-

0,2%, изразено като

 

 

 

ти и хидрогенирани

свободен SO2

 

 

 

сулфити (+)

 

 

 

10

(Зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

 

 

 

11

Хлоробутанол (INN)

0,5%

Забранен за аерозол-

"Съдържа хлоро-

 

 

 

ни опаковки

бутанол"

 

 

 

(спрейове)

 

12

4-Хидроксибензоена

0,4% (киселина) за 1 естер

 

 

 

киселина, нейните

0,8% (киселина) за смеси

 

 

 

соли и естери

от естери

 

 

13

3-Ацетил-6-метилпи-

0,6% (киселина)

Забранен за аерозолни

 

 

ран-2,4 (3Н)-дион (де-

 

опаковки (спрейове)

 

 

хидрооцетна киселина)

 

 

 

 

и нейните соли

 

 

 

14

Мравчена киселина

0,5% (изразено като

 

 

 

и натриевата й сол

киселина)

 

 

15

3,3'-Дибромо-4,4'-хек-

0,1%

 

 

 

са-метилендиоксиди-

 

 

 

 

бензамидин (дибромо-

 

 

 

 

хексамидин) и неговите

 

 

 

 

соли (включително

 

 

 

 

изетионат)

 

 

 

16

Тиомерзал (INN)

0,007% (като живак)

Само за грим за очи и

"Съдържа тиомерзал"

 

 

При смесване с други жи-

за почистване на

 

 

 

вачни съставки, разреше-

грим около очите

 

 

 

ни от тази наредба, мак-

 

 

 

 

сималната концентрация

 

 

 

 

на живак остава фикси-

 

 

 

 

рана на 0,007%

 

 

17

Фенилживачни соли

Както по-горе

Както по-горе

"Съдържа фенилжи-

 

(включително борат)

 

 

вачни съставки"

18

Ундек-10-eнова кисе-

0,2% (киселина)

 

 

 

лина и солите й

 

 

 

19

Хексетидин (INN)

0,1%

 

 

20

5-Бромо-5-нитро-

0,1%

Само за продукти,

 

 

1,3-диоксан

 

които се изплакват

 

 

 

 

Да се избягва форми-

 

 

 

 

рането на нитро-

 

 

 

 

замини

 

21

Бронопол (INN)

0,1%

Да се избягва форми-

 

 

 

 

рането на нитро-

 

 

 

 

замини

 

22

2,4-Дихлоробензил

0,15%

 

 

 

алкохол

 

 

 

23

Триклокарбан

0,2%

Критерии за чистота:

 

 

(INN) (+)

 

3,3',4,4'-тетрахлоро-

 

 

 

 

азобензен - по-малко

 

 

 

 

от 1 ppm;

 

 

 

 

3,3',4,4'-тетрахлоро-

 

 

 

 

азоксибензен - по-

 

 

 

 

малко от 1 ppm

 

24

4-Хлоро-m-крезол

0,2%

Забранен за продукти,

 

 

 

 

които влизат в кон-

 

 

 

 

такт с лигавици

 

25

Триклозан (INN)

0,3%

 

 

26

4-Хлоро-3,5-ксиленол

0,5%

 

 

27

3,3'-Бис(1-хидрокси-

0,6%

 

 

 

метил-2,5-диоксоимид-

 

 

 

 

золидин-4-ил)-1,1'-ме-

 

 

 

 

тилендиурея ("Имида-

 

 

 

 

золидинил урея")

 

 

 

28

Поли(1-хексаметилен-

0,3%

 

 

 

бигуанид хидро-

 

 

 

 

хлорид)

 

 

 

29

2-Феноксиетанол

1%

 

 

30

Хексаметилен тетра-

0,15%

 

 

 

мин (метенамин)

 

 

 

 

(INN)

 

 

 

Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница