Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризациятастраница1/27
Дата23.07.2016
Размер2.89 Mb.
#1954
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

В сила от 01.01.2005 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011гЧл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.

(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ както и от Комплексни онкологични "центрове", "Центрове за психично здраве" и "Центрове за кожно-венерически заболявания".

(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение, от един лекар, за един и същ период от време.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е петнадесет минути.
Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.
Раздел II.
Провеждане на профилактични прегледи

Чл. 4. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар на детето и от лекар по дентална медицина, освен в случаите по ал. 6 и 7.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 2 и ал. 8.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.

(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ медицинското обслужване на децата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1a.

(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Профилактичните прегледи по ал. 8 се извършват от личния лекар.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Всеки личен лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 г.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият лекар формира рискови групи съгласно приложение № 1б.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата над 18 години, включени в рисковите групи по приложение № 1б, при необходимост, по преценка на ОПЛ, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при съответния лекар специалист.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и честота в приложение № 2.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1.

(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на бременната.

(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в "Карта за профилактика на бременността", включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността и изготвена по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 6. (1) Личните лекари осъществяват дейностите по профилактика на:

1. безплодието;

2. предаваните по полов път болести и СПИН;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) злокачествени заболявания на репродуктивната система;

4. психичните разстройства.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.


Чл. 7. (1) Профилактичните генетични изследвания се извършват от акредитирани генетични лаборатории и включват:

1. определяне на риска за възникване на генетично заболяване в потомството;

2. идентифициране на клинично здрави носители на генетични отклонения;

3. диагностика на наследствени и други заболявания в периодите преди и по време на бременността и след раждането.

(2) Профилактичните генетични изследвания се извършват в рамките на национални програми за профилактика на генетичните заболявания, приети с решение на Министерския съвет, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина са длъжни да отразяват данните от проведените профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.

(2) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед се предлага на пациента.

(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични прегледи, като представят екземпляр от медицинската документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.

(4) Районната здравноосигурителна каса предоставя по служебен път на регионалния център по здравеопазване в срок до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие следната информация за осъществените профилактични прегледи:

1. пореден номер на профилактичния преглед;

2. дата на осъществяване на прегледа;

3. пол и възраст на лицето;

4. вид на прегледа;

5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.
Чл. 9. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях профилактични прегледи и изследвания три години.

(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, три години след навършване на 18-годишна възраст - за децата, а при бременните - три години след прекратяване на бременността.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за оказване на специализирана медицинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от лекаря или лекаря по дентална медицина, който е установил отклонението.

(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал. 1 лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската документация по реда на чл. 8 и 9.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на личния си лекар, съответно лекар по дентална медицина.
Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В случаите, когато здравноосигуреното лице направи нов избор на личен лекар, новоизбраният лекар изисква от досегашния копие от медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания.
Раздел III.
Диспансеризация

Чл. 12. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 4.

(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 5.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(4) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.

(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 6.

(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 7.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Честотата и обемът на дейностите по ал. 5 и 6 се определят в Националния рамков договор.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дейностите по диспансеризация за заболяванията, които са включени в приложения № 4 и 5, но не са включени в приложения № 6 и 7, се осъществяват от лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а и 3б от Закона за лечебните заведения, както и от лечебни заведения за болнична помощ.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебните заведения по ал. 8, се финансират от общинския бюджет или бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лечебните заведения или лекарите, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска документация.

(2) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се осъществява от последния.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по диспансеризация, като представят екземпляр от медицинската документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Районната здравноосигурителна каса предоставя по служебен път на регионалния център по здравеопазване в срок до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие следната информация:

1. пореден номер на прегледа (изследването);

2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);

3. пол и възраст на лицето;

4. вид на прегледа (изследването);

5. водеща диагноза и кода й по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.)


Чл. 14. Лечебното заведение, което извършва диспансеризация, съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.
Чл. 15. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.
Чл. 16. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи по чл. 15, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.

(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по ал. 1, като представят оригинал от медицинската документация по ал. 1 в районната здравноосигурителна каса.

(3) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в регионалния център по здравеопазване отчет, който съдържа:

1. пореден номер на прегледа (изследването);

2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);

3. пол и възраст на лицето;

4. вид на прегледа (изследването);

5. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия;

6. диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия, повод за специализираната медицинска помощ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в регионалния център по здравеопазване до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.
Чл. 17. Лечебните заведения по чл. 16 съхраняват екземпляр от медицинската документация три години.
Чл. 18. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно заведение.
Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки.

(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение, водят регистър (на електронен и хартиен носител) на всички диспансеризирани лица.

(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена трансплантацията.

(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република България, се диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.

(5) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерна дейност, предоставят заверени тримесечни отчети до 15-о число на първия месец на всяко следващо тримесечие в Регионалните центрове по здравеопазване и в Регионалната здравноосигурителна каса, съдържащи следните данни:

1. вид на трансплантацията;

2. имена, пол и възраст на лицето;

3. пореден номер на прегледа;

4. дата на осъществяване на прегледа;

5. вид на прегледа;

6. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.

(6) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.


Раздел IV.
Скрининг (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.

(2) Скрининг може да бъде осъществен в случай, че са изпълнени следните изисквания:

1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;

2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;

3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;

4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;

5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението;

6. провеждането на скрининга е икономически ефективно.


Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Всеки скрининг се извършва по определена програма или проект и задължително включва:

1. определяне на целевите групи;

2. предоставяне на съвети, информация и/или насоки за участие в скрининга;

3. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания;

4. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необходими медицински услуги и организирането им;

5. обработване и анализиране на обратна информация.

(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:

1. програми и проекти;

2. републиканския бюджет;

3. други.

(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в съответните медицински стандарти и са в съответствие с утвърдените европейски практики.
Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.

(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.

(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.
Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Националният скринингов регистър се води от Националния център по обществено здраве и анализи.

(2) Регистърът съдържа:

1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);

2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен скрининг - наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни;

3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;

4. други необходими данни.

(3) Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група.

(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Конкретната програма или проект по чл. 21, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.

(2) Скрининговите изследвания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.

(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистрация в официалната интернет страница на НСР.

(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови параметри.

(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от приключване на скрининга.
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалния център по здравеопазване и районната здравноосигурителна каса.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 28 от 2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 4 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)


§ 9. Навсякъде в текста на наредбата думите "районния център по здравеопазване" се заменят с "регионалния център по здравеопазване".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 15. Наредбата влиза в сила от 1.I.2006 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2009 Г.)


§ 5. Навсякъде в наредбата думите "стоматолог", "стоматолога", "стоматолозите", "стоматологична" и "стоматологични" се заменят съответно с "лекар по дентална медицина", "лекаря по дентална медицина", "лекарите по дентална медицина", "дентална", "дентални".
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2 (относно чл. 22, 23 и 24), който влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
Вид и честота на профилактичните прегледи съобразно възрастта на децата

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание
docs -> Закон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница