Наредба №5 от 10. 2013 г за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните корабиДата15.10.2018
Размер70.5 Kb.
#88388
НАРЕДБА № 5 от 8.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., в сила от 18.10.2013 г.
Раздел I

Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът и условията за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби на Република България.

Чл. 2. Риболовен кораб, на който мощността на двигателя надхвърля вписаната в разрешителното за стопански риболов мощност, не може да извършва риболов.
Раздел II

Сертифициране на мощността на двигателите на риболовните кораби
Чл. 3. (1) На сертифициране на мощността на двигателя подлежат всички риболовни кораби, чиято задвижваща мощност надхвърля 120 kW, включително и риболовни кораби с монтиран нов или заместващ двигател и такъв, претърпял технически изменения, с изключение на корабите, използвани в аквакултурите.

(2) Проверката и сертифицирането на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби, се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА).

(3) Изпълнителната агенция "Морска администрация" може да възложи сертифицирането на двигателите на призната класификационна организация, която притежава необходимия опит в техническото изпитване на мощността на двигателя.

(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) закупува и предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" измервателните уреди за проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби и ежегодно осигурява необходимия брой консумативи за предвидения брой проверки.Чл. 4. (1) На всеки риболовен кораб след проверката по чл. 3, ал. 2 задвижващият двигател се сертифицира за декларираната максимална постоянна мощност и същата се вписва в разрешителното за стопански риболов.

(2) На риболовен кораб, притежаващ сертификат за двигателя, не е разрешено използването на нов, заместващ или претърпял технически изменения двигател, ако същият не е сертифициран в съответствие с тази наредба.Чл. 5. В издадения сертификат по приложение № 1 за задвижващия двигател се включва описание най-малко на следните характеристики:

1. модел на двигателя;

2. сериен номер;

3. горивна апаратура;

4. турбокомпресор;

5. вид гориво;

6. блок за управление на двигателя.

Чл. 6. При издаването на сертификата се вземат предвид всички документи, предоставящи съответната информация за мощността на двигателя на кораба и всички свързани с нея технически характеристики, в т.ч. и спецификациите от каталога на производителя на двигателя.

Чл. 7. (1) Притежателят на разрешително за стопански риболов уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури преди монтирането на нов двигател или преди заместването или техническото изменение на съществуващия двигател.

(2) Двигател се смята за претърпял технически изменения, ако някои от неговите основни части, в т.ч. оборудване за впръскване, клапани или турбокомпресор, бутала, цилиндрови втулки, мотовилки, цилиндрови глави, са били видоизменени или заменени с нови части с различни технически спецификации, които са довели до различна мощност, или когато настройките на двигателя, като настройки за впръскване, конфигурация на турбокомпресора или ход на клапана са били променени.Чл. 8. (1) Риболовните кораби с двигатели, чиято задвижваща мощност надхвърля 120 kW, подлежат на ежегодна проверка за съответствие на издадения сертификат с действителната максимална постоянна мощност към момента на извършване на проверката.

(2) Проверките по предходната алинея се извършват в съответствие с изработен от ИАМА график.


Раздел III

Проверка на мощността на двигателя на риболовен кораб
Чл. 9. Двигателите на корабите, неподлежащи на сертифициране на мощността, подлежат на проверка на мощността на двигателя в съответствие с план за статистически извадки за идентификация на риболовни кораби, за които има риск от деклариране под действителната мощност на задвижващия двигател.

Чл. 10. (1) Планът по чл. 9 се изготвя от ИАРА и се предоставя за одобрение на ИАМА въз основа на следните критерии на риск:

1. риболовни кораби, извършващи видове риболов, които подлежат на режими на риболовно усилие, ако такива са въведени;

2. риболовни кораби, подлежащи на ограничения за мощност, ако такива са въведени;

3. риболовни кораби, за които съотношението между мощност на задвижващия двигател (kW) и тонаж на кораба (БТ) е с 50 % по-ниско от средното съотношение за същия тип кораби, вид уреди и целеви видове съобразно избраната сегментация на флота и/или използваните риболовни уреди и/или целеви видове;

4. риболовни кораби, извършващи или извършвали улов на квотиран вид риба през последните три години;

5. други критерии.

(2) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури изготвя списък на риболовните кораби по групи, отговарящи на всеки един от критериите по ал. 1, и го представя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за изпълнение.

(3) С цел проверка въз основа на списъка по ал. 2 се прави случайна извадка на риболовните кораби.

(4) Изисква се размерът на извадката по ал. 3 да е равен на закръгления до най-близкото цяло число корен квадратен от броя риболовни кораби в съответната група.

Чл. 11. На риболовните кораби, включени в извадката по чл. 10, ал. 3, се проверява цялата техническа документация, посочена в чл. 41, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ, L 343, 22.12.2009 г.), както и спецификациите от каталога на производителя на двигателя, когато такъв е наличен.

Чл. 12. (1) След извършване на проверката на документацията по чл. 11 при наличие на обосновано съмнение, че мощността на двигателя на даден риболовен кораб е по-голяма от декларираната мощност, вписана в разрешителното за стопански риболов, служители от ИАМА и ИАРА извършват съвместна проверка на мощността на двигателя.

(2) При провеждане на измервания на борда на риболовен кораб на задвижващата мощност в рамките на физическа проверка на мощността на задвижващия двигател мощността на задвижващия двигател може да бъде измерена в най-достъпната точка между витлото и двигателя.

(3) Ако мощността на задвижващия двигател е измерена след редуктора, се прави подходяща корекция на измерването, за да се изчисли мощността на задвижващия двигател при изходящия фланец на двигателя в съответствие с определението в чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г. (ОВ, L 274, 25.09.1986 г.), определящ характеристиките на риболовните кораби. Корекцията отчита загубите на мощност, причинени от скоростната кутия, въз основа на официалните технически данни, предоставени от производителя на скоростната кутия.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:

Мощност на двигателя съответства на определението в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета, определящ характеристиките на риболовните кораби.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 45а, ал. 2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба, риболовните кораби, чиято задвижваща мощност надхвърля 120 kW, преминават проверка и сертифициране на мощността на двигателите.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАМА и на изпълнителния директор на ИАРА.
Приложение № 1

към чл. 5


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта,

информационните

технологии и съобщенията

Сертификат за съответствие

на пропулсивната мощност на кораба
Издаден съгласно

Европейски регламент № 1224/2009

по пълномощие от Правителството

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


от ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“


 
Име на кораба

ИМО

номер/


позивни

Пристанище на регистрация

Бруто тонаж

Декларирана

мощност


(киловата)

 

Данни за двигателя:

Производител:

Moдел:

Сериен номер:

Вид на горивото:

ГПВН (горивонагнетателна помпа):

Tурбонагнетател:

Блок за управление:

Настоящото удостоверява, че:

1. Корабът е освидетелстван съгласно Европейски регламент № 1224/2009.

2. Задвижващата мощност на кораба не надвишава официално декларираната.

Дата на извършената проверка:  ……………………………………………………..

Сертификатът е с валидност до: ……………………………………………………..

Издаден в ……………………… на ………………………………………………….


Директор Морска администрация : - …………………………: ………………...….


Печат с герб


(………………………..)


 


REPUBLIC OF BULGARIA

Ministry of transport, information technology

and communications

Maximum continous engine power certificate

Issued under

the EU REGULATION № 1224/2009under the authority of the Government

of the REPUBLIC OF BULGARIAby the MARITIME ADMINISTRATION

OF BULGARIA

Name

of

shipIMO №/

Distinctive number or lettersPort of registry

Gross

Tonnage


(GT)

Declared MCEP (kW)


Engine data:

Manufacturer:

Model:

Serial №:

Fuel type:

HPFP (high pressure fuel pump):

Turbocharger data:

Engine control module:

This is to certify:

1. That the ship has been surveyed in accordance with the EU REGULATION № 1224/2009.

2. That the survey verify that the MCEP (Maximum Continous Engine Power) of the ship?s propulsion is whit in limits of the official declaration.

Completion date of survey on which this certifi-cate is based: …………………..

This certificate is valid until ………………………………………………………..

Issued at …..………..... on the ……… day of , 20…..…..

DIRECTOR,


Seal


MARITIME

ADMINISTRATION - ………………………………….:


(Signature of

authorized

official

issuing thecertificate)


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница