Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствастраница4/4
Дата04.02.2017
Размер362.01 Kb.
1   2   3   4
Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

 

M34.8

Други форми на системна склероза

Анкилозиращ спондилит

M45.0

Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния стълб

 

M45.1

Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел

 

M45.2

Анкилозиращ спондилит, шийна област

 

M45.3

Анкилозиращ спондилит, шийно-гръден отдел

 

M45.4

Анкилозиращ спондилит, гръден отдел

 

M45.5

Анкилозиращ спондилит, гръднопоясен отдел

 

M45.6

Анкилозиращ спондилит, поясен отдел

 

M45.7

Анкилозиращ спондилит, пояснокръстен отдел

 

M45.8

Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстноопашен отдел

Остеопороза с патологична фрактура

M80.0

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

 

M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

 

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

 

M80.3

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

 

M80.4

Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

 

M80.5

Идиопатична остеопороза с патологична фрактура

 

M80.8

Друга остеопороза с патологична фрактура

Остеопороза без патологична фрактура

M81.0

Остеопороза след менопауза

 

M81.1

Остеопороза след овариектомия

 

M81.2

Инактивитетна остеопороза

 

M81.3

Остеопороза, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

 

M81.4

Медикаментозна остеопороза

 

M81.5

Идиопатична остеопороза

 

M81.6

Локализирана остеопороза [Lequesne]

 

M81.8

Други остеопорози

Остър тубулоинтерстициален нефрит

N10

Остър тубулоинтерстициален нефрит

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

N11.0

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

 

N11.1

Хроничен обструктивен пиелонефрит

 

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

Хронична бъбречна недостатъчност

N18.0

Терминален стадий на бъбречна болест

 

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31.0

Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

 

N31.1

Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

 

N31.2

Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде

 

N31.8

Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур

Хиперплазия на простатата

N40

Хиперплазия на простатата

Ендометриоза

N80.0

Ендометриоза на матката

 

N80.1

Ендометриоза на яйчника

 

N80.2

Ендометриоза на маточната тръба

 

N80.3

Ендометриоза на тазовия перитонеум

 

N80.4

Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

 

N80.5

Ендометриоза на червата

 

N80.6

Ендометриоза на кожен цикатрикс

 

N80.8

Друга ендометриоза

Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде

Р07.0

Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)

 

Р07.1

Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 - 2499 г)

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P27.1

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Други вродени аномалии на нервната система

Q07.0

Синдром на Арналд-Киари

Вродени аномалии на сърдечните камери и

Q20.0

Общ артериален трункус

съобщителните отвори

Q20.1

Удвоен изходен отвор на дясната камера

 

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

 

Q20.4

Удвоен камерен входен отвор

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.0

Междукамерен септален дефект

 

Q21.2

Предсърдно камерен септален дефект

 

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.8

Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.6

Синдром на хипопластичното дясно сърце

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0

Отворен дуктус артериозус

 

Q25.1

Коарктация на аортата

 

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Вродени аномалии на големите вени

Q26.2

Тотално аномално вливане на белодробните вени

 

Q26.3

Частично аномално вливане на белодробните вени

Булозна епидермолиза

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

 

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

 

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Q87.1

Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст - синдром на Prader-Willi

Синдром на Turner

Q96.0

Кариотип 45,Х

 

Q96.1

Кариотип 46,Х iso (Xq)

 

Q96.2

Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)

 

Q96.3

Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

 

Q96.4

Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

 

Q96.8

Други варианти на синдрома на Turner

Грижа за изкуствени отвори

Z43.2

Грижа за илеостома

 

Z43.3

Грижа за колостома

 

Z43.5

Грижа за цистостома

 

Z43.6

Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища

Наличие на трансплантирани органи и тъкани

Z94.0

Наличие на трансплантиран бъбрек

 

Z94.1

Наличие на трансплантирано сърце

 

Z94.2

Наличие на трансплантиран бял дроб

 

Z94.3

Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб

 

Z94.4

Наличие на трансплантиран черен дроб

 

Z94.8

Наличие на други трансплантирани органи и тъкани

 

 

 

Забележки:

1. За всички заболявания с кодове по МКБ С00 - С97, D00 - D09, D10 - D36, D37 - D48 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:

а) за заболяванията с кодове по МКБ С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С50, С56, С64, С71, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1, D46, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;

б) за заболяванията с кодове по МКБ С50, С54.1, С61 и С64 могат да се изписват и лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия.

2. Лекарствените продукти за домашно лечение по тази наредба при заболявания с код по МКБ № 18 могат да се изписват за предиализен стадий и при деца със смущения в растежа в терминален стадий на бъбречна недостатъчност.

3. За заболяванията с кодове по МКБ L40.0 и L40.1 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за системна терапия.4. (нова - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За заболяванията с кодове по МКБ Р07.0 и Р07.1 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус при деца, родени преди 30 г.с.

5. (нова - ДВ, бр. 108 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) За заболяванията с кодове по МКБ Q20.0, Q20.1, Q20.3, Q20.4, Q21.0, Q21.2, Q21.4, Q22.6, Q23.0, Q25.0, Q25.1, Q25.5, Q26.2 и Q26.3 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус.
Каталог: uploads -> files -> laws
laws -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
laws -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
laws -> Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
laws -> За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
laws -> В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница