Наредба №7 от 2 септември 2010 г за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стокиДата24.07.2016
Размер125.71 Kb.
НАРЕДБА № 7 от 2 септември 2010 г.

за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за транспортиране и разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), както и на задържаните акцизни стоки по чл. 107в ЗАДС.

(2) Задържаните, отнетите и изоставени в полза на държавата акцизни стоки подлежат на преработка и/или унищожаване съгласно чл. 124, ал. 5 ЗАДС.

(3) Преработката на акцизни стоки се извършва с цел последващата им реализация като годен краен продукт или тяхното оползотворяване по друг подходящ начин, включително деструкция.

Чл. 2. (1) В случаите на унищожаване на задържани, отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки действията се извършват от органа, който ги е задържал, под контрола на митническите органи.

(2) Транспортирането на акцизните стоки се извършва от или за сметка на органа по задържането по реда на тази наредба.


Глава втора

ПРЕРАБОТКА НА АКЦИЗНИ СТОКИЧл. 3. (1) На преработка по реда на тази глава подлежат:

1. алкохол и алкохолни напитки;

2. енергийни продукти.

(2) Алкохол и алкохолни напитки се преработват само в данъчен склад.

(3) Преработката на акцизни стоки може да се възлага само на лицензирани складодържатели.

(4) Митническата администрация възлага преработката на стоките по ал. 1 без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка, брой или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др.Чл. 4. (1) Възлагането за преработка на отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки се извършва от митническите органи чрез търг с тайно наддаване.

(2) Началната тръжна цена на подлежащите на преработка акцизни стоки се определя от комисия, назначена от началника на съответното митническо учреждение, като при необходимост се привличат вещи лица, експерти или лицензирани оценители.Чл. 5. (1) Търг за възлагане преработката на стоките по чл. 3 се организира и провежда от комисия, назначена със заповед на началника на съответното митническо учреждение.

(2) Комисията се състои от трима или петима членове, в т.ч. председател и секретар, които са митнически служители. В състава на комисията се включва юрист и счетоводител.Чл. 6. (1) Със заповедта по чл. 5 се определят:

1. съставът на комисията;

2. описание на стоките, подлежащи на преработка;

3. началната тръжна цена;

4. мястото, времето и условията за оглед на стоките;

5. началният и крайният срок за приемане на офертите, мястото и времето за депозирането им;

6. мястото и денят за отваряне на офертите и за обявяване на резултатите от търга;

7. начинът на плащане;

8. други тръжни условия.

(2) Условията за провеждане на търга се обявяват на видно място в сградата на митническото учреждение, публикува се обявление най-малко в един централен и/или местен ежедневник, както и на интернет страницата на Агенция „Митници“.

(3) Информацията по ал. 2 се обявява и публикува не по-късно от една седмица преди срока, определен за откриване на тръжната процедура.

Чл. 7. За участие в търга се внася депозит в размер до 10 на сто от началната тръжна цена в касата на съответното митническо учреждение.

Чл. 8. (1) Кандидатите за участие в търга подават заявление за участие и писмени ценови предложения (оферта).

(2) Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявление за участие, запечатано в непрозрачен плик, лично или по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В заявлението се посочва единен идентификационен код – ЕИК по Закона за търговския регистър, и се прилагат: документ за внесен депозит, пълномощно и др. По отношение на стоки, за които се изискват разрешения или лицензи за търговска дейност, кандидатите трябва да представят такива.

(3) Предлаганата цена (офертата) се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението за участие.

(4) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в специалната книга-дневник по чл. 9.Чл. 9. (1) Комисията приема офертите и ги регистрира под номер по реда на постъпването им. Председателят или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга и поставя върху плика с офертата тръжния й номер.

(2) Офертите се завеждат в специална книга-дневник, прономерована и прошнурована.

(3) След изтичане на крайния срок за приемане на офертите комисията отваря същите и ги класира в тръжен лист. В тръжния лист се вписват всички получени оферти и тръжните им номера.

(4) За спечелил търга се обявява този участник, който е предложил най-висока цена.

(5) Когато двама и повече кандидати предложат една и съща цена, тръжната комисия определя купувача чрез жребий в присъствието на кандидатите.

(6) Ако за участие в търга се яви само един кандидат и неговата оферта заедно със заявлението отговарят на тръжните условия, комисията го обявява за спечелил търга в протокола по чл. 10. В протокола се подрежда и класирането на останалите кандидати в търга.Чл. 10. (1) За проведения търг комисията съставя протокол в три екземпляра – един екземпляр за тръжната комисия, един екземпляр за спечелилия търга и един екземпляр за счетоводството на съответното митническо учреждение.

(2) Резултатите от търга се обявяват на видно място в сградата на съответното митническо учреждение.Чл. 11. (1) Внесеният депозит на неспечелилите търга кандидати, с изключение на класираните на първо и второ място, се възстановява по нареждане на началника на съответното митническо учреждение след подписване на тръжния протокол.

(2) Депозитът на спечелилия търга се задържа, като се приспада от цената, която е предложил.

(3) Депозитът на класирания на второ място кандидат се възстановява в срок до 5 работни дни след възлагането на стоките.

Чл. 12. (1) Обявеният за спечелил търга кандидат след приспадане на депозита заплаща предложената от него цена в срок до 5 работни дни от датата на обявяване на резултата.

(2) В срок до 3 работни дни от постъпване на сумата по ал. 1 по указаната сметка началникът на съответното митническо учреждение издава постановление за възлагане на акцизните стоки.

(3) Ако плащането не бъде извършено в срока по ал. 1, депозитът се задържа и за спечелил търга се обявява следващият по ред кандидат, който след приспадане на депозита заплаща предложената от него цена в срок до 5 работни дни от писменото му уведомяване.

(4) Ако нито един от кандидатите не извърши плащането в определения срок, тръжната комисия отбелязва със забележка в тръжния протокол, че стоката не е възложена за преработка.Чл. 13. (1) Ако при спазване процедурата по предходните членове не се стигне до възлагане на стоките за преработка поради липса на кандидати за участие в търга или поради неплащане на предложената цена съгласно чл. 12, в 15-дневен срок началникът на съответното митническо учреждение издава нова заповед за започване на нова тръжна процедура. В този случай началната тръжна цена представлява определената по реда на чл. 4, ал.2 начална тръжна цена, намалена с 20 на сто.

(2) Ако и при повторния търг стоките не бъдат възложени за преработка, се организира трети търг по реда на ал. 1, на който началната тръжна цена се намалява с още 20 на сто.Чл. 14. (1) Предаването, приемането и транспортирането на възложените за преработка стоки се удостоверява с протокол съгласно приложението, подписан от определеното материалноотговорно лице в съответното митническо учреждение, и лицето, на което са възложени стоките.

(2) Лицето, спечелило търга, трябва да изведе стоките от склада в 3-дневен срок от възлагането.

(3) След изтичане на срока по ал. 2 разходите за складиране се заплащат от лицето, спечелило търга.

(4) Протоколът за предаване и приемане по ал. 1 се съставя в три еднообразни екземпляра – за митническото учреждение, предаващо стоките, за митническото учреждение по местонахождение на данъчния склад, където ще бъдат получени стоките, и за лицето, на което стоките са възложени.

(5) Протоколът по ал. 4 получава изходящ номер от деловодството на митническото учреждение, предаващо стоките, което задържа екземпляр от него, а останалите екземпляри предава на лицето по ал. 2 за съпровождане на стоките при транспортирането им до данъчния склад.

(6) Получаването на акцизните стоки в данъчния склад се удостоверява върху втория и третия екземпляр на протокола от съответното материалноотговорно лице на лицензирания складодържател.

(7) Лицето, на което са възложени стоките, представя незабавно втория и третия екземпляр на протокола в митническото учреждение по местонахождание на данъчния склад. След осъществен контрол митническите органи заверяват екземплярите на протокола, като същите се завеждат в деловодството.

(8) Митническото учреждение по ал. 7 връща единия екземпляр от протокола на лицето, на което са възложени стоките, а другия задържа и прилага към досието на данъчния склад.

(9) Митническото учреждение по местонахождание на данъчния склад незабавно изпраща на митническото учреждение, предало стоките, заверено копие от протокола по ал. 1.

Чл. 15. Задържаните стоки по чл. 107в ЗАДС се продават и транспортират от митническите органи по реда на тази глава.

Глава трета

УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл. 16. (1) Митническите органи унищожават следните акцизни стоки:

1. тютюневи изделия;

2. алкохол и алкохолни напитки;

3. енергийни продукти.

(2) Унищожаване на алкохол и алкохолни напитки и на енергийни продукти се осъществява, когато са изчерпани всички възможности за възлагането им по реда на глава втора.

Чл. 17. (1) За унищожаването на отнети в полза на държавата акцизни стоки, както и на стоките по чл. 107в ЗАДС се издава заповед от началника на съответното митническо учреждение.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:

1. основание за унищожаването;

2. описание на стоките, подлежащи на унищожаване;

3. срок и начин на унищожаване;

4. състав на комисията, която да извърши унищожаването или под контрола на която ще се извърши унищожаването.

(3) Копие на заповедта по ал. 1 се изпраща за сведение в Централното митническо управление.

Чл. 18. (1) Унищожаването на акцизни стоки се извършва съобразно естеството им чрез механично деформиране, изгаряне или по друг подходящ начин при спазване на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) За действията по унищожаването се съставя протокол, копие от който се изпраща в Централното митническо управление.

(3) Стоките, които подлежат на унищожаване, се предават, приемат и транспортират по реда на чл. 14.

Глава четвърта

СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АКЦИЗНИТЕ СТОКИ. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 19. (1) Задържаните, иззетите, изоставените, както и отнетите в полза на държавата акцизни стоки се съхраняват от или под контрола на митническите органи.

(2) При приемането на акцизните стоки за съхранение се съставя приемо-предавателен протокол и материалноотговорното лице издава складова разписка.Чл. 20. Счетоводното отразяване на цялостния процес, свързан с направените от Агенция „Митници“ разходи и получените приходи във връзка с разпореждането с акцизните стоки, се извършва в съответствие с нормативните актове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 1. Националната агенция за приходите продава отнетите в полза на държавата средства – собственост на нарушителя, послужили за извършване на нарушение по ЗАДС, както и съоръженията, използвани за извършване на нарушение по чл. 109, ал. 1 ЗАДС по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 124, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Министър: С. Дянков


Приложение

към чл. 14, ал. 1


А. Удостоверяване на предаванетоИЗХ. № ………………………

ДАТА: …………….20……..г.


П Р О Т О К О Л

за предаване, приемане и транспортиране


на акцизни стоки
Днес, …………….20…….г., в гр./с. …………………………...................................................

община…………………………………………., област …………………………………........

долуподписаният:

……………………………………………………………………………………...……………...

на длъжност ………………………………..….. в ТМУ …...……….………………………….,

предадох на …………………………………………………………………………..…………..

в качеството му на ..………………………………… на/от ……………………………………

с ЕИК по БУЛСТАТ/БЦК на ТМУ………...………...…. и седалище и адрес на управление

……………………………………………………………………………………………………..

(посочват се данни за лицето, на което акцизните стоки са възложени за преработка или данни за митническия служител,

определен да съпровожда подлежащите на унищожаване акцизни стоки)

следните акцизни стоки:

……………………………………………………………………………………………………..

(посочват се видовете акцизни стоки по количество и индивидуализиращи белези – вместимост и вид на

……………………………………………………………………...…………………………...…опаковката, алкохолно съдържание, регистрирана цена или други отличителни белези. В случай, че мястото за попълване

……………………………………………………………………………………………...…...…е недостатъчно или акцизните стоки са облепени с бандероли, се изготвя опис, неразделна част от

……………………………………………………………………………………………..........…протокола за предаване, приемане и транспортиране на акцизни стоки)

……………………………………………………………………………………………..........…

……………………………………………………………………………………………..........…

…………………………………………………...…………………………………………...……

Акцизните стоки са предадени на основание чл............. от Наредба № 7 от 02.09. 2010 г. за

разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.

Екземпляри от протокола задължително съпровождат стоките при тяхното транспортиране

с .………………………………………………………………………….……...........................(посочва се марка, модел, ДКН или други отличителни белези на превозното средство, с което стоките ще бъдат транспортирани)

до ................................................…………………………………………………….………....…(посочва се точният адрес или местонахождение на мястото за складиране, преработване или унищожаване на акцизните стоки)

…………………………………………………...……………………………………………......,

където същите ще бъдат ……………………………………………………………………...…

(складирани, преработени или унищожени)
Настоящият протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, от които един за

митническото учреждение, изпращащо акцизните стоки, един за компетентното

митническо учреждение при получаването на стоките и един за лицето, на което стоките

са възложени/митническия служител, приел стоките.

Предал: …………………………….. Приел: ……………………………….

/подпис, печат/ /подпис, печат/


Б. Удостоверяване на получаването*

Днес, …………….20…….г., долуподписаният

…………………………………………………………………………………………………….

на длъжност …………………………………….. в …………………………….………………

с ЕИК по БУЛСТАТ ..………………………………...…. и седалище и адрес на управление

……………………………………………………………………………………………………..

приех акцизните стоки по опис, като не установих/ установих несъответствия:

………………………………………………………………………………………………….…

(кратко описание на несъответствията, като при недостатъчно място компетентното

………………………………………………………………………………………………….…митническо учреждение се уведомява и писмено)

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..…

Стоките са заведени в отчетността със следните документи:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Преработката на акцизните стоки е възможна на ………….. 20…… г.

……………………………….

/подпис, печат/

* Попълва се само в случаите на възлагане на акцизните стоки за преработка


В. Контрол от митническите органи
Г. Заверка от компетентното митническо учреждение*

Входящ № и дата:...................................................................................................................................

(печат)

Вторият и третият екземпляри от настоящия протокол за предаване, приемане и транспортиране

на акцизните стоки са заверени в ТМУ…………………………………...............................................

Екземплярът за митническото учреждение е приложен към архив.* Попълва се само в случаите на възлагане на акцизните стоки за преработка


Каталог: downloads -> Edition%209%202010
downloads -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
downloads -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница