Наредба №7 от 21. 10. 2003 г за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталациистраница3/4
Дата24.07.2016
Размер0.76 Mb.
#3864
1   2   3   4

9. Преработка на каучук:

Дейност с пластициране, смилане, смесване, каландриране, екструдиране

и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и всякакви допълнителни

операции за превръщане на естествен или синтетичен каучук в готов продукт.10. Почистване на повърхности:

Всяка дейност с изключение на химическото чистене, при която се

използват органични разтворители за отстраняване на замърсяване от

повърхности на материали, включително обезмасляване. Почистването с повече

от един етап преди или след всяка друга дейност се смята като една дейност

по почистване на повърхности. Тази дейност не се отнася за почистване на

оборудване, а за почистване на повърхности на продукти.

11. Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на

растителни масла:

Всяка дейност за извличане на растителни масла от семена и друга

растителна маса, преработване на сухи остатъци за получаване на животински

храни, пречистване и рафиниране на животински мазнини и растителни масла,

извлечени от семена, растителна маса и/или животинска материя.12. Пребоядисване на автомобили (превозни средства):

Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и

свързаните с нея дейности, като:

12.1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г.);

12.2. нанасяне на оригинално (първоначално) покритие върху МПС от

отделните категории съгласно ЗДП или части от тях, извършвано с материали

за пребоядисване извън основната производствена линия;

12.3. нанасяне на покритие върху ремаркета и полуремаркета от

категория О съгласно ЗДП.

13. Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници:

Всяка дейност по нанасяне на покритие върху метални проводници,

използвани за навиване в намотки за трансформатори и двигатели и др.

14. Импрегниране на дървесен материал:

Всяка дейност, при която дървесен материал се импрегнира с

консерванти.

15. Ламиниране на дървесина и пластмаси:

Всяка дейност за свързване на дървесина и/или пластмаса за

производство на ламинирани продукти.

Приложение № 2

към чл. 2, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.,

в сила от 21.08.2009 г.,

изм., бр. 24 от 2013 г.,

в сила от 12.03.2013 г.)

Норми за допустими емисии на летливи органични съединения

1. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на летливи органични съединения

(ЛОС) от различните категории дейности с употреба на разтворители, попадащи

в обхвата на наредбата, са посочени в табл. 1.

2. Освен ако не е посочено друго, НДЕ на ЛОС в отпадъчните газове се

отнасят за общата масова концентрация при нормални условия на ЛОС,

определени като органичен въглерод (ОВ) съгласно чл. 25, ал. 1.

3. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.)

Допустимите норми за неорганизирани емисии (ННЕ) се определят като

процент от количеството вложени разтворители (КВР), а допустимите норми

за общи емисии (НОЕ) в общия случай са специфични за съответната

категория дейност.

4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г. , в сила от 12.03.2013 г.)

Нормите за неорганизирани емисии и НОЕ, посочени в колони (5) и (6)

на табл. 1, могат да се различават за съществуващи (СИ) и за нови инсталации

(НИ).


5. Праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР) се отнасят

за годишната консумация на разтворители в тонове. Долните ПСКР за отделните

категории дейности са посочени в колона (2) на таблицата.

6. В случаите, когато за отделна дейност в колони (5) и (6) е посочена

една-единствена ННЕ или НОЕ, тя се отнася както за нови, така и за

съществуващи инсталации.

Таблица 1

Прагови стойности и допустими норми за емисии
Нормите за допустими емисии в отпадъчните газове трябва да бъдат

изчислявани при 273,15°K и налягане 101,3 KPa
по ред


Категория

дейност

(ПСКР в [t/год.])


ПСКР


[t/год.]

НДЕ


[mg C/Nm3]

ННЕ


[% от КВР]

НОЕ

Забележка

нови


инста-лации

съществу-ващи инста-лации


нови


инста-лации

съществу-ващи инста-лации


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Топъл ролен офсетов печат

(> 15)

15 – 25


> 25

100


20

30 (1)


30 (1)(1) Остатъците от

разтворител в

готовия продукт

не се считат за

неорганизирани

емисии.

2

Дълбок печат за издания (> 25)
75

10

153

Друг дълбок печат,

флексопечат,

ротативен ситопечат,

ламиниране или лакиране

(> 15), ротативен ситопечат

върху текстил/картон > 30)


15 – 25


> 25

> 30(1)

100

100


100

25

2020(1) ПСКР за

ротативен ситопечат върху текстил

или картон.


4

Почистване на повърхности с използване на съединения, посочени в чл. 10б и чл. 10в, ал. 1 (> 1)

1 – 5


> 5

20 (1)


20 (1)

15

10

(1) НДЕ се отнася за

масата на

съединенията в

mg/Nm3, а не за общото количество въглерод.

5

Друго почистване на повърхности

(> 2)

2 – 10

> 1075 (1)

75 (1)

20 (1)

15 (1)(1) Инсталациите, които докажат пред КО, че средното съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали не

надвишава 30 % тегловни, се освобождават от задължението за прилагане на тези стойности.


6

Боядисване (< 15)

и пребоядисване на превозни средства


> 0,5

50 (1)

25
(1) Доказва се съответствие с чл. 24 въз основа на 15-минутни средни измервания.


7

Нанасяне на покритие върху

рулони


(> 25)50 (1)

5

10
(1) За инсталациите, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители (ПУВР), НДЕ

е 150.

8

Други покрития,

включително

покрития върху метал,

пластмаса, текстил(5),

тъкани, филмови

ленти и хартия

(> 5)

5 – 15


> 15

100 (1) (4)

50/75(2) (3) (4)

25 (4)


20 (4)(1) НДЕ се прилага за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия.

(2) Първата НДЕ се отнася за процеси на сушене, а втората за процеси за нанасяне на покрития.

(3) За инсталациите за нанасяне на покрития върху текстил, в които се използват техники,

които позволяват ПУВР, НДЕ, която се прилага за процеси на нанасяне на покритие и сушене, взети заедно, е 150.

(4) Дейностите по нанасяне на покритие, които не могат да бъдат провеждани при контролирани условия (такива като корабостроене и боядисване на самолети), могат да бъдат освободени от задължението за спазване на тези стойности в съответствие с чл. 5.

(5) Ротативният ситопечат върху текстил е включен в дейност № 3.

9

Покрития върху намотъчен проводник (> 5)


10 g/kg (1)

5 g/kg (2)

(1) Прилага се за инсталации, при които средният диаметър на проводника

е ? 0,1 mm.

(2) Прилага се за

всички останали

инсталации.


10

Нанасяне на покритие върху

дървени повърхности

(> 15)

15 – 25


> 25

100 (1)


50/75(2)

25

20

(1) НДЕ се прилага за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия.

(2) Първата НДЕ се прилага за сушене, а втората за процеси за нанасяне на

покрития.


11

Химическо чистене


20 g/kg (1) (2)


(1) Изразени като маса разтворител, емитиран за килограм почистен и изсушен продукт.

(2) НДЕ по чл. 10б и 10в, ал. 1, т. 2 не

се прилагат за тази дейност.


12

Импрегниране на дървесина

(> 25)
100 (1)

45

11 kg/m3

(1) НДЕ не се прилага за импрегниране с креозот.

13

Финиширане на

естествени кожи

(> 10)

10 – 25


> 25

> 10 (1)85 g/m2


75 g/m2

150 g/m2

НДЕ се изразяват

в грамове разтворител, емитиран за

1 m2 от произведения продукт.

(1) За нанасяне на покритие върху кожа при производство на мебели и на конкретни продукти от кожа, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.


14

Производство на обувки (> 5)


25 g за чифт


НОЕ се изразява в грамове разтворител, емитиран за чифт произведени обувки.


15

Ламиниране на дървесина и пластмаса (> 5)


30 g/m2
16

Нанасяне на слепващо покритие (> 5)

5 – 15


> 15

50(1)


50(1)

25

20

(1) Ако се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчните газове е 150.


17

Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила

(> 100)

100 –

1000


> 1000

150


150

5

3


5 % от КВР

3 % от КВР

ННЕ не включва

разтворителите, които се продават като част от сместа за покритието в запечатан контейнер.

18

Преработка на

каучук


(> 15)20(1)

25(2)

25 % от КВР


(1) Ако се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчните газове е 150.

(2) ННЕ не включва

разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.


19

Извличане на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла

(> 10)


Животинска

мас:

1,5 kg/тонРициново

масло:


3 kg/тон

Рапица –


семена:

1 kg/тон


Слънчогле-

дово семе:

1 kg/тон

Соеви зърна

(нормална

каша):


0,8 kg/тон

Соеви зърна

(бели люспи):

1,2 kg/тон

Други семена

и друга растителна маса:

– 3 kg/тон (1)

– 1,5 kg/тон (2)

– 4 kg/тон (3)

(1) НОЕ за инсталации, обработващи

отделни партиди семена и друга растителна маса, се определят според

конкретния случай

в зависимост от

НДНТ.


(2) Прилага се за всички процеси с разделяне на фракции освен отстраняването на смоли от масла.

(3) Прилага се за отстраняване на смоли.


20

Производство на фармацевтични

продукти


(> 50)20 (1)

5(2)

15(2)

5 %

от


КВР

15 % от КВР


(1) Ако се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчни газове е 150.

(2) ННЕ не включва

разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.Приложение № 3

към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.,

в сила от 21.08.2009 г.,

бр. 24 от 2013 г.,

в сила от 12.03.2013 г.)

Норми за допустими емисии за инсталации за нанасяне на покрития върху

превозни средства


1. Допустимите НОЕ се изразяват в грамове емитиран органичен

разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и

в килограми емитиран органичен разтворител спрямо каросерията на

автомобила.2. Покривната площ на всеки продукт, посочен в таблица 2, се определя

като покривната площ, изчислена от общата площ, върху която се нанася

покритие чрез електрофореза, и покривната площ на всички части, които

биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на

покритие, които се покриват със същите покрития като използваните за

въпросния продукт, или общата покривна площ на покривания в

инсталацията продукт.

Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се

изчислява по формулата:

2 x общото тегло на корпуса на продукта

______________________________________________________________________

средната дебелина на металния лист х плътността на металния лист

Този метод се прилага и за други части с нанесено покритие, изработени

от листов материал.

За изчисляване на покривната площ на другите добавени части или на

общата повърхностна площ, върху която се нанася покритие в

инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране или

други равностойни методи.3. Допустимите НОЕ в таблица 2 се отнасят за всички етапи на процеса,

който се извършва в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие

чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие до

окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и

за използвания разтворител за почистване на оборудването, включително

на пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време, така

и извън времето за производство.

Таблица 2Дейност (прагова

стойност за консумация на разтворители в

тона годишно)


Производствена прагова стойност (отнася се за годишното производство

на изделие с покритие)

Норми на общи емисии
нови

съществуващи

(1)

(2)

(3)

(4)

Нанасяне на покрития върху нови

автомобили

(> 15)

>5000

45 g/m2


или

1,3 kg/каросерия +

33 g/m2

70 g/m2


или

1,9 kg/каросерия +

41 g/m2
≤5000 самоносеща конструкция или

> 3500 при конструкция с рама

90 g/m2


или

1,5 kg/ каросерия +

70 g/m2

90 g/m2


или

1,5 kg/ каросерия +

70 g/m2Норма за общи емисии (g/m2)


Нанасяне на покрития на нови кабини за камиони

(> 15)

≤5000


> 5000

65

55


85

75


Нанасяне на покрития на нови микробуси и камиони (> 15)


≤2500


>2500

90

70


120


90

Нанасяне на покрития на

нови автобуси

(> 15)

≤2000

>2000210

150

290

2254. Инсталациите за нанасяне на покритие на превозни средства с

консумация на разтворители под праговите стойности за консумация на

разтворители, посочени в таблица 2, отговарят на определените в

приложение № 2 изисквания в отрасъла за боядисване на превозни

средства.
Приложение № 4

към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.,

в сила от 21.08.2009 г.,

бр. 24 от 2013 г.,

в сила от 12.03.2013 г.)

Схема за намаляване на емисиите

1. Операторът може да използва всяка схема за намаляване на емисиите

(СНЕ), която е специално предназначена за неговата инсталация.2. При нанасяне на покрития, лакове, лепила или мастила може да се

използва СНЕ, описана по-долу. Когато описаният по-долу метод е

неподходящ, компетентният орган може да позволи на оператора да прилага

всякаква алтернативна схема, с която се постигат намаления на емисиите,

равностойни на тези, които биха се постигнали чрез прилагане на

допустимите норми за общи емисии в приложения № 2 и 3. При изготвяне на

СНЕ се вземат предвид следните факти:

2.1. когато заместителите, които съдържат малки количества или не

съдържат разтворители, са все още в процес на разработка, на оператора

се дава отсрочка за прилагането на схемите му за намаляване на емисиите;

2.2. контролната точка, спрямо която се отчита намаляване на емисиите,

следва в максимална степен да съответства на емисиите, които биха се

получили в случай, че не са предприети действия за намаляване.

3. Описаната по-долу СНЕ се прилага за инсталации, за които при

определяне на целевите норми за общи емисии (НОЕ) може да се приеме

наличие на постоянно съдържание на твърди вещества в продукта:

3.1. годишната контролна емисия се изчислява, както следва:

а) определя се общата маса на годишното количество употребени твърди

вещества за покритие и/или мастило, лак или лепило; твърдите вещества

са всички материали в покрития, мастила, лакове и лепила, които се

втвърдяват веднага след изпаряването на водата или летливите органични

съединения;

б) годишната контролна стойност на емисиите се изчислява чрез

умножаване на определената в буква "а" маса по съответния коефициент,

посочен в таблица 3 по-долу; компетентните органи могат да коригират

тези коефициенти за отделните инсталации, за да се отрази

документираното повишаване на ефективността при използването на

твърдите вещества:

Таблица 3Дейност

Коефициент за умножение за целите в т. 3.1, буква „б“

Дълбок печат; флексопечат; ламиниране като част от печатането; лакиране като част от печатането; нанасяне на покритие върху дървесина; нанасяне на покритие върху текстил, филмови ленти или хартия; слепващо покритие


4

Покритие върху рулони, пребоядисване на превозни средства

3

Хигиенично покритие върху храни, боядисване на летателни апарати

2,33

Други покрития и ротативен ситопечат

1,5

3.2. целевата НОЕ е равна на годишната контролна емисия, умножена по

процент, равен на:

а) (допустимите норми за неорганизирани емисии + 15) за инсталации,

попадащи в приложното поле на категория № 6 и в долната част на

диапазона на праговите стойности, посочени в приложение № 2, на

категории 8 и 10;

б) (допустимите норми за неорганизирани емисии + 5) за всички останали

инсталации;

3.3. съответствие се постига, ако действителните емисии на

разтворители, определени в плана за управление на разтворители, са

по-малко или равни на целевата НОЕ.


Каталог: upload -> file
file -> Мотиви към законопроекта
file -> Мотиви към законопроекта
file -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
file -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
file -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
file -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
file -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
file -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница