Наредба №6 от 24. 02. 2014 г за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи


Раздел IV Договор за присъединяване на обекти на клиентистраница2/6
Дата23.10.2018
Размер392.5 Kb.
1   2   3   4   5   6
Раздел IV

Договор за присъединяване на обекти на клиенти
Чл. 17. (1) С договора за присъединяване се определят:

1. правата и задълженията на съответния мрежови оператор;

2. правата и задълженията на лицето по чл. 14;

3. необходимите условия за присъединяване на обекта към съответната мрежа.(2) Договорът за присъединяване се съобразява с интересите на страните и с реалните технически възможности на електрическата мрежа в района на обекта към датата на сключването му.

Чл. 18. (1) Договорът за присъединяване може да предвижда етапност при изграждане на съоръженията за присъединяване по отношение на:

1. предоставена и присъединена мощност;

2. изграждане на второ независимо присъединяване при необходимост за обекта да бъде осигурена от възложителя по-висока категория по осигуреност на електроснабдяването съгласно наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 1 ЗЕ;

3. ниво на напрежение;

4. брой на фазите.

(2) В договора по ал. 1 се определя цена за всеки етап, съответстваща на предоставената и присъединена мощност и категорията по осигуреност на електроснабдяването.

(3) Всички демонтажни работи на съоръжения в отделните етапи се изпълняват от съответния мрежови оператор и са за сметка на страната, заявила етапите за изграждане на съоръженията.

Чл. 19. (1) В договора за присъединяване се включват клаузи за:

1. вида и техническите параметри на съоръженията за присъединяване и електрическите уредби и съоръжения на клиента, както и задълженията за изграждането им съгласно:

а) предварителния договор или становището за условията за присъединяване;

б) съгласуваните работни проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект;

2. предоставената мощност, която съответният мрежови оператор ще осигурява на границата на собственост, диференцирана по категории по осигуреност на електроснабдяването;

3. присъединената мощност, за която са оразмерени съоръженията за присъединяване, диференцирана по категории по осигуреност на електроснабдяването;

4. нивото на напрежение и броя на фазите на границата на собственост;

5. вида, техническите параметри, броя и мястото на монтиране на средствата за търговско измерване, на управляващите и комуникационни устройства към тях, както и тарифите за измерване на електрическата енергия;

6. границите на собственост на електрическите съоръжения;

7. техническите средства, режима и начина за управление на товарите на клиента;

8. техническите средства за телемеханика в уредбите на клиента;

9. техническите параметри на собствен резервен източник на електрическа енергия;

10. задължителните технически условия и изисквания от страна на съответния мрежови оператор за работата на собствените резервни източници на електрическа енергия на клиента;

11. сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване;

12. сроковете и етапите за изграждане и въвеждане в експлоатация на присъединяваните обекти;

13. условията за промяна на договорените мощности през времетраенето на договора;

14. финансовите взаимоотношения между страните;

15. сроковете и условията за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на преносното или съответното разпределително предприятие в случаите по чл. 10;

16. цената за присъединяване на обекта към електрическата мрежа;

17. задълженията за двете страни да пазят съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях;

18. условията и реда за изменяне и допълване на договора;

19. особените условия, свързани с проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 21, ал. 5 и 6;

20. неустойките;

21. възможностите и последиците при заместване на страна по договора с трето лице.(2) Неразделна част от договора за присъединяване на обекта са съгласуваните работни проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания обект.

Чл. 20. (1) Договорът за присъединяване към електрическата мрежа се прекратява след представяне на документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване и на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ, освен ако в договора не е предвидено друго.

(2) Техническите параметри и условия, при които е присъединен обектът, запазват действието си и в договорите за достъп и пренос.


Раздел V

Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения
Чл. 21. (1) След сключване на договор за присъединяване съответният мрежови оператор изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване на обекта, за които е отговорен съгласно сключения договор, за своя сметка.

(2) Съответният мрежови оператор съгласува работните проекти по ал. 1 с лицето, с което е сключен договорът за присъединяване, по отношение на:

1. мястото на присъединяване;

2. разположението и вида на съоръженията на територията на обекта и свързаните с тях сервитутни зони;

3. границата на собственост на електрическите съоръжения;

4. етапите и сроковете за изграждане.

(3) Съответният мрежови оператор започва изграждането на съоръженията за присъединяване след:

1. прехвърляне на собствеността или учредяване право на строеж в случаите по чл. 10;

2. учредяване на сервитутни права от собственика на имота;

3. заплащане на определената в договора цена за присъединяване.(4) Съответният мрежови оператор изгражда съоръженията за присъединяване за своя сметка в договорените срокове и етапи и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ.

(5) Лицето, с което се сключва договорът за присъединяване, може да поеме задължение за:

1. проектирането на съоръженията за присъединяване по ал. 1;

2. изпълнение на определен вид строителни и монтажни работи по присъединяването по работния проект по ал. 1;

3. изграждане на съоръженията по ал. 1.(6) В случаите по ал. 5 съответният мрежови оператор извършва контрол по изпълнението на строителните и монтажните работи в съответствие с проектите и техническите спецификации по ред, установен в договора за присъединяване.

(7) Изградените съоръжения за присъединяване по ал. 5 се прехвърлят възмездно в собственост на съответния мрежови оператор на база на взаимно признати разходи.

(8) Съоръженията за присъединяване могат да се изграждат на етапи, за отделни части на обекта при условията и по реда на ЗУТ.

(9) Електрически уредби и/или електропроводи с високо или средно напрежение се проектират и изграждат от и за сметка на лицето, сключило договор за присъединяване, когато са собственост на небитов клиент съгласно чл. 117, ал. 5 ЗЕ. В този случай цената за присъединяване включва извършените от оператора разходи за присъединяването на обекта.

(10) Съответният мрежови оператор е длъжен да предостави на лицето по ал. 9 допълнителна информация за осигуряване на техническа съвместимост на присъединявания обект с електрическата мрежа съгласно правилата по чл. 83, ал. 1 ЗЕ, както и за:

1. токове на къси и земни съединения в мястото на присъединяване;

2. изисквания към релейните защити и автоматики;

3. начин на заземяване.(11) Съответният мрежови оператор съгласува работните проекти за електрическите уредби и инсталации на присъединявания обект в обем, достатъчен за доказване изпълнението на условията за присъединяване. Срокът за съгласуване е 15 дни, а при необходимост от съгласуване с оператор, който не е страна по предварителния договор, срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне на проектите.

Чл. 22. (1) За присъединяването на обект към електрическата мрежа лицето, сключило договор за присъединяване, заплаща цена за присъединяване съгласно действащата нормативна уредба по начин и в срокове, определени в договора за присъединяване.

(2) В случаите, когато съоръженията за присъединяване се изграждат по реда на чл. 21, ал. 5, цената за присъединяване и направените взаимно признати разходи за тези съоръжения се компенсират при условия, определени в договора за присъединяване.

Раздел VI

Въвеждане в експлоатация на обекти на клиенти и на съоръженията за присъединяване към електрическите мрежи
Чл. 23. (1) Електрическите съоръжения за присъединяване на обект към електрическата мрежа се поставят под напрежение, когато са изпълнени изискванията за въвеждането им в експлоатация на присъединявания обект, удостоверено със:

1. документ за въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване, издаден при условията и по реда на ЗУТ;

2. документ за въвеждане в експлоатация на обекта, издаден при условията и по реда на ЗУТ;

3. декларация от клиента за съответствие на неговите електрически инсталации с изискванията за безопасност и техническите норми.(2) В случаите на провеждане на приемни изпитвания и/или проверка за постигането на проектните показатели в експлоатационни условия електрическите съоръжения за присъединяване и тези на присъединявания обект се поставят под напрежение при условията и по реда на ЗУТ.

(3) Съоръженията по ал. 1 и 2 се поставят под напрежение до границата на собственост само от съответния мрежови оператор или от упълномощени от него лица в 7-дневен срок от датата на представяне на доказателства от клиента, че е сключил:

1. договор за пренос и достъп до съответната мрежа;

2. договор за доставка на електрическа енергия с лицензирано за това дружество.

Чл. 24. Когато съоръженията за присъединяване са изградени по реда на чл. 21, ал. 5, те се поставят под напрежение след сключване на договор(и) между собственика на имота и на съоръженията и съответния мрежови оператор за прехвърляне на собствеността върху съоръженията, правото на собственост или правото на строеж върху съответната част от имота и учредяване на сервитутни права.

Чл. 25. (1) Клиентът представя на съответния мрежови оператор преди поставянето под напрежение на електрическо съоръжение за високо или средно напрежение, което той е изградил:

1. еднолинейните схеми на електрическите уредби;

2. паспортните данни на производителя за първичните съоръжения по чл. 19, ал. 1, т. 1;

3. описание и данни за автоматични системи за регулиране (по напрежение, по реактивна мощност и др.);

4. описание и настройки на използваните автоматични устройства;

5. блокова схема на организацията на релейната защита в уредбата на клиента;

6. данни за настройките на релейните защити в първични величини;

7. данни и схеми за средствата, чрез които обектът се включва в автоматизираната система за диспечерско управление;

8. схема на присъединяване на собствен независим източник на електрическа енергия и технически данни за него.

(2) Преди поставяне под напрежение на електрическо съоръжение с високо и средно напрежение в случаите по чл. 117, ал. 5 ЗЕ:

1. клиентът представя документацията по ал. 1 и:

а) декларация за наличие на комплектуван и обучен експлоатационен персонал или сключен договор за обслужване, експлоатационни инструкции, оперативни схеми и техническа документация, необходими за нормална експлоатация;

б) екзекутивни чертежи, протоколи от изпитвания, характеристики и настройки на съоръженията, свързани със сигурната и безаварийна работа на електрическата мрежа, в обем, съгласуван между двете страни;

2. възложителят съвместно с упълномощени представители на съответния мрежови оператор проверяват изправността на средствата за връзка с оператора на мрежата, автоматичните системи за пожарни сигнализации и пожарогасене и аварийното осветление;

3. съответният мрежови оператор предоставя на възложителя в писмена форма информация за конфигурацията и техническите параметри на електрическата мрежа в района на присъединяваната електрическа уредба и списък на собствения си оперативен персонал, чрез който ще се осъществява оперативната дейност.Чл. 26. (1) Клиентът поставя под напрежение инсталациите си след границата на собственост при спазване на техническите изисквания за сигурност, качество на електрическата енергия и безопасност.

(2) Клиентът носи отговорност за вреди, причинени на съответния мрежови оператор от неизправност или необезопасяване на собствените си електрически уредби, мрежи и инсталации.

Чл. 27. (1) Съответният мрежови оператор може да използва съоръженията си, чрез които е присъединил обект на един клиент, за присъединяване на обект на друг клиент, когато не се нарушават договорените мощности.

(2) Съответният мрежови оператор може да разширява електрическата мрежа високо и средно напрежение, като изгражда за своя сметка нови части от мрежата, от уредби – собственост на клиента, по реда на ЗЕ.

Раздел VII

Граница на собственост на електрическите съоръжения
Чл. 28. Границата на собственост между електрическите съоръжения на съответния мрежови оператор и тези на клиента се определя от:

1. начина на присъединяване; и

2. вида на съоръженията за присъединяване.

Чл. 29. (1) Когато електрическата енергия се доставя на клиента от съоръжения на оператора на разпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, границата на собственост е изходящите клеми на средствата за търговско измерване или изходящите клеми на разположените непосредствено след тях предпазители или прекъсвачи.

(2) В случаите по ал. 1 средствата за търговско измерване, управляващите тарифите и други спомагателни устройства се монтират в самостоятелни табла или шкафове, наричани по-нататък "електромерни табла".

(3) В отделна секция на електромерните табла съгласувано с оператора на разпределителната мрежа могат да се поставят спомагателни и свързани с повишаване на сигурността на електроснабдяването и със защитата от пренапрежения устройства.

(4) Електромерните табла се доставят и монтират от и за сметка на оператора на разпределителната мрежа. Клиентът заплаща на предприятието цената на допълнителната секция.

(5) Електромерните табла се монтират до или на границата на имота на клиента на място, определено от оператора на разпределителната мрежа.

(6) Операторът на разпределителната мрежа може да монтира електромерните табла и захранващите им електропроводни линии в жилищни сгради, етажна собственост, на определено от него място в общите части на сградата.

(7) Операторът на разпределителната мрежа може да монтира електромерни табла и захранващите им електропроводни линии на фасадите на сградите на клиентите.

(8) Електромерните табла, без съоръженията в отделната секция по ал. 3, са собственост на оператора на разпределителната мрежа и се поддържат от и за негова сметка.

(9) Съоръженията в отделната секция по ал. 3 са собственост на клиента и се поддържат за негова сметка.

Чл. 30. (1) При присъединяване на електропровод, собственост на съответния мрежови оператор, към електрическа уредба на клиент границата на собственост е:

1. мястото на присъединяване на кабелните накрайници към уредбата – при кабелен електропровод;

2. клемите за присъединяване на проводниците на електропровода към проходните изолатори за преминаване през външните стени на уредбата – при въздушен електропровод и закрита уредба;

3. клемите за присъединяване на проводниците към съоръженията на уредбата – при въздушен електропровод и открита уредба.(2) При присъединяване на електропровод, собственост на клиент, към въздушен електропровод на съответния мрежови оператор границата на собственост е:

1. мястото на присъединяване на кабелните накрайници – при кабелен електропровод;2. клемите за присъединяване на проводниците – при въздушен електропровод.

(3) Алинея 1 се прилага и когато електропровод, собственост на клиент, се присъединява към електрическа уредба на съответния мрежови оператор.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 средствата за търговско измерване на електрическа енергия се монтират в електрическата уредба на клиента до или на границата на имота му, а в случаите по ал. 3 – в електрическата уредба на съответния мрежови оператор.

(5) Средствата за търговско измерване на електрическа енергия, токовите и напреженовите трансформатори към тях, управляващите тарифите и други спомагателни устройства се доставят от и за сметка на съответния мрежови оператор и са негова собственост.

(6) В случаите по ал. 1 и 2 устройства за защита от пренапрежения, разположени преди границата на собственост откъм страната на електропровода, са собственост на клиента и се доставят, монтират и поддържат от него и за негова сметка.

Чл. 31. (1) Електрически уредби с високо и средно напрежение се изграждат за сметка на съответния мрежови оператор и са негова собственост с изключение на тези по чл. 117, ал. 5 ЗЕ.

(2) Когато част от електрически уредби с високо и средно напрежение, изграждани по реда на чл. 117, ал. 5 ЗЕ, освен за захранване на клиента, предизвикал изграждането им, се използват за пренос на електрическа енергия към други клиенти, тази част остава собственост на оператора на мрежата. За останалите съоръжения се прилага чл. 117, ал. 5 ЗЕ, като в договора за присъединяване се уточнява границата на собственост в зависимост от конкретното техническо решение и вида на присъединителните съоръжения.

(3) Електрическите уредби и електропроводи с ниско напрежение, които се намират преди границата на собственост на електрическите съоръжения, се изграждат за сметка на оператора на разпределителната мрежа и са негова собственост.

(4) Електропроводите и другите съоръжения, чрез които се извършва присъединяване на електрически уредби към разпределителната или към преносната мрежа, се изграждат за сметка на съответния мрежови оператор и са негова собственост с изключение на тези по чл. 117, ал. 5 ЗЕ, както и когато те не са елементи на тези мрежи.

Чл. 32. (1) Инсталациите на клиента, по които преминава електрическа енергия преди нейното измерване, устройствата по чл. 30, ал. 4 и електрическите вериги между тях се защитават срещу неправомерен достъп.

(2) Съответният мрежови оператор осигурява на клиента възможност за проверка на показанията на средствата за търговско измерване и на управляващите тарифите устройства по чл. 30, ал. 4.

Глава трета

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ
Раздел I

Определяне на електрическите мощности
Чл. 33. (1) Предоставената мощност се заявява от клиента в искането за проучване на условията за присъединяване на база на необходимите за ползване в обекта приемници на електрическа енергия при предполагаем режим на едновременната им работа с максимален товар в продължение на 15 минути.

(2) Предоставената мощност, нивото на напрежение на приемниците на клиента и броят на фазите определят техническите параметри, по които съответният мрежови оператор извършва избор на средствата за търговско измерване в съответствие с действащата нормативна уредба, както и избор на комутационната и защитна техника.

(3) Минималните стойности на предоставената мощност за обектите на клиентите се определят с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗЕ.

Чл. 34. (1) Присъединената мощност определя минималните технически параметри, по които се проектират и изграждат съоръженията за присъединяване.

(2) Присъединената мощност се определя от съответния мрежови оператор в границите от 110 % до 130 % от предоставената мощност, осигурявайки резерв за увеличаване на предоставената мощност в бъдещ период.

(3) Нивото на напрежение, броят на фазите и факторът на мощността на присъединената мощност не могат да се различават от тези на предоставената мощност.

(4) За обекти на небитови клиенти на електрическа енергия със заявена предоставена мощност по чл. 33, по-голяма от 50 kW, присъединената мощност се определя от клиентите съгласувано със съответния мрежови оператор в границите по ал. 2.

Раздел II

Контрол на електрическите мощности
Чл. 35. (1) При договорена предоставена мощност на високо или средно напрежение и в случаите, когато тя е по-голяма от 100 kW, електрическите мощности се контролират чрез регистриране на стойностите им от средствата за търговско измерване.

(2) В случаите по ал. 1 за максимална потребена активна мощност за даден месец се счита максималната средна стойност за интервал 15 минути, измерена в рамките на един месец.

(3) В случаите по ал. 1 средствата за защита на съоръженията се оразмеряват в зависимост от големината на предоставената мощност при фактор на мощността 0,9.

Чл. 36. Когато средствата за търговско измерване не позволяват регистриране на активна мощност, предоставената мощност се контролира чрез ограничаване на ползваната електрическа енергия по ток, при фактор на мощността 0,9, с монтиране непосредствено след електромерите за търговско измерване на подбрани по големината на номиналния им ток автоматични прекъсвачи или токоограничаващи устройства.

Раздел III

Промяна на договорените електрически мощности


Чл. 37. (1) Предоставената и присъединената мощност може да се увеличи или намали до изтичане срока на договора за присъединяване.

(2) В случаите по ал. 1 клиентът подава до съответния мрежови оператор ново искане по реда на част втора, глава втора, раздел I.

(3) Извършените проектни и строителни работи, необходимостта от които отпада след промяната по ал. 1, са за сметка на клиента.

Чл. 38. Договорената предоставена и присъединена мощност може да се намали след изграждане на съоръженията за присъединяване по искане на клиента и след заплащане на цена за присъединяване в размер на първоначално договорените мощности.

Чл. 39. (1) Договорената предоставена мощност може да се увеличи до размера на присъединената мощност след изграждане на съоръженията за присъединяване по искане на клиента и доплащане на разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Договорената предоставена мощност може да се намали и след въвеждането на обекта в експлоатация и приключване на действието на договора за присъединяване.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Когато месечната максимална използвана активна мощност в два последователни месеца е по-голяма от договорената предоставена мощност и клиентът не е заявил увеличение в други по-големи размери, от следващия месец за предоставена мощност по договора/договорите по чл. 23, ал. 3, т. 1 се приема по-голямата от двете регистрирани месечни максимални използвани мощности, но не повече от присъединената мощност за обекта. Клиентът доплаща разликата между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване, определени съгласно действащата нормативна уредба.

(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 средствата за търговско измерване се подменят от и за сметка на съответния мрежови оператор.

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Предоставената мощност може да се увеличи над договорената присъединена мощност след предварително писмено съгласие на съответния мрежови оператор и промяна в договора/договорите по чл. 23, ал. 3, т. 1, при условие че:

1. техническите параметри на съоръженията за присъединяване и на електрическата мрежа позволяват това;

2. увеличението не води до смущения или до снижаване сигурността на електроснабдяването на други клиенти;

3. увеличението не води до смущаващи обратни въздействия върху устройства на съответния мрежови оператор или на трети лица.(2) В случаите по ал. 1 клиентът доплаща съответната разлика между дължимата цена за присъединяване за новата предоставена мощност и заплатената цена за присъединяване.

(3) В случаите по ал. 1 при необходимост от подмяна на средствата за търговско измерване тя се извършва от и за сметка на съответния мрежови оператор.

(4) За увеличаване на предоставената мощност над договорената присъединена мощност клиентът подава писмено искане за проучване на условията за присъединяване по реда на чл. 4, сключва договор за присъединяване и заплаща цена за присъединяване за целия размер на новата предоставена мощност, определена съгласно действащата нормативна уредба, когато:

1. не са налице условията по ал. 1, и

2. се изисква проектиране и изграждане по реда на ЗУТ на нови съоръжения за присъединяване за увеличаване на договорената предоставена и присъединена мощност на обекта.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница