Наредба №8 от 08. 2011 г за сечите в горитестраница1/9
Дата24.10.2018
Размер469.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

НАРЕДБА № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите


 

 

  

Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г., бр. 72 от 18.09.2015 г.

 

 

  

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


 

 

  

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;

2. условията и редът за провеждане на сечите;

3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи;

4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;

5. системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г., доп., бр. 72 от 2015 г. ) Наредбата се прилага за всички гори и горски територии независимо от тяхната собственост с изключение на тези по чл. 2, ал. 3 от Закона за горите.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) Разпоредбите на глава втора, четвърта и пета от наредбата не се прилагат за случаите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.

 

  

 

Чл. 2. Сечите са лесовъдски дейности, които се провеждат с цел подобряване състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на горите.

 

 

  

Чл. 3. Сечите се провеждат при спазване на принципите за природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване на горите и изискванията за поддържане, опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в тях.

 

  

 

Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите утвърждава разработки и указания, свързани със:

1. прилагане на сечи в горите;

2. система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000;

3. (нова – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) системи и стандарти за стопанисване на определени гори.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) Утвърдените разработки и указания по ал. 1 са задължителни при планиране и провеждане на сечите.

 

 

  

Глава втора
ВИДОВЕ СЕЧИ


 

 

  

Чл. 5. (1) Сечите в горите се провеждат за възобновяване, отглеждане, подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми.

(2) При провеждането на сечите се спазват следните общи принципи:

1. (доп. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) поддържане смесен дървесен състав на горите, като се запазват и единично срещащи се екземпляри от ценни дървесни видове;

2. опазване на местообитанията на горските животни и птици;

3. толериране на горскоплодните дървесни видове;

4. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) запазване на дървета от периферията на гората независимо от качеството на стъблото и короната им, ако са в добро здравословно състояние;

5. опазване на формовото разнообразие на горските насаждения, като се толерират редките форми и тези, отличаващи се с висока продуктивност, добри стъблени форми и ценни технически качества на дървесината;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща мъртва дървесина, дървета с хралупи и гнезда.

 

 

  

Раздел I
Отгледни сечи


 

 

  

Чл. 6. (1) Отгледните сечи се провеждат през периода от възникването на насаждението до достигане на неговата зрялост.

(2) Отгледните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:

1. регулиране на състава и произхода на насажденията в зависимост от функциите им и поставените цели;

2. подобряване на растежа и увеличаване на производителността на насажденията, както и качеството на дървесината;

3. селекция на дърветата в насажденията;

4. подобряване на защитните и специалните функции на горите;

5. подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на насажденията;

6. поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите;

7. намаляване на риска за възникване на пожари в горите;

8. съкращаване на срока за производство на качествена дървесина.

(3) Интензивността и повторяемостта на отгледните сечи са в зависимост от пълнотата и склопеността на насаждението, както и от състава, възрастта и състоянието му.

(4) При провеждане на отгледните сечи не се допуска еднократно отсичане на повече от 30 % от запаса на насаждението с изключение на случаите, когато се прилагат схематични методи на отгледната сеч.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г., нова, бр. 72 от 2015 г. ) При провеждане на отгледните сечи се спазват принципите на позитивната селекция.

 

  

 

Чл. 7. Отгледните сечи са осветления, прочистки, прореждания, пробирки, селекционни сечи и сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина.

 

 

  

Чл. 8. Осветленията се провеждат от възникване до склопяване на насажденията за регулиране на състава и произхода им.

 

  

 

Чл. 9. (1) Прочистките се провеждат от склопяване на насажденията до възрастта, в която започва интензивно нарастване на дърветата по височина.

(2) С прочистките се подобрява здравословното състояние и се регулират съставът, произходът и качеството на дървостоя.

(3) Склопеността и пълнота на насаждението след провеждане на сечта не се допуска да бъде по-малка от 0,8.

 

 

  

Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) Прорежданията се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по височина с цел осигуряване на условия за растежа им и подобряване и поддържане на жизнеността и механичната устойчивост на насажденията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) След провеждане на сечта склопеността и пълнотата на насаждението не се допуска да бъдат по-малки от 0,7.

 

 

  

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) Пробирките се провеждат в периода на интензивен растеж на дърветата по диаметър до започване на възобновителна сеч за създаване на условия за нарастването на дърветата с желани стъблени форми по диаметър, както и за подобряване на индивидуалната им жизненост и механична устойчивост, като след сечта пълнотата и склопеността на насаждението не се допуска да бъде по-малка от 0,7.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) За запазване и увеличаване на биоразнообразието в насаждения на възраст над 60 години около наличен единичен или групов подраст от редки дървесни видове, в диаметър не повече от височината на дървостоя се провеждат мероприятия за създаване на условия за развитието на подраста.

(3) Мероприятията по ал. 2 включват намаляване на склопеността под определената в ал. 1 и изсичане на храстовата и подлесната растителност.

 

  

 

Чл. 12. (1) В двуетажните насаждения във всеки от етажите се провежда съответната отгледна сеч.

(2) При провеждане на пробирки в горния етаж се допуска намаляване на пълнотата и склопеността до 0,5.

 

  

 

Чл. 13. (1) В семепроизводствени насаждения се провеждат селекционни сечи до започване на възобновителната сеч.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ) В семепроизводствени насаждения, попадащи в обособени участъци за изборно стопанисване, се провеждат изборни сечи и изборно прореждане.

(3) Сечите в семепроизводствените градини, клоновите колекции, географските култури и маточниците се провеждат при условията и по реда на наредбата по чл. 95, ал. 2, т. 2 от Закона за горите.

(4) Селекционните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:

1. запазване на генетичното разнообразие на популационно и вътревидово ниво;

2. регулиране на формовото разнообразие и селекционната структура на насажденията;

3. осигуряване на условия за редовно и обилно семеносене или плодоносене;

4. увеличаване добива на висококачествени в наследствено отношение репродуктивни материали.

(5) Селекционните сечи в семепроизводствени насаждения се провеждат при спазване на следните правила:

1. запазват се дървета с ясно изразени добри фенотипни признаци, като се държи сметка за наличието на полов диморфизъм, екологичните и морфологичните различия;

2. короните на плюсовите дървета да бъдат добре осветени, да не се допират помежду си и с короните на съседните дървета;

3. отсичат се минусови дървета, кривостъблени и виторасли дървета, както и такива с чепове, водни леторасли и повреди от биотични и абиотични въздействия;

4. отсичат се дървета от видове, които пречат на растежа и свободното кръстосано опрашване между дърветата от основния вид, както и дървета от нежелани дървесни видове;

5. при необходимост се извършва частично или цялостно отсичане на подлеса.

(6) След провеждане на селекционната сеч склопеността на насаждението не може да бъде по-малка от 0,5 за светлолюбивите и от 0,6 за сенкоиздръжливите видове. Сечта се провежда еднократно или на няколко пъти в зависимост от първоначалната склопеност и структура на насаждението.

 

 

  

Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ).

 

  

 

Чл. 15. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ).

 

 

  

Чл. 16. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ).

 

  

 

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2015 г. ).

 

 

  

Чл. 18. (1) Осветленията и първата прочистка се провеждат по един от следните методи:

1. върху цялата площ, когато броят на дърветата от желаните видове и с желаните качества е ограничен и е необходимо да се подпомогне оцеляването на всяко от тях;

2. върху част от площта, така че да се осигури равномерно разпределение на дърветата от желаните видове и с желаните качества на разстояние едно от друго 3 - 4 метра; отгледната сеч се провежда под формата на ивици, в групи или комбинация от тях, като се обхваща не по-малко от 30 % от площта на насаждението.

(2) Сечите по ал. 1 се извършват чрез освобождаване на желаните дървета от конкуриращите ги нежелани дървета, храсти и издънки.

 

 

  

Чл. 19. (1) При провеждане на прочистките и първите прореждания еднократно могат да се прилагат схематични методи на отгледната сеч с цел технологично обезпечаване усвояването на насажденията.

(2) Схематичните методи включват изсичане на част от насаждението под формата на ивици, просеки, коридори и редове по предварително определена схема. В останалата част на насаждението се провежда прочистка или прореждане.

(3) Площта на изсечените коридори и/или редове е до 25 % от площта на насаждението.

(4) Схематични методи не се прилагат в насаждения със средна височина, по-голяма от 10 м, в насаждения на ерозирани терени, на терени с наклон над 25 градуса, в зоната на горната граница на гората, в защитните горски пояси, както и в насаждения с ниска механична устойчивост.

(5) В култури от тополи може да се провежда прореждане с интензивност до 50 %.

 

  

 

Чл. 20. (1) Прорежданията и пробирките се провеждат по комбиниран метод с преобладаване на низов или върхов метод.

(2) При комбинирания метод с преобладание на върхов метод се отсичат с предимство дървета от горната част на склопа, които подтискат, пряко конкурират или физически пречат на дърветата с желани качества.

(3) При комбинирания метод с преобладаване на низов метод с предимство се отстраняват изостанали в растежа си и трайно подтиснати дървета.

 

 

  


Каталог: kcfinder -> upload -> files
files -> Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
files -> Закон за пазарите за финансови инструменти (зпфи), посочени по-долу
files -> Закон за биологичното разнообразие Обн., Дв, бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 88 от 11. 2005 г., изм., бр. 105 от 29. 12. 2005 г., в сила от 01. 2006 г., бр. 29 от 04. 2006 г., б
files -> Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие
files -> Приложение №1 към чл. 32, ал. 1 (Доп. Дв, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01. 2006 г., изм., бр. 59 от 2012 г.)
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча (редакция от 10. 10. 2006 г.) Двуезична версия на документа: bg en
files -> Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница