Наредба №5 от 1 септември 2004 Г. За корабните документистраница1/37
Дата10.04.2018
Размер5.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
НАРЕДБА № 5 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА КОРАБНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.73 от 9 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 4 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 30 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г.

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят видът и формата, издателят, сроковете на валидност и съхранение на корабните документи, с които международните договори, страна по които е Република България, и националното законодателство изискват да бъдат снабдени българските морски кораби и корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Тази наредба не се прилага за военните и граничнополицейските кораби.

Чл. 2. Корабните документи - предмет на тази наредба, удостоверяват факти и обстоятелства, които се изискват от международните договори, страна по които е Република България, и от националното законодателство.

Чл. 3. (1) Корабните документи, посочени в приложение № 1, трябва да бъдат постоянно на борда на кораба и при поискване се представят на компетентните органи за проверка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) При липса или невалидност на корабните документи директорът на съответната дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") може да забрани влизането на кораб в пристанището или да го задържи.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) (1) Корабните документи, издадени на кораб, плаващ под българско знаме, от администрация на чужда държава, се признават за валидни в Република България:

1. когато Република България има споразумение с тази държава за взаимно признаване на съответните документи;

2. когато това е предвидено в международен договор, по който Република България и съответната държава са страни;

3. когато документите са издадени по молба на Изпълнителна агенция "Морска администрация";

4. по реда на действащото вторично право на Европейския съюз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) За издадения документ по реда на ал. 1, т. 1, 2 и 4 корабопритежателят писмено уведомява дирекцията на Изпълнителна агенция "Морска администрация", където корабът е регистриран, в едномесечен срок от издаване на документа.

Чл. 5. Корабният документ е невалиден, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) е изтекъл срокът, за който е издаден, или няма заверка, когато се изисква такава;

2. отпадне основанието, по силата на което корабът плава под знамето на Република България;

3. корабът промени името си;

4. корабът промени собственика си;

5. корабът потъне, изчезне или се разруши;

6. с кораба са станали изменения, застрашаващи неговата безопасност и мореходност;

7. на кораба са направени изменения, водещи до недействителност на данните, вписани в документа;

8. е повреден или претърпял изменения, в следствие на които не отговаря на вида и формата, предвидени в тази наредба.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Корабни документи могат да бъдат издавани или потвърждавани в чужбина от чужди компетентни органи след признаване и утвърждаване по реда на чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Срокът на валидност на корабните документи може да бъде продължаван в страната от компетентните органи, които са издали документа, а в чужбина - от българските дипломатически представителства след съгласуване с ИА "МА" или от чужди компетентни органи след признаване и утвърждаване по реда на чл. 73, ал. 3 КТК.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Срокът на валидност на корабните документи на кораб, плаващ под чуждо знаме, може да бъде потвърждаван или продължаван от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" по молба на администрацията на страната, в която е регистриран корабът, и по силата на взаимни задължения, произтичащи от международни договори, по които Република България и съответната държава са страни, след преглед за установяване, че условията за това са налице.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документите по тази наредба се издават по молба на корабособственика или на беърбоут чартьора.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Заявление за издаване на корабни документи по тази наредба се подава:

1. за морски кораби - в дирекция "Морска администрация - Варна" или дирекция "Морска администрация - Бургас";

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища - в дирекция "Речен надзор - Русе" или дирекция "Речен надзор - Лом".

(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Отказът за издаване, заверка или подновяване на корабни документи се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Валидността на корабните документи е с продължителност в зависимост от искането на корабособственика или на беърбоут чартьора, но не повече от 5 години, с изключение на корабните документи по чл. 20, 22, 23, 38 и 39 и на свидетелството по чл. 59, когато срокът на застраховката или на друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт е по-дълъг от 5 години.

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) При промяна на обстоятелствата, свързани с издаден по реда на тази наредба документ, заинтересуваното лице - корабособственикът или беърбоут чартьорът, подава заявление до издателя на документа за издаване на нов документ в 14-дневен срок от възникване на основанието за промяна.

(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Когато корабен документ, издаден по реда на тази наредба, е загубен, повреден или е претърпял изменение, вследствие на което не отговаря на вида и формата, предвидени в тази наредба, по молба на заинтересуваното лице се издава нов оригинален документ.

Чл. 12. В случаите, когато за корабни документи по тази наредба се изисква ежегодна заверка, прегледът за съответствие на кораба с изискванията се извършва не по-рано от 3 месеца преди и не по-късно от 3 месеца след датата от годината, на която изтича срокът на валидност на документа.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се издава на кораби, построени след 30 декември 2008 г., след техническа проверка, извършена преди кораба да бъде пуснат на вода, и е предназначена да провери дали той отговаря на техническите изисквания, предвидени в Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се издава на кораби, посочени в чл. 2 от Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, след техническа проверка, извършена след изтичане на удостоверението на кораба, но във всеки случай не по-късно от 30 декември 2018 г., за да се провери дали корабът отговаря на техническите изисквания, предвидени в Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

(4) Всяко несъответствие на техническите изисквания, определени в Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се посочва в корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища.

(5) В случай че ИА "МА" счете, че несъответствието не представлява явна опасност, корабът може да продължи да оперира до момента, в който частите или местата му, установени като несъответстващи на изискванията, бъдат заменени или променени, след което тези части или места съответстват на изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(6) Явна опасност по ал. 5 е налице, когато изискванията за структурната якост на построяването, плавателните качества, маневреността или специалните възможности на кораба в съответствие с Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, могат да бъдат засегнати.

(7) Отклоненията от изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, които се допускат в нея, не се разглеждат като недостатъци, представляващи явна опасност.

(8) Подмяната на съществуващи части с идентични части или с такива, равностойни от гледна точка на технология и дизайн при текущи ремонти и поддръжка, не се разглеждат като замяна по ал. 5.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Срокът на валидност на удостоверението на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се определя за всеки конкретен случай от ИА "МА".

Чл. 12в. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" преиздава валидно корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища, което е било изгубено или повредено. Новото удостоверение е със срок не по-дълъг от срока на изгубеното удостоверение.

Чл. 12г. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се подновява при изтичане на неговия срок на валидност.

(2) При подновяване на корабно удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища, издадено преди и след 30 декември 2008 г., се прилагат разпоредбите на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

Чл. 12д. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Валидността на удостоверението може по изключение да бъде продължена в съответствие с Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища от ИА "МА". Продължената валидност се посочва в удостоверението.

Чл. 12е. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) В случай на основни изменения или ремонти, които променят структурната якост на построяването, плавателните качества, маневреността или специалните възможности на кораба в съответствие с Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, корабът следва да бъде подложен на техническа проверка в съответствие с чл. 12а. След тази проверка се издава ново корабно удостоверение на Общността, установяващо техническите характеристики на кораба, или наличното удостоверение се променя по съответния начин.

(2) Ако удостоверението е издадено в друга държава членка, ИА "МА", когато е издала или подновила удостоверението, уведомява по съответния ред компетентния орган в другата държава членка в срок един месец.

Чл. 12ж. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Отказът за издаване или подновяване на корабното удостоверение на Общността за плаване по вътрешни водни пътища се мотивира и се посочва пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за отказа.

(3) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) Всяко валидно корабно удостоверение може да бъде отнето от ИА "МА", ако корабът престане да отговаря на техническите изисквания, указани в удостоверението.
Раздел II.
Видове корабни документи


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) (1) Свидетелството за регистрация удостоверява правото на кораба да плава под българско знаме, както и правото на собственост.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощени от него длъжностни лица.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството за регистрация (приложение № 2 и № 2б) се издава на кораби, вписани в регистровите книги на големите кораби, на български и на английски език.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Свидетелството за регистрация (приложение № 2а) се издава на кораби, вписани в регистровите книги на малките кораби, на български и на английски език.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) (1) Временното свидетелство за регистрация удостоверява правото на кораба да плава под българско знаме и се издава на кораби, наети по договор за беърбоут чартър.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощени от него длъжностни лица за срока на действие на договора за беърбоут чартър, но за не повече от 5 години.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното свидетелство за регистрация (приложение № 3 и № 3б) се издава на кораби, вписани в регистровите книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, с големина над 40 бруто тона - за морските кораби, или с дължина, по-голяма от 20 метра - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, на български и на английски език.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното свидетелство за регистрация ( приложение № 3а) се издава на кораби, вписани в регистровите книги на корабите, наети по договор за беърбоут чартър, с големина до 40 бруто тона включително - за морските кораби, или с дължина до 20 метра включително - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, на български и на английски език.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното свидетелство за плаване под знамето на Република България ( приложение № 4) се издава на кораб, придобит в чужбина, или на новопостроен кораб в Република България.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното свидетелство за плаване под знамето на Република България се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице.

(4) Документът по ал. 1 е валиден до пристигането на кораба в първото българско пристанище, за срок не по-дълъг от една година или до предаването на кораба от корабостроителя на притежателя му и се издава на английски език.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Контролният талон за преглед на кораб (приложение № 5а) се издава на неконвенционални кораби и малки кораби, неизвършващи стопанска дейност, и удостоверява, че корабът е прегледан и е установено, че е технически годен да плава по предназначение в указания в талона район.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице на български и на английски език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Контролният талон за преглед на кораб е неразделна част от Свидетелството за регистрация, издава се със срок на валидност не по-дълъг от една година и ежегодно се подновява.

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) Разрешението за корабна радиостанция (приложение № 7) удостоверява правото на кораба да се използват корабните излъчващи радиосредства на съответните честоти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Документът по ал. 1 се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация", като текстовете в документа се изписват на български и английски език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) При промяна на корабните излъчващи радиосредства заинтересуваното лице отправя искане до Изпълнителна агенция "Морска администрация" за издаване на нов документ.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) Разрешението за корабна радиостанция на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа (приложение № 8), удостоверява, че монтираните на кораба радиостанции отговарят освен на изискванията на Радиорегламента на Международния съюз за далекосъобщения и на техническите и експлоатационните изисквания, установени в Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища.

(2) Документът по ал. 1 се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация", като текстовете в документа се изписват на български и английски език.

(3) При промяна на корабните излъчващи радиосредства заинтересованото лице отправя искане до Изпълнителна агенция "Морска администрация" за издаване на нов документ.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът за надеждно комплектуване на кораба с екипаж (приложение № 9,9а и 9б) удостоверява необходимия минимален екипаж, с който трябва да бъде комплектуван корабът съгласно изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване и международните договори, страна по които е Република България.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" със срок на валидност не по-дълъг от 5 години. Документът - приложение № 9, се издава на английски език, а документът - приложение № 9а или № 9б - на български и немски език.

(3) По заявление на заинтересуваното лице се издава нов документ за надеждно комплектуване на кораба с екипаж, когато изтече срокът на валидност и при промяна на района на плаване или преоборудване на кораба, изискващи друг състав на екипажа.

Чл. 22. (1) Международното свидетелство за тонаж (1969) (приложение № 10) удостоверява бруто и нето тонажа на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване, съгласно разпоредбите на Международната конвенция за измерване тонажа на корабите, 1969 г. и Наредба № 3 от 2004 г. за измерване тонажа на морските кораби (ДВ, бр. 44 от 2004 г.).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Мерителното свидетелство (приложение № 10а) удостоверява бруто и нето тонажа на кораби, с дължина, по-голяма от 24 m, неизвършващи международно плаване, съгласно разпоредбите на наредбата по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Мерителното свидетелство (приложение № 10б) удостоверява бруто и нето тонажа на кораби с дължина, по-малка от 24 m, както и на кораби, по-големи от 24 m, непопадащи в разпоредбите на Международната конвенция за измерване тонажа на корабите, 1969 г., извършващи международно плаване.

(4) Документите по ал. 1, 2 и 3 се издават от директора на съответната дирекция "Морска администрация" след извършени измервания на кораба и изчисления на тонажа от инспектори от ИА "МА".

(5) Свидетелствата по ал. 1, 2 и 3 са безсрочни. Свидетелството по ал. 1 се издава на английски език, свидетелството по ал. 2 - на български език, а свидетелството по ал. 3 - на български и английски език.

Чл. 23. (1) Мерителното свидетелство за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (приложение № 11), удостоверява максимално допустимото газене на кораба за осигуряване на необходимата запасна плавателност, както и теглото на товара, пресметнато на база газенето на кораба, определено съгласно разпоредбите на Конвенцията за измерване на корабите от вътрешното плаване от 1966 г. и Наредба № 2 от 2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български език.

(3) Мерителното свидетелство за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища, е със срок на валидност 15 години независимо от промените в собствеността на кораба.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Международното свидетелство за товарните водолинии (приложение № 12) се издава на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване след извършване на преглед на кораба за установяване на съответствието му с изискванията на Международната конвенция за товарните водолинии, 1966 г., както и че товарните водолинии са обозначени на двата борда на кораба.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език.

(3) Международното свидетелство за товарните водолинии се издава за срок не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване, че корабът не е претърпял изменения, влияещи на изчисленията за определяне местата на товарните водолинии, и отговаря на изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Международното свидетелство за освобождаване по товарните водолинии (приложение № 13) се издава на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване и удостоверява, че ИА "МА" освобождава кораба от някои от изискванията на Международната конвенция за товарните водолинии, 1966 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед на кораба за установяване на съответствието му с изискванията за безопасност на корабоплаването или че са взети допълнителни мерки в съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии, 1966 г., които ИА "МА" счете, че са достатъчни за безопасността на кораба и корабоплаването.

(3) Международното свидетелство за освобождаване по товарните водолинии се издава при наличие на международно свидетелство за товарните водолинии със срок на валидност не по-дълъг от срока на валидност на документа по чл. 24.

Чл. 26. (1) Свидетелството за сигурност на пътнически кораб (приложение № 14) удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на пътнически кораб е със срок на валидност не по-дълъг от една година и се придружава от списък на оборудването към свидетелството за сигурност на пътнически кораб - форма Р (приложение № 14а), изготвен на английски език. При промяна на оборудването се издава нов списък.

(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2017 г.) На корабите, които попадат в приложното поле на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 93 от 2014 г.), се издава свидетелство за сигурност на пътнически кораб (приложение № 14б), което удостоверява, че корабът съответства на разпоредбите на тази наредба. Свидетелството се издава на английски език от органа по ал. 2 след извършване на прегледа, предвиден в Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (обн., ДВ, бр. 73 от 2011 г.; изм., бр. 93 от 2014 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Свидетелството по ал. 4 се издава със срок на валидност не по-дълъг от една година и се придружава от списък на оборудването ( приложение № 14в). При промяна на оборудването се издава нов списък.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) (1) Списък на експлоатационните ограничения на пътнически кораб се издава съгласно изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и удостоверява всички ограничения за плаване на пътнически кораб, свързани с район на плаване, хидрометеорологически условия, натоварване, диферент, скорост и други, определени от администрацията, във връзка с конструкцията и строежа на кораба ( приложение № 68).

(2) Списъкът се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език и е безсрочен. Списъкът се преиздава при съществени промени на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.

Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) (1) Свидетелството за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Наредба № 20 от 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 73 от 2011 г.) ( приложение № 69).

(2) Свидетелството се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език и е безсрочно. Свидетелството се преиздава при съществени изменения на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.

Чл. 27. (1) Свидетелството за сигурност на конструкцията на товарен кораб (приложение № 15) удостоверява, че конструкцията на кораба и нейните елементи, както и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на конструкцията на товарен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване, че конструкцията на кораба, нейните елементи и тяхното състояние отговарят на изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 28. (1) Свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб (приложение № 16) удостоверява, че оборудването и снабдяването на кораба, както и техните елементи и състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед на кораба за установяване съответствието му с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) Свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб се придружава от списък на оборудването и снабдяването към свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб - форма Е (приложение № 16а), изготвен на английски език. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването и снабдяването.

Чл. 29. (1) Свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб (приложение № 17) удостоверява, че радиосредствата на кораба по тип и състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб е с със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Документът по ал. 1 се придружава от списък на оборудването към свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб форма R (приложение № 17а), изготвен на английски език. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в радиооборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 30. (1) Свидетелството за сигурност на товарен кораб (приложение № 18) удостоверява, че конструкцията на кораба, нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба, радиосредствата на кораба по тип и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на товарен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Документът по ал. 1 се придружава от списък на оборудването към свидетелството за сигурност на товарен кораб - форма C (приложение № 18а), изготвен на английски език. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството за сигурност на товарен кораб се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) (1) Свидетелство за сигурност на риболовен кораб (приложение № 18б/18б') удостоверява, че конструкцията на кораба, нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба, радиосредствата на кораба - по тип и тяхното състояние, отговарят на изискванията на Протокола от 1993 г. във връзка с Международната конвенция за безопасността на риболовните кораби от Торемолинос, 1977 г. или на изискванията на Наредбата за безопасност на риболовните кораби.

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на протокола или на наредбата по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на риболовен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 4 години.

(4) Свидетелство по ал. 1 се придружава от списък на оборудването - форма F (приложение № 18в/18в'), изготвен на английски език. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна на оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството за сигурност на риболовен кораб се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за съответствие с изискванията на протокола или наредбата по ал. 1.

(6) Свидетелство за освобождаване (приложение № 18г/18г') удостоверява, че риболовният кораб е освободен от някое от изискванията на протокола или наредбата по ал. 1, издава се от органа по ал. 2 и е валидно за срока, в който свидетелството за сигурност на риболовен кораб е валидно.

Чл. 31. (1) Свидетелството за освобождаване (приложение № 19) удостоверява, че ИА "МА" освобождава кораба от някои изисквания на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед, при който се установи, че корабът отговаря на изискванията за безопасност на корабоплаването и че са взети допълнителни мерки в съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г., които ИА "МА" счете за достатъчни за безопасността на кораба и корабоплаването.

(3) Свидетелството за освобождаване се издава като допълнение към съответния корабен документ по чл. 26 - 30, като срокът на освобождаване е не по-дълъг от срока на валидност на документа, за който се отнася.

Чл. 32. (1) Документът за съответствие на компанията (приложение № 20) е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и удостоверява, че компанията, експлоатираща кораби, отговаря на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването.

(2) При новосъздадена компания за експлоатация на кораби или когато нови типове кораби трябва да се добавят към документа по ал. 1, може да се издаде междинен документ за съответствие на компанията (приложение № 20а), удостоверяващ обстоятелствата по ал. 1, със срок на валидност до една година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документите по ал. 1 и 2 се издават от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на одит от ИА "МА".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него длъжностно лице след одит, извършен от ИА "МА" или от оправомощена по реда и при условията на Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 104 от 2011 г.) призната организация.

Чл. 33. (1) Свидетелството за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването (приложение № 21) е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването.

(2) Документът по ал. 1 се издава при наличие на документ за съответствие на компанията, удостоверяващ, че компанията експлоатира такъв тип кораби.

(3) На новопостроен, новозакупен кораб или при промяна на знамето на кораба може да се издаде междинно свидетелство за управление на безопасната експлоатация на кораба и предотвратяване на замърсяването (приложение № 21а), удостоверяващо обстоятелствата по ал. 1, със срок на валидност до 6 месеца, който може да бъде удължен за период не по-дълъг от 6 месеца от датата на изтичането му.

(4) Документът по ал. 3 се издава при наличие на документ за съответствие на компанията или междинен документ за съответствие на компанията, удостоверяващ, че тя експлоатира такъв тип кораби.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)Документите по ал. 1 и 3 се издават от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на одит от ИА "МА" или от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 3 КТК организации, за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява междинно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след одит, извършен от ИА "МА" или от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 3 КТК организации, за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 34. (1) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт (приложение № 22) удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Приложение I към Международната конвенция за предотвратяване замърсяване на морето от кораби, 1973 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед на конструкцията на кораба, оборудването, системите, инсталациите и материалите на кораба, както и тяхното състояние, за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване с нефт се придружава от списък - форма А (приложение № 22а), изготвен на английски език, в което се описват конструкцията и оборудването на корабите, с изключение на танкерите, или от списък - форма В (приложение № 22б), изготвен на английски език, в което се описват конструкцията и оборудването на танкерите. При промяна в конструкцията и оборудването се издават нови списъци форма А и форма В.

Чл. 35. (1) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние (приложение № 23) удостоверява, че корабът е построен, снабден и обзаведен така, че неконтролираното изхвърляне на вредни течни вещества зад борда е сведено до минимум в съответствие с изискванията на Приложение II на Международната конвенция за предотвратяване замърсяване на морето от кораби, 1973 г., както и на одобрените от ИА "МА" процедури и ръководства за товарно-разтоварни и миячни операции.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията, процедурите и ръководствата по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяване при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за съответствие с изискванията на конвенцията, процедурите и ръководствата по ал. 1.

Чл. 36. (1) Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване с отпадъчни води (1973) (приложение № 24) удостоверява, че обзавеждането и оборудването, арматурата и тяхното разположение, както и състоянието им отговарят на изискванията на Приложение IV на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби, 1973 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване с отпадъчни води (1973) е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване с отпадъчни води (1973) се придружава от Разчет за изхвърляне на необработени отпадни води ( приложение № 24в). Разчетът се извършва от инспектори на ИА "МА" и документът се издава на български и английски език.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) (1) Международно свидетелство за предотвратяване замърсяване на въздуха ( приложение № 24а) удостоверява, че оборудването, системите, арматурата, приспособленията и материалите на кораба отговарят на изискванията на приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване замърсяване на морето от кораби, 1973 г.

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за предотвратяване замърсяване на въздуха е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) Свидетелството по ал. 1 се придружава от приложение ( приложение № 24б), изготвено на английски език, в което се описват методите и оборудването на кораба за предотвратяване замърсяването на въздуха. При промяна на оборудването се издава ново приложение.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) Международното свидетелство за енергийна ефективност (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) (приложение № 62) и Допълнението към Международното свидетелство за енергийна ефективност (Supplement to the International Energy Efficiency Certificate - IEEC) (приложение № 63) удостоверяват, че корабът е прегледан в съответствие с Правило 5.4 и Правило 5.1А на Анекс VI към Международната конвенция за предотвратяване замърсяване на морето от кораби, 1973 г., и отговаря на съответните изисквания.

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава еднократно от дирекция "Морска администрация - Бургас" или дирекция "Морска администрация - Варна" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствието с изискванията на конвенцията по ал. 1. Преиздаване на IEEC се налага при:

1. промяна на знамето, под което плава корабът;

2. след съществена реконструкция (след която администрацията счита кораба за практически "нов");

3. след смяна на главен двигател.

(3) Международното свидетелство за енергийна ефективност е валидно само ако към него са приложени:

1. конструктивен индекс за енергийна ефективност на кораба (Energy Efficiency Design Index - EЕDI), посочен в свидетелството; изискването се отнася за новите кораби;

2. корабен план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan - SEEMP); изискването се отнася за всички кораби; планът може да бъде част от системата за управление на безопасната експлоатация на кораба и за предотвратяване на замърсяването (Safety Management System - SMS).

Чл. 37. (1) Свидетелството за годност (приложение № 25 или 25а) удостоверява, че състоянието на корпуса, механизмите, системите, устройствата, уредбите, оборудването и снабдяването на кораб, който не попада в обхвата на международните конвенции относно безопасността и опазването на околната среда, броят, квалификацията и организацията на екипажа отговарят на изискванията за безопасност на корабоплаването, съдържащи се в задължителните разпореждания, издадени по реда на чл. 362 КТК, както и че корабът е годен да плава по предназначение в указания район.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на български език - за кораби, неизвършващи международно плаване, или на английски език - за кораби, извършващи международно плаване, след преглед на кораба.

(3) Свидетелството за годност се издава със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно в сроковете по чл. 12 от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване на съответствие с изискванията на разпоредбите по ал. 1.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Корабното удостоверение на Общността (приложение № 26) удостоверява, че корабът съответства на изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване, която определя техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български език след извършване на преглед на кораба за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1 със срок на валидност не повече от:

1. пет години за пътническите кораби;

2. десет години за всички останали кораби.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Валидността на удостоверение по ал. 1 може да бъде продължена от директора на съответната дирекция "Речен надзор" по реда и при условията на чл. 57 от Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (ДВ, бр. 52 от 2004 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Валидно удостоверение по ал. 1 се отнема от органа, който го е издал, когато корабът престане да отговаря на техническите изисквания на наредбата по ал. 1.

(7) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Корабно удостоверение на Общността може да се издаде и на кораб, вписан в регистър на държава - членка на Европейския съюз, по молба на корабособственика след извършване на преглед в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Корабособственикът на кораб, плаващ под българско знаме, е длъжен да уведоми съответната дирекция "Речен надзор", където корабът е регистриран, при издаване на корабно удостоверение на Общността от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, в 14-дневен срок от издаването на документа.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър по образец, приложение № 26а към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, за всички издавани удостоверения на Общността по чл. 38.

Чл. 38б. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) Допълнително удостоверение на Общността (приложение № 26б) за корабоплаване във вътрешни водни пътища се издава на кораби, притежаващи корабни удостоверения, издадени в съответствие с чл. 22 от Конвенцията за корабоплаването по р. Рейн, както е последно изменена, когато:

1. оперират във водните пътища на зони 3 и 4 на Приложение № 1 на Директива 2006/87/ЕО, ако искат да се възползват от занижаването на техническите изисквания по тези водни пътища;

2. оперират във водните пътища на зони 1 и 2 на Приложение № 1 на Директива 2006/87/ЕО или по отношение пътническите плавателни съдове, когато оперират във водни пътища на зона 3, които не са свързани с плавателни вътрешни водни пътища на друга държава членка, ако въпросната държава членка е приела допълнителни технически изисквания за тези водни пътища в съответствие с член 5, параграфи 1, 2 и 3 на Директива 2006/87/ЕО.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" със срок на валидност не повече от срока на валидността на удостоверението, издадено в съответствие с чл. 22 от Конвенцията за корабоплаването по р. Рейн, както е последно изменена.

Чл. 38в. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да издаде временно удостоверение на Общността:

1. на кораб, който с разрешение на ИА "МА" ще извърши преход до място, където ще му се издаде удостоверение на Общността;

2. на кораб, чието удостоверение на Общността е отнето временно в съответствие с разпоредбите по чл. 56, ал. 4 - 6 от Наредба № 11 за прегледите на корабите и корабопритежателите или чл. 12в и 12ж от Наредба № 5 за корабните документи;

3. на кораб, чието удостоверение на Общността се изготвя след успешна проверка;

4. на кораб, при който не са изпълнени всички условия за получаване на удостоверение на Общността;

5. на кораб, който е повреден и техническото му състояние не отговаря на изискванията за издаване на удостоверение на Общността;

6. на плаващи инсталации или оборудване, които искат да извършват специални транспортни дейности, за които е необходимо разрешение, което се дава при наличие на удостоверение на Общността;

7. на кораб, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 2 от Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите .

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава по образец, приложение № 26в, ако плавателността на кораба, на плаващото устройство или на съединение от плаващ материал е осигурена.

(3) В удостоверението по ал. 1 ИА "МА" определя и вписва специални условия, които счита за необходими.

(4) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност:

1. в случаите по ал. 1, т. 1 и т. 4 - 6 - за определен рейс, за срок не по-дълъг от един месец;

2. в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 - за определен от ИА "МА" срок;

3. в случаите, посочени в ал. 1, т. 7 - за шест месеца; временното удостоверение на Общността може да бъде продължено за шест месеца до вземане на решение от Комитета по чл. 19, ал. 2 от Директива 2006/87/ЕО.

(5) До постановяването на решение за равностойност съгласно процедурата от член 19, параграф 2 от Директива 2006/87/ЕО, в случаите по чл. 63, ал. 1 на Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите, Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да издаде удостоверение по ал. 1.

(6) Съгласно процедурата по чл. 19, параграф 2 от Директива 2006/87/ЕО ИА "МА" докладва на Комитета в срок до един месец от издаването на удостоверението по ал. 5 съгласно чл. 2.05, параграф 1, буква "ж" от Директива 2006/87/ЕО, като посочи името и европейския идентификационен номер на кораба, характера на отклонението и държавата, в която корабът е регистриран или има пристанище на домуване.

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Удостоверението за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване (приложение № 27) удостоверява, че радиолокационната станция и приборът за указване скоростта на завиване отговарят на изискванията на наредбата по чл. 72, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български и английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на препоръките по ал. 1 и представен протокол за правилността на монтажа и годността на прибора и станцията за работа. Протоколът се издава от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 3 КТК лица или организации.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Удостоверението за инсталация и изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване е със срок на валидност не по-дълъг от 10 години.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Свидетелството за годност за сезонен превоз на хора (приложение № 28 и № 28а) удостоверява правото на кораба да извършва превоз на хора във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, както и във вътрешните водни пътища за периода от 1 май до 30 октомври.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на български език след извършване на преглед за установяване, че състоянието на корпуса, механизмите, системите, устройствата, уредбите, оборудването на кораба, броят, квалификацията и организацията на екипажа отговарят на изискванията за безопасност на корабоплаването, съдържащи се в задължителните разпореждания, издадени по реда на чл. 362 КТК, както и че корабът е годен да плава по предназначение в указания район.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Свидетелството за годност за сезонен превоз на хора е със срок на валидност не по-дълъг от 6 месеца.

Чл. 41. (1) Международното удостоверение за развлекателни кораби (приложение № 29) удостоверява, че корабът е годен да плава по вътрешните водни пътища на Европа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор", като текстовете в него се изписват на български, немски и английски език.

(3) Международното удостоверение за развлекателни кораби е със срок на валидност не по-дълъг от една година.

Чл. 42. (1) Свидетелството за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари (приложение № 30 или 30а) удостоверява, че конструкцията и оборудването на кораба отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Свидетелството за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари, е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и не може да превишава срока на валидност на свидетелството за сигурност на конструкцията на товарен кораб или свидетелството за сигурност на товарен кораб.

(4) По заявление на заинтересуваното лице се издава нов документ при промяна на елементи от конструкцията и оборудването, включени като специални изисквания за безопасно превозване на опасни товари в конвенцията по ал. 1 или при промяна на списъка на опасните товари по приложение № 30а.

(5) Свидетелството за съответствие със специалните изисквания към корабите, превозващи опасни товари (приложение № 30а) се издава само на кораби, превозващи опасни товари насипно.

Чл. 43. (1) Международното свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари (приложение № 31) удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Международния кодекс за безопасен превоз на пакетирано отработено ядрено гориво, плутоний и високорадиоактивни отпадъци.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за годност за превоз на радиоактивни товари е със срок на валидност не по-дълъг от срока на валидност на документа по чл. 27 за съответния кораб.

Чл. 44. (1) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари в наливно състояние (приложение № 32) удостоверява, че конструкцията, оборудването, арматурата, устройствата и материалите отговарят на изискванията на Кодекса за конструкцията и оборудването на корабите, превозващи опасни химически товари в наливно състояние.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химически товари в наливно състояние е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 ежегодно се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 45. (1) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние (приложение № 33) удостоверява, че конструкцията, оборудването, арматурата, устройствата и материалите отговорят на съответните изисквания на Кодекса за конструкцията и оборудването на корабите, превозващи втечнени газове в наливно състояние.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на първоначален или периодичен преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 ежегодно се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване, че корабът отговаря на изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 46. (1) Свидетелството за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние (приложение № 34) удостоверява, че конструкцията, оборудването и информацията за устойчивост на кораба отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море, 1974 г., и Международния кодекс за превоз на зърно.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията и кодекса по ал. 1.

(3) При промяна на елементи в конструкцията, оборудването и др., вследствие на които е настъпила промяна в информацията за устойчивост на кораба, по заявление на заинтересуваното лице се издава ново свидетелство.

(4) Свидетелството за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние е неразделна част от корабната информация за устойчивост и другите документи, които дават възможност на капитана да осигури съответствието на кораба през всички етапи на превозния процес с нормите и критериите за устойчивост.

Чл. 47. (1) Свидетелството за сигурност на високоскоростен кораб (приложение № 35) удостоверява, че конструкцията на кораба и нейните елементи, оборудването и снабдяването на кораба, радиосредствата на кораба по тип и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международния кодекс за безопасност на високоскоростен кораб.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на високоскоростен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Документът по ал. 1 се придружава от списък на оборудването към свидетелство за сигурност на високоскоростен кораб (приложение № 35а), изготвен на английски език. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството за сигурност на високоскоростен кораб се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване, че корабът продължава да отговаря на изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 48. (1) Разрешителното за плаване с високоскоростен кораб (приложение № 36) удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Международния кодекс за безопасност на високоскоростно плавателно средство.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Разрешителното за плаване с високоскоростен кораб е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години и не може да надвишава срока на валидност на свидетелството по чл. 47.

Чл. 49. (1) Свидетелството за сигурност на кораби със специално предназначение (приложение № 37) удостоверява, че корабът и неговото състояние отговарят на изискванията на Кодекса за сигурност на кораби със специално предназначение, 1983 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на кораби със специално предназначение е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) Документът по ал. 1 се придружава от списък на оборудването към свидетелството за сигурност на кораби със специално предназначение - форма SPS (приложение № 37а), изготвен на английски език. По заявление на заинтересуваното лице се издава нов списък при промяна в оборудването.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството по ал. 1 ежегодно се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 50. (1) Свидетелството за конструкцията и оборудването на динамично поддържани кораби (приложение № 38) удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Кодекса за безопасност на динамично поддържани кораби.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Свидетелството за конструкцията и оборудването на динамично поддържани кораби е със срок на валидност не по-дълъг от една година.

Чл. 51. (1) Разрешителното за плаване с динамично поддържани кораби (приложение № 39) удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Кодекса за безопасност на динамично поддържани кораби.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Разрешителното за плаване с динамично поддържани кораби е със срок на валидност не по-дълъг от една година и не може да надвишава срока на валидност на свидетелството по чл. 50.

Чл. 52. (1) Свидетелството за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения (приложение № 40), удостоверява, че са изпълнени всички изискванията на Ръководството за транспортиране и обработка на ограничени количества опасни и вредни течни вещества в наливно състояние на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения, издадено от Международната морска организация.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на ръководството по ал. 1.

(3) Свидетелството за годност на спомагателни кораби, поддържащи морски съоръжения, е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване на съответствието с изискванията на ръководството по ал. 1.

Чл. 53. (1) Свидетелството за безопасност на морска платформа (1989) (приложение № 41) удостоверява, че платформата е построена, оборудвана и снабдена съгласно изискванията на Кодекса за конструкцията и оборудването на морски платформи, 1989 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Свидетелството за безопасност на морска платформа е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се заверява ежегодно от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване, че конструкцията и оборудването на платформата отговарят на изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 54. (1) Свидетелството за сигурност на система за работа под водата (приложение № 42) удостоверява, че са изпълнени всички изисквания на Кодекса за безопасност на системи за работа под водата, 1995 г.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1.

(3) Свидетелството за сигурност на система за работа под водата е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 ежегодно се заверява от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед за установяване, че системата отговаря на изискванията на кодекса по ал. 1.

Чл. 55. (1) Свидетелството за еднократен преход (приложение № 43) удостоверява, че корабът е годен да плава по предназначение за конкретен преход.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед на състоянието на корпуса, механизмите, системите, устройствата, уредбите, оборудването на кораба, броя, квалификацията и организацията на екипажа за съответствие с изискванията за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда.

(3) Свидетелството за еднократен преход е със срок на валидност, достатъчен за извършване на конкретния преход, и губи своята валидност след пристигане в крайното пристанище.

Чл. 56. (1) Свидетелството за провлачване (приложение № 44) удостоверява, че влекачът, влекалното въже и влаченият обект отговарят на изискванията към документите и техническото състояние на влекача, влачения обект и влекателното въже, снабдяването с екипаж, изчисленията и плана за буксировка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията по ал. 1.

(3) Свидетелството за провлачване се издава за всеки конкретен случай на провлачване.

Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Свидетелството за корабната аптека (приложения № 45 и 45а) удостоверява, че корабът е снабден с лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно изискванията и препоръките на Световната здравна организация и Наредба № 9 от 2003 г. за медицинското обслужване на корабите (ДВ, бр. 17 от 2003 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на английски език за морските кораби и на български език - за корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(3) Свидетелството за корабна аптека е със срок на валидност не по-дълъг от една година след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията и препоръките по ал. 1.

Чл. 58. (1) Свидетелството за дератизация/Свидетелството за освобождаване от дератизация (приложение № 46) удостоверява, че на кораба са проведени мероприятия за унищожаване на гризачите или че корабът е освободен от дератизация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от постоянните гранични медицински пропускателни пунктове, разположени на територията на пристанищен комплекс Варна и пристанищен комплекс Бургас, като на територията на граничните контролно-пропускателни пунктове по р. Дунав документът по ал. 1 се издава от регионалните здравни инспекции, а в чужбина - от съответните санитарни органи.

(3) Свидетелството за дератизация/Свидетелството за освобождаване от дератизация е със срок на валидност 6 месеца, като текстовете в документа се изписват на български и английски език.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Морското трудово свидетелство (Мaritime Labour Certificate) (приложение № 64) удостоверява, че корабът е инспектиран и проверен за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и с изложеното в приложената Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, част II.

(2) Документът по ал. 1 се издава след предоставяне на декларация за съответствие с Морската трудова конвенция.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на одит от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Междинна заверка на документа по ал. 1 се извършва от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след одит, извършен от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за установяване на продължаващо съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

Чл. 58б. (1) (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г., предишен текст на чл. 58б, изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част I (Declaration of Maritime Labour Compliance - Part I) (приложение № 65) удостоверява, че приложимото в Република България международно и национално законодателство е в съответствие с изискванията на Стандарти A5.1.3 на конвенцията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Декларацията по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на ИА "МА" или оправомощено от него лице.

Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част II (Declaration of Maritime Labour Compliance - Part II) (приложение № 66) удостоверява, че корабопритежателят, указан в Морското трудово свидетелство, е предприел мерки, гарантиращи продължаващото съответствие на кораба с изискванията между инспекциите.

Чл. 58г. (1) (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г., предишен текст на чл. 58г - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното морско трудово свидетелство (Interim Maritime Labour Certificate) (приложение № 67) удостоверява, че:

1. корабът е инспектиран по отношение посоченото в Приложение-I A5 към Морската трудова конвенция от 2006 г. и че е изпълнено указаното в т. 2 - 4 по-долу;

2. корабопритежателят е представил в ИА "МА" или в призната от нея организация доказателства, че на кораба има действащи процедури, гарантиращи спазването на конвенцията;

3. капитанът на кораба е запознат с изискванията на конвенцията и отговорностите по изпълнението ѝ;

4. на ИА "МА" или призната от нея организация е предоставена информацията, съдържаща се в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Временното морско трудово свидетелство се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език за срок не по-дълъг от 6 месеца.

Чл. 59. (1) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт (приложение № 47) удостоверява, че корабът е финансово обезпечен за щети, причинени от замърсяване с нефт.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2005 г.) Документът по ал. 1 е със срок на валидност, равен на срока на обезпечаването, след като се установи, че за кораба са изпълнени изискванията на Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1992 г.

Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Свидетелството за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво ( приложение № 47а), удостоверява, че корабът е финансово обезпечен за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език.

(3) Документът по ал. 1 е със срок на валидност, равен на срока на обезпечаването, след като се установи, че за кораба са изпълнени изискванията на Международната конвенция за гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.

Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Свидетелство за прилагане на противообрастващи системи, несъдържащи органични калаени съединения, удостоверява, че противообрастващата боя, използвана на кораба, не съдържа вредни вещества, посочени в Международната конвенция за противообрастващите системи.

(2) Международното свидетелство за противообрастваща система, придружено от Сведение за противообрастваща система, приложение № 47б, се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с изискванията на Международната конвенция за противообрастващите системи.

(3) Директорът на съответната дирекция "Морска администрация" издава Потвърждение на противообрастваща система по образец, приложение № 47в, за всеки отделен последващ преглед.

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Чл. 61. (1) Международното свидетелство за сигурност на кораба (приложение № 49) удостоверява, че системата за сигурност на кораба и свързаното с нея оборудване и снабдяване, както и тяхното състояние отговарят на изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и на наредбата по чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(2) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията и наредбата по ал. 1.

(3) Международното свидетелство за сигурност на кораба е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 подлежи на поне една междинна заверка от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице след преглед на кораба за установяване съответствието му с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(5) Временното свидетелство за сигурност на кораба (приложение № 49а) се издава в съответствие с изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и на наредбата по чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

(6) Документът по ал. 5 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията и наредбата по ал. 1 със срок на валидност не по-дълъг от 6 месеца или до издаване на документа по ал. 1.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Свидетелството за допуск (приложения № 50 и 50а) удостоверява, че корабът отговаря на изискванията за превоз на опасни товари, определени в Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български, немски и руски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с правилата по ал. 1.

(3) Свидетелството за допуск е със срок на валидност не по-дълъг от 5 години.

Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Временното свидетелство за допуск (приложение № 50б) удостоверява, че корабът е допуснат да превозва конкретен опасен товар за определен рейс или за определено време в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Речен надзор" на български, немски и руски език след извършване на преглед за установяване на съответствие с правилата по ал. 1.

(3) Временното свидетелство за допуск се издава със срок на валидност не по-дълъг от 3 месеца.

Чл. 64. (1) Непрекъснат документален запис на историята на кораб е набор от документи (приложения № 51, 51а и 51б), удостоверяващи историята на кораба, в съответствие с изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г.

(2) Документът по приложение № 51 на ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" на английски език след извършване на преглед за съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.

(3) Документът по приложение № 51 на ал. 1 е безсрочен.

(4) Нов документ по приложение № 51 на ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" по заявление на заинтересуваното лице при промяна на данните, вписани в него.

Чл. 65. (1) Корабният дневник (приложения № 52, 52а, 52б или 52в) отразява цялостната дейност на кораба и събитията, свързани с кораба и екипажа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Капитанът или вахтените помощник-капитани/офицери водят корабния дневник по начина, указан в инструкцията, неразделна част от дневника.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Документът по ал. 1 се заверява от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице преди първото вписване в него и се издава на български език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г.) В корабния дневник на корабите за туризъм, спорт, спортен риболов и развлечение, с изключение на тези по чл. 80, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, както и на корабите до 500 БТ, които не извършват международно плаване, се отразява и дейността на корабната радиостанция.

Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) (1) Вахтеният дневник (приложение № 52г) отразява работното време и почивките на екипажа на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Капитанът или вахтените помощник-капитани/офицери водят вахтения дневник по начина, указан в инструкцията, неразделна част от дневника.

Чл. 66. (1) Машинният дневник (приложения № 53 или 53а) отразява работата по техническата експлоатация на корабната силова уредба, системите и устройствата, разхода на горивосмазочни материали, котелната вода и други, както и събитията, свързани с тях.

(2) Главният механик или вахтеният механик водят машинния дневник по начин, указан в дневника.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Радиодневникът (приложение № 54) се води от корабния радиооператор. В радиодневника се отразяват дейността на корабната радиостанция и настъпилите събития по начин, указан в дневника.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) В Дневника за нефтените операции (приложения № 55, 55а) се вписват извършените операции с нефт, приемането или изхвърлянето на баласт или сантинни води. Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, извършващи операциите, по начин, указан в дневника. Воденето му се контролира от главния механик и от капитана на кораба.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Текстовете в дневника за нефтените операции - приложения № 55 и 55а, се изписват на български и английски език.

Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) В Дневника за операциите с отработените масла (приложение № 55в) се вписват извършените операции с отпадъци, съдържащи масла или смазочни материали, образувани по време на експлоатацията на кораба. Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, които извършват операциите, под контрола на главния механик и капитана на кораба.

Чл. 69. (1) В Дневника за товарни операции на кораб, превозващ вредни течни вещества в наливно състояние (приложение № 56), се вписват всички извършени операции с тези товари. Воденето на дневника се контролира от капитана на кораба.

(2) Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, които извършват операциите, по начин, указан в дневника.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Чл. 70. (1) В Дневника за операции с твърди отпадъци (приложение № 57) се вписват всички извършени операции с отпадъци независимо от това, дали са свързани с експлоатацията на кораба. Вписванията в дневника се правят от длъжностните лица, които извършват операциите, по начин, указан в дневника.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)

Чл. 73. (1) Санитарният дневник (приложение № 60) отразява санитарно-хигиенното състояние на кораба.

(2) Документът по ал. 1 се води от определено от капитана на кораба лице.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.)

Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Дневниците по чл. 66 - 73 се прономероват, прошнуроват и се заверяват от корабопритежателя или капитана на кораба.

Чл. 74. (1) Списъкът на екипажа (приложение № 61) установява целия личен състав, обезпечаващ управлението, обслужването или работата на кораба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Документът по ал. 1 се изготвя от капитана на кораба или оправомощено от него лице и съдържа всички изисквани от държавните органи сведения за броя и състава на екипажа при пристигане и заминаване на кораба. Капитанът на кораба или оправомощеното от него лице отразява незабавно в списъка промените в екипажа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Списъкът на екипажа се заверява от корабопритежателя или капитана при първоначално комплектуване на кораба с екипаж, при промяна в екипажа и преди отплаване на кораба. За кораби, извършващи международно плаване, списъкът на екипажа се изготвя на английски език.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Завереният документ по ал. 1 на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се съхранява на борда на кораба за срок 5 години след съставянето му.

Чл. 75. (1) Корабният план за борба със замърсяване с нефт при аварии определя процедурите, които трябва да прилага екипажът на кораба при авария, вследствие на която е настъпило замърсяване на морската среда с нефт.

(2) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на корабни планове за борба със замърсяване с нефт при аварии, прието с резолюция MEPC.54(32), изменена с MEPC.86(44).

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице.

Чл. 76. (1) Корабният план за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии определя процедурите, които трябва да прилага екипажът на кораба при авария, вследствие на която е настъпило замърсяване на морската среда с вредни течни вещества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на корабни планове за борба със замърсяване с вредни течни вещества при аварии, прието с резолюция на Международната морска организация.

(3) Корабният план по ал. 1 може да се комбинира с корабния план по чл. 75, ал. 1, когато корабът трябва да притежава такъв.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Планът по ал. 1 и 3 се утвърждава от директора на съответната дирекция "Морска администрация" или оправомощено от него лице.

Чл. 77. (1) Планът за управление на твърди отпадъци определя процедурите и правилата за събиране, съхранение, обработка и унищожаване на твърдите отпадъци, генерирани на кораба, както и задълженията на екипажа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Планът се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за съставяне на планове за управление на твърди отпадъци, прието с Резолюция на Международната морска организация.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

Чл. 77а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) (1) Корабният план за управление на енергийната ефективност (Ship Energy Efficiency Management Plan - SEEMP) се изготвя от корабособственика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.) Планът по ал. 1 се съставя на български и английски език в съответствие с Ръководството за разработване на корабен план за управление на енергийната ефективност ("2012 Guidelines for the development of a Ship Energy Efficiency Management Plan"), прието с Резолюция на Международната морска организация.

(3) Планът по ал. 1 се представя в дирекция "Морска администрация - Бургас" или дирекция "Морска администрация - Варна" за проверка по време на първия междинен или подновителен преглед, извършен след 1.01.2013 г.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2015 г.)

Чл. 78. (1) Капитанът на кораба съхранява документа по чл. 65 на кораба 5 години след попълване на последната му страница.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 капитанът на кораба предава документа по чл. 65 в архивния фонд на корабособственика, където се съхранява 10 години.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 корабособственикът предава дневниците, в които има записани данни от научен и исторически характер, за постоянно съхранение в съответния държавен архив.

Чл. 79. Капитанът на кораба съхранява документите по чл. 66 - 73 на кораба 3 години след попълване на последната страница на съответните документи.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница