Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствастраница1/4
Дата04.02.2017
Размер362.01 Kb.
#14178
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 38 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО(ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.60 от 25 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.29 от 22 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на член единствен - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, се определя съгласно приложението.
Чл. 2. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Включването на нови заболявания в списъка по ал. 1 се извършва след преценка на министъра на здравеопазването въз основа на:

1. положително становище от националния консултант по съответната медицинска специалност, съдържащо информация за:

а) наличие на възможности за провеждане на лечение в домашни условия;

б) очакван брой пациенти, подлежащи на домашно лечение по реда на наредбата;

в) лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, приложими за домашно лечение при заболяването;

г) протокол/и за лечение (терапевтични схеми) и проследяване на терапевтичния ефект от лечението, с посочени обем и честота на необходимите прегледи за медицинско наблюдение при провеждането на домашно лечение;

д) ефикасността и ефективността от провеждането на домашно лечение при заболяването, в това число оценка на терапевтичната полза от провеждането на домашно лечение, очаквани удължаване на продължителността на живота, подобряване качеството на живота и намаляване на усложненията от заболяването, допълнителни терапевтични ползи и удобство за пациента;

е) сравнителен анализ на възможностите за лечение в домашни и болнични условия (ако е приложимо);

2. (изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) становище от НЗОК за финансовата възможност за включване на заболяването в списъка, с анализ на бюджетното въздействие от това;

3. становище от съответните специализирани дирекции в Министерството на здравеопазването относно регистрационния статус на предложените от националния консултант лекарствени продукти за домашно лечение и очакваната средна стойност на лечението за един пациент за година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) В случаите на редки болести се взема становище и от Комисията по редки заболявания по чл. 2, ал. 2 от Наредба № 16 от 2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания (ДВ, бр. 67 от 2014 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) При необходимост НЗОК взема становище от Българския лекарски съюз и/или от Българския зъболекарски съюз, преди да представи становището си по ал. 1, т. 2.


Чл. 3. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предложения за включване на заболявания в списъка по наредбата могат да се отправят до министъра на здравеопазването до края на месец май на всяка календарна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато предложението е отправено от национален консултант и се отнася за заболяване от медицинската специалност, която е от неговата компетентност, към него следва да бъде приложено и становище по чл. 2, ал. 1, т. 1.

(3) Министърът на здравеопазването изпраща всяко постъпило предложение по ал. 1 за становище на:

а) съответния национален консултант, с изключение на случаите по ал. 2;

б) на НЗОК;

в) (изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) на дирекциите по чл. 2, ал. 1, т. 3.

(4) Становищата по ал. 3 се представят на министъра най-късно до края на месец август на съответната календарна година. Становището на НЗОК трябва да бъде съобразено с проекта за бюджетни разходи на касата за следващата година.
Чл. 4. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Промените в списъка се прилагат от началото на следващата календарна година.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване и отменя Наредба № 25 от 2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично (обн., ДВ, бр. 96 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2004 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.
§ 3. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предложенията по чл. 3, ал. 1 за включване на заболявания в списъка за 2013 г. се отправят до 15 януари 2013 г.

(2) Становищата по чл. 3, ал. 3 се представят на министъра на здравеопазването до 31 януари 2013 г.

(3) До 15 февруари 2013 г. министърът на здравеопазването публикува на официалната електронна страница на Министерството на здравеопазването проекта на наредба за изменение на списъка за 2013 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВАТА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2005 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВАТА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 2, т. 2, 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила на 1 февруари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК
(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Приложение към чл. 1

Списък на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (Загл. изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)(Доп. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2006 г., в сила от 25.07.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., предишно Приложение към член единствен - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)Списък на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично

 

Каталог: uploads -> files -> laws
laws -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
laws -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
laws -> Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
laws -> За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
laws -> В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница