Наредба №7 от 21. 10. 2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталациистраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)
Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 20 от 6.03.2007 г., в сила от 6.03.2007 г., изм. и доп., бр. 67 от 21.08.2009 г., в сила от 21.08.2009 г., бр. 40 от 28.05.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 748
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Наредбата установява норми за допустими емисии (НДЕ) на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, с оглед предотвратяване или намаляване на преките и косвените въздействия върху околната среда от образуваните емисии, както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве.
Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се прилагат към инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Изискванията на наредбата не се прилагат към инсталациите по ал. 1 в случаите, когато при тяхната експлоатация не се превишават съответните долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), определени в приложение № 2.
Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите издава секторни ръководства за прилагане изискванията на наредбата към инсталациите от съответните категории дейности.
(2) Ръководствата по ал. 1 са аналогични на съответните им европейски ръководства и се съгласуват с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и организациите на заинтересуваните оператори на инсталации - браншови камари, съюзи и др.
Глава втора

НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ
Чл. 4. Емисиите на ЛОС, образувани при експлоатацията на инсталациите, попадащи в обхвата на наредбата съгласно чл. 2, се ограничават при спазване на едно от следните условия:
1. изпусканите емисии да не превишават НДЕ в отпадъчните газове, вкл. нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) на ЛОС, установени за съответните категории дейности съгласно приложение № 2;
2. изпусканите емисии да не превишават нормите за общи емисии (НОЕ) на ЛОС, установени за съответните категории дейности съгласно приложения № 2 и 3;
3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) изпусканите емисии да не превишават целевите НОЕ на ЛОС, определени в рамките на съответната схема за намаляване на емисиите (СНЕ), при условие, че се постига равностойно намаляване на емисиите, в сравнение с намаляването, постигнато чрез прилагане на НДЕ, ННЕ и НОЕ по т. 1 и т. 2.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) За дейностите по нанасяне на покрития, обхванати от т. 8 от таблицата в приложение № 2, които не могат да бъдат извършени при контролирани условия, компетентният орган (КО) може да разреши емисиите от инсталацията да не съответстват на изискванията, определени в чл. 4, при условие, че операторът докаже пред КО, че това съответствие е технически и икономически неосъществимо и че са използвани най-добрите налични техники.
Чл. 6. (1) Схемите за намаляване на емисиите на ЛОС се изготвят от операторите на инсталациите в съответствие с условията на приложение № 4 и се представят на КО за утвърждаване.
(2) За инсталациите, които подлежат на комплексно разрешително (КР) по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), СНЕ се представят със заявлението за издаване на КР.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Представените от операторите СНЕ се утвърждават с решение на КО по образец съгласно приложение № 5 за инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение № 4 от ЗООС или чрез включване на съответните НОЕ в издадените КР.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по чл. 5 с решенията на КО по образец съгласно приложение № 6 за инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС или издадените КР се определят НОЕ на ЛОС от съответните инсталации.
(5) До утвърждаване на представените СНЕ от КО към съответните инсталации се прилагат нормите за ограничаване на емисиите на ЛОС съгласно чл. 4, т. 1.
Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Инсталациите, за които техните оператори докажат пред КО, че прилагането на съответните ННЕ съгласно приложение № 2 е невъзможно по технически и икономически причини, се освобождават от задължението за спазване на тези норми с решение на КО по образец съгласно приложение № 7 за инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение № 4 от ЗООС или с издаденото КР.
(2) Инсталациите могат да бъдат освобождавани по реда на ал. 1 от задълженията си по чл. 4, т. 1 единствено при условие, че това няма да доведе до значително увеличаване на риска за човешкото здраве или околната среда.
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по чл. 5 и чл. 7 операторите са задължени да докажат пред КО, че при експлоатацията на съответните инсталации се прилага определена най-добра налична техника (НДНТ) или комбинация от НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС при извършване на дадените категории дейности.
Чл. 9. (1) Министърът на околната среда и водите дава указания във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 5 и 7, в т. ч. във връзка с определянето и прилагането на НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС в атмосферния въздух съгласно чл. 8, в рамките на секторните ръководства по чл. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Всички решения на КО във връзка с прилагане на допустимите изключения от разпоредбите на чл. 4 се съгласуват предварително с Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., отм., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.).
Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 1.06.2010 г. до 30.11.2010 г., отм., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.).
Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 1.12.2010 г. до 31.05.2015 г.) (1) (В сила от 1.12.2010 г. до 31.05.2015 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно допълнението на думите "и/или предупрежденията за опасност", а от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност", изм., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени рискови фрази и/или предупрежденията за опасност в съответствие с Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.) или предупрежденията за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да превишават следните НДЕ:
1. (в сила от 1.12.2010 г. до 31.05.2015 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно допълнението на думите "и/или предупрежденията за опасност", а от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност") за веществата или смесите, които поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F или с рискови фрази и/или предупрежденията за опасност R45, R46, R49, R60 или R61 - 2 mg/m3;
2. (в сила от 1.12.2010 г. до 31.05.2015 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно допълнението на думите "и/или предупрежденията за опасност", а от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност") за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност Н341 или Н351 или с рискови фрази и/или предупрежденията за опасност R 40 или R 68 - 20 mg/m3.
(2) (В сила от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност" - ДВ, бр. 40 от 2010 г.) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази и/или предупрежденията за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.
(3) (В сила от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност" - ДВ, бр. 40 от 2010 г.) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази и/или предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.
(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.
(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат.
Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 1.06.2015 г.) (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да превишават следните НДЕ:
1. за веществата или смесите, които заради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F - 2mg/m3;
2. за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 - 20 mg/m3.
(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.
(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.
(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.
(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат.
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.).
Чл. 12. (В сила от 1.12.2010 г. до 31.05.2015 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно допълнението на думите "и/или предупрежденията за опасност", а от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност", изм., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Инсталациите, които изпълняват СНЕ, както и тези, които са освободени от задължението за прилагане изискванията на чл. 4, т. 1 в съответствие с разпоредбите на чл. 5 и 7, не се освобождават от задължението за спазване на установените в чл. 10б и чл. 10в НДЕ на ЛОС, за които се определят или следва да бъдат определени рискови фрази и/или предупрежденията за опасност.
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) При експлоатация на инсталации, които извършват две или повече дейности от категориите съгласно приложение № 1, за всяка една от които (поотделно) е налице превишение на съответните ПСКР съгласно приложение № 2, се спазват следните изисквания:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) за всяка една дейност поотделно - не се допуска превишаване на НДЕ по чл. 10б и чл. 10в;
2. за всяка една дейност поотделно:
а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) да отговаря на изискванията на чл. 4 (за останалите ЛОС), или
б) не се допуска общите емисии на ЛОС от съответната инсталация, които са резултат от извършването на отделните дейности, да превишават тези, които биха възникнали при изпълнението на условието по буква "а".
Глава трета

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ В ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВЕ
Чл. 14. Емисиите в отпадъчните газове от инсталациите, попадащи в обхвата на наредбата, подлежат на измервания за определяне спазването на установените НДЕ на ЛОС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31 от 1999 г.).
Чл. 15. (1) Инсталациите с над 10 kg/h масов поток на емисиите на ЛОС, определени като общ органичен въглерод, подлежат на собствени непрекъснати (автоматични) измервания за определяне на емисиите при съответните изпускащи устройства съгласно Наредба № 6.
(2) В случаите, когато в дадена инсталация е налице повече от едно изпускащо устройство, масовият поток по ал. 1 се определя като сбор от масовите потоци на емисиите от отделните изпускащи устройства.
Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Инсталациите, които не попадат в обхвата на чл. 15, подлежат на периодични собствени и/или контролни измервания при съответните изпускащи устройства съгласно Наредба № 6 или при поискване по преценка на КО, като по време на всяко измерване се отчитат най-малко три измерени стойности.
Чл. 17. Регистрирането, обработването, съхранението и представянето на резултатите от измерванията по чл. 15 и 16 се извършва в съответствие с установените за целта разпоредби на Наредба № 6.
Чл. 18. Изискванията на чл. 15 и 16 за измерване на емисиите не се прилагат към инсталациите, в които за спазване на установените с тази наредба НДЕ на ЛОС не са необходими пречиствателни съоръжения за третиране (частично улавяне) на емисиите в отпадъчните газове.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Емисиите на ЛОС, посочени в чл. 10б, ал. 1 и чл. 10в, ал. 1, се измерват и определят през време на експлоатация на съответната инсталация при контролирани условия.
Глава четвърта

КОНТРОЛ И СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, ежегодно представят пред КО планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8.
(2) Плановете за управление на разтворителите по ал. 1 следва да съдържат оценка на съответствието със:
1. нормите за допустими емисии в отпадъчните газове;
2. нормите за неорганизирани емисии;
3. нормите за общи емисии;
4. изискванията съгласно утвърдените СНЕ, в т. ч. целевите НОЕ;
5. изискванията във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 5 и 7, вкл. във връзка с тези на чл. 8;
6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) изискванията за прекратяване употребата на ЛОС по чл. 28а, чл. 28б и чл. 28в;
7. изискванията на чл. 13 към инсталациите, извършващи две или повече дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и се представят ежегодно пред РИОСВ на хартиен и електронен носител не по-късно от 31 март на текущата година, включително с годишните доклади по чл. 125, т. 5 ЗООС.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) За съществуващи инсталации ПУР включват и подходящи мерки за постигане на съответните НДЕ, вкл. ННЕ и/или НОЕ в установените за целта срокове, доклад за изпълнението на тези мерки през предходната година и актуални мерки за изпълнение през настоящата година.
(6) Операторите на повече от една инсталация, попадаща в обхвата на наредбата, изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Компетентният орган утвърждава всеки ПУР с решение по образец съгласно приложение № 9 или издава мотивиран писмен отказ за утвърждаване на ПУР в срок до 31 май на текущата година.
(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм., бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) (В сила от 1.12.2010 г. до 31.05.2015 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно допълнението на думите "и/или предупрежденията за опасност", а от 1.06.2015 г. думите "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност") Операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР, съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година съгласно т. 3.1 на приложение № 8, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители.
(9) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Когато с ежегодния ПУР бъде констатирано нарушение на разпоредбите на наредбата, за дата на извършване на административното нарушение се счита датата на постъпването на ПУР в РИОСВ.
(10) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по чл. 28а, ал. 2 и чл. 28б, ал. 2 операторът прилага към всеки ПУР икономическа и техническа обосновка за доказване липсата на икономически и технически достъпен заместител на използваните вещества.
(11) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Операторите на инсталации, в които ще се извършват дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, уведомяват за това съответната РИОСВ на етап инвестиционно предложение съгласно чл. 95, ал. 1 ЗООС.
(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по ал. 11 съответната РИОСВ дава указания на операторите относно спазването на изискванията на тази наредба.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) (1) Ако дадена съществуваща инсталация се експлоатира при проектната производителност при условия, различни от операциите по пускане, спиране и поддръжка на оборудването, всяка промяна в средното максимално вложено количество органични разтворители в инсталацията в рамките на едно денонощие се счита за съществена, ако води до повишаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от:
1. 25 % за инсталация, осъществяваща дейности, които попадат в по-ниския диапазон на праговите стойности, посочени в т. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 или 17 от таблицата в приложение № 2, или дейности, които попадат в някоя от другите категории, посочени в приложение № 2, и чиято консумация на разтворители е по-малка от 10 тона годишно;
2. 10 % за всички други инсталации.
(2) Когато съществуваща инсталация претърпява съществена промяна или за пръв път попада в приложното поле на тази наредба след извършване на такава, претърпялата съществена промяна част се разглежда като нова инсталация или съответно като съществуваща инсталация, при условие че общите емисии на цялата инсталация не надвишават онези, които биха се получили, ако претърпялата съществена промяна част бъде разглеждана като нова инсталация.
(3) В случай на съществена промяна операторът уведомява КО в рамките на ПУР, който проверява съответствието на инсталацията с изискванията на тази наредба.
(4) За инсталациите по приложение № 4 към ЗООС разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) При обосновано искане от страна на КО операторът коригира и/или допълва съответния ПУР в указания от КО срок.
Чл. 23. При непрекъснати измервания НДЕ не са превишени, когато:
1. нито една средна стойност, отнасяща се за 24-часова нормална експлоатация на съответната инсталация, не превишава НДЕ;
2. нито една средночасова стойност не превишава НДЕ с повече от 1,5 пъти.
Чл. 24. При периодични измервания (контролни или собствени) НДЕ не са превишени, когато:
1. средната стойност от всички индивидуални измервания не превишава НДЕ;
2. нито една средночасова стойност не превишава НДЕ с повече от 1,5 пъти.
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) (1) Съответствието с чл. 10б и чл. 10в се проверява въз основа на сумата от масовите концентрации на отделните ЛОС.
(2) За всички останали случаи съответствието с НДЕ, ННЕ и НОЕ се проверява въз основа на общата маса на емитирания органичен въглерод (ОВ), освен ако в приложение № 2 не е посочено друго.
Чл. 26. (1) Добавянето на определени обеми газове към отпадъчните газове с цел охлаждане или разреждане се допуска, когато е технически необходимо.
(2) В случаите по ал. 1 допуснатото разреждане на отпадъчните газове не се взема предвид при определянето на масовата концентрация на замърсителите в тях.
Чл. 27. (1) При констатирано несъответствие с изискванията на тази наредба:
1. операторът на съответната инсталация във възможно най-кратък срок уведомява РИОСВ и предприема всички необходими мерки за възстановяване на съответствието с установените изисквания;
2. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) РИОСВ изисква операторът да предприеме всички подходящи допълнителни мерки, необходими за възстановяване на съответствието;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) в случаите, когато от несъответствието произтича непосредствена опасност за здравето на населението, изпълнението на дейността се прекратява във възможно най-кратък срок до възстановяване на съответствието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на здравеопазването дава указания във връзка с прилагането на изискванията по ал. 1, т. 3 в рамките на секторните ръководства по чл. 3.
Чл. 28. Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, осигуряват и предприемат всички необходими мерки за максимално предотвратяване и/или ограничаване на емисиите на ЛОС по време на операциите по въвеждане и извеждане от експлоатация.
Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Забранява се употребата на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1, с изключение на случаите по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) В случаите, когато замяната на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1 не е възможна, поради липса на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества, употребата им в тези инсталации може да бъде продължена само след получаване на разрешение от министъра на околната среда и водите, при условие че се докаже отсъствието на риск за човешкото здраве и за околната среда, спазват се изискванията на наредбата и се използва НДНТ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) За операторите на инсталации от обхвата на приложение № 4 от ЗООС употребата на веществата по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1 се разрешава в условията на комплексно разрешително, издавано по реда на глава седма, раздел II на ЗООС.
(4) За издаване на разрешение по ал. 2 операторите подават до министъра на околната среда и водите заявление на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 10.
(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) утвърден ПУР за предходната година с приложени протоколи от анализи, когато е приложимо, като доказателство за съответствие на инсталацията с изискванията на наредбата;
2. оценка на инсталацията за използвана НДНТ;
3. актуални протоколи от анализи на работната среда;
4. становище от съответната РИОСВ след извършена проверка за доказване съответствието на документите по т. 1, 2 и 3;
5. документ за платена такса.
(6) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 4 и 5 компетентният орган по ал. 2 или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя за допуснати неточности и непълноти в тях. Заявителят е длъжен да ги отстрани в 30-дневен срок от получаване на съобщението.
(7) Разрешението се издава по образец съгласно приложение № 11 в 30- дневен срок от датата на подаване на заявлението или от отстраняване на недостатъците по реда на ал. 6.
(8) Разрешението е валидно в срок до появата на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества.
(9) Министърът на околната среда и водите с мотивирано решение отказва издаването на разрешението, когато операторът не е представил необходимите документи по ал. 5 и 6 или представените документи доказват несъответствие с изискванията на наредбата или други нормативни актове.
(10) Разрешението се изпраща на заявителя в 3-дневен срок от издаването му.
Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Забранява се употребата на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 в инсталации, попадащи в обхвата на тази наредба, с изключение на случаите по ал. 2.
(2) (В сила от 1.06.2010 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно думата "смеси", изм., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) В случаите, когато замяната на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 не е възможна поради липса на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества и смеси, употребата им в тези инсталации може да бъде продължена само след преценка на РИОСВ, съгласно чл. 20, ал. 7 и 10.
(3) Употребата на веществата в случаите по ал. 2 се прекратява при появата на икономически и технически достъпен заместител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация, която отговаря на минималните изисквания на ал. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Вентилацията по ал. 4 е система, която:
1. функционира непрекъснато по време на работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;
2. осигурява кратност на обмена на въздуха в ателието, достатъчна да опази човешкото здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за съхраняване на суровината;
3. предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;
4. осигурява изхвърляне на засмукваните газове в атмосферния въздух;
5. предотвратява всякаква възможност за преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на жилищните сгради и е независима от всякаква друга вентилационна система;
6. предотвратява всякакъв риск от корозия, свързана с използването на халогенирани разтворители.
(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите, намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира на интервали, посочени от производителя.
(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) Не се допуска употребата на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 в инсталации за химическо чистене, разположени в обекти за обслужващи дейности в нови жилищни или смесени сгради.
Чл. 28в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) (1) (В сила от 1.06.2010 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно думите "смеси" и "смесите", изм. и доп., бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по чл. 28а, ал. 1 и чл. 28б, ал. 1 операторите на инсталации са задължени да заместят веществата и смесите по чл. 10б, ал. 1 и чл. 10в, ал. 1 с вещества или смеси, които имат по-малко вредни въздействия върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве, при съобразяване с ръководствата и указанията, дадени от Европейската комисия (ЕК).
(2) (В сила от 1.06.2010 г. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., относно думата "смеси") При появата на икономически и технически достъпни заместители на използваните вещества и смеси в случаите по чл. 28а, ал. 2 и 3 и чл. 28б, ал. 2 операторът незабавно предприема мерките по ал. 1 и информира писмено МОСВ и съответната РИОСВ.

Каталог: upload -> file
file -> Мотиви към законопроекта
file -> Мотиви към законопроекта
file -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
file -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
file -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
file -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
file -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
file -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница