Наредба №7 от 23 април 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойстваДата24.07.2016
Размер233.33 Kb.

НАРЕДБА № 7 ОТ 23 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА БИОЦИДИ И/ИЛИ ХИМИЧНИ ПРЕПАРАТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ОПАСНИ ВЪЗ ОСНОВА НА ФИЗИКО-ХИМИЧНИТЕ И ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ СИ СВОЙСТВА, И НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТРАВЯНЕ ИЛИ СЪМНЕНИЕ ЗА ОТРАВЯНЕ С ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И БИОЦИДИОбн. ДВ. бр.45 от 13 Май 2008г.

Чл. 1. (1) Лицето, което пуска на пазара химичен препарат, класифициран като опасен въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, изпраща в Министерството на здравеопазването информация на електронен и хартиен носител относно химичния състав, физико-химичните и токсикологичните му свойства по образец съгласно приложение № 1.

(2) Когато в информацията по ал. 1 са настъпили промени, лицето, което пуска на пазара химичния препарат, изпраща в Министерството на здравеопазването информация за тези промени по образец съгласно приложение № 2.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща в Министерството на здравеопазването преди първото пускане на пазара на химичния препарат.

Чл. 2. (1) Лицето, което пуска на пазара биоцид, изпраща в Министерството на здравеопазването информация на електронен и хартиен носител относно химичния състав, физико-химичните и токсикологичните му свойства по образец съгласно приложение № 3.

(2) Когато в информацията по ал. 1 са настъпили промени, лицето, което пуска на пазара биоцида, изпраща в Министерството на здравеопазването информация за тези промени по образец съгласно приложение № 4.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се изпраща в Министерството на здравеопазването преди първото пускане на пазара на биоцида.

Чл. 3. (1) Лечебните заведения изпращат до регионалните центрове по здравеопазване и до лечебното заведение по чл. 7е, ал. 2 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) информация за всеки случай на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди по образец съгласно приложение № 5.

(2) Информацията по ал. 1 се изпраща в 14-дневен срок:

1. след приключване на лечението при остро отравяне или съмнение за отравяне;

2. след поставяне на диагнозата при хронично отравяне или съмнение за отравяне;

3. след настъпване на смърт или след приключване на аутопсията, в случаите, когато при отравяне с летален изход е извършена аутопсия.

Чл. 4. (1) Лечебното заведение по чл. 7е, ал. 2 ЗЗВВХВП изпраща ежегодно до 30 юни в Министерството на здравеопазването обобщен доклад за предходната година за случаите на отравяне или съмнение за отравяне с химични вещества, препарати и биоциди.

(2) Обобщеният доклад съдържа най-малко следните данни:

1. брой отравяния с определено химично вещество, химичен препарат или биоцид, включително наименованието на веществото, препарата или биоцида и наименование, седалище и адрес на управление на лицето, което го пуска на пазара;

2. пол и възраст на лицата с отравяния със съответното вещество, препарат или биоцид;

3. данни за експозицията, етиологията, мястото, където е настъпило отравянето със съответното вещество, препарат или биоцида, и изхода от отравянето.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 7е, ал. 9 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

§ 2. Лицата, които са пуснали на пазара биоцид и/или химичен препарат, класифициран като опасен въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, изпращат в Министерството на здравеопазването информацията по чл. 1, ал. 1 и чл. 2, ал. 1 в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата.Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1ДоМинистерството наздравеопазването

УВЕДОМЛЕНИЕ

за

химичния състав, физикохимичните и токсикологич-

ните свойства на химичен препарат

от (трите имена) ........................................

в качеството на ........................................(управител, изпълнителен директор,упълномощено лице)

на ........................................

(наименование на юридическото лице/търговеца)

1. Търговско наименование или обозначение на химичния препарат:

........................................

2. Данни за лицето, което пуска на пазара химичния препарат:

2.1. Наименование

........................................

2.2. Седалище и адрес на управление:

........................................

2.3. Телефонен номер, факс, e-mail

3. Производител на химичния препарат:

3.1. Наименование

........................................

3.2. Седалище и адрес на управление:

........................................

3.3. Телефонен номер, факс, e-mail

4. Състав

4.1. Вещества, класифицирани като опасни за здравето, с концентрации, равни или по-големи от най-ниските концентрации, посочени:

а) в табл. 2 на приложение №10 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, приета с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 5 от 2003 г.), или

б) в приложение № 1 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, или

в) в част В на приложение № 12 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, или

г) в приложение № 13 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Химично

CAS

EC

Класи-

R-

Концентрация

наиме-

номер

номер

фика-

фрази

или концент-

нование

циярационни

на вещест-

граници* с

вото

точност до 10 %

1.

2.

......................

* Когато съдържанието на дадено вещество в химичния препарат е по-малко от 5%, се допуска посочването на следните концентрационни граници: С<0,1%; 0,1%=

4.2. Други вещества в състава на химичния препарат с концентрация, равна или по-голяма от 1%

Химично

CAS

EC

Класи-

R-

Концентрация

наиме-

номер

номер

фика-

фрази

или концент-

нование

циярационни

на вещест-

граници*** с

вото**

точност до 20 %

1.

2.

.....................

** Когато са налице вещества с подобни физикохимични и токсикологични свойства, се допуска посочване на веществата, групирани по класове, например катионни тензиди, анионни тензиди, растителни масла, мастни киселини.

*** Когато съдържанието на дадено вещество в химичния препарат е по-малко от 10%, се допуска посочването на следните концентрационни граници: 1%=

5. Класифициране и етикетиране на химичния препарат

5.1. Категория/категории на опасност

5.2. Символи и знаци за опасност

5.3. R-фрази

5.4. S-фрази

6. Употреба на препарата

При много възможни употреби е необходимо да бъдат посочени само най-важните или най-често срещаните.

7. Данни за опаковката

7.1. Вид (например наличие на дозатор, шпрей)

7.2. Вместимост

7.3. Наличие или не на тактилни знаци за опасност и/или приспособления за затваряне на опаковките, които ги правят недостъпни за деца.

8. Препоръчани мерки за оказване на първа помощ

9. рН-стойност на смес вода/препарат в съотношение 1:1, когато стойността е по-малка от 2,2 или по-голяма от 10..................................(Подпис и печат)

Дата ................../............г.Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2ДоМинистерството наздравеопазването

УВЕДОМЛЕНИЕ

за

промяна на информацията за химичния състав, физико-химичните и токсикологичните свойства на химичен препарат, подадено с уведомление

вх. №............./................г. в Министерството на

здравеопазването

от (трите имена) ........................................

в качеството на ........................................(управител, изпълнителен директор,упълномощено лице)

на ........................................

(наименование на юридическото лице/търговеца)

Настъпили промени в информацията за химичен препарат:

1. Пускането на пазара на химичния препарат

........................................

(посочва се търговското наименование или обозначение)

е спряно от........................................../.....................г.

2. Информация за настъпили промени по т. 1 - 4 от приложение № 1*:

........................................

........................................

* Представят се съответните точки от приложение № 1, в които са настъпили промени, и съответната информация..................................(Подпис и печат)

Дата ................../............г.Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1ДоМинистерството наздравеопазването

УВЕДОМЛЕНИЕ

за

химичния състав, физико-химичните и токсикологичните

свойства на биоцид

от (трите имена) ........................................

в качеството на ........................................(управител, изпълнителен директор,упълномощено лице)

на ........................................

(наименование на юридическото лице/търговеца)

1. Търговско наименование на биоцида:

........................................

2. Данни за лицето, което пуска на пазара биоцида:

2.1. Наименование

........................................

2.2. Седалище и адрес на управление:

........................................

2.3. Телефонен номер, факс, e-mail

3. Производител на биоцида:

3.1. Наименование

........................................

3.2. Седалище и адрес на управление:

........................................

3.3. Телефонен номер, факс, e-mail

4. Вид (група и подгрупа) на биоцида съгласно приложение № 12 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, приета с Постановление № 336 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 4 от 2008 г.)

5. Състав

5.1. Активно веществоХимично

CAS №

Концентрация

по

наименование

и ЕС

в състава на

редномер

биоцидния препаратв метрични единици

1.

2.

...............

5.2. Вещества, класифицирани като опасни за здравето, с концентрации, равни или по-големи от най-ниските концентрации, посочени:

а) в табл. 2 на приложение № 10 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, или

б) в приложение № 1 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, или

в) в част В на приложение № 12 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, или

г) в приложение № 13 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Химично

CAS

EC

Класи-

R-

Концентрация

наиме-

номер

номер

фика-

фрази

или концент-

нование

циярационни

на вещест-

граници* с

вото

очност до 10 %

1.

2.

......................

* Когато съдържанието на дадено вещество в химичния препарат е по-малко от 5%, се допуска посочването на следните концентрационни граници: С<0,1%; 0,1%=

5.3. Други вещества в състава на химичния препарат с концентрация, равна или по-голяма от 1%

Химично

CAS

EC

Класи-

R-

Концентрация

наиме-

номер

номер

фика-

фрази

или концент-

нование

циярационни

на вещест-

граници*** с

вото**

точност до 20 %

1.

2.

................

** Когато са налице вещества с подобни физикохимични и токсикологични свойства, се допуска посочване на веществата, групирани по класове, например катионни тензиди, анионни тензиди, растителни масла, мастни киселини.

*** Когато съдържанието на дадено вещество в химичния препарат е по-малко от 10%, се допуска посочването на следните концентрационни граници: 1%=

6. Класифициране и етикетиране на химичния препарат

6.1. Категория/категории на опасност

6.2. Символи и знаци за опасност

6.3. R-фрази

6.4. S-фрази

7. Област на приложение

8. Кратко описание на начина на употреба

9. Категория на потребителите

10. Данни за опаковката

10.1. Вид (например наличие на дозатор, шпрей)

10.2. Вместимост

10.3. Наличие или не на тактилни знаци за опасност и/или приспособления за затваряне на опаковките, които ги правят недостъпни за деца.

11. Препоръчителни мерки за оказване на първа помощ..................................(Подпис и печат)

Дата ................../............г.Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2

УВЕДОМЛЕНИЕ

за

промяна на информацията за химичния състав, физико-химичните и токсикологичните свойства

на биоцид, подадено с уведомление

вх. №............./................г. в Министерството на здравеопазването

от (трите имена) ........................................

в качеството на ........................................(управител, изпълнителен директор,упълномощено лице)

на ........................................

(наименование на юридическото лице/търговеца)

Настъпили промени в информацията за химичен препарат:

1. Пускането на пазара на химичния препарат

........................................

(посочва се търговското наименование или обозначение)

е спряно от........................................................../............................... г.

2. Информация за настъпили промени по т. 1 - 4 от приложение № 1*:

........................................

........................................

* Представят се съответните точки от приложение № 1, в които са настъпили промени, и съответната информация..................................(Подпис и печат)

Дата ................../............г.Приложение № 5 към чл. 3, ал. 1

Съобщение за отравяне или съмнение за отравяне с химично вещество/ химичен препарат/

биоцид

от (трите имена) ........................................

в качеството на ........................................(управител, изпълнителен директор,упълномощено лице)

на ........................................

(наименование на лечебното заведение,

адрес, телефонен номер)

1.  Отравяне*

 Съмнение за отравяне*

 остро

 остро

 хронично

 хронично

2. Химично вещество..................................................

(посочва се наименованието) /химичен препарат

(посочва се търговско наименование или обозначение)/биоцид (посочва се търговско наименование на биоцида)

3. Наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара химичното вещество/химичния препарат/биоцида

4. Данни за лицето с отравяне/съмнение за отравяне

4.1. Пол*

 мъж  жена

4.2. Бременност*

 да  не

4.3. Възраст (посочва се възрастта в години, а при деца под 3-годишна възраст - в месеци)

5. Експозиция*

5.1.  еднократно  многократно

5.2. Път на експозиция:

 Орален

 Дермален

 Инхалаторен

 Други (посочват се)

6. Етиология*

 Инцидент

 Суициден

 Друга

7. Място, където е настъпило отравянето*

 на работното място (посочва се предприятието и работното място)

 вкъщи

 в училище/детска градина

 други (описват се)

8. Лечение*

Оказана първа помощ:

 Да (описва се):

 Не

Амбулаторно лечение:

 Да

 Не

Стационарно лечение:

 Да

 Не

9. Протичане на отравянето*

 Няма данни

 Напълно излекуван

 Неправилно лечение

 Смърт

 Късни последици (посочват се)

10. Кратко описание на симптомите

11. Данни за проведени функционални и/или лабораторни изследвания, включително такива, доказващи наличието на веществото или неговите метаболити в организма.

* Вярното се отбелязва с Х..................................(Подпис и печат)

Дата ................../............г.Каталог: files -> file -> Chemicals -> CLP
file -> Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос
file -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
CLP -> Регламент (ЕО) №1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането (clp) на вещества и смеси


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница