Наредба №36 от 6 август 2010 Г. За утвърждаване на медицински стандарт "очни болести"страница1/4
Дата11.01.2018
Размер0.52 Mb.
#43840
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 36 ОТ 6 АВГУСТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОЧНИ БОЛЕСТИ"

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.66 от 24 Август 2010г., изм. ДВ. бр.92 от 23 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г., изм. ДВ. бр.37 от 17 Май 2016г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт "Очни болести" съгласно приложението.

(2) С медицинския стандарт се определят:

1. основните характеристики на специалността "Очни болести" и изискванията към медицинските специалисти, които извършват дейности по тази специалност;

2. изискванията към лечебните заведения за упражняване на медицинската специалност "Очни болести" - материално-техническа база, инсталационни съоръжения, организация на работа, човешки ресурси, апаратура, минимален обем дейност.

3. нива на компетентност на клиниките и отделенията, осъществяващи дейност по специалността "Очни болести";

4. интердисциплинарните консултации и дейности при лечение на пациенти с очни заболявания;

5. очните хирургични дейности и изисквания за извършването им;

6. спешните състояния при очните заболявания и принципите на клинично поведение при тях;

7. критериите и показателите за качество на лечебната дейност по специалността "Очни болести";

8. правата и задълженията на пациента с очно заболяване.

Чл. 2. Вътрешните актове на органите на управление на лечебното заведение и договорите за оказана медицинска помощ, сключвани от лечебните заведения, не могат да съдържат разпоредби, които определят по-ниско качество на осъществяваната дейност по очни болести от установеното с изискванията на тази наредба.
Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.

§ 2. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит", регионалните центрове по здравеопазване и органите на управление на лечебните заведения.

§ 3. За нарушение или неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица се наказват по реда на Закона за лечебните заведения и Закона за здравето.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 80 от Закона за здравето и отменя Наредба № 23 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" (ДВ, бр. 76 от 2004 г.).

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) (1) Изискванията на раздел II, т. 2.3.3 и т. 2.4.3 от приложението към член единствен, ал. 1 за наличие на клинична лаборатория на територията на болницата се прилагат от 1 януари 2012 г.

(2) До 31 декември 2011 г. извършването на спешни клинико-лабораторни изследвания може да се гарантира чрез апаратура до леглото на болния или по договор с клинична лаборатория.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) (1) В случаите, когато лечебното заведение за болнична помощ не разполага със собствена клинична лаборатория, то следва да осигури осъществяването на дейност по клинична лаборатория от съответното ниво, определено с настоящия стандарт, по договор със самостоятелна медико-диагностична лаборатория или с клинична лаборатория - структура на друго лечебно заведение. В тези случаи лабораторията, с която е сключен договорът, следва да бъде разположена в една и съща сграда с болницата или в рамките на болницата. С договора задължително се обезпечава 24-часово осъществяване на дейностите по клинична лаборатория за нуждите на структурата по очни болести.

(2) В случаите по ал. 1, ако лабораторията е самостоятелна медико-диагностична лаборатория или структура от лечебно заведение за извънболнична помощ, тя следва да отговаря на изискванията за съответното ниво болнична структура по клинична лаборатория, определени с Наредба № 35 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (ДВ, бр. 66 от 2010 г.).
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "КАРДИОЛОГИЯ"


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 25. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Приложение към чл. 1, ал. 1
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОЧНИ БОЛЕСТИ"
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2016 г.)
Раздел I

Основна медицинска специалност "Очни болести" и изисквания към медицинските специалисти, които извършват дейности по тази специалност

1. Дефиниция на специалността: медицинската специалност "Очни болести" се придобива от специалисти с висше образование "Медицина" (магистърска образователна степен) съгласно Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Специалността включва:

1.1. Медицински грижи за всеки пациент с очно заболяване (диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на очните заболявания, рехабилитация на зрението).

1.2. Изследване и определяне на рефракция, предписване на очила - специфична дейност за специалността.

1.3. Медицинска експертиза:

1.3.1. експертиза на работоспособността;

1.3.2. съдебномедицинска експертиза.

1.4. Консултативна и методична помощ:

1.4.1. пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с очно заболяване в друга клиника или отделение;

1.4.2. подпомагане организацията на плановите и спешните медицински грижи;

1.4.3. участие в изготвянето, провеждането и контрола на програма по очни болести в областта на общественото здравеопазване.

1.5. Естетична (козметична) хирургия и медицина по "Очни болести".

Извършва се на територията на лечебно заведение, осъществяващо дейност по специалността "Очни болести", и води до промяна на външния естетичен вид на очната ябълка или придатъците й.

1.6. Дейности в областта на общественото здравеопазване: разпространение на здравни знания чрез печат, радио, телевизия, лекции, промоция на зрение, предпазване от загуба на зрение.

1.7. Научно-преподавателска дейност в областта на очните болести.

2. Професионална квалификация по очни болести и нива на оказваната медицинска помощ:

2.1. Лечебна дейност по отношение на пациенти с очни заболявания се оказва от лекари със следната професионална квалификация:

2.1.1. общопрактикуващ лекар;

2.1.2. лекар, специализиращ очни болести;

2.1.3. специалист по очни болести;

2.1.4. специалист по очни болести с допълнителна квалификация;

2.1.5. консултант - лекар със специалност, различна от очни болести.

2.2. Специализирана медицинска помощ по очни болести се оказва на следните нива:

2.2.1. първо ниво - ОПЛ може да извършва следните дейности по очни болести:

а) определяне на зрителна острота;

б) измерване на вътреочно налягане палпаторно;

в) изследване на зрителното поле чрез конфронтационен (ориентировъчен) метод;

г) изследване на двигателните функции на очните ябълки;

д) изследване на зеничната реакция;

е) търсене на рискови фактори за очни заболявания и вродени такива;

ж) насочване за консултации със специалист;

з) разпознаване на случаи със спешна очна патология и насочване за консултация със специалист;

2.2.2. второ ниво - лекар, специализиращ по очни болести; лекарят, специализиращ "Очни болести", извършва дейност по очни болести (диагностично-лечебни процедури) под професионалното ръководство на специалист по "Очни болести" в съответствие с нормативните изисквания и програма за обучение;

2.2.3. трето ниво - специалист по очни болести; специалистът по очни болести извършва дейност по "Очни болести" (диагностично-лечебни процедури) самостоятелно; обемът дейности зависи от вида на лечебното заведение;

2.2.4. четвърто ниво - специалист по очни болести с допълнителна квалификация; специалистът по очни болести, притежаващ допълнителна квалификация по смисъла на т. 3.2, извършва дейности по очни болести (диагностично-лечебни процедури) самостоятелно с висока степен на професионална компетентност.

3. Следдипломна квалификация:

3.1. Следдипломното обучение се провежда при условия и по ред, определени в Закона за здравето и Наредба № 34 от 2006 г. на министъра на здравеопазването.

3.2. Повишаване на квалификацията се осъществява чрез формите на продължаващото медицинско обучение, чрез придобиването на научна степен или на втора медицинска специалност.

4. Дейности, за които е необходима допълнителна квалификация по смисъла на т. 3.2:

4.1. Интердисциплинарни дейности:

4.1.1. професионални очни заболявания;

4.1.2. офталмоонкология;

4.1.3. офталмоневрология.

4.2. Видове дейности в обособени клонове на специалността "Очни болести":

4.2.1. витреоретинална хирургия - диагноза, хирургично лечение на тежка витреоретинална патология; първична и вторична профилактика на тези състояния;

4.2.2. медицинска ретина - лазерна терапия и апликация на лекарствени вещества в ст. тяло; диагностика и лечение на ретинопатия на недоносените.

4.2.3. глаукома - диагноза, консервативно, оперативно и лазерно лечение; първична и вторична профилактика;

4.2.4. очни травми - диагноза, консервативно, хирургично и лазерно лечение; първична и вторична профилактика;

4.2.5. детска офталмология, страбология - диагноза, консервативно и оперативно лечение; първична и вторична профилактика;

4.2.6. възпалителни заболявания на окото - диагноза, консервативно и оперативно лечение; първична и вторична профилактика;

4.2.7. офталмогенетика - първична и вторична профилактика, диагноза, медицинска и социална рехабилитация;

4.2.8. трансплантация на тъкани в окото (корнеа, склера, ирис, амнион); диагностика; оперативно лечение;

4.2.9. рефрактивна хирургия на лещата и роговицата;

4.2.10. пластичнореконструктивна и пластичноестетична хирургия на окото и придатъците му.

4.3. Дейности с повишена сложност, за които е необходима допълнителна квалификация:

4.3.1. диагностични - ултразвукова диагностика; флуоресцеинова ангиография (ФА), оптична кохерентна томография (ОСТ), електрофизиология, генетика;

4.3.2. терапевтични - лазерно лечение на заболявания на ретината (вкл. фотодинамична терапия), леща, ст. тяло, глаукома; диагностика и лечение на ретинопатия на недоносените;

4.3.3. хирургични - хирургия на ст. тяло и ретина, рефрактивна хирургия, трансплантация, страбология.
Раздел II

Изисквания към лечебните заведения за упражняване на основната медицинска специалност "Очни болести": материално-техническа база, инсталационни съоръжения, организация на работа, човешки ресурси

1. Лечебни заведения за извършване на медицинска дейност в областта на очните болести.

1.1. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по очни болести: очен кабинет в рамките на индивидуална или групова практика, МЦ, МДЦ или ДКЦ.

1.1.1. Очен кабинет с две функционално обособени работни помещения: кабинет за прегледи (мин. площ 12 кв.м) и манипулационна.

1.1.2. Изисквания към устройството на помещенията:

а) минималната височина на помещенията на очен кабинет е 2,20 м, а в рамките на медицински, медико-стоматологичен и диагностично-консултативен център - 2,50 м;

б) стените на манипулационната, стерилизационната, санитарния възел, както и зоните за санитарните прибори се изпълняват с покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция (гладък фаянс, теракота и др.); стените на кабинетите, на помещенията за краткосрочно лечение и наблюдение, на регистратурата и чакалнята и на коридорите се изпълняват с латексова боя и с други покрития, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

в) подовите настилки в кабинета, манипулационната, стерилизационната и санитарните възли са водонепропускливи, позволяващи влажно почистване и дезинфекция; в тези помещения не се допускат подови настилки на текстилна основа; в останалите помещения подовите настилки трябва да са топли, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

г) осветлението в различните видове помещения да отговаря на изискванията на БДС 1786-84 "Осветление"; допуска се да бъдат без естествено осветление следните помещения: санитарен възел, апаратни, складове, сервизни помещения и други неработни помещения;

д) в помещенията, за които не е осигурено естествено проветряване, се предвижда механична вентилация или климатизация;

е) всеки кабинет, манипулационна и санитарен възел се оборудват с мивка с течаща топла и студена вода, отговаряща на изискванията на вода за пиене;

ж) помещенията се обзавеждат с мебели и съоръжения, позволяващи влажно почистване и дезинфекция;

з) задължително се осигуряват складови помещения или обособено място за разделно съхранение на чистите и използваните постелъчен инвентар и работно облекло, вкл. обвивки на инвентара, както и за съхранение на съдовете и препаратите за почистване и дезинфекция на помещенията.

1.1.3. Инсталационни изисквания: отоплителните, вентилационните, климатичните, водопроводните и канализационните инсталации, електрозахранването и електрическите уреди да отговарят на съответните нормативни технически изисквания.

1.1.4. Изисквания към извършването на някои дейности:

а) (изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) при работа в лечебно заведение за извънболнична помощ, което извършва дейности по "Очни болести", се спазват съответните нормативни актове за начини и средства за дезинфекция в лечебните заведения и за хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация;

б) битовите отпадъци и опасните отпадъци от медицинската дейност се събират и временно съхраняват разделно на определени за целта места; отпадъците от медицинската дейност задължително се обеззаразяват с дезинфекционни средства, разрешени от МЗ, и се опаковат по начин, който не допуска контакт с тях; опасните отпадъци от медицинската дейност се предават на лицензирани фирми за последващото третиране.

1.2. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Медицински център (МЦ), медико-дентален център (МДЦ) или диагностично-консултативен център (ДКЦ), разполагащ с кабинет с основна дейност очни болести, може да разкрие операционна зона и до 10 легла за краткосрочно наблюдение.

1.3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Лечебни заведения за болнична помощ - очно отделение/клиника в многопрофилна или специализирана болница за активно лечение (МБАЛ, СБАЛ).

1.3.1. Помещенията в тях отговарят по размери, разположение, устройство, оборудване и обзавеждане на строителните, хигиенните и експлоатационните изисквания.

1.3.2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Очното отделение/клиника има болнични стаи, като оптималният брой легла в една болнична стая е две до три. В детските очни клиники е допустимо разполагането на повече легла в една стая, но при налична възможност за изолация между тях.

1.3.3. Минималната площ за един болен в самостоятелна стая е 12 кв.м, а в стая с две и повече легла - 6,5 кв.м. В стаи, предназначени за деца в детска очна клиника, площите варират от 8 до 5 кв.м за деца до 14 години и от 6 до 14 кв.м за деца до 3-годишна възраст.

1.3.4. Всяко очно отделение (клиника) разполага със следните помещения: стая за изследване, помещение за специализирана апаратура при наличие на такава, манипулационна, работни помещения за лекари, сестри и помощен персонал , кухненски офис, тоалетна за пациенти, санитарни помещения за персонала, помещения за дезинфекция, складове, коридори, като:

а) за детски очни клиники е задължителна стая-изолатор при повече от 20 легла;

б) по-добро качество на обслужването на пациента се постига, ако храненето се организира индивидуално по болничните стаи, а не в обща столова.

1.3.5. Цялостната организация и ред за работа в очно отделение (клиника) се определя от правилник за вътрешния ред на съответното болнично заведение.

1.3.6. Всяка стая се оборудва със средства за дезинфекция на ръцете. Подовата настилка, стените и мебелите са от материали, позволяващи ежедневно влажно измиване и дезинфекция. На това условие задължително отговарят и стените в следоперативното отделение, манипулационната, сервизните възли, както и разгънатите на територията на отделенията (клиниката) диагностични кабинети и лаборатории.

1.3.7. Необходимо е да бъдат осигурени:

а) мивки с течаща студена и топла (до 80°) вода във всички помещения на очно отделение/клиника, с изключение на коридори, складове, съблекални;

б) централно локално осветление в болничните стаи, манипулационна, превързочни, лекарски кабинети с осветляемост минимално 80 Вт;

в) аварийно осветление за интензивно лечение (съгласно нормативните изисквания);

г) резервен енергоизточник (локален, общоболничен);

д) инсталации за въздухообмен и овлажняване на въздуха (при норма на относителна влажност 50 - 60 %, в отделения и стаи за болни с изгаряния - до 35 - 40 %);

е) (зал. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.)

ж) (зал. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.)

1.3.8. Мебелите и медицинското оборудване да отговарят на предмета на дейност на очно отделение/клиника и да позволяват влажно почистване и дезинфекция.

1.3.9. Очното отделение/клиника разполага със средства за измиване и дезинфекция, а персоналът да изучава и спазва принципите за асептика и антисептика.

1.3.10. Очното отделение/клиника разполага задължително със:

а) вътрешнокомуникативни връзки (телефони, пейджъри и др.) между кабинети, манипулационна, операционен блок, отделения за интензивно лечение, централно отделение за интензивно лечение на болницата, приемен кабинет;

б) инсталация за повикване в болничните стаи (светлинноинформационна, светлинноблокираща, звукова или комбинирана);

в) при постоянно извършване на спешна помощ е задължително наличието на система за бързо и едновременно повикване на необходимия екип.

1.3.11. Осигурява се възможност за осъществяване на бърз контакт на лекар и хоспитализиран пациент при възникнали спешни състояния чрез сигнализиращите системи и постоянното наблюдение от сестринския персонал.

1.3.12. Задължително се изолират болните с очни инфекции, обслужват се от отделен персонал, с отделна количка, инструменти и материали за превръзка, с допълнителни дрехи (препоръчително за еднократна употреба) на персонала и ръкавици, с отделно сортиране и извозване на мръсно бельо и отпадъчни материали.

1.4. Операционна зона (зали, блок):

1.4.1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Очните операции се извършват в обособени специално за операции територии (операционни зали, операционен блок) на лечебните заведения: лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ (МЦ, МДЦ, ДКЦ) и лечебни заведения за болнична помощ (СБАЛ и МБАЛ).

1.4.2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Териториалното място, където се извършва очна хирургическа намеса, трябва да позволява безпроблемно транспортиране от подготвителна стая/зала към операционна зала, от последната - към стая/зала за възстановяване от анестезия, към клинично звено за интензивно лечение или към болнична стая в стационара.

1.4.3. Мястото за извършване на очна хирургическа намеса трябва да отговаря на изискванията за оборудване, микрохирургически инструментариум, консумативи, пространствени, комуникационни и хигиенни условия за безпроблемно извършване на операция с необходимия обем и сложност съгласно раздел VI.

1.4.4. Операционната зала се разполага в изолирана, но удобна за комуникация територия на болницата. При наличие на очно отделение се препоръчва формирането на отделен операционен блок, концентриращ персонал и дейности със специфични изисквания.

1.4.5. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2010 г.) Всяко очно отделение/клиника разполага най-малко с една операционна зала, самостоятелна или в рамките на общия операционен блок на лечебното заведение, като е желателно наличие на отделна зала за септични операции. В случаите, когато съществува една операционна зала, септичните операции се извършват според хигиенните изисквания (в края на деня, съответно почистване и др.).

1.4.6. Операционната зона или блок включва:

а) операционни зали; препоръчително е всяка зала да има два входа/изхода, водещи към помещение за предоперативна подготовка на болния и помещение за подготовка на очнохирургичния екип;

б) помещение за подготовка на очнохирургичния екип, оборудвано с 2 - 3 мивки с течаща студена и топла (до 80°) вода с кранове, задвижвани с лакът, крак или фотоклетка; шапки и маски, огледало;

в) помещения за предоперативна подготовка и следоперативно наблюдение на болния (с излази на инсталации за кислород, за сгъстен въздух и за аспирация): мобилна лежаща количка; консумативи за подготовка на болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби за интубация); монитори за контрол на жизнените функции;

г) помощни помещения: съблекални за мъже и жени, стая за почивка на операционния персонал, складове: за микрохирургични инструменти, консумативи, дезинфектанти, операционно бельо, мръсно операционно бельо и др.; коридори, стая за миене и стерилизация на микрохирургични инструменти и съдове.

1.4.7. Операционният блок разполага задължително със:

а) комбинирано осветление в операционните зали; общото осветление трябва да осигурява до 40 % от необходимата осветеност; локалното осветление се осигурява от операционна лампа;

б) аварийно резервно осветление (чрез бързодействащи - мотор-генератори или светлинен източник с акумулиращи батерии), осигуряващи 40 % от осветеността при нормални условия;


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница