Наредба №7 от 23 септември 1999 гстраница1/11
Дата24.07.2016
Размер0.81 Mb.
#4126
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

НАРЕДБА № 7 
от 23 септември 1999 г. 
за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 
(Обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.; изм. и доп., бр. 88 от 08.10.2004 г. - в сила от 05.11.2004 г.)


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд:

1. на всяко работно място;

2. при използване на работното оборудване.

(2) Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

(3) Тази наредба се прилага, като разпоредбите й се съобразяват със специфичните нормативни актове за безопасност и опазване на здравето при работа, регламентиращи изисквания за следните работни места:

1. в транспорта, използван извън предприятието, и в транспортните средства;

2. на временни или подвижни работни площадки;

3. в миннодобивната промишленост;

4. на риболовните кораби;

5. на полето, в горите и на други места, които са част от селскостопански и горскостопански предприятия и са разположени извън сградите и територията на предприятието.

(4) (Нова, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Тази наредба се прилага и от лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност.

Чл. 2. Работодателят осигурява прилагането на изискванията на тази наредба за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване.

Чл. 3. В съответствие с изискванията на ЗЗБУТ работодателят:Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 88 от 2004 г. - в сила от 05.11.2004 г.) Освен задълженията по ЗЗБУТ работодателят:

1. (доп., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) информира работещите и/или техните представители за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване. Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася;

2. се консултира с работещите и/или техните представители и създава възможност за тяхното участие по всички въпроси, свързани с тази наредба.

Чл. 4. При организиране и осъществяване на трудовата дейност се изпълняват изискванията на тази наредба, на нормативните актове по безопасност и здраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работно оборудване и за пожарна безопасност.


Глава втора 
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО


Глава втора
ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО
(Загл. зал., ДВ, бр. 37 от 2004 г. – в сила от 04.11.2004 г.)

Чл. 5. Строежите се проектират и изпълняват съгласно изискванията на нормативните актове за проектиране, строителство и за здравословни и безопасни условия на труд.Чл. 5. (Отм., ДВ, бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 6. (1) Площадките за строителство на предприятия, сгради, съоръжения и др., се определят в зависимост от дейността, която ще се извършва в тях, като се осигуряват нормите и изискванията за защита на работещите и населението.

(2) (Изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Местоположението на строителната площадка се определя с подробен устройствен план, изработен и одобрен при условията и по реда на Закона за устройство на територията.

(3) (Нова, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Генералният план на предприятието (строежа) се изработва в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план в обхват и съдържание съгласно изискванията, определени с нормативен акт.

(4) (Предишна ал. 3, изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) При избора на площадка задължително се осигуряват минималните защитни зони до строежите, като се вземат под внимание посоката на преобладаващите ветрове, особеностите на релефа и климата.

(5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Свободните площи на предприятията се озеленяват с подходяща тревна, дървесна и храстова растителност съобразно санитарно-защитните и декоративните им свойства и устойчивостта им спрямо действието на съответните вредни вещества, като максимално се запазва съществуващата растителност.Чл. 6. (Отм., ДВ, бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Границите на защитните зони и допустимите дейности в тях се определят с подробния устройствен план по чл. 6, ал. 2 съобразно здравно-хигиенните, противопожарните и други специфични изисквания, определени с нормативен акт.Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Сградите и съоръженията с производствено предназначение се разполагат на площадката на предприятието по начин, осигуряващ минимални неблагоприятни взаимни влияния.

(2) (Нова, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Материалите, оборудването и всички елементи, които при движението си могат да застрашат безопасността на работещите, се обезопасяват и стабилизират по подходящ и сигурен начин.

(3) (Нова, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Достъпът до повърхнини, изработени от материали с недостатъчна якост, е допустим само тогава, когато са осигурени оборудване или приспособления, способстващи за безопасното изпълнение на работата.

(4) (Нова, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Материалите и оборудването се разполагат, респективно складират, така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.

Чл. 8. (Отм., ДВ, бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Въвеждането в експлоатация на строежите се извършва по реда на Закона за устройство на територията. Не се разрешава да се обитават, съответно ползват, строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация по установения ред.Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10. Собственикът или ползвателят на предприятие, обект или работно оборудване съставя досие, което съдържа:

1. (доп., ДВ, бр. 43 от 2003 г.) екзекутивната документация или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация и документацията (протоколи и актове), доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;

2. всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв.

Чл. 10а. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Инвеститорът (възложителят) определя координатор по безопасност и здраве за:

1. етапа на инвестиционното проектиране в случаите на повече от един проектант;

2. етапа на изпълнение на строежа в случаите на повече от един изпълнител (строител).

Чл. 10а. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10б. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.)

(1) Функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране се изпълняват от водещия проектант, когато строежите се проектират съвместно с един или повече проектанти, наети от него и/или инвеститора (възложителя).

(2) Когато няма водещ проектант, инвеститорът (възложителят) определя един от проектантите да поеме функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране.Чл. 10б. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10в. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.)

(1) Функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа се изпълняват от главния изпълнител (строител), когато строителните и монтажните работи се извършват съвместно с един или повече подизпълнители, наети от него и/или инвеститора (възложителя).

(2) Когато няма главен изпълнител (строител), инвеститорът (възложителят) определя един от изпълнителите (строителите) да поеме функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа.Чл. 10в. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10г. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Координаторът по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране изпълнява следните задачи:

1. координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните актове в областта на безопасност и здраве при работа за отделните фази на инвестиционното проектиране при:

а) изготвяне на архитектурната, конструктивната, технологичната и/или организационната част от проекта, за да бъдат разпределени етапите и видовете строителни и монтажни работи, включително техническа ликвидация или консервация на обекти, които работи ще се извършват едновременно или последователно;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете строителни и монтажни работи, включително техническа ликвидация или консервация на обекти, като бъдат взети под внимание всички инструкции и допълнителни информационни материали по безопасност и опазване здравето на работещите;

2. разработва план и инструкции за строителната площадка или обекта на техническа ликвидация или консервация за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите съгласно чл. 10е;

3. подготвя и предава на инвеститора (възложителя) информация, отчитаща характеристиките на строежа и съдържаща данни за безопасността и опазване здравето на работещите, която да бъде взета предвид при евентуални следващи работи.

Чл. 10г. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10д. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа изпълнява следните задачи:

1. координира работата на изпълнителите (строителите) за осигуряване на превантивност в дейността по безопасност и здраве при работа при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете строителни и монтажни работи, включително техническа ликвидация или консервация на обекти;

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете строителни и монтажни работи, включително техническа ликвидация или консервация на обекти;

2. координира работата на изпълнителите (строителите) за осъществяване на плана за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите и за изпълняване на задълженията им по отношение на:

а) поддържането на ред и чистота на строителната площадка, включително обекта на техническа ликвидация или консервация;

б) избора на местоположение на работните места при спазване на условията за достъп до тях и определяне на транспортни пътища и/или на транспортни зони;

в) условията за работа с различни материали;

г) техническата поддръжка, предварителните проверки и постоянния контрол на съоръжения и оборудване с цел да се отстранят дефекти, които могат да се отразят на безопасността и здравето на работещите;

д) разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато се отнася за опасни материали и вещества;

е) условията, при които се отстраняват използваните опасни материали;

ж) събирането, съхранението и транспортирането за изхвърляне на отпадъци и отломки;

з) адаптирането на етапите и/или видовете строителни и монтажни, включително ликвидационни и консервационни, работи към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа, включително обекта на техническа ликвидация или консервация;

и) съвместната работа между работодателите и лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност;

к) взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост до която се намира строителната площадка, включително обекта на техническа ликвидация или консервация;

3. актуализира плана за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите и информацията по чл. 10г, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на строителните и монтажните работи; актуализацията на информацията по чл. 10г, т. 3 се вписва в дневника на строежа;

4. организира съвместната работа между работодателите на строителната площадка, включително обекта на техническа ликвидация или консервация, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, които самостоятелно упражняват трудова дейност;

5. проверява и координира правилното изпълнение на строителните и монтажните, включително ликвидационните и консервационните работи, и на изискванията по безопасност и опазване здравето на работещите;.

6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка, включително обекта за техническа ликвидация или консервация само на лицата, свързани с осъществяване на строителството, включително ликвидацията/консервацията.Чл. 10д. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10е. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) План за осигуряване на безопасност и опазване здравето на работещите се разработва в следните случаи:

1. когато строителните и монтажните, включително ликвидационните и консервационните работи, са свързани със специфични рискове за безопасността и здравето на работещите при:

а) работи, при които работещите са изложени на рискове от затрупване от свличащи се земни маси, от потъване във вода или от падане от височина, които рискове се увеличават от вида на дейностите, от прилаганите технологии или от заобикалящата среда на работното място, респективно на строителната площадка;

б) работи, при които работещите са изложени на въздействието на химични и биологични агенти, които представляват риск за безопасността и здравето на работещите или изискват профилактични медицински прегледи съгласно действащото законодателство;

в) работи в среда на йонизиращи лъчения;

г) работи в близост до електропроводи с напрежение над 1 kV;

д) работи, при които съществува опасност от удавяне;

е) строеж на кладенци, подземни работи и строеж на тунели;

ж) работи с водолазна апаратура;

з) работи в камери с въздух под налягане;

и) работи, при които се използват експлозиви;

к) работи, изискващи монтаж или демонтаж на тежки готови строителни елементи;

л) и други по преценка на координаторите по безопасност и здраве при работа;

2. когато за строежа, включително обекта на техническа ликвидация или консервация, се предвижда:

а) продължителност на работите, по-голяма от 30 работни дни, и работа на повече от 20 работници едновременно;

б) определен обем работа на повече от 500 човекодни;

3. при наличие на производствени дейности на или в непосредствена близост до строежа, включително обекта на техническа ликвидация или консервация.Чл. 10е. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10ж. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.)

(1) При откриването на строителната площадка се поставя обяснителна табела за строежа в случаите по чл. 10е, т. 2.

(2) Преди откриването на строителната площадка изпълнителят (строителят) представя на съответната общинска администрация за съгласуване съдържанието на обяснителната табела, съответстващо на приложението.

(3) Обяснителната табела се поставя на видно място на строителната площадка и при необходимост периодично се актуализира.

Чл. 10ж. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10з. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.)

(1) Работните платформи, преходните мостици и стълбите на скелетата се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и използват така, че да предпазят хората от падане или от падащи премети.

(2) Стълбите трябва да имат достатъчна якост, да бъдат обезопасени, правилно поддържани и използвани на съответните места и според предназначението им.Чл. 10з. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10и. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат сигурно да издържат действащите върху тях натоварвания.Чл. 10и. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Чл. 10к. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Шпунтовите стени и кесоните:

1. се изграждат, монтират, модифицират и демонтират само под контрола на лице, упражняващо строителен надзор;

2. се изграждат от подходящ материал с достатъчна якост;

3. се осигуряват с подходящо приспособление така, че работещите да могат да се спасят при проникване на вода и материал;

4. редовно се контролират през определени интервали.Чл. 10к. (Нов, ДВ, бр. 43 от 2003 г.; отм., бр. 37 от 2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.).

Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Brealloy mk bredent
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо
file -> Дигитален термометър Medisana tm 750, Germany


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница