Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фондДата22.07.2016
Размер231.21 Kb.
#627
НАРЕДБА № 39 ОТ 10 АПРИЛ 2006 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите и Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят нормативите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обектите по чл. 81, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) и условията и редът за изграждането на сградите и съоръженията по чл. 81, ал. 4 ЗГ, свързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд, без да се променя предназначението на имота.

Чл. 2. Наредбата се прилага за всички гори и земи от горския фонд независимо от тяхната собственост.

Чл. 3. При проектиране на обекти по чл. 1 се спазват условията и редът, определени в Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.).

Чл. 4. Строителството на обектите по чл. 81, ал. 1 ЗГ се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите специфични санитарно-хигиенни, екологични и противопожарни изисквания, нормативи и стандарти за съответните обекти и съоръжения и съобразно възможностите за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура - транспортен достъп, водоснабдяване, отвеждане и заустване на използваните води, електроснабдяване и др.

Чл. 5. (1) Строителството на обектите по чл. 81, ал. 1, т. 2 ЗГ се допуска въз основа на виза, издадена от главния архитект на общината.

(2) Строителството на обектите по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 3 ЗГ се допуска въз основа на подробен устройствен план (ПУП).

(3) Изграждането на обектите по чл. 81, ал. 4 ЗГ се допуска въз основа на ситуационна скица - копие от кадастралната карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост с обозначено местонахождение или трасе на обекта.

Глава втора.

НОРМАТИВИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ГОРСКИ ПЪТИЩА

Раздел I.

Подразделение и класификация на горските пътища

Чл. 6. (1) В зависимост от функционалното им предназначение горските пътища се подразделят на следните категории:

1. горски автомобилни - за свързване на горските територии помежду им или с републиканските и местните пътища;

2. горски тракторни и коларски - за обслужване на сечищата и други горскостопански обекти.

(2) Горските автомобилни пътища в зависимост от транспортно-експлоатационното си и техническо ниво се класифицират на четири степени:

1. първа степен - средногодишен обем на дърводобива над 18 000 m3, интензивност на движението от 21 до 100 оразмерителни автомобила (ОА) на ден (ОА/ден); настилка с асфалтобетоново покритие;

2. втора степен - средногодишен обем на дърводобива от 8000 до 18 000 m3, интензивност на движението от 11 до 20 ОА/ден; настилка с асфалтобетоново покритие или повърхностна обработка;

3. трета степен - средногодишен обем на дърводобива от 2000 до 8000 m3, интензивност на движението от 6 до 10 ОА/ден; настилка с асфалтобетоново покритие, повърхностна обработка или трошенокаменна настилка;

4. четвърта степен - средногодишен обем на дърводобива до 2000 m3, интензивност на движението до 5 ОА/ден; пътища без настилка или стабилизирано земно платно от местни или кариерни материали.

(3) Тракторните и коларските горски пътища в зависимост от начина на извозване на дървените материали се разделят на две групи:

1. първа група - дървените материали се извозват, натоварени изцяло на транспортното средство;

2. втора група - дървените материали се извозват чрез влачене по терена.

(4) Временни горски пътища са автомобилните пътища от четвърта степен, тракторните и коларските пътища.

Раздел II.

Горски автомобилни пътища

Чл. 7. (1) Нормативите за основните геометрични елементи на горските автомобилни пътища се определят в зависимост от тяхната степен, характер на терена и проектна скорост съгласно приложение № 1.

(2) Теренът в зависимост от характера му се разделя на три категории:

1. равнинен - с преобладаващ напречен наклон до 15 % и надлъжен наклон до 3 %;

2. хълмист - с преобладаващ напречен наклон от 15 до 30 % и надлъжен наклон от 3 до 5 %;

3. планински - с преобладаващ напречен наклон над 30 % и надлъжен наклон над 5 %.

(3) Когато теренът променя характера си, за отделни участъци от пътя в рамките на една степен горски автомобилен път се допускат участъци с различни категории с дължина не по-малка от 1 km.

(4) При тежки теренни, геоложки или други условия се допуска прилагане на елементи за по-долна степен на отделни участъци от пътя.

Чл. 8. (1) При тежки теренни условия се допуска увеличение на надлъжния наклон с 2 % на разстояние до 250 m и еднократно на пътна отсечка с дължина 1 km за пътища от първа, втора и трета степен и с 4 % за пътища от четвърта степен.

(2) При надлъжни наклони над 7 % на всеки 2 до 2,5 km се проектират участъци с надлъжен наклон 2-3 % и дължина 150 до 200 m, в които се изграждат площадки за спиране на превозните средства.

(3) Минималният надлъжен наклон с оглед отводняването на пътя е 0,5 %.

(4) За пътища от трета и четвърта степен се допуска намаляване минималните радиуси на вертикалните криви за:

1. изпъкнали - до 500 m;

2. вдлъбнати - до 250 m.

(5) При разнопосочни хоризонтални криви се предвижда минимален задължителен прав участък 15 m, а при еднопосочни се допуска допиране на хоризонталните криви, но не и застъпване или пресичане. Радиусите на две съседни криви следва да са близки по стойност или в съотношение не по-голямо от 1:3.

(6) При всички хоризонтални криви с радиус под 250 m се проектира уширение на настилката за пътища от първа, втора и трета степен и уширение на пътното платно за пътища от четвърта степен. Уширенията могат да се изграждат от вътрешната, външната или от двете страни на кривата. При серпентини 1/3 от уширението е от външната и 2/3 - от вътрешната страна на кривата.

(7) На всеки 150 до 200 m по дължината на пътя се проектират уширения за разминаване с дължина 20 m и широчина 2 m за пътища от втора степен и 2,5 m - за трета и четвърта степен.

(8) При възможност на всеки 500 m по дължината на пътя се проектират технологични обръщала с размери, позволяващи смяна на посоката на движение.

(9) За осигуряване отводняването на пътя и безопасността на движението пътното платно се оформя с напречни наклони:

1. в прав участък:

а) за двулентовите пътища - двустранен наклон - 2 %;

б) при еднолентовите пътища - едностранен наклон - 2 % за асфалтобетонови покрития и 3 % за трошенокаменни и баластрени;

2. в крива - едностранен наклон от 2 до 6 % в зависимост от радиуса;

3. банкетът в права е с наклон 4 % , а в крива - от 4 до 6 % в зависимост от радиуса;

4. промяна на напречния наклон се прави посредством преходна крива за пътищата от първа степен и преходна рампа за пътищата от втора, трета и четвърта степен; за оси на въртене се използват оста на пътя или вътрешният ръб на настилката.

Чл. 9. (1) Кръстовищата на горски пътища с републиканските и местните пътища, когато са допустими, се разрешават, проектират и изграждат при спазване на изискванията на Закона за пътищата и Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.).

(2) Кръстовища между горски пътища се изпълняват с минимален радиус на завиване 15 m в посока на превоза на материалите и 10 m в обратната посока. Минималният ъгъл на включване е 70 g за пътищата от първа, втора и трета степен и 50 g за пътищата от четвърта степен.

Раздел III.

Горски тракторни и коларски пътища

Чл. 10. (1) Нормативите за основните геометрични параметри на горските тракторни пътища се определят в зависимост от тяхната група и типа на движещите се по тях трактори съгласно приложение № 2.

(2) При липса на напречен наклон на пътя се изграждат напречни отводнителни канавки (улами).

Чл. 11. (1) Горските тракторни пътища и коларските пътища от първа група се изграждат с оформяне на земно платно.

(2) Горските коларски пътища от втора група се изграждат чрез разчистване на трасето без оформяне на пътно платно, като пъновете се изрязват наравно с терена.

Чл. 12. (1) Нормативите за основните геометрични параметри на горските коларски пътища се определят в зависимост от тяхната група съгласно приложение № 3.

(2) Минималните радиуси за хоризонтални и вертикални криви и за двете групи коларски пътища са без ограничения.

Глава трета.

НОРМАТИВИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ

Чл. 13. (1) Частта от поземления имот, в която могат да се изграждат сгради, постройки и съоръжения по чл. 81, ал. 1 ЗГ, представлява двор за застрояване и се определя с подробен устройствен план.

(2) Площта на двора за застрояване може да достигне до 10 % от площта на поземления имот, но не повече от 3 da. Местоположението на двора за застрояване се определя съобразно възможностите за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура - транспортен достъп, водоснабдяване, отвеждане, заустване и пречистване на използваните води, електроснабдяване и др.

Чл. 14. Сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност до два етажа.

Чл. 15. (1) Сградите и постройките се разполагат на разстояние най-малко 4 m от границите между два съседни горски имота.

(2) Ремонтни работилници и складове, навеси, за отглеждане на дивеч, риболюпилни и селскостопански ферми и други подобни стопански постройки се изграждат до иглолистни горски масиви на разстояние най-малко 50 m, а до широколистни - 20 m.

Чл. 16. Дворът за застрояване по чл. 13 може да се огражда с подходящи леки огради съобразно характера на района, теренните особености и горско-дървесна растителност, архитектурното единство и предназначението на обектите при спазване изискванията по чл. 48, ал. 7 ЗУТ и чл. 14, ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), когато се намира в защитена територия.

Глава четвърта.

ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ, ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ ЛИНИИ И ТРЪБОПРОВОДИ

Чл. 17. По реда на тази наредба, без да се променя предназначението на имота, се разрешава изграждане на проводи и съоръжения към тях, свързани с осигуряването на дейностите по управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите.

Чл. 18. Изграждането на водоснабдителни системи, отвеждането, пречистването и заустването на използваните води се извършват при условията и по реда на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.) и Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр. бр. 93 от 2004 г.).

Чл. 19. (1) Електропроводни линии се изграждат при спазване на изискванията за устройство и експлоатация на електроенергийната система, определени с наредбите и правилата по чл. 83 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

(2) Газопроводите и съоръженията към тях се проектират и изграждат при спазване на изискванията за устройство и безопасна експлоатация и на техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване, определени с наредбите по чл. 200 ЗЕ.

(3) Размерът, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите на енергийни обекти по чл. 19, ал. 1 и 2 се определят от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийни обекти (ДВ, бр. 88 от 2004 г.).

Чл. 20. Далекосъобщителните мрежи и съоръжения се изграждат при спазване на правилата за изграждане и на изискванията за безопасност, определени с наредбите по чл. 167, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията.

Глава пета.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ПО ЧЛ. 81, АЛ. 4 ЗГ

Чл. 21. Изграждането на сградите и съоръженията по чл. 81, ал. 4 от Закона за горите в горите и земите от горския фонд се допуска при спазване на:

1. предвижданията на лесоустройствения проект, план или програма за горите и земите от горския фонд;

2. ограничителния режим, определен с категоризацията на горите и земите от горския фонд съгласно чл. 4 ЗГ;

3. режима на защитените територии, определен в ЗЗТ, заповедите за обявяване и плановете за управлението им;

4. предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, парцеларен план или ситуационна скица, издадена от съответната техническа служба.

Чл. 22. (1) Изграждането на сградите и съоръженията по чл. 81, ал. 4 от Закона за горите в горите и земите от горския фонд се планира съобразно нуждите за тяхното управление, възпроизводство, ползване и опазване.

(2) Изграждането на сградите и съоръженията по чл. 81, ал. 4 от Закона за горите в защитните и рекреационни гори и земи от горския фонд се допуска в съответствие с установения режим за тяхното управление, възпроизводство и ползване.

(3) Видът и характерът на строителството в горите и земите, включени в защитените територии, се определят съгласно ЗЗТ, заповедите им за обявяване и плановете за управление.

(4) Когато една и съща територия попада под няколко ограничителни режима, се прилага по-строгият режим.

Чл. 23. Строителство в горите и земите от горския фонд се извършва при спазване на Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89 от 1996 г.).

Глава шеста.

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Чл. 24. За строителство в гори и земи от горския фонд независимо от правото на собственост се изисква съгласуване от Националното управление по горите (НУГ).

Чл. 25. (1) За съгласуване на строителството на обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ се подава заявление до началника на НУГ, както следва:

1. от директора на съответните структури на НУГ - за държавния горски фонд;

2. от кмета на общината - за общинския горски фонд;

3. от физическото или юридическото лице, собственик на имота - за останалия горски фонд.

(2) Заявлението съдържа данни за:

1. вида, предназначението и категорията на строежа съгласно ЗУТ;

2. местоположение на обекта - местност, землище на населено място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на устройствения план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа, от промишлени, курортни и вилни зони и от други най-близки съществуващи обекти;

3. размер и граници на двора на застрояване (трасето на линейния обект);

4. размер и граници за спомагателни и допълнителни терени за хумусни депа за временно ползване и площадки за рекултивация;

5. размер на ивицата горска площ по дължина на трасето за линейни обекти, която може да се ползва при определени ограничения, както и вид и характер на тези ограничения;

6. вид и характер на ограниченията при стопанисване и ползване на горската площ, включена към сервитутните зони на обекта;

7. наличието на защитени територии, както и за ограниченията и забраните, наложени в тях, съответно по реда на ЗЗТ.

(3) Към заявлението се прилагат:

1. документ за собственост на имота;

2. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя;

3. скица на поземления имот - копие (извадка) от кадастрална карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост;

4. становище на директора на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция за допустимостта на предвижданото строителство;

5. скица-копие от лесоустройствения проект в М 1:10 000 за местоположението на обекта спрямо съседните имоти и съществуващата инфраструктура, издадена и/или заверена от държавното лесничейство;

6. таксационна характеристика на горите и земите от горския фонд, върху които се предвижда строителство, издадена и/или заверена от държавното лесничейство;

7. задание за изработване на подробен устройствен план в случаите, когато няма действащ такъв;

8. становище на техническата служба при общината относно изградените инженерни мрежи, комуникации и подземни съоръжения, засягащи площадката или трасето; при наличие на изградени съоръжения се прилага копие от кадастъра (подземен и/или надземен);

9. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционно предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на ЗООС, и/или писмено съгласие по реда на ЗЗТ;

10. доказателства за законността на извършеното строителство, когато се иска преустройство или разширение (пристрояване, надстрояване) на съществуващ за обект по чл. 81, ал. 1 ЗГ;

11. документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите за административни и технически услуги, приета с ПМС № 266 от 3.ХII.1998 г. (ДВ, бр. 146 от 1998 г.)

Чл. 26. (1) Началникът на НУГ съгласува строителството на обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ в едномесечен срок от постъпване на заявлението по чл. 25.

(2) Съгласувателното писмо съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. името на инвеститора, местожителството/седалището на управление;

3. кратко описание на инвестиционното предложение;

4. правните и фактическите основания за постановяване на решението;

5. подробни мотиви, основани на преценяването на документите по чл. 25, ал. 2 и 3;

6. разпоредителна част;

7. дата на издаване, подпис.

(3) Началникът на НУГ отказва съгласуване на строителството на обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ в случаите, когато не са представени документите или не са изпълнени изискванията по чл. 25, ал. 2 и 3.

Чл. 27. При положително становище на началника на НУГ по чл. 26 заявителят прави искане до кмета на общината за издаване на разрешение за изработване на ПУП или до главния архитект на общината за издаване на виза за проектиране по чл. 5, ал. 1.

Глава седма.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

Чл. 28. Разрешение за строеж за обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ се издава за:

1. изграждане на нови сгради и съоръжения;

2. пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради и съоръжения;

3. реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения;

4. промяна на функционалното предназначение на съществуващи сгради и съоръжения;

5. направа на огради в случаите, разрешени от ЗГ и Правилника за прилагане на Закона за горите и Закона за защитените територии.

Чл. 29. (1) Разрешение за строеж за обектите по чл. 81, ал. 1 ЗГ се издава по реда на ЗУТ по писмено заявление от лицата по чл. 25, ал. 1.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. документ за собственост;

2. положително становище по чл. 26 на началника на НУГ за извършване на исканото строителство;

3. виза за проектиране - в случаите по чл. 5, ал. 1;

4. одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ.

Чл. 30. При етапно изграждане на строежите се спазват изискванията по чл. 152 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Чл. 31. Разрешението за строеж или отказът за издаването му се съобщава и обжалва по реда на ЗУТ.

Чл. 32. Органите, издали разрешение за строеж, писмено уведомяват НУГ и съответните регионални дирекции за национален строителен контрол за издадените разрешения за строеж и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им.

Чл. 33. Проучвателни, проектни, контролни, строителни и надзорни дейности за обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ се извършват съобразно разпоредбите на ЗУТ.

Чл. 34. (1) За обекти по чл. 81, ал. 4 ЗГ не се изисква издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 29.

(2) За изграждане на обекти по чл. 81, ал. 4 ЗГ разрешение се издава от:

1. държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция - за временни извозни горски пътища и спускове, временни горски въжени линии с дължина до 500 m, технико-укрепителни съоръжения за борба с ерозията и временни пожаронаблюдателни кули; ловно- и рибностопански съоръжения; архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма; пещи за вар, жижни за въглища и др.; сглобяеми сгради и съоръжения за многократно използване без траен фундамент, които са преместваеми и обслужват горски, ловни и рибностопански дейности, за които се изисква разрешение за поставяне;

2. регионалното управление на горите - за временни автомобилни горски пътища, временни горски въжени линии с дължина над 500 m.

(3) Разрешението по ал. 2 за обекти в защитени територии се издава след съгласуване с Министерството на околната среда и водите.

Чл. 35. (1) За изграждане на обекти по чл. 81, ал. 4 ЗГ собствениците на гори и земи от горския фонд - физически и юридически лица, подават заявление до органа по чл. 34, ал. 2, комплектовано със следните документи:

1. документ за собственост;

2. скица (копие от лесоустройствения проект, план или програма) в подходящ мащаб с нанесена върху нея площадка или трасе на предвидения обект за строителство;

3. скица на поземления имот - копие (извадка) от кадастрална карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост с нанесена върху нея площадка или трасе на предвидения обект за строителство;

4. таксационна характеристика на отделите и подотделите, в които попада площадката или трасето на обекта;

5. данни за общия дървесен запас на басейна, гравитиращ към проектирания обект и предвиденото ползване за десетилетието - при строителство на временни горски пътища, временни горски въжени линии и спускове.

(2) За изграждане на временни автомобилни горски пътища и временни горски въжени линии с дължина над 500 m държавните лесничейства подават до регионалните управления на горите искане, комплектовано с документи по ал. 1.

Глава осма.

ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

Чл. 36. Извършеното строителство на обекти по чл. 81, ал. 1 ЗГ се приема и въвежда в експлоатация по реда на ЗУТ.

Чл. 37. (1) Националното управление по горите и неговите структури и държавните дивечовъдни станции упражняват контрол по изпълнение на строителство в горския фонд, свързано с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите.

(2) Изградените обекти по чл. 81, ал. 4 ЗГ се приемат с протокол на комисия, назначена от началника на регионалното управление на горите.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Оразмерителен автомобил" е автомобил с определено натоварване на задна и предна ос в КN (t), използван за еталонен при определяне степените на автомобилните горски пътища.

2. "Горски пътища" са трайни инженерни съоръжения с производствено предназначение. Те са необходими при стопанисване, залесяване, охрана и специални ползвания на горите, дърводобив и др.

3. При "еднопосочни хоризонтални криви" пътят в две последователни хоризонтални криви завива в една и съща посока.

4. При "разнопосочни хоризонтални криви" пътят в две последователни хоризонтални криви завива в различни посоки.

5. "Серпентина" е система от външни криви и преходни прави за свързване на две направления в случай, когато върховият ъгъл е много остър и свързването на полигоновите страни с кръгови криви, вписани в него, води до чувствително намаляване на дължината на пътното трасе и силно увеличаване на надлъжния наклон.

6. "Тежки теренни условия" са тези, при които има отвесни теренни форми, заблатеност, свлачища, срутища и др.

7. "Разстояние на видимост на настилката" е минималната отсечка от пътя, която трябва да бъде обхващаема от погледа на водача, за да може той сигурно да спре автомобила при внезапно появяване на препятствие, при мокра и чиста настилка.

8. "Разстояние на видимост на насрещен автомобил" е удвоеното разстояние на видимост на настилката.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Започнати процедури по реда на Наредба № 19 от 1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд се довършват по досегашния ред.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за горите и отменя Наредба 18 от 1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд ( ДВ, бр. 89 от 1999 г.) и Наредба № 19 от 1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 89 от 1999 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите или на упълномощено от него лице.

§ 5. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на земеделието и горите.Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
Нормативи за основните геометрични елементи на горските пътища

Степен на пътя

Първа

Втора

Трета

Четвърта

Характер на терена

равнинен

хълмист

планински

Р

Х

П

Р

Х

П

Р

Х

П(Р)

(Х)

(П)Проектна скорост, km/h

40

30

25

40

30

20

40

30

20

30

25

20

Брой на пътните ленти

2

(1)

2

(1)

2

(1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Широчина на:

- пътните ленти, m

3

(3,5)

3

(3,5)

3

(3,5)

3,5

3,5

3,5

3

3

3

-

-

-

- пътното платно, m

8

(6)

8

(6)

8

(6)

5

5

5

4

4

4

4

4

4

- настилка, m

6

(3,5)

6

(3,5)

6

(3,5)

3,5

3,5

3,5

3

3

3

-

-

-

- банкетите, m

1

(1,25)

1

(1,25)

1

(1,25)

0,75

0,75

0,75

0,5

0,5

0,5

-

-

-

- мостовете междупарапетите, m

8

(6)

8

(6)

8

(6)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- мостовете между бордюрите, m

6,5

(4,5)

6,5

(4,5)

6,5

(4,5)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Разстояние на

видимост, m:

35

25

20

25

20

15

- на настилката

35

25

20

35

25

20

л 70

50

40

50

40

30

- на насрещния автомобил

70

50

40

70

50

40

Максимален надлъжен наклон, %:

- по посока на извозване на

товарите

7

8

8

7

8

9

7

8

9

7

8

9

- по посока, обратна на

посоката на извозване на

товарите

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

- в серпентини-

3

(3,5)

3,5

(4)

-

4

6

-

4

6

-

4

6

Максимален напречен наклон, %:

- в права

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

- в крива

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Минимален радиус на:

- хоризонтални криви, m

60

(50)

35

(30)

30

(25)

60

30

20

60

30

20

40

30

20

- изпъкнали вертикални криви, m

1500

1000

1000

1500

1000

1000

1500

1000

1000

1000

1000

500

- вдлъбнати вертикални криви, m

1000

500

500

1000

500

500

1000

500

500

500

500

500

- серпентини, m

-

30

20

-

20

15

-

20

15

-

15

12

Забележки:

1. Цифрите (числата) в скоби се отнасят за пътищата от първа степен с намален габарит (3,5/6 m).

2. Проектната скорост на пътя е максималната безопасна скорост на единична кола при мокра и чиста настилка в участъците от пътя с най-неблагоприятни (в допустимите граници) геометрични елементи.

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1


Нормативи за основните геометрични параметри на горските тракторни пътища

Вид на тракторите

Приспособени

Специализираниселскостопански

дърводобивни

Група на тракторния път

първа

втора

първа

втора

Широчина на пътя, m

3,5

3,0

3,5

3,0

Максимални надлъжни наклони по посока на извозване на товарите, %

25

30

30

35

- за къси отсечки до 100 m от пътя

30

35

35

40

Максимални надлъжни наклони по посока,

обратна на посоката на извозване на товарите, %

15

10

20

15

- за къси отсечки до 100 m от пътя

20

15

25

20

Максимален напречен наклон, %

15

15

20

15

Препоръчителен напречен наклон, %

5

-

5

-

Минимален радиус на хоризонталните криви, m

20

15

15

15

Уширение на пътя в хоризонталните криви, m

1,5

1,5 - 2

1

1,5 - 2Приложение № 3 към чл. 10, ал. 1
Нормативи за основните геометрични параметри на коларските горски пътища

Група на коларския път

Първа група

Втора група

Надлъжни наклони по посока на извозване на товарите, %

20

30

- за къси отсечки до 50 m от пътя, %

25

35

Надлъжни наклони по посока, обратна на посоката на извозване на товарите, %

20

15

- за къси отсечки до 50 m от пътя, %

25

20

Широчина на пътя, m

2,5

2Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч
docs -> § в чл. 1, ал. 2 след думата „гори” се добавя „в горски територии”. § в чл. 6 се създава ал. 6: „(6) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница