Наредба №43 от 26 ноември 2001 Г. За реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на декларация за произходДата17.01.2017
Размер258.42 Kb.
#12853
НАРЕДБА № 43 ОТ 26 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.106 от 7 Декември 2001г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят редът за водене на риболовен дневник и редът за съставяне и предаване на декларация за произход при извършване на стопански риболов.

Раздел II.

Ред за водене на риболовен дневник

Чл. 2. (1) При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник по образец съгласно приложение № 1.

(2) Риболовният дневник се издава от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Чл. 3. (1) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб риболовният дневник се води от капитана. Личните данни на капитана се вписват в разрешителното за стопански риболов, издадено на собственика или ползвателя на кораба.

(2) При извършване на стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) риболовният дневник се води от лицето, личните данни на което са вписани в разрешителното за стопански риболов, издадено на собственика или ползвателя на обекта.

(3) Риболовен дневник се води и от лицата, на които са издадени разрешителни за стопански риболов на други водни организми.

Чл. 4. Капитаните на риболовни кораби с дължина над 15 м отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.

Чл. 5. (1) Риболовният дневник се предоставя на лицата по чл. 3 от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури при издаване на разрешителното за стопански риболов.

(2) В риболовния дневник се вписва номерът на разрешителното за стопански риболов.

(3) При подновяване или издаване на ново разрешително за стопански риболов лицата представят риболовния дневник на издаващия орган, който го заверява, вписва в него номера на новото разрешително и връща дневника на притежателя за попълване до изчерпване на страниците.

Чл. 6. (1) Изчерпването на страниците на риболовния дневник, както и изгубването, унищожаването или повреждането му се декларират от притежателя пред издаващия орган в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

(2) В случаите по ал. 1 се издава нов риболовен дневник.

Чл. 7. При извършване на стопански риболов риболовният дневник се съхранява у лицето, което го води, на риболовния кораб или на рибностопанския обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА и се представя при проверка на инспекторите по риболовен надзор.

Чл. 8. Риболовният дневник се попълва при всяко излизане на риболов, както следва:

1. за стопански риболов с риболовен кораб:

а) при еднодневен риболов - към момента на пристигане в пристанището;

б) при риболов за повече от едно денонощие - при приключване на риболовните операции за деня;

в) при проверка на вода от инспектори по риболовен надзор - към момента на проверката:

2. за стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА:

а) при приключване на риболовните операции за деня;

б) при проверка в района на рибностопанския обект от инспекторите по риболовен надзор - към момента на проверката.

Чл. 9. Данните в риболовния дневник се попълват четливо, без поправки и изтриване. В случай на грешка сгрешеният ред се зачертава и данните се попълват на нов ред.

Чл. 10. На нов ред се описва уловът, когато е направен:

1. в различни дни;

2. в различни зони, дори да е в един и същи ден.

Чл. 11. На нова страница се описва уловът, когато е направен:

1. с различен уред, дори да е в един и същи ден и зона;

2. след предаване на риба и/или други водни организми от един кораб на друг.

Чл. 12. (1) При извършване на стопански риболов с риболовен кораб на всяка страница на риболовния дневник се попълва:

1. външната маркировка и регистрационният номер на кораба;

2. номерът на разрешителното за стопански риболов;

3. името и подписът на капитана;

4. денят, месецът, часът и пристанището на тръгване на кораба;

5. денят, месецът, часът и пристанището на връщане на кораба;

6. датата и мястото на разтоварване на улова, когато са различни от посочените в т. 5;

7. в случай на предаване на улова или част от него от един кораб на друг - датата, външната маркировка, регистрационният номер, позивната за повикване и националността на приемащия кораб, името и подписът на капитана.

(2) При извършване на стопански риболов в рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА на всяка страница на риболовния дневник се попълват:

1. номерът на разрешителното за стопански риболов;

2. името и подписът на лицето, водещо дневника.

Чл. 13. В риболовния дневник се вписва информация за риболовните уреди, както следва:

1. наименование на отделния риболовен уред от разрешителното за стопански риболов със съответния код по таблицата, приложена в дневника;

2. размер на всеки риболовен уред (дължина, широчина и размер на окото за мрежените уреди).

Чл. 14. (1) В риболовния дневник се вписва информация за улова, както следва:

1. по количество в килограми и в бройки и по размерни групи и/или по размер за всеки екземпляр поотделно, за видовете, определени по реда на чл. 19, ал. 3 и 4 ЗРА;

2. по видове и количество в килограми, вкл. и допустимия прилов за всички останали видове риба и/или други водни организми, определени по приложения в риболовния дневник списък;

3. точният брой на единиците за съхранение - рибарски каси, когато рибата се съхранява в рибарски каси;

4. дата и място, където са уловени отделните видове риба и други водни организми.

(2) При вписване на информацията за количеството на улова данните, отразени в риболовния дневник, не трябва да се различават с повече от 20 % от данните в декларацията за произход.

Чл. 15. Лицата по чл. 3 съхраняват попълнения и заверен в ИАРА риболовен дневник една година след приключването му.

Раздел III.

Ред за съставяне и предаване на декларация за произход

Чл. 16. (1) Лицата по чл. 3, извършили стопански риболов, съставят декларация за произход по образец съгласно приложение № 2.

(2) Декларацията за произход се съставя в три еднообразни екземпляра при разтоварването на улова, единият от които придружава улова, вторият се предава на длъжностните лица на ИАРА, а третият остава в риболовния дневник.

Чл. 17. Декларацията за произход се предава на длъжностните лица на ИАРА в срокове, както следва:

1. за риболовни кораби над 10 м - в срок от 48 часа след разтоварване на улова;

2. във всички останали случаи - в едномесечен срок след разтоварване на улова.

Чл. 18. Данните в декларацията за произход се попълват четливо, без поправки и изтриване. В случай на грешка сгрешеният ред се зачертава и данните се попълват на нов ред.

Чл. 19. В декларацията за произход се попълват:

1. името и подписът на лицето съставител;

2. датата и мястото на разтоварване на улова;

3. при стопански риболов с риболовен кораб, в случай на предаване на улова или част от него от един кораб на друг - датата, името, позивната за повикване, националността и външната маркировка на приемащия кораб, както и името и подписът на капитана му.

Чл. 20. (1) В декларацията за произход се вписва информация за улова, както следва:

1. по количество в килограми и в бройки и по размерни групи и/или по размер за всеки екземпляр поотделно за видовете, определени по реда на чл. 19, ал. 3 и 4 ЗРА;

2. по видове и количество в килограми, вкл. и допустимия прилов за всички останали видове риба и/или други водни организми, определени по приложения в риболовния дневник списък;

3. точният брой на единиците за съхранение - рибарски каси, когато рибата се съхранява в рибарски каси;

4. дата и място, където са уловени отделните видове риба и други водни организми.

(2) В декларацията за произход се вписва точно измереното при разтоварване количество и начинът на обработка на улова, извършена на борда на кораба.

Чл. 21. При стопански риболов с риболовен кораб в случай на предаване на улова или част от него от един кораб на друг капитанът на кораба, извършил улова, предава екземпляр от декларацията за произход и на капитана на приемащия кораб.

Чл. 22. (1) Лицата по чл. 3 съхраняват копие от съставената декларация за произход една година.

(2) Предаденият в ИАРА екземпляр от декларацията за произход се съхранява три години.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Лицата по чл. 3 носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за верността на данните, отразени в риболовния дневник и декларацията за произход.

§ 2. По смисъла на тази наредба "Риболовни операции" са придвижването на риболовния кораб до мястото за риболов, поставянето във водата на разрешени уреди и средства за риболов и изваждането на улова от водата.

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
(Образец на риболовен дневник:

първа корица - лице)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Р И Б О Л О В Е Н Д Н Е В Н И К

№ ..............дата на започване ............. г.

....................(подпис и печат)

дата на приключване ............. г.

......................(подпис и печат)

(Образец на риболовен дневник:

първа корица - гръб)рег. № на разрешителнотоза стопански риболов

.........................................................................................................

Данни за

Данни за

риболовния кораб:

рибностопанския обект:

Регистрационен № ...

Наименование ......

Пристанище нарегистрация ........

Местонахождение .....

Външна маркировка ....

.............

..............

Данни за лицето, което

Обща дължина ......

води дневника:

Бруто тонаж .......

Име: ............

Мощност на

.............

двигателя (kW/k.c.) .....

Подпис: ..........

(Образец на риболовен дневник:

първи лист - лице)Списък

на видовете риба и други водни организми с

техните минимално допустими размери за улов

Общоприети и местни

Размери

Тегло

по

наименования и научно

(см)

(г)

ред

наименование (на латинскиезик)

1

2

3

4

А. Сладководни риби

1.

Дунавска пъстърва(Hucho hucho)

65,0

-

2.

Сом (Silurus glanis)

50,0

-

3.

Чига (Acipenser ruthenus)

40,0

-

4.

Бял толстолоб(Hypophthalmichthys molitrix)

40,0

-

5.

Пъстър толстолоб(Aristhichthys nobilis)

40,0

-

6.

Бял амур(Ctenopharingodon idella)

40,0

-

7.

Черен амур(Mylopharingodon piceus)

40,0

-

8.

Щука (Esox lucius)

40,0

-

9.

Бяла риба (сулка)(Stizostedion lucioperca)

40,0

-

10.

Шаран (Cyprinus carpio)

35,0

-

11.

Буфало (Ictiobus spp.)

30,0

-

12.

Платика (Abramis brama)

25,0

-

13.

Морунаж (Vimba vimba)

25,0

-

14.

Распер (Аspius aspius)

25,0

-

15.

Канален (американски) сом(Ictalurus punctatus)

25,0

-

16.

Лин (Tinca tinca)

25,0

-

17.

Липан (Thymallus thymallus)

25,0

-

18.

Бяла мряна (Barbus barbus)

25,019.

Мъздруга (Leuciscus idus)

22,0

-

20.

Речен кефал (Leuciscus cephalus)

22,0

-

21.

Чудски сиг (Coregonus lavaretus)

22,0

-

22.

Дъгова пъстърва (Oncorhynchusmykiss/Salmo gairdneri)

22,0

-

23.

Косат (Abramis spp.)

20,0

-

24.

Пелед (Coregonus peled)

20,0

-

25.

Скобар (Chondrostoma nasus)

20,0

-

26.

Речна (балканска) пъстърва(Salmo trutta m. fario)

20,0

-

27.

Сивен (Salvelinus fontinalis)

20,0

-

28.

Сабица (Pelecus cultratus)

20,0

-

29.

Уклей (облез, брияна)(Chalcalburnus chalcoides)

20,0

-(Образец на риболовен дневник:

първи лист - гръб)1

2

3

4

30.

Бабушка (Rutilus rutilus)

15,0

-

31.

Червеноперка(Scardinius erythrophthalmus)

15,0

-

32.

Черна мряна - балканска(Barbus meridionalis petenyi)

15,0

-

33.

Речен костур (Perca fluviatilis)

12,0

-

34.

Уклейка (Alburnus alburnus)

10,0

-

Б. Проходни риби

35.

Моруна (Huso huso)

140,0

-

36.

Руска есетра(Acipenser guеldenstaedti)

100,0

-

37.

Пъструга (Acipenser stellatus)

90,0

-

38.

Змиорка (Anguilla anguilla)

50,0

-

39.

Карагьоз, дунавска скумрия(Alosa kesleri pontica)

22,0

-

В. Морски риби

40.

Акула (Squalus acanthias)

90,0

-

41.

Калкан (Psetta maxima maeotica)

45,0

-

42.

Зарган (Belone belone)

35,0

-

43.

Кефал пелингас (Mugil soiuy)

30,0

-

44.

Паламуд (Sarda sarda)

28,0

-

45.

Лаврак (Morone labrax)

28,0

-

46.

Платерина (Mugil auratus)

25,0

-

47.

Морски кефал (Mugil cephalus)

25,0

-

48.

Илария (Mugil saliens)

22,0

-

49.

Писия (Platichthys flesus luscus)

20,050.

Барбуня (Mullusbarbatus ponticus)

12,0

-

51.

Сафрид (Trachurusmediterraneus ponticus)

12,0

-

52.

Хамсия (Engraulisencrasicholus ponticus)

8,0

-

53.

Цаца (копърка, трицона, шпрот)(Sprattus sprattus sulinus)

7,0

-

Г. Водни животни

54.

Езерен рак(Astacus leptodactylus)

8,0

-

55.

Жаба (Rana spp.)

-

30

56.

Рапана (Rapana sp.)

-

60

57.

Миди речни (Unio spp.)

8,0

-

58.

Черна морска мида(Mytilus galloprovincialis)

7,0

-

59.

Пясъчни миди (Donax spp.)

2,5

-

60.

Пясъчни миди (Venus spp.)

2,0

-

(Образец на риболовен дневник)


Регистрационен № на кораба

№ на листа

външна маркировка

№ на дневника

РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК(1) Риболовни уреди

(2) Място на улова:

(3) Данни на приемащия кораб

/наименование, брой и размери/външна маркировка

рег.№зони

координати

1

националност

позивна за повикване23(4) Дата

(5) Видове риба и/или

(6) Тегло

(7) Брой

(8) Размер/

(9) Брой използвани

(10) Списъкдруги водни

размерна

единици

на риболовните уредиорганизми

кг.група

за съхранение

код наименование

GNS

хрилни мрежигрибове

ОТМ

пелагични тралове

РS

гъргъри

LLS

парагади и кърмаци

LH

чепарета

ВТF

волти и другивъдични уреди със стръвFРОТNSОРО

(11) Име на попълващия

(12) Име на приемащия улова

ПодписРазрешително за стопански риболов №:

подпис

(13) Дата час пристанище

(14) Заверка от контролния орган

Тръгване:

дата:Длъжностно лице на ИАРА:

връщане:

имеподпис

(Образец на риболовен дневник:

втора корица)

ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

В случаите на стопански риболов с риболовен кораб в горната част на всеки лист от риболовния дневник (РД) се попълва:

- регистрационният № на риболовния кораб;

- външната маркировка на риболовния кораб.

1. В колона № 1 от РД се попълват наименованията на риболовните уреди, използвани при риболовните операции, със съответния им код съгласно таблицата в колона № 10 - "Списък на риболовните уреди", като се указват броят и размерите им (за мрежени уреди - дължина (м), широчина (м), размер на окото (мм).

2. В колона № 2 се изписва наименованието на водния обект, където е извършен уловът.

3. При извършване на морски риболов се попълва:

- зоната с цифра, както следва: 1 - териториални води (12-милна зона) в Черно море; 2 - извън териториални води в Черно море; 3 - извън Черно море;

- при стопански риболов с риболовен кораб с дължина над 15 м - координатите на районите на извършване на улова.

4. При извършване на риболов в определена зона от язовир или друг рибностопански обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗРА се попълват обозначенията на зоната и нейните координати.

5. В колона № 3 в случай на предаване на улова или част от него от един кораб на друг се попълват съответните данни на приемащия риболовен кораб, датата, на която е извършено предаването, и пристанището на предназначение на улова.

6. При стопански риболов с риболовен кораб се попълват и датата и мястото на разтоварване на улова в случаите, когато те са различни от датата и пристанището на връщане.

7. В колона № 4 се попълват датите, на които са уловени отделните видове риба и други водни организми.

8. В колона № 5 се описват видовете риба и/или други водни организми срещу съответната дата, на която са уловени.

9. В колона № 6 се изписва количеството уловена риба и/или други водни организми в килограми, а за есетровите риби - теглото на всеки отделен екземпляр.

10. В колона № 7 се описва уловът на калкан по бройки за отделните размерни групи.

11. В колона № 8 се описват размерите (в см) на всеки уловен индивид за есетровите риби, а за калкана - размерните групи за дължината на уловения калкан (абсолютната дължина в см при минимално допустими размери 45 см, както следва:

- I група: 45,1-50 см; - II група: 50,1-60 см; - III група: 60,1-80 см; - IV група: над 80 см.

12. В колона № 9 се вписва броят на единиците за съхранение - рибарски каси, които са използвани по време на риболова за съхранение и разтоварване на улова.

13. Колона № 10 е таблица със списъка на риболовните уреди, със съответния код на всеки от тях.

14. В колона № 11 лицето, което води РД, попълва името си, номера на разрешителното за стопански риболов и се подписва.

15. В колона № 12 в случай на предаване на улова или част от него от един кораб на друг се попълват името и подписът на капитана на приемащия кораб.

16. В колона № 13 при извършване на стопански риболов с риболовен кораб се отразяват точният час, датата и пристанището на тръгване, както и точният час, датата и пристанището на връщане.

17. Колона № 14 се попълва в случай на проверка по време на риболов от инспекторите по риболовен надзор към ИАРА. Проверката се удостоверява с подпис, име и длъжност на проверяващия след попълване на страницата от лицето, водещо РД.


ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРОИЗХОД

В декларацията за произход освен данните, които фигурират в РД, съставителят попълва и следната информация:

1. В колона № 15 се попълват мястото и датата на разтоварване на улова, а в случай на предаване на улов от един кораб на друг - пристанището на предназначение и датата на предаването.

2. В колона № 16 се попълва точното количество на разтоварения улов срещу името на уловения вид и датата на извършване на улова му.

3. В колона № 17 се описва начинът на обработка на улова, извършен на борда на риболовния кораб или на рибностопанския обект преди разтоварването, като се попълва - 1. "изчистени с глави"; 2. "изчистени без глави"; 3. "филетирани", или се попълва - "цели", когато уловът не е обработван.

4. В колона № 18 се попълват името и подписът на лицето, приемащо улова при първата продажба, а в случай на предаване на улов от един кораб на друг - името и подписът на капитана на приемащия кораб.Приложение № 2 към чл. 16, ал. 1
(Образец на декларация за произход)


Регистрационен № на кораба

№ на листа

външна маркировка

№ на дневника

ДНЕВНИК-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОДРиболовни уреди

Място на улова:

Данни на приемащия кораб

/наименование, брой и размери/външна маркировка

рег.№зони

координати

1

националност

позивна за повикване2

(15) Място/пристанище на предназначение

3

дата на предаване/разтоварване на улова:

Дата

Видове риба и/или

Тегло

Брой

Размер/

Брой използвани

(16) Предаден/

(17) Начиндруги водни

размерна

единици

разтоварен улов

на обработкаорганизми

кг.група

за съхранение

брой

кг.

на улова

Име на попълващия

Име на приемащия улова

ПодписРазрешително за стопански риболов №:

подпис

дата час пристанище

Заверка от контролния орган

Тръгване:

дата:Длъжностно лице на ИАРА:

връщане:

имеподпис

Каталог: dok
dok -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
dok -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dok -> Асинхронни технологии
dok -> До председателя на национално бюро за правна помощ
dok -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dok -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dok -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
dok -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dok -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница