Наредба №8 от 04. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 гстраница1/17
Дата11.04.2018
Размер2.44 Mb.
#66845
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕНаредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Издадена от министъра на земеделието и продоволствието, обн., ДВ, бр. 41 от 22.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 23.12.2008 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка «Модернизиране на земеделските стопанства» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. (1) Мярката “Модернизиране на земеделските стопанства” има за цел подобряване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения.

(2) Подпомагат се дейности, които допринасят за постигането на целите на мярка “Модернизиране на земеделските стопанства”: 1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

 2. подобряване опазването на околната среда;

 3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел І

Обхват на дейностите
Чл. 3. По мярката се подпомагат кандидати, чиито проекти водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

 2. подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

 3. опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

 4. увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини, и/или

 5. подобряване условията на труд, и/или

 6. подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

 7. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

 8. подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

Чл. 4. (1) Финансова помощ се отпуска на:

 1. земеделски производители за инвестиции в техните стопанства, свързани с една или няколко от дейностите по производство, съхранение или преработка само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба;

 2. признати организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата организация на производители и са свързани с една или няколко от основните земеделски дейности по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и подготовка на продукцията за продажба.

(2) Непреработените земеделски продукти по ал. 1 могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 1, с изключение на тютюн, риба и аквакултури.

(3) Преработените крайни продукти, предназначени за продажба в резултат на дейностите по ал. 1, могат да бъдат само продукти, включени в приложение № 2, с изключение на тютюн, зехтин, риба и рибни продукти.

(4) Финансова помощ се отпуска само в случай, че продуктите в приложения № 1 и № 2 са в обхвата на приложение № I по член 32 от Договора за създаване на Европейската общност.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Финансова помощ за инвестиции на земеделски производители за преработка на земеделска продукция съгласно ал. 1, т. 1 не се отпуска в случай, че над 50 % от дохода на земеделския производител за предходната година е от преработка на земеделски суровини, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с преработката на земеделски суровини.

(6) В случай че кандидатът изпълнява проект по мяркаДобавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР и не е подал заявка за окончателно плащане по същата мярка, той не може да кандидатства по реда на тази наредба.

(7) Не се финансират следните видове дейности: 1. дейностите по чл. 14(2) и 15 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L 297, 21.11.1996 г. и Българско специално издание: глава 03, том 20);

 2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) допустимите дейности по чл. 1 на Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (ДВ, бр. 7 от 2008 г.) и дейностите по чл. 11 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1439/1999 (ОВ L 148, 6.6.2008 г.), в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции;

 3. дейностите по чл. 13 (2) от Регламент (ЕИО) № 2075/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. относно общата организация на пазара на суров тютюн (ОВ L 215, 30.7.1992 г., и Българско специално издание: глава 03, том 11);

 4. дейностите по чл. 8 (1) от Регламент (ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. относно общата организация на пазара на маслиново масло и трапезни маслини и за изменение на Регламент (ЕИО) № 827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 58);

 5. дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82;

 6. дейностите по чл. 114(1), 119 и 132 от Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., и Българско специално издание: глава 03, том 49) (Регламент на Съвета 1782/2003);

 7. дейностите по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 797/2004 на Съвета от 26 април 2004 г. относно мерките за подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти (ОВ L 125, 28.4.2004 г., и Българско специално издание: глава 03, том 56), в т. ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 100 пчелни семейства;

 8. дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (EО) № 1290/2005 относно финансиране на Общата селскостопанска политика (ОВ L 58, 28.2.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 70).


Раздел ІІ

Финансови условия
Чл. 5. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.

Чл. 6. (1) Финансовата помощ за одобрени проекти до 31.12.2009 г. е в размер на:

 1. 65 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони;

 2. 60 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони, които не са млади фермери;

 3. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000, но които са вън от необлагодетелстваните райони;

 4. 55 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

 5. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители, които не отговарят на условията от т. 1 до т. 4 включително.

(2) Финансовата помощ за одобрени проекти след 01.01.2010 г. е в размер на:

 1. 60 % от общите допустими разходи за млади фермери в необлагодетелствани райони и/или в обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

 2. 50 % от общите допустими разходи за млади фермери в райони, различни от необлагодетелстваните и извън обхвата на местата по националната екологична мрежа Натура 2000;

 3. 50 % от общите допустими разходи за земеделски производители в необлагодетелствани райони;

 4. 40 % от общите допустими разходи за земеделските производители, които не отговарят на условията от т. 1 до т. 3 включително.

(3) Млади фермери по смисъла на ал. 1 и 2 са физически лица и еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(4) Земеделски производители в необлагодетелствани райони по смисъла на ал. 1 и 2 са лица, за които са изпълнени едновременно следните условия:

1. дейностите, които се финансират, се намират в населено място, чието землище попада в необлагодетелстван район;

2. най-малко 75 % от обработваната от кандидата земя се намира в необлагодетелстван район.

(5) Земеделски производители в местата по националната екологична мрежа Натура 2000 по смисъла на ал. 1 и 2 са лица, за които са изпълнени следните условия:

1. дейностите, които се подпомагат, се намират в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, и/или

2. движимите активи, които се подпомагат, се използват за дейности в местата по националната екологична мрежа Натура 2000.

(6) Финансовата помощ за инвестиции, включени в приложение № 3, свързани с прилагане на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г., и Българско специално издание: глава 15, том 02) (Директива 91/676/ЕИО), е 75 % от общите допустими разходи и се отпуска:

1. до 31.12.2010 г. за дейностите по проекти на млади фермери, получаващи подкрепа по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР;

2. на земеделски производители извън т. 1:

а) до 11.10.2009 г. - за дейностите по проекти, разположени на територията на нитратно уязвими зони съгласно приложение № 4, както и за движими активи, които се използват основно за дейности в такива зони;

б) до 31.12.2010 г. - за дейностите по проекти, разположени в зони извън територията по буква “а”, както и за движими активи, които се използват основно за дейности в такива зони.

(7) В случай че на кандидата е отпусната финансова помощ в по-голям размер при условията на ал. 1, т. 1, 2 или 3 или ал. 2, т. 1, 2 или 3 и в зависимост от основанието за неговото получаване, той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 4 или 5 за период 5 г. след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба.

(8) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата.

(9) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

(10) В случай че размерът на финансовата помощ за един проект включва едновременно процентни съотношения по ал. 1 и 6 или ал. 2 и 6, размерът на финансовата помощ за разходите по чл. 26, ал. 1, т. 12 и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост се определя съгласно съответното процентно съотношение по ал. 1 или 2.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба, при условие че за същата инвестиция кандидатът е получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.

Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 3 500 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Всеки ползвател може да кандидатства за помощ по нов проект след окончателно плащане или отказ за извършване на такова плащане на финансовата помощ за предишен проект във всеки един от следните случаи:

 1. предишният проект е одобрен за финансиране по реда на тази наредба;

 2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) предишният проект е одобрен за финансиране по реда на Наредба № 14 от 2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България (САПАРД) (ДВ, бр. 50 от 2001 г.) (Наредба № 14 от 2001 г.) и той е за същия тип инвестиции, изцяло или частично, като проекта, за който се кандидатства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) За инвестиция от същия тип по ал. 1, т. 2 се счита изграждането, реконструкцията или придобиването на дълготраен актив, който е идентичен на този, за чието подпомагане се кандидатства по реда на тази наредба, в т.ч. по вид, марка и модел. В случай, че идентичността не може да бъде определена еднозначно, Разплащателната агенция (РА) преценява кои характеристики на актива да вземе предвид с оглед избягване на двойно финансиране по реда на настоящата наредба и Наредба № 14 от 2001 г.

Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени в договора за отпускане на финансова помощ.Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ.

(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 1 500 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ.

(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 3 и 4 трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансовата помощ, удължен с шест месеца.

(6) Банковата гаранция по ал. 3 и 4 се освобождава, когато РА установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3 000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора за отпускане на финансова помощ.
Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите
Чл. 13. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:

1. земеделски производители;

2. признати организации на земеделски производители.

(2) Земеделските производители по ал. 1, т. 1 трябва да отговарят на следните условия:   1. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) да са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);

   2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 икономическа единица (ИЕ);

   3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР;

   4. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги;

   5. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по Закона за Селскостопанската академия;

   6. едноличните търговци и юридическите лица – търговци, да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;

   7. (нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум левовата равностойност на 3 500 евро доход от земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности и услуги.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Минималният икономически размер на земеделското стопанство по ал. 2, т. 2 се доказва, както следва:

1. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени земеделски култури, с изключение на култивирани гъби:

а) с регистрация в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година, в случаите по чл. 20, ал. 2 и чл. 23, ал. 1, т. 1;

б) с документ за собственост или ползване на земята, която участва при изчисляването му, и декларация по образец за изчисление на минималния икономически размер на стопанството във всички случаи извън буква "а";

2. в случай, че при изчисляване на минималния икономически размер са включени животни и култивирани гъби – с анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Минималният размер на земеделските площи по ал. 2, т. 3 се доказва с документ за собственост или ползване на земята, а в случаите по чл. 20 и чл. 23, ал. 1, т. 1 – с регистрацията в ИСАК и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата или с намерения за засаждане през текущата стопанска година.

(5) Документът за ползване по ал. 3 и 4 може да бъде договор за наем или аренда, който да бъде в сила не по-малко от 5 г. след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

(6) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:

1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

2. нямат изискуеми публични задължения към държавата;

3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

4. не са в производство по ликвидация.

(7) Изискванията по ал. 6, т. 3 и 4 се отнасят за еднолични търговци и юридическите лица – търговци.
Раздел ІV

Изисквания към проектите
Чл. 14. Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

Чл. 15. (1) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции, които не отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за водите.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции не отговарят на изискванията на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето на тези места и плановете за управлението им.Чл. 16. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 5 с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 г., а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи – за 10-годишен период.

(2) Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва значително подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на организациите на производители чрез постигане на една или повече цели съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 3 .

(3) При закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата в бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за който техниката ще бъде използвана.

(4) Кандидатът по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 3 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(5) Бизнеспланът трябва да доказва икономическа жизнеспособност на стопанството.

Чл. 17. (1) Проектите трябва да се изпълняват на имот - собственост на кандидата, или в случай на проекти, изпълнявани на имот, който не е собствен, кандидатът трябва да представи:

1. документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за разходи за:

а) закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

б) създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

2. документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от шест години от датата на подаване на заявлението за подпомагане в случай на кандидатстване за строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Изискването по ал. 1, т. 1, буква „а” не се отнася за случаите на кандидатстване за закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, с изключение на техника за трайни насаждения, както и на други видове машини, в т. ч. специализирани транспортни средства, които:

1. не са трайно прикрепени към земята, сградите или помещенията;

2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.

(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията.

Чл. 18. Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай, че са представени съответните лицензи и/или разрешения.

Чл. 19. Когато организацията на общия пазар, включително чрез схеми за директно подпомагане, финансирани от Европейския земеделски фонд за гарантиране, налага ограничения върху производството или върху подпомагането на Общността на равнището на отделния земеделски производител или отделното стопанство, инвестиции, които биха увеличили обема на производството отвъд тези ограничения, не се подкрепят.

Чл. 20. (1) Капацитетът на подпомаганата по мярката техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата трябва да е в съответствие с размера на обработваната от кандидата земя. Кандидатът доказва съответствието с това изискване посредством бизнес плана и изискванията към него по чл. 16, ал. 3, 4 и 5 .

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г.) Размерът на земята, съответстващ на капацитета на подпомаганата техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата, с изключение на техника за трайни насаждения, се доказва само с регистрацията на кандидата по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 в ИСАК по реда на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.) (Наредба № 105 от 2006 г.).Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21, доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Проект, отнасящ се за инвестиции, свързани с разширяване капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, трябва в съответствие с разпоредбите на Закона за водите да се съгласува със съответната териториална Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите, която е отговорна за мониторинга и управлението на водния баланс в региона.

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Когато само обособена част от проекта е свързана с разширяване на капацитета или потреблението на вода на напоителната мрежа в стопанството, с териториалната Басейнова дирекция на Министерството на околната среда и водите се съгласува съответната обособена част.Чл. 22. (1) Проектът за производство на биоенергия и/или за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, използвани за производство на биоенергия, трябва да включва предпроектно проучване, съдържащо и оценка на въздействието на инвестицията върху околната среда.

(2) Проектът за производство на биоенергия може да бъде само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидата.

(3) Условието по ал. 2 се счита за изпълнено, в случай че капацитетът на инсталацията за това производство не надхвърля енергийните потребности на земеделското стопанство.

(4) В случай на комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията трябва да съответства на необходимата за дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия.

(5) Анализ на изпълнението на условията по ал. 2, 3 и 4 се извършва в предпроектното проучване по ал. 1.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 23.12.2008 г.) Когато се кандидатства за отпускане на финансова помощ за извършване на дейностите, посочени в чл. 4, ал. 1, с растителни продукти, размерът на земята/площта, от която се добиват тези продукти, се доказва по един от следните два начина:

1. с регистрацията на кандидатите по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 в ИСАК по реда на Наредба № 105 от 2006 г., когато те имат право на регистрация по реда на същата наредба;

2. с документи за собственост и/или ползване на земя и/или друг вид недвижими имоти, в случай че се кандидатства за отпускане на финансова помощ за инвестиции, свързани с трайни насаждения, или за инвестиции в оранжерии и гъбарници, както и във всички случаи извън тези по т. 1.

(2) Кандидатът по чл. 13, ал. 1, т. 1 и съответно членовете на организацията по чл. 13, ал. 1, т. 2 се задължават да обработват земя с размер не по-малък от посочения в ал. 1 за петгодишен период след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

Чл. 24. Не се подпомагат като самостоятелен проект дейностите за:

1. събаряне на стари сгради и производствени съоръжения;

2. инвестиции в нематериални активи за постигане съответствие с международно признати стандарти.


  Чл. 25. (1) За насочване на инвестиционната помощ към кандидати, които имат най-голяма нужда от нея, и за минимизиране на риска от безполезна подкрепа се определят следните гарантирани бюджети:

 1. най-малко 15 % от общия бюджет по мярката до 31.12.2010 г. се заделят за инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО;

 2. най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включително за инвестиции по т. 1, се заделят за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;

 3. най-малко 15 % от общия бюджет по мярката, включително за инвестиции по т. 1, се заделят за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;

 4. най-малко 5 % от общия бюджет по мярката се заделят за инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г. и Българско специално издание: глава 15, том 02).

(2) Изборът на проекти се извършва при спазване на гарантираните бюджетни нива по ал. 1 и при даване приоритет на кандидати, които:

 1. са млади фермери, които са физически лица или еднолични търговци на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане или са одобрени кандидати по мярка «Създаване стопанства на млади фермери» от ПРСР;

 2. са в селски район;

 3. са в селски район, включен в Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа – Сакар и/или в Програмата за алтернативно земеделие в Родопите, и/или в Регионалната програма за Северозападна България;

 4. не са получавали подкрепа от Общността за подобна инвестиция.

(3) Земеделски производители в селски район по смисъла на ал. 2, т. 2 са лица, за които най-малко 75 % от обработваната земя се намира в един или няколко селски района съгласно приложение № 6.

(4) Земеделски производители, отговарящи на ал. 2, т. 3, са лица, за които най-малко 75 % от обработваната земя се намира в един или повече селски района, включени в Програмата за развитие на земеделието и селските райони в Странджа – Сакар и/или в Програмата за алтернативно земеделие в Родопите, и/или в Регионалната програма за Северозападна България съгласно приложение № 7.

(5) Тежестта на приоритетите по ал. 2 се изчислява в съответствие с критерии за избор (оценка) на проекти съгласно приложение 8.

(6) В случай че изпълнението на условията по ал. 2, т. 2 и/или ал. 2, т. 3 е станало основание за избор на кандидата пред други кандидати по реда на чл. 34 , той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 2, т. 2 и/или ал. 2, т. 3 в зависимост от основанието за този избор за период 5 г. след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба.Каталог: cms -> folders -> For%20Farmers
folders -> Програма с полет от Будапеща
folders -> Швейцария ски сезон 2010/2011
folders -> Цени за пътуване със собствен транспорт цените са в евро и се заплащат по официалния фиксинг на бнб децата са безплатни или ползват отстъпки
folders -> Програма 2 8 дни / 7 нощувки септември октомври 2011 периоди на пътуване & пакетни цени
folders -> Контакти маркетинг био-продукция
For%20Farmers -> Наредба №5 от 25 май 2006 Г. За хигиената на храните
For%20Farmers -> За опазване на почвата от ерозия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница