Наредба №7 от 23 май 2001 Г. За реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лицаДата24.07.2016
Размер265.26 Kb.
#4072
НАРЕДБА № 7 ОТ 23 МАЙ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА КОРАБИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА И РЕЙДОВЕТЕ, ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, ЗА КАЧВАНЕ НА КОРАБА И СЛИЗАНЕ НА БРЕГА НА ЕКИПАЖА, НА ПЪТНИЦИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ВРЪЗКА НА КОРАБА С БРЕГА
В сила от 19.06.2001 г.

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 11 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 30 Октомври 2012г.
Раздел I.

Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за посещение, маневриране и престой на кораби и други плавателни средства в пристанищата и рейдовете в Република България и свързания с това режим за товарене и разтоварване, както и за качване на кораба и слизането на брега на екипажите, пътниците или на други лица и за връзка на кораба с брега.

(2) Тази наредба не се прилага за военните и граничнополицейските кораби.Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) В пристанищата се извършва граничен паспортно-визов, държавен пристанищен, митнически, ветеринарномедицински контрол и карантина, фитосанитарен контрол и карантина, граничен здравен контрол и карантина.

(2) В пристанищата за обществен транспорт службите, извършващи граничен контрол, поддържат двадесет и четири часово дежурство. Службите извършват контрола без необосновано забавяне на кораба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Документите за извършване на контрола по ал. 1 се подават и в електронен вид в Национален център за електронен документооборот на морския транспорт към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Чл. 3. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя дали даден кораб може да бъде допуснат в пристанището или да излезе от него с оглед правилното му натоварване и избягване на опасността от засядане, потъване или замърсяване на околната среда.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Достъпът на кораб до пристанище се разрешава, при условие че пристанището е вписано в Регистъра на пристанищата на Република България и достъпът до него не е ограничен по реда и условията на Наредбата за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) На корабите, товарите и лицата, които не отговарят на изискванията за безопасност, качество, стандарт или здравословно състояние, може да бъде отказана свободна практика или да бъдат поставени под карантина.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Разпорежданията на длъжностните лица в кръга на правомощията им, относно безопасността и сигурността на хората, товарите и плавателните съдове, включително по охраната на труда и техническа безопасност при извършване на претоварни операции, пропускателния режим, противопожарния ред и охраната в пристанищата, са задължителни за всички физически и юридически лица, корабите и техните екипажи, намиращи се на територията и в акваторията на пристанищата и рейдовете.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Пребиваващите в пристанищата кораби и други транспортни средства са длъжни да спазват установените правила във всяко пристанище.

Раздел II.

Държавен пристанищен контрол
Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)
Раздел III.

Входен и изходен граничен контрол. Пропускателен режим
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Входен и изходен граничен контрол се извършва в пристанищата за обществен транспорт съгласно Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 67 от 2012 г.).

Чл. 6. (1) До разрешаването на свободна практика не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на пристигащите от задгранично плаване кораби, с брега, в това число с други физически лица и плавателни съдове, с изключение на пилотите и пилотските катери, и при необходимост за спасяване на човешки живот.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) След извършването на изходния граничен контрол не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на заминаващите на задгранично плаване кораби, с брега, в това число с други физически лица и плавателни съдове, с изключение на пилотите и пилотските катери, и при необходимост за спасяване на човешки живот.Чл. 7 (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 9. В случаите, когато корабът не може да бъде допуснат в пристанището, съответната дирекция "Морска администрация" определя безопасно място, където корабът трябва да застане.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Изпълнителният директор на ИА "Морска администрация" може да разреши извеждането от експлоатация на механизми и устройства на кораба, които осигуряват безопасността на кораба и възможността за маневриране.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Организацията на работа в пристанището се регламентира от пристанищния оператор с Правилник за работа на пристанището, изготвен в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 104, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Раздел IV.

Информация за пристигащи кораби
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) В Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване са посочени формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанище на Република България.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 20. Капитанът на кораба е длъжен да уведоми пристанищния оператор чрез своя корабен агент за всички събития по пътя, които могат да предизвикат закъснение на кораба.

Чл. 21. Пристанищният оператор потвърждава приемането на информацията и съобщава на капитана чрез неговия агент условията за въвеждането на кораба в пристанището, кея за завързване и обработка на кораба или котвената стоянка за изчакване на ред, както и за предполагаемата дата за поставяне на кораба под обработка.

Чл. 22. (1) След пристигане в пристанището, независимо дали корабът е поставен на кей или котва, капитанът чрез своя агент подава до пристанищния оператор известие за готовност на кораба за обработка (NOR).

(2) Готовността на кораба за обработка включва готовност на товарните помещения за приемане на товара, за работа на корабните товарни средства, за отваряне на товарните люкове, за осветление на товарните палуби и помещения и готовност на екипажа за приемане и предаване на товара.

(3) Пристанищният оператор приема известието независимо от времето, в което ще започне обработката на кораба.
Раздел V.

Документи, необходими при пристигане, престой и отплаване на корабите
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Всички пристигащи и заминаващи кораби трябва да бъдат окомплектовани с необходимите корабни и товарни документи съгласно приложение № 2, които трябва да са в съответствие с международните изисквания, а българските кораби - съгласно формата на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; посл. изм., бр. 11 от 2011 г.) и на Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (обн., ДВ, бр. 56 от 1999 г. и ратифицирана със закон - ДВ, бр. 59 от 1998 г.) - за морските кораби, а за речните кораби - на Правилника за плаване по р. Дунав (ДВ, бр. 55 от 2005 г.).
Раздел VI.

Маневриране и престой на корабите в пристанищата
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Плаването и маневрирането на корабите в каналите, фарватерите и акваториите на пристанищата се извършват съгласно разпоредбите на Международните правила за предпазване от сблъскване на море, 1972 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г. и ратифицирани с Указ № 461 от 1975 г. на Държавния съвет на Народна република България - обн., ДВ, бр. 22 от 1975 г.), Правилника за плаване по българския участък на река Дунав и Специалните препоръки на Дунавската комисия към компетентните власти на крайдунавските държави за прилагане на основните положения за плаване по Дунав (ДВ, бр. 55 от 2005 г.), разпорежданията съгласно чл. 362 и задължителните правила съгласно чл. 363а от Кодекса на търговското корабоплаване.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Регулирането на движението по каналите, фарватерите и акваторията на пристанищата се осъществява по обявените канали за слушане, работа и повикване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Сигналите и разпорежданията на бреговите центрове на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" са задължителни за всички плавателни съдове, намиращи се в отговорните райони за наблюдение и управление на корабния трафик.Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) (1) Установяването на връзка с корабите се извършва чрез радиотелефонна УКВ станция от бреговите центрове от системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в съответния район.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Радиовръзките "кораб - кораб", "кораб - бряг" и "бряг - кораб" се извършват в съответствие със задължителните правила, издадени от изпълнителния директор на ИА "Морска администрация" при спазване на радиорегламента, Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за оборудване, регистрация и използване на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища(ДВ, бр. 89 от 2004 г.) и Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2012 г.).Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Въвеждането и извеждането на корабите във или от пристанището, както и преместването им от един кей на друг се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (ДВ, бр. 12 от 2001 г.), разпорежданията съгласно чл. 362 и задължителните правила съгласно чл. 363а от Кодекса на търговското корабоплаване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Капитанът на пристанището или упълномощено от него лице дава разрешение за извършване на маневрите по въвеждане, извеждане и преместване на корабите по искане на пристанищния оператор.

(3) Пристанищният оператор е длъжен да подготви кейовото място за съответната маневра, като постави техническите средства от кейовата механизация на места, така че да не пречат на маневрата, и да обозначи местата на носа и кърмата.

Чл. 28. (1) Маневрената дейност се осъществява с помощта на влекачи, които отговарят на изискванията на ИА "Морска администрация".

(2) При маневриране на кораби с бруто тонаж над 1000 т., кораби с опасни товари или празни танкери без свидетелство "Gas Free" е задължително използването на влекачи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Минималната обща мощност на влекачите спрямо типа и тонажа на кораба се определя с разпореждане на ИА "Морска администрация". Директорът на съответната дирекция "Морска администрация" може да разреши намаляване броя и мощността на влекачите, изисквани от задължителните правила, издадени от изпълнителния директор, на кораби, конструктивно обезпечени с допълнителни устройства (подрулващи, два винта, активен рул и др.).

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.) Въвеждането, извеждането и преместването на корабите се извършват в зависимост от хидрометеорологичната обстановка и след получаване на конкретно разрешение от съответните брегови центрове Бургас и Варна към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

Чл. 30. (1) Снемането на танкерите от кейовите места се допуска само след вземане на баласт не по-малко от 1/3 от дедуейта им.

(2) По време на маневра се забранява вземане и изхвърляне на баласт.

(3) При маневриране на танкери не се допускат влекачи, които не отговарят на изискванията за работа с такива кораби, включително с неизправни оросителни и искрогасителни инсталации на димоходите.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) По отношение на корабите, намиращи се на ремонт в пристанищата със специално предназначение, се прилагат задължителните разпореждания, издадени от капитана на съответното пристанище, и вътрешните правила на съответното кораборемонтно или корабостроително предприятие за безопасност на технологичния процес.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) По време на престой на рейдове, котвени стоянки, кейови места и понтони корабите трябва да имат екипаж в съответствие със задължителните правила, издадени от изпълнителния директор на ИА "Морска администрация".

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Бункероването на кораби от автоцистерни (нафтовози) се извършва в съответствие със задължителните правила, издадени от изпълнителния директор на ИА "Морска администрация".
Раздел VII.

Обработка на товарите в пристанищата за обществен транспорт
Чл. 32. (1) Приемането, обработката, съхранението и експедицията на товарите се извършват по силата на сключен договор за пристанищни услуги между пристанищния оператор и клиента.

(2) Корабите се въвеждат в пристанището за обработка и се поставят под обработка по реда на тяхното пристигане, освен ако не е уговорено друго между пристанищния оператор и клиента.

(3) По искане на капитана при опасност от разваляне на товара или загуба на качествата му след заключение на съответните компетентни органи пристанищният оператор приема кораба, без да спазва реда по предходната алинея.

Чл. 33. (1) Корабът се счита за пристигнал и заел реда си за обработка от часа, обявен от капитана на кораба в известието за готовност. Този час не може да предхожда часа на връчване на известието.

(2) Капитанът предава на пристанищния оператор подробен план за товарене или разтоварване на кораба.

(3) В товарния план се посочва разпределението на товарите по трюмовете с означение на номера на коносамента (товарителницата), вида и количеството на всяка партида, вида на отделянето на партидите (сепарацията), както и конструктивните особености на кораба и товарните му помещения.

(4) Капитанът на кораб, който идва за дотоварване в пристанището, представя подробен план за товара, взет в предишното пристанище, схема на разположението му, вида и начина на укрепване, свободните или частично свободните товарни помещения.

(5) Ако на кораба предстои натоварване на тежки (над 10 т) и/или дългомерни (над 12 м) товари, до началото на товарните операции капитанът на кораба е длъжен да представи на пристанищния оператор освен товарния план и схема на разположението и укрепването на тези товари с отчитане на допустимите натоварвания на палубата, товарните помещения, наличието на римове и други.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Товарният план трябва да бъде заверен в съответната дирекция "Морска администрация" преди започване на товарните операции в случаите, когато корабът ще товари:

1. зърно насипно, живи животни или дървен материал на палубата;

2. палубен товар с единична или обща маса над 10 тона;

3. опасни товари, включени в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (Кодекс IMDG) или Международния кодекс за безопасна практика за превоз на твърди насипни товари (Кодекс BC), част "А" и "Б".

Чл. 34. Преди началото на товарните операции представители на капитана и на пристанищния оператор извършват оглед на товарните помещения, на товара в тях, на корабните устройства и механизми, участващи в обработката, за да определят състоянието им по външни белези.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Обработката на товарите се извършва по предварително разработена от пристанищния оператор и съгласувана с Изпълнителна агенция "Морска администрация" технологична карта, която включва необходимите мерки за безопасност за всеки отделен товар.

(2) Подреждането на товарите в товарните помещения и на палубата се извършва от пристанищния оператор по товарния план съгласно изискванията и под контрола на капитана на кораба.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Обработката на кораби за насипни товари се извършва в съответствие с изискванията на Кодекса за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари на Международната морска организация.

Чл. 36. (1) Капитанът е длъжен да обезпечи достатъчна устойчивост и оптимален диферент на кораба, надеждна защита на корабните палубни съоръжения (трапове, вентилаторни, отдушници, капаци на люкове и др.) през цялото време на обработка на кораба, както и непрекъснатото приемане или предаване на товара, освен ако не е уговорено друго.

(2) Капитанът на кораба е отговорен за правилното разпределение на товара в товарните помещения, подреждането, укрепването и сепарирането на товара. Разходите при неправилно натоварване са за сметка на превозвача или пристанищния оператор, ако последният не е изпълнил указанията на капитана на кораба.Чл. 37. Пристанищният оператор информира своевременно (но в срок не по-малко от четири часа) капитана за всяко предстоящо притегляне на кораба по кея, преместване на друг кей, за началото или края на товарните и спомагателните операции или за други обстоятелства, свързани с обработката на кораба.

Чл. 38. Ако не е уговорено друго, корабът приема или предава товара непрекъснато, като предоставя безвъзмездно електроенергия, осветление, въздух под налягане, пара, товарни лебедки и кранове, инструменти и другите приспособления, необходими за обезпечаване обработването на товара и безопасността на заетите работници, освен ако не е уговорено друго. Престоите на пристанищната механизация и работници поради неизправни корабни товарни средства, електроенергия, осветление, липса на пара, намаляване интензивността на работата по причина на лоша или необходимост от специална сепарация на товара са за сметка на кораба.

Чл. 39. (1) Товаренето и разтоварването се осъществяват под ръководството на служител на пристанищния оператор.

(2) Ако не е уговорено друго, корабният екипаж отваря и затваря люковете на корабните товарни помещения. При преустановяване на обработката люковете се затварят и отварят от корабния екипаж, а при използване на пристанищна механизация е за сметка на кораба (превозвача).Чл. 40. (1) Товарните операции на танкери се извършват при спазване изискванията на Международното ръководство за безопасна работа на нефтени танкери и терминали и на Международното ръководство за безопасна работа на химикаловози.

(2) При извършване на товарно-разтоварни работи на нефт и нефтопродукти в пристанище или на рейд около танкера се поставят бонови заграждения за предпазване от евентуален разлив.

(3) Капитанът на танкера е длъжен допълнително да информира капитана на пристанището и пристанищния оператор за състоянието на корабното оборудване, съоръжения и механизми, както и за получените повреди по пътя или при обработката, които нарушават мореходността на кораба, условията за безопасност при товарните операции или са предпоставка за замърсяване на околната среда.

(4) При нарушаване изискванията за безопасност или при повреда на кораба, оборудването или съоръженията, при нарушения по контрола или оперирането от страна на екипажа, които представляват опасност за възникване на авария, капитанът на пристанището по искане на пристанищния оператор спира товарните операции и при необходимост корабът се премества на безопасно място.Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) (1) Кораб, завършил товаро-разтоварните операции, освобождава кея не по-късно от 2 часа след приключването им.

(2) Оставането на кей след времето по ал. 1 се допуска от пристанищния оператор.Раздел VIII.

Обработка на опасни или замърсяващи околната среда товари в пристанищата за обществен транспорт (Загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)

Чл. 49 (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 30.06.2006 г.)
Раздел IX.

Правила за кораби, превозващи пътници
Чл. 54 (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Капитаните на кораби, превозващи пътници, са длъжни да не допускат наличие на борда на повече лица от разрешения брой, вписан в корабните документи.

(2) (Зал. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)Чл. 55. Пристанищните оператори поддържат съоръженията и оборудването на местата за качване и слизане на пътниците в изправно техническо състояние съгласно изискванията за осигуряване на безопасност.

Чл. 56. (1) (Предишен текст на чл. 56 - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Капитанът на кораб, който превозва пътници, носи отговорност за осигуряване безопасното качване и слизане на пътниците. Качването и слизането на пътници извън определените за това терминали или части от тях се забранява.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Обработката на пътниците се извършва от пристанищния оператор по съгласувана с ИА "Морска администрация" "Инструкция за обработка на пътниците (пътникопотока)".Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) (1) Преди отплаване на пътнически кораб от българско пристанище капитанът преброява всички лица, намиращи се на борда, и съобщава броя им на регистратора и на съответната Д "МА".

(2) Преди отплаване на пътнически кораб, плаващ под българско знаме, от чуждо пристанище към българско пристанище, както и към пристанище на държава - членка на Европейския съюз, капитанът предоставя информацията по ал. 1 на съответната Д "МА" и на регистратора.

(3) Корабопритежателят, извършващ превоз с пътнически кораб, плаващ под чуждо знаме, от чуждо пристанище към българско пристанище, предоставя информацията по чл. 57 на Д "МА" при търсене и спасяване.

(4) Разпоредбите на този член не се прилагат за превози с нетърговска цел.Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) Превозвачът изготвя списък с данни за пътниците, намиращи се на борда на пътнически кораб, който отплава от българско пристанище, когато:

1. корабът отплава на разстояние над 20 морски мили;

2. корабът отплава по р. Дунав в задгранично плаване, освен ако плава изключително в участъка от км 845 до км 375.

(2) Списъкът по ал. 1 включва следните данни:

1. име и фамилия;

2. пол;


3. дата и година на раждане;

4. информация относно необходимостта от специални грижи, когато пътникът е посочил, че се нуждае от такива.

(3) Списъкът се предава преди отплаване на кораба на капитана, на съответната Д "МА" и на регистратора.

(4) Преди отплаване на пътнически кораб, плаващ под българско знаме, от чуждо пристанище към българско пристанище, както и към пристанище на държава - членка на Европейския съюз, превозвачът предоставя информацията по ал. 2 на съответната Д "МА", на регистратора и на капитана.

(5) Корабопритежателят, извършващ превоз с пътнически кораб, плаващ под чуждо знаме, от чуждо пристанище към българско пристанище, предоставя информацията по ал. 2 на Д "МА" при търсене и спасяване.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) (1) При поискване от ИА "МА" или компетентен орган по търсене и спасяване на море на страна - членка на Европейския съюз, регистраторът е длъжен незабавно да предостави информацията по чл. 57 и 58.

(2) Информацията по чл. 57 и 58 е за служебно ползване.


Раздел X.

Зимуване на кораби в пристанищата (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г.)
Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Зимуването на български и чуждестранни кораби в българските пристанища на р. Дунав се осъществява в предварително обявени и съгласувани с Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" зимовници - вътрешни водни басейни или естествени укрития, с оглед предпазване на корабите и другите плаващи съоръжения от въздействието на стихийни природни явления - ледоход, буря и др.

(2) Зимуване на кораби и плаващи съоръжения, предназначени за превоз на запалителни, взривни, радиоактивни и други опасни или вредни за околната среда товари, се осъществява в специализирани пристанища, предназначени за обработка на тези товари, след съгласуване с ИА "Морска администрация".

(3) Ежегодно в срок до 15 октомври българските и чуждестранните корабопритежатели подават до пристанищните оператори писмена заявка, съдържаща данни относно броя и типа на корабите и плаващите съоръжения, за зимуване в акваторията на съответното пристанище, което има водни басейни и укрития, определени за зимуване на кораби.

(4) Ежегодно в срок до 15 ноември пристанищните оператори разработват планове за разположението на корабите и плаващите съоръжения в зимовниците, определени за зимуване на кораби, като уведомяват писмено за това корабопритежателите, подали заявка по ал. 3.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Ежегодно в срок до 30 ноември пристанищните оператори представят в Изпълнителна агенция "Морска администрация" информация за състоянието на зимовниците и за броя, типа, собствеността и националността на корабите и плаващите съоръжения съгласно плановете по ал. 4.

(6) Корабопритежател, чийто кораб не е включен в плана по ал. 4 от пристанищния оператор, е длъжен да осигури отплаването на кораба си от пристанището своевременно преди появата на ледоход.

(7) В случаите по ал. 6 и при наличие на свободни места в зимовниците корабите, собственост на български или чуждестранни корабопритежатели, могат да бъдат приети в зимовниците след съгласуване със съответния пристанищен оператор.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Дирекция "Морска администрация - Варна", дирекция "Морска администрация - Бургас", дирекция "Морска администрация - Русе" и дирекция "Морска администрация - Лом" осъществяват контрол за спазване на реда и изискванията за зимуване.Чл. 61 (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) (1) Предоставянето на безопасни условия за зимуване, снабдяването с вода, електроенергия и други услуги на зимуващите кораби и плаващите съоръжения се заплаща от корабопритежателите съгласно предварително обявени от пристанищните оператори тарифи за цени за достъп и пристанищни услуги.

(2) Пристанищните оператори вземат мерки за обезпечаване приемането на кораби и плаващи съоръжения за зимуване съгласно плановете по чл. 60, ал. 4, включващи снегопочистване на подходните пътища, разбиване на лед в басейните, организация за приемане на отпадъчни води и твърди отпадъци и др.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Всеки пристанищен оператор изготвя Инструкция за зимуване на корабите, която се утвърждава от директора на съответната дирекция на ИА "Морска администрация".

(4) За всеки зимовник пристанищният оператор назначава оперативен отговорник, който подготвя план за реда и последователността на въвеждане на корабите в зимовника, в съответствие с инструкцията по ал. 3.Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Използване на естествени укрития, извън посочените в чл. 60, ал. 1, за престой на кораби при ледоход се допуска на отговорност на корабопритежателите, като същите са длъжни да уведомят своевременно за намеренията си съответната дирекция на ИА "Морска администрация".
Раздел XI.

Особен режим за посещение на нефтени танкери (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)
Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 68. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 69. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 70. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 71. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 72. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

Чл. 73. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Пътник" е лице по смисъла на глава 1, част "А", Правило 2, § "е" на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море.

2. "Входен граничен контрол" е съвкупност от действия за разрешаване на свободна практика на кораба, обработка на кораба и товара, слизане на брега на екипажа и пътниците, снабдяване, ремонт и др.

3. "Свободна практика" е разрешение за кораба и неговия екипаж да влезе в пристанище и да предприеме товарно-разтоварни и всякакви други операции.

4. "Изходен граничен контрол" е съвкупност от действия за разрешаване отплаването на корабите.

5. "Обичаи на пристанищата" са съвкупност от правила, нормативи и трайно установени практики, приложими в съответното пристанище.

6. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Кодекс IMDG" е Международният кодекс за превоз на опасни товари по море.

7. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Кодекс IBC" е кодекс, приет от Международната морска организация за конструкция и оборудване на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние.

8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Кодекс IGC "е кодекс, приет от Международната морска организация за конструкция и оборудване на кораби за превоз на втечнен газ в наливно състояние.

9. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Кодекс INF" е кодекс, приет от Международната морска организация за безопасен превоз на отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци в контейнери на борда на кораби.

10. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Кодекс BC" е кодекс, приет от Международната морска организация за безопасната практика за превоз на твърди насипни товари.

11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Престой на кораба" е общото време на пребиваване на кораба на рейда, време за швартоване и отшвартоване на кораба и времето на кея.

12. "Контрасталии (демюрейдж)" - времето, през което е забавена обработката на корабите.

13. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Опасни товари" са товарите, посочени в кодекс "IMDG", опасни течни товари по глава 17 на кодекс IBC, втечнени газове по глава 19 на кодекс IGC, твърди товари съгласно Апендикс B на кодекс BC и товари, предписания за чийто превоз са описани в съответствие с точка 1.1.3 на Кодекс IBC или точка 1.1.6 на Кодекс IGC.

14. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Замърсяващи околната среда товари" са:

а) нефт, както е определен в МАРПОЛ Анекс 1;

б) вредни течни вещества, както са определени от МАРПОЛ Анекс 2;

в) вредни вещества, както са определени в МАРПОЛ Анекс 3.

15. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.) "МАРПОЛ" е Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г. заедно с Протокола към нея, подписан през 1978 г., както е изменена (МАРПОЛ 73/78).

16. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "SOLAS" е Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море заедно с протокола и допълненията към нея.

17. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "MMSI номер" е идентификационен номер по морската мобилна комуникационна мрежа.

18. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Лица на борда на корабите" са всички физически лица на борда на кораба независимо от тяхната възраст.

19. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Пътнически кораб" е всеки кораб или високоскоростен плавателен съд, който превозва повече от 12 пътници.

20. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Високоскоростен плавателен съд" е плавателен съд съгласно определението на Правило № 1, Глава X на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, заедно с протокола и допълненията към нея.

21. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) "Регистратор" е лице, намиращо се на брега и определено от превозвача, което е отговорно за съхраняване на информацията по чл. 57 и 58.

22. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

24. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

25. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

26. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

27. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

28. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

29. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

30. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

31. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

32. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

33. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

34. (нова - ДВ, бр. 32 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

35. (нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)

36. (нова - ДВ, бр. 62 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)
Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 102 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 203а от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 3. За всички неуредени случаи се прилагат правилата и обичаите за съответните пристанища.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.) Указания по прилагането на наредбата се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", а за всяко конкретно пристанище - от капитана на съответното пристанище.

§ 5. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение разпоредбите на чл. 4, ал. 3 и 4, които влизат в сила от 1 януари 2004 г.

§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Разпоредбите на чл. 42, ал. 1 и 2 влизат в сила на 1 август 2003 г. и не се прилагат за кораби, които са отплавали към пристанища или рейдове в Република България преди тази дата.


Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА КОРАБИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА И РЕЙДОВЕТЕ, ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, ЗА КАЧВАНЕ НА КОРАБА И СЛИЗАНЕ НА БРЕГА НА ЕКИПАЖА, НА ПЪТНИЦИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ВРЪЗКА НА КОРАБА С БРЕГА

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2005 Г.)


§ 6. Навсякъде в текста на наредбата думите "ИА "Пристанищна администрация" се заменят с "Национална компания "Пристанища".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА КОРАБИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА И РЕЙДОВЕТЕ, ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, ЗА КАЧВАНЕ И СЛИЗАНЕ НА БРЕГА НА ЕКИПАЖА, НА ПЪТНИЦИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ВРЪЗКА НА КОРАБА С БРЕГА

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2006 Г.)


§ 28. Навсякъде в наредбата думите "санитарен контрол"/"санитарният контрол" са заменят съответно със "здравен контрол"/"здравният контрол".

§ 29. Раздел XI влиза в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 16 ОТ 20 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2006 Г.)


§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник", с изключение на раздел IV "Правила за обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища", който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2001 Г. ЗА РЕДА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ, МАНЕВРИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА КОРАБИТЕ В ПРИСТАНИЩАТА И РЕЙДОВЕТЕ, ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ, ЗА КАЧВАНЕ НА КОРАБА И СЛИЗАНЕ НА БРЕГА НА ЕКИПАЖА, НА ПЪТНИЦИТЕ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЗА ВРЪЗКА НА КОРАБА С БРЕГА

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2012 Г.)


§ 22. Навсякъде в наредбата думите "Пристанищна администрация" се заменят с "Морска администрация".
Приложение № 1

към чл. 4, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.)

Приложение № 2

към чл. 23

(Изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.,

изм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)
Корабни сертификати и документи, изисквани за проверка от ИА "Морска администрация":
I. За всички кораби:

1. Свидетелство за регистрация.

2. Международно свидетелство за тонаж (1969).

3. Международно свидетелство за товарните водолинии.

4. Ръководство за определяне на устойчивостта в неповредено състояние.

5. Документ за надлежно комплектоване на кораба с екипаж.

6. Свидетелства за правоспособност на капитана, офицерите и екипажа.

7. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт и Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт - форма А.

8. Дневник за нефтените операции, част 1.

9. Корабен план за борба със замърсяване с нефт при аварии.

10. Дневник за операции с твърди отпадъци.

11. Корабен план за управление на твърди отпадъци.

12. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяването с отпадъчни води.

13. Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването на въздуха.

14. Свидетелство за наличие на застраховка или друга финансова гаранция за гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.

15. Международно свидетелство за противообрастваща система или Свидетелство за съответствие.

16. Информация за баласта съгласно Резолюция А. 868 (20) на ИМО.

II. За пътнически кораби:

Свидетелство за сигурност на пътнически кораб.

III. За товарни кораби:

1. Свидетелство за сигурност на конструкцията на товарен кораб.

2. Свидетелство за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб.

3. Свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб.

4. Свидетелство за съответствие със специалните изисквания за кораби, превозващи опасни товари.

5. Манифест на опасните товари или товарен план.

6. Свидетелство за право на кораба да превозва зърно в насипно състояние.

7. Свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт.

IV. Кораби, превозващи опасни химически товари наливно:

1. Международно свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт и Допълнение към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт - форма В.

2. Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние или Международно свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химични товари наливно, издадено в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние (IBC code) или Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние (BCH code).

3. Дневник за нефтените операции - част ІІ "Товарни/баластни операции" за нефтени танкери.

4. Дневник за товарни операции на кораб, превозващ вредни течни вещества в наливно състояние.

5. Корабен авариен план за предпазване на морето от замърсяване с вредни течни вещества.

V. Танкери химикаловози:

1. Международно свидетелство за предотвратяване замърсяването при превозване на вредни течни вещества в наливно състояние или Международно свидетелство за годност на кораба да превозва опасни химични товари наливно, издадено в съответствие с Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние(IBC code) или Кодекса за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние (BCH code).

2. Дневник за товарни операции на кораб, превозващ вредни течни вещества в наливно състояние.

3. Корабен авариен план за предпазване на морето от замърсяване с вредни течни вещества.
VI. Газовози:

Международно свидетелство за годност на кораба да превозва втечнени газове в наливно състояние.

VII. Кораби със специално предназначение:

Свидетелство за сигурност на кораби със специално предназначение.


Приложение № 2а

към чл. 23, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 44 от 2010 г.,

отм. - ДВ, бр. 83 от 2012 г.)
Приложение № 3

към чл. 47

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.)
Информация за корабите, превозващи опасни или вредни за околната среда товари
1. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Име и позивни на кораба и номера по IMO и MMSI номер, когато има такъв.

2. Националност на кораба.

3. Дължина и газене на кораба.

4. Пристанище на пристигане.

5. Очаквано време на пристигане в пристанището или на пилотската станция в зависимост от изискванията на съответните власти.

6. Очаквано време на отплаване.

7. Маршрут на прехода.

8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Точните технически наименования на опасните или замърсяващи околната среда товари, номерът по кодекса на ООН, ако има такъв, класификацията съгласно кодекси IMDG, IBC, IGC и ако е необходимо - класа на кораба съгласно кодекс INF на Международната морска организация, количествата на тези товари и тяхното разположение на борда, и ако товарите се превозват в контейнери или преносими цистерни - идентификационните им номера.

9. Потвърждение, че на борда на кораба има списък, манифест или съответен товарен план, съдържащ подробни данни за опасните или замърсяващи околната среда товари и тяхното разположение.

10. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Брой на лицата от екипажа на борда.11. (нова - ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Адрес, на който може да се получи подробна информация за товара.
Приложение № 4

към чл. 50, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2003 г.,

изм. - ДВ, бр. 32 от 2006 г.,

отм. - ДВ, бр. 53 от 2006 г.,

в сила от 30.06.2006 г.)

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница