Наредба №6 от 24. 02. 2014 г за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежистраница1/6
Дата23.10.2018
Размер392.5 Kb.
#93815
  1   2   3   4   5   6
НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
Издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране,

обн., ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г., в сила от 4.04.2014 г.,

изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 13.05.2016 г., в сила от 13.05.2016 г.

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. присъединяване на обекти на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните мрежи;

2. присъединяване на обекти на производители към преносната или към разпределителните мрежи;

3. промени в присъединяването на съществуващи присъединени към електрическите мрежи обекти и електрически централи;

4. присъединяване на обекти на мрежови оператори към електрически мрежи на други оператори;

5. сключване на договорите за присъединяване;

6. преустановяване присъединяването на обекти на клиенти и на електрически централи.

(2) С наредбата се определят и границите на собственост между електрическите съоръжения на клиентите/производителите и електрическите съоръжения, елементи на преносната/разпределителната мрежа.

Чл. 2. (1) Обекти на клиенти и производители на електрическа енергия се присъединяват към съответната електрическа мрежа при технически условия и начин, определени от съответния мрежови оператор.

(2) Искането за присъединяване на обект за производство или потребление на електрическа енергия се подава към съответния мрежови оператор, на чиято лицензионна територия ще бъде обектът.

(3) Мрежовият оператор, към чиято мрежа може да се осъществи присъединяването, издава и договаря с лицето, поискало присъединяването:

1. становище за условията и начина на присъединяване:

2. предварителен договор за присъединяване, когато такъв се изисква, сключен между преносното или съответното разпределително предприятие и лицето, поискало присъединяването;

3. договор за присъединяване, сключен между преносното или съответното разпределително предприятие, към чиято мрежа ще се осъществи присъединяването, и лицето, поискало присъединяването на обекта.(4) Проучването за присъединяване и издаването на становище за условията и начина на присъединяване се извършва след представяне на валидна виза за проектиране или влязъл в сила ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Предварителният договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект за изграждане или преустройство на присъединявания обект.

(5) Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане или преустройство на присъединявания обект, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите на ЗУТ.

(6) Преносът на електрическа енергия от присъединявания обект към съответната мрежа и от мрежата към обекта се осъществява след въвеждането в експлоатация на обекта, включително и на съоръженията за присъединяване, при условията и по реда на ЗУТ.

Чл. 3. (1) Присъединяваният обект трябва да отговаря на техническите изисквания на тази наредба и на наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

(2) Мрежовите оператори могат да отказват присъединяването на обект, когато не отговаря на изискванията по ал. 1 и застрашава надеждната работа на електроенергийната система (ЕЕС), сигурността и качеството на снабдяването на клиентите с електрическа енергия, здравето и живота на гражданите и собствеността на трети лица.

ЧАСТ ВТОРА

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ
Глава втора

РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ
Раздел I

Искане за проучване на условията за присъединяване
Чл. 4. (1) За проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към електрическата мрежа се подава писмено искане до съответния мрежови оператор по местонахождение на обекта в случаите:

1. при изграждане на нов обект;

2. при преустройство на обект по реда на ЗУТ;

3. при увеличаване на договорената присъединена мощност на съществуващ, присъединен към електрическата мрежа обект;

4. при обособяване на нов обект със самостоятелно измерване на електрическата енергия чрез отделяне от съществуващ обект, който е присъединен към електрическата мрежа;

5. при промяна на броя на фазите независимо от това, дали се променя договорената присъединена мощност;

6. при изграждане на нови съоръжения за присъединяване, свързано с повишаване на категорията по осигуреност на електроснабдяването;

7. за временно електроснабдяване на строителни обекти;

8. за временно електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ;

9. за електроснабдяване на приемници на електрическа енергия в незастроен имот;

10. за електроснабдяване на съществуващ обект, който не е присъединен към електрическата мрежа;

11. за присъединяване на обект с прекратен достъп до мрежата;

12. при искане за допълнително захранване, при запазване категорията на осигуреност.

(2) Искането по ал. 1 се подава от лице, което:

1. е възложител – за случаите по ал. 1, т. 1, 2 и 7;

2. е собственик, ползвател или наемател – за случаите по ал. 1, т. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12;

3. има разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено по реда на ЗУТ – за случаите по ал. 1, т. 8.(3) Когато нивото на напрежението за електроснабдяване на обекта е определено, искането по ал. 1 се подава към оператора на преносната мрежа или към оператора на съответната разпределителна мрежа по местонахождение на обекта, а когато нивото не е определено – към оператора на разпределителна мрежа.

(4) Когато в обекта ще се изграждат и електропроизводствени мощности, които да работят в паралел с мрежата, освен искането по ал. 1 се подават и документи по реда на част трета.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Проучването се заплаща по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР.

Чл. 5. (1) Искането за проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа се подава по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат копия на:

1. виза за проектиране на присъединявания обект или влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ – в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7;

2. документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем – в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 , 11 и 12;

3. разрешение за поставяне на преместваем обект – в случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8.(3) Когато лицето по чл. 4, ал. 2 е наемател на обекта, към искането се прилага нотариално заверено съгласие на собственика за подаване на искането по образец, предоставен от съответния мрежови оператор.

(4) Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, съответният мрежови оператор писмено уведомява лицето, което е подало искането, в 14-дневен срок от датата на подаването му.

(5) Лицето, подало искането, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 4.

(6) Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в срока по ал. 5.

Чл. 6. (1) В искането по чл. 4 се посочват:

1. точният адрес и предназначението на обекта;

2. броят на бъдещите клиенти;

3. предоставената мощност;

4. присъединената мощност само за лицата по чл. 34, ал. 4;

5. броят на фазите;

6. броят на независимите източници за електрозахранване на присъединявания обект в съответствие с изискванията на присъединяваното лице за категория по осигуреност на снабдяването с електрическа енергия;

7. срокът за въвеждане на обекта в експлоатация и на етапите, ако се въвежда поетапно;

8. точен адрес за кореспонденция;

9. видът на приемниците на електрическа енергия, включително и тези, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други клиенти.(2) В искането по ал. 1 се посочва предоставената мощност за целия обект, включително и в случаите на поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части на присъединявания обект.

(3) При присъединяване за временно електроснабдяване в искането се посочва и периодът за извършване на дейностите, за които е необходимо временното снабдяване с електрическа енергия.

(4) Лицата по чл. 4, ал. 2 могат да посочат и други характеристики на присъединявания обект, за които считат, че са от значение за извършване на проучването на условията за присъединяване.

(5) За извършване на проучването съответният мрежови оператор може да поиска допълнителна информация за характеристиките на присъединявания обект, свързана с правилата за управление на ЕЕС и разпределителните мрежи по чл. 83 ЗЕ.

Раздел II

Условия за присъединяване
Чл. 7. (1) Съответният мрежови оператор определя условия за присъединяване на обекта.

(2) Операторът на разпределителната мрежа съгласува с оператора на преносната мрежа условията за присъединяване на обект на клиента към разпределителната мрежа в случаите, когато присъединяването на обекта:

1. води до промени в договорите, сключени между двата мрежови оператора;

2. налага изграждане или реконструиране на съоръжения както в разпределителната, така и в преносната мрежа.

(3) Операторът на преносната мрежа съгласува условията за присъединяване на обекти по ал. 2 в срок до 30 дни от получаване на информацията за необходимо съгласуване от оператора на разпределителната мрежа.

(4) Съответният мрежови оператор създава досие за всеки присъединяван обект, в което се съхраняват всички документи по присъединяването.

Чл. 8. (1) Условията за присъединяване на обекта се определят съобразно:

1. изискванията на ЗЕ, наредбите и правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ;

2. предоставената информация в искането по чл. 4, включително за географското (териториалното) разположение на обекта;

3. резултатите от извършеното проучване за техническите възможности и начина на присъединяване към електрическата мрежа;

4. оптималната схема за присъединяване.

(2) Когато при проучване на условията за присъединяване на обекта се установи, че не е възможно присъединяването да се осъществи към оператора на мрежа, приел искането, той го препраща заедно с постъпилите документи към оператора на друга мрежа и уведомява за това лицето, подало искането, в срок от 14 дни.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Когато операторът на разпределителната мрежа прецени, че е възможно при условията на чл. 117, ал. 2 ЗЕ да присъедини обект на клиент, който се намира на територията на друг оператор на разпределителната мрежа, той определя условията за присъединяване след получаване на писмено разрешение за извършване на присъединяването от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

(4) Операторът на разпределителната мрежа може при условията на чл. 117, ал. 8 ЗЕ да присъедини обект на клиент към съоръжение/уредба – собственост на трето лице, когато липсва техническа възможност за присъединяването му в искания срок.

(5) В случаите по ал. 4 съответният мрежови оператор съгласува условията за присъединяване със собственика на съоръжението/уредбата, към която се предвижда да се осъществи присъединяването, и сключва договор за ползване с него.

Чл. 9. (1) Условията за присъединяване съдържат техническите изисквания на съответния мрежови оператор към съоръженията в присъединявания обект и информация за съоръженията за присъединяване относно:

1. предоставената мощност;

2. номиналното напрежение на електрическата мрежа, към която ще бъде присъединен обектът;

3. начина и местата на присъединяване към съществуващата електрическа мрежа, в т.ч. и необходимо разширение и/или повишаване на преносните възможности на съществуващата електрическа мрежа;

4. сервитутните зони на съоръженията – размери и видове сервитутни права;

5. схемите на уредбите с брой на полетата за присъединяване и на резервните полета за развитие на електрическата мрежа в района;

6. групите на свързване и начин на заземяване на звездните центрове на силовите трансформатори;

7. метрологичните и техническите характеристики на токовите и напреженовите трансформатори за търговско измерване;

8. комутационните апарати;

9. релейните защити и устройства за автоматика и препоръки за техните настройки;

10. системите за автоматично регулиране и техните настройки;

11. мерките за защита от пренапрежения;

12. съоръженията за телемеханика;

13. средствата за връзка с оператора на електрическата мрежа;

14. вида, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване на продаваната електрическа енергия.

(2) Съответният мрежови оператор определя вида, местоположението и устройството на съоръженията за присъединяване в съответствие с изискванията:

1. на органа, който одобрява инвестиционния проект и издава разрешението за строеж;

2. на правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ;

3. за устройството, техническата безопасност и експлоатацията на електрическите уредби, електропроводи и съоръжения;

4. на техническите спецификации на съответния мрежови оператор.

(3) В условията за присъединяване се определят и:

1. задълженията на страните по изграждане на присъединяването;

2. крайният срок за изграждане на присъединяването;

3. задълженията на страните по предоставяне на вещни права на територията на имота и/или осигуряване на сервитутни права в имоти на трети лица.(4) Съответният мрежови оператор определя ниво на напрежението в зависимост от:

1. големината на присъединяваната мощност;

2. предназначението на обекта;

3. вида на приемниците на електрическа енергия;

4. преносната възможност на съществуващата електрическа мрежа;

5. плановете за развитие на съответната мрежа.(5) В случаите по чл. 7, ал. 2 поставените допълнителни технически изисквания и условия от оператора на преносна мрежа се включват към условията и техническите изисквания на оператора на разпределителната мрежа.

(6) Цената за присъединяване се определя в договора за присъединяване при условията на действащата нормативна уредба.

Чл. 10. (1) Когато за осъществяване на присъединяването се налага в имота, където е разположен обектът за присъединяване, да се изгради съоръжение – елемент на преносната или на разпределителната мрежа, и това е технически и конструктивно допустимо, съответният мрежови оператор договаря със собственика на имота да прехвърли в негова полза правото на собственост на съответна част от имота, да учреди право на строеж или сервитутни права.

(2) Когато при проучването се установи, че присъединяваният обект и/или съоръженията за присъединяване засягат съществуващи електрически съоръжения, изместването им се извършва от и за сметка на клиента след сключване на договор и одобряване по реда на ЗУТ на съгласуваните проекти със съответния мрежови оператор, ако засегнатите съоръжения:

1. принадлежат към съответната електрическа мрежа; или

2. са електрически съоръжения за присъединяване на обекти на производител или клиент на електрическа енергия, собственост на трето лице, и са изградени по реда на ЗУТ.

(3) Съответният мрежови оператор може безвъзмездно да ползва части от присъединявания обект за монтиране, поддържане и експлоатация на средства за измерване, комутационни устройства и други съоръжения, свързани със захранването на обекта. Тези части от обекта не могат да бъдат използвани за други цели от съответния мрежови оператор.

(4) Съответният мрежови оператор предлага условията по ал. 1, 2 и 3 в предварителния договор за присъединяване.

Чл. 11. (1) Съответният мрежови оператор може мотивирано да откаже да присъедини изцяло или частично обект към електрическата мрежа при заявените условия:

1. при техническа невъзможност присъединяването да се осъществи в заявения срок за въвеждане на обекта в експлоатация;

2. когато присъединяването на обекта води до влошаване условията за снабдяване на други клиенти на електрическа енергия поради липса на необходимата мощност.

(2) В случаите по ал. 1 съответният мрежови оператор посочва причините за отказа и необходимите мерки за тяхното отстраняване, в т.ч. и за осигуряване на условия за присъединяване на обекта, съобразно плановете за развитие на мрежата и договорите с оператора на преносната мрежа, с други оператори на разпределителни мрежи и с клиенти.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Лицето, подало искането за проучване на условията за присъединяване на обекта, може да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.

Раздел III

Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване
Чл. 12. (1) Съответният мрежови оператор изготвя и предлага на лицата по чл. 4, ал. 2:

1. проект на предварителен договор за присъединяване, включващ условията за присъединяване, когато тези лица са възложители на обекти, които се изграждат или преустройват по реда на ЗУТ;

2. писмено становище за условията за присъединяване – във всички останали случаи.

(2) Срокът за изпълнение на задължението по ал. 1 е 30 дни, считано от датата на постъпване на искането за проучване, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 1, т. 8.

(3) В случаите по чл. 5, ал. 5 сроковете започват да текат след отстраняване на непълнотите в документацията.

(4) При сложни схеми на присъединяване сроковете по ал. 2 могат да се удължат по взаимно споразумение между страните.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) В случаите по чл. 8, ал. 2 и 3 сроковете по ал. 2 започват да текат от датата на получаване на писмено разрешение за присъединяване от КЕВР.

(6) В случаите по чл. 7, ал. 2 срокът за издаване на предварителен договор от оператора на разпределителната мрежа се удължава със срока на съгласуване на условията за присъединяване от страна на оператора на преносната мрежа.

(7) При непостигане на споразумение по предложените в проекта на предварителния договор или в становището условия за присъединяване те могат да се обжалват при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.

Чл. 13. (1) След сключване на предварителен договор клиентът подава за съгласуване работен проект част архитектурна и част електрически уредби и инсталации до границата на собственост.

(2) Когато в предварителния договор е предвидено присъединителните съоръжения да бъдат изградени по реда на чл. 21, ал. 5, клиентът предоставя за съгласуване работни проекти за присъединителните съоръжения.

(3) Мрежовият оператор съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект. Срокът за съгласуване е 15 дни, а при необходимост от съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите.

Чл. 14. (1) Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електрическата мрежа се сключва между съответния мрежови оператор и лицето:

1. сключило предварителен договор за присъединяване; или

2. на което е представено писмено становище за условията за присъединяване.

(2) Договор за присъединяване по ал. 1 може да се сключи и с лице, което е титуляр на право на собственост или друго вещно или облигационно право за ползване на обекта, за който друго лице има сключен предварителен договор за присъединяване или писмено становище за условията за присъединяване.

(3) За присъединяване на обекти по чл. 4, ал. 1, т. 7, 8 и 11 не се сключва договор за присъединяване и не се заплаща цена за присъединяване, когато за присъединяването:

1. не е необходимо проектиране и изграждане на съоръжения за присъединяване по реда на ЗУТ;

2. по чл. 4, ал. 1, т. 7 се изграждат съоръжения за присъединяване, които се използват и за присъединяване на изграждания обект.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) В случаите по ал. 3 се заплаща цена по ценоразпис на услугите на съответния мрежови оператор, утвърден от КЕВР, а условията за присъединяване се уреждат със:

1. становище за условията за присъединяване – в случаите по ал. 3, т. 1;

2. договора за присъединяване на изграждания обект – в случаите по ал. 3, т. 2.

(5) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 5, при които не се променя предоставената мощност и не е необходимо проектиране и изграждане на съоръжения за присъединяване по реда на ЗУТ, се сключва договор и се заплаща цена за присъединяване, равна на преките разходи, които мрежовият оператор ще направи.

Чл. 15. (1) Лицето по чл. 14, ал. 1 или 2 подава до съответния мрежови оператор писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на търговеца или съответното юридическо лице, единен идентификационен код по търговския регистър;

2. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява лицето по чл. 14, ал. 1 или 2;

3. документ, удостоверяващ вещно право върху обекта, или договор за наем.(2) За присъединяване на обекти по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 към искането за сключване на договор за присъединяване възложителят прилага и:

1. влязло в сила разрешение за строеж на обекта;

2. одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби и инсталации на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с предварителния договор.

(3) В искането може да се предлагат промени на условия от предварителния договор за присъединяване или становището за условията за присъединяване.

(4) Когато лицето по ал. 1 не е собственик на обекта, то представя и нотариално заверено съгласие на собственика с определените в становището или предварителния договор условия, начин на присъединяване и сервитутна(и) зона(и) на съоръженията.

(5) Когато искането е за временно електроснабдяване по чл. 4, ал. 1, т. 7 за нуждите на строителството, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3, се представя и сключен договор за присъединяване на изграждания обект.

(6) Когато представените документи са непълни или не отговарят на изискванията на наредбата, съответният мрежови оператор писмено уведомява лицето, което е подало искането, в 14-дневен срок от датата на подаването му.

(7) Лицето, подало искането, отстранява непълнотите и несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация в 30-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 6.

(8) Процедурата по присъединяване на обекта се прекратява, когато лицето, подало искането, не отстрани непълнотите и несъответствията в документите или не представи допълнително необходимите документи и информация в срока по ал. 7.

Чл. 16. (1) В едномесечен срок от подаване на искането за сключване на договор за присъединяване съответният мрежови оператор:

1. подготвя договора;

2. изпраща писмена покана до лицето, подало искане по чл. 15, ал. 1 за сключване на договора за присъединяване.

(2) Когато не е започнала процедура по ал. 1, в срок от една година от сключването на предварителния договор или представянето на становището за условията за присъединяване по причина, зависеща от лицето по чл. 14, процедурата по присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване на обекта възложителят подава ново искане за присъединяване на обекта по реда на чл. 4.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница