Наредба №8 от 12 декември 2003 Г. За реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение №3, за животинските видове от приложениеДата22.07.2016
Размер203.27 Kb.
НАРЕДБА № 8 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАБРАНИТЕ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4, ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДИВИ ПТИЦИ, ИЗВЪН ТЕЗИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 И ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСЕЛЕКТИВНИТЕ УРЕДИ, СРЕДСТВА И МЕТОДИ ЗА УЛАВЯНЕ И УБИВАНЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2004г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за издаването на разрешителни по чл. 49, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Чл. 2. Предмет на наредбата е издаването на разрешителни за изключения от забраните, въведени със следните разпоредби на ЗБР:

1. член 38 - за защитените животински видове, посочени в приложение № 3 към същия закон;

2. член 40 - за защитените растителни видове, посочени в приложение № 3 към същия закон;

3. член 41, ал. 3 - за видове птици, посочени в приложение № 4 към същия закон;

4. член 44 - за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване, посочени в приложение № 5 към същия закон;

5. член 46 - за видовете птици по чл. 45 към същия закон;

6. член 47, ал. 1 - за всички видове диви птици, извън тези по приложение № 3 към същия закон.

Чл. 3. (1) Издаването на разрешителни за изключения от забраните, посочени в чл. 2, се допуска в следните случаи:

1. за защита на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;

2. за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници и други видове имоти;

3. в интерес на общественото здраве и безопасност, включително на въздушния транспорт или други причини от първостепенен обществен интерес;

4. за целите на научните изследвания и обучението, подпомагане на устойчивото развитие на популациите и при въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни видове и необходимата за тази цел селекция, включително и за изкуствено размножаване на растения.

(2) В случаите по ал. 1 изключенията за видовете от приложение № 3 към ЗБР се допускат само за ограничен брой екземпляри.

Чл. 4. (1) Разрешителните или отказите за издаване на разрешителни по реда на тази наредба се издават в писмена форма.

(2) Отказите по ал. 1 задължително се мотивират.

Чл. 5. Компетентните органи да издават разрешителни на основание на чл. 49, ал. 1 ЗБР са:

1. министърът на околната среда и водите - за изключения от забраните, посочени в чл. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 6 за:

а) видовете от приложение № 3 към ЗБР;

б) животинските видове от приложение № 4 към ЗБР, с изключение на видовете риби и ловните видове;

в) видове птици по чл. 45 ЗБР, срещащи се в диво състояние на територията на Република България;

2. министърът на земеделието и горите - за изключения от забраните, посочени в чл. 2, т. 4 за видовете риби от приложение № 4 към ЗБР, след съгласуване с министъра на околната среда и водите;

3. началникът на Националното управление по горите - за изключения от забраните, посочени в чл. 2, т. 3, 4 и 6 за ловните видове от приложение № 4 към ЗБР, след съгласуване с министъра на околната среда и водите.

Чл. 6. (1) В зависимост от вида на изключението от забраните, посочени в чл. 2, в издадените разрешителни по чл. 5 се определят:

1. видовете и броят на екземплярите, за които се издава разрешително;

2. срокът и мястото, за които важи издаденото разрешително;

3. уредите, средствата и методите - при изключения по чл. 2, т. 4;

4. начинът за разпореждане с екземплярите;

5. лицето/лицата, които ще осъществят дейността - предмет на разрешителното;

6. други условия, при които се допуска изключението;

7. органът, на който е възложено да осъществи контрола по спазването на условията на разрешителните.

(2) Органите по чл. 5 отказват издаването на разрешително, когато:

1. е налице друго алтернативно решение;

2. популациите на засегнатия вид не са в благоприятно състояние, с изключение на случаите по чл. 3, ал. 1, т. 4;

3. не са налице обстоятелствата по чл. 3 или други условия, определени с тази наредба.

(3) Отказите по ал. 2, постановени от министъра на околната среда и водите и от министъра на земеделието и горите, подлежат на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд, а тези, които са постановени от началника на Националното управление по горите - по реда на Закона за административното производство.

Глава втора.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Чл. 7. (1) Министърът на околната среда и водите издава разрешително по чл. 5, т. 1 на физическо или юридическо лице въз основа на подадено в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) писмено заявление.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адрес - за физическите лица, или наименование, седалище, адрес на управление, копие от удостоверение за актуалното състояние, БУЛСТАТ - за юридическите лица;

2. наименованието на животинските или растителните видове на български и на латински език;

3. брой и/или тегло на екземплярите;

4. вид или видове забрани, посочени в чл. 2, за който/които се иска издаване на разрешително;

5. обстоятелството по чл. 3, на основата на което се иска издаването на разрешително;

6. периода на действие на разрешителното;

7. уреда, средството или метода за улавяне или убиване - при изключения по чл. 2, т. 4;

8. идентификационни данни по т. 1 за лицето/лицата, което/които ще осъществяват дейността, за която се иска издаване на разрешителното.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага документ, доказващ, че в случаите по чл. 38, ал. 1, т. 6, чл. 40, ал. 1, т. 2 и чл. 47, ал. 1 ЗБР екземплярите са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

Чл. 8. (1) В случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1 към заявлението по чл. 7, ал. 2 се прилага:

1. експертиза, изготвена от лица, компетентни по предмета на изключението;

2. писмено съгласие на собственика на имота или на растителните видове за осъществяване на дейността, предмет на разрешителното.

(2) Разходите за изготвяне на експертизата по ал. 1, т. 1 са за сметка на заявителя.

(3) В 7-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 7, ал. 2 и приложенията по чл. 7, ал. 3 и по ал. 1 на този член министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща заявлението и приложенията на съответната регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ) за проверка на посочените в тях обстоятелства и за изготвяне на становище в срок до 10 работни дни от постъпването им в РИОСВ.

(4) В 7-дневен срок от получаване на становището на РИОСВ министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително или мотивирано отказва издаването му.

Чл. 9. (1) В случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 в зависимост от целта на исканото изключение към заявлението по чл. 7, ал. 2 се прилагат:

1. информация, свързана с идентифициране на местоположението на обекта или имота, където е установена щета, чрез посочване на кадастралната единица на земеделския или горския имот и/или чрез посочване на района, местоположението или адреса на рибарника или водоема, където е установена щета;

2. описание на случая: кога е нанесена щетата; естеството и размера на щетата;

3. документ, удостоверяващ, че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;

4. други писмени доказателствени материали по случая;

5. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4.

(2) В 7-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 7, ал. 2 и приложенията по чл. 7, ал.3 и по ал. 1 на този член министърът на околната среда и водите или упълномощено от него лице изпраща заявлението и приложенията на съответната РИОСВ за назначаване на комисия.

(3) В 7-дневен срок от получаване на документите по ал. 2 директорът на съответната РИОСВ назначава комисия в състав: председател - представител на РИОСВ, и членове - по един представител на съответното кметство, община, държавно лесничейство или държавна дивечовъдна станция и на заявителя. При извършване на проверката комисията може да изиска допълнителни данни от заявителя, както и да привлича независими експерти за изясняване на данните и обстоятелствата, съдържащи се в заявлението.

(4) Комисията извършва проверка на обстоятелствата по заявлението и приложенията към него и в срок до 15 работни дни след назначаването изготвя протокол с предложение до министъра на околната среда и водите:

1. да издаде разрешително при определени условия, посочени в протокола;

2. да откаже издаването на разрешително въз основа на посочени в протокола мотиви за това.

(5) В 5-дневен срок от получаване на протокола на комисията в съответствие с предложението в него министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително или мотивирано отказва издаването на разрешително.

(6) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2, когато щетата е нанесена от мечка, заявлението по чл. 7, ал. 2, вкл. приложенията по чл. 9, ал. 1, се подава от държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция по молба на лицето, претърпяло щетата.

Чл. 10. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 3 в зависимост от целта на исканото изключение към заявлението по чл. 7, ал. 2 се прилагат:

1. документация от компетентни органи на Министерството на здравеопазването или на Министерството на земеделието и горите за установени заболявания на диви животни, които са опасни за хората;

2. документация от компетентни органи на Министерството на транспорта и съобщенията за влошаване на безопасността на въздушния транспорт в района на летища, поради струпване и/или миграция на птици;

3. документация от компетентни органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството не енергетиката и енергийните ресурси и други ведомства за специфични общественозначими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи;

4. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4.

(2) В 15-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 7, ал. 2 и приложенията по чл. 7, ал. 3 и по ал. 1 на този член министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително или мотивирано отказва издаването му.

Чл. 11. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 4 в зависимост от целта на исканото изключение към заявлението по чл. 7, ал. 2 се прилагат:

1. анотация на темата, целите и очакваните резултати на научната разработка или изследването;

2. програма за отглеждане и размножаване на животни и растения при контролирани условия във вивариуми, зоологически или ботанически градини, дендрариуми, живи колекции;

3. програма за попълване или създаване на банки за семена, полен, гамети, ембриони, тъканни и клетъчни култури и други колекции за съхраняване на растителни и животински генетични ресурси при специални условия, вкл. за целите на обучението;

4. програма за дългосрочен мониторинг;

5. документ от приемащата страна - в случаите на износ на екземпляри за целите на изследванията, обучението, попълване на колекции и други нетърговски цели;

6. програма за въвеждане на растителни и животински видове в места извън района на естественото разпространение на съответните видове и повторното въвеждане на растителни и животински видове в райони, в които понастоящем те не съществуват, но са съществували в миналото;

7. документ, удостоверяващ че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;

8. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4;

9. проект за създаване на плантации от защитени видове, вкл. анотация на метода на изкуствено размножаване на растения и документ за собственост или договор за ползване на имота, където ще се осъществява дейността.

(2) В 15-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 7, ал. 2 и приложенията по чл. 7, ал. 3 и по ал. 1 на този член министърът на околната среда и водите издава на заявителя разрешително или мотивирано отказва издаването му.

(3) Когато разрешителното е за целите на мониторинга за състоянието на видове, срокът на действието му може да бъде до 4 години.

Глава трета.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

Чл. 12. (1) Министърът на земеделието и горите издава разрешително по чл. 5, т. 2 на физическо или юридическо лице въз основа на подадено в Министерството на земеделието и горите (МЗГ) писмено заявление.

(2) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 4 заявлението по ал. 1 съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адрес - за физическите лица, или наименование, седалище, адрес на управление, копие от удостоверението за актуално състояние, БУЛСТАТ - за юридическите лица;

2. наименование на видовете риби на български и на латински език;

3. брой и/или тегло на екземплярите;

4. период на действие на разрешителното;

5. уреда, метода или средството, за което се иска разрешително по изключение;

6. идентификационни данни по т. 1 за лицето/лицата, което/които ще осъществяват дейността, за която се иска издаване на разрешителното.

(3) В зависимост от целта на исканото изключение към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4;

2. анализ на очакваното въздействие от използването на уреда, метода или средството за улавяне или убиване върху другите видове риби и водни организми и предвидените мерки за тяхното опазване или намаляване на негативното въздействие върху тях;

3. кратка анотация на темата, целите и очакваните резултати на научната разработка, изследването или дългосрочния мониторинг;

4. програма за отглеждане и размножаване на риби при контролирани условия във вивариуми, зоологически градини, живи колекции или за попълване или създаване на банки от гамети, ембриони и други колекции за съхраняване на генетични ресурси при специални условия, вкл. за целите на обучението.

Чл. 13. (1) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 12, ал. 2 и приложенията по чл. 12, ал.3 министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице изпраща заявлението и приложенията на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) за становище в срок до 10 работни дни от постъпването им в ИАРА.

(2) В 7-дневен срок от получаване на отрицателно становище на ИАРА министърът на земеделието и горите мотивирано отказва издаването на разрешително.

(3) В 7-дневен срок от получаването на положително становище на ИАРА министърът на земеделието и горите или упълномощено от него лице изпраща заявлението, приложенията към него и положителното становище на ИАРА на министъра на околната среда и водите за съгласуване.

(4) В 10-дневен срок от получаване на документите по ал. 3 министърът на околната среда и водите съгласува или мотивирано не съгласува издаването на разрешително.

(5) В 7-дневен срок от получаване на становището на министъра на околната среда и водите министърът на земеделието и горите:

1. издава на заявителя разрешително при положително становище по ал. 4;

2. мотивирано отказва издаването на разрешително при отрицателно становище по ал. 4.

Глава четвърта.

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ

Чл. 14. (1) Началникът на Националното управление по горите (НУГ) издава разрешително по чл. 5, т. 3 на физическо или юридическо лице въз основа на подадено в НУГ писмено заявление.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:

1. трите имена, ЕГН и адрес - за физическите лица, или наименование, седалище, адрес на управление, копие от удостоверение за актуалното състояние, БУЛСТАТ - за юридическите лица;

2. наименованието на ловните животински видове на български и на латински език;

3. брой и/или тегло на екземплярите;

4. вид или видове забрани, посочени в чл. 2, за който/които се иска издаване на разрешително по изключение;

5. обстоятелството по чл. 3, на основата на което се иска издаването на разрешително;

6. период на действие на разрешителното;

7. уред, средство или метод за улавяне или убиване - при изключения по чл. 2, т. 4;

8. идентификационни данни по т. 1 за лицето/лицата, което/които ще осъществяват дейността, за която се иска издаване на разрешителното.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилага документ, доказващ, че в случаите по чл. 47, ал. 1 ЗБР птиците са били законно убити, уловени или придобити по друг законен начин.

Чл. 15. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1 към заявлението по чл. 14, ал. 2 се прилагат:

1. експертиза, изготвена от лица, компетентни по предмета на изключението;

2. писмено съгласие на собственика на имота за осъществяване на дейността, предмет на разрешителното.

(2) Разходите за изготвяне на експертизата по ал. 1, т. 1 са за сметка на заявителя.

Чл. 16. (1) В 7-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 14, ал. 2 и приложенията по чл. 14, ал. 3 и по чл. 15, ал.1 началникът на НУГ или упълномощено от него лице изпраща заявлението и приложенията на съответното регионално управление на горите (РУГ) за проверка на посочените в тях обстоятелства и за изготвяне на становище в срок до 15 работни дни от постъпването им в РУГ.

(2) В 7-дневен срок от получаване на отрицателно становище на РУГ началникът на НУГ мотивирано отказва издаването на разрешително.

(3) В 7-дневен срок от получаването на положително становище на РУГ началникът на НУГ или упълномощено от него лице изпраща заявлението, приложенията към него и положителното становище на РУГ на министъра на околната среда и водите за съгласуване.

(4) В 10-дневен срок от получаване на документите по ал. 3 министърът на околната среда и водите съгласува или мотивирано не съгласува издаването на разрешително.

(5) В 5-дневен срок от получаване на становището на министъра на околната среда и водите началникът на НУГ:

1. издава на заявителя разрешително при положително становище по ал. 4;

2. мотивирано отказва издаването на разрешително при отрицателно становище по ал. 4.

Чл. 17. (1) В случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 в зависимост от целта на исканото изключение към заявлението по чл. 14, ал. 2 се прилагат:

1. информация, свързана с идентифициране на местоположението на обекта или имота, където е установена щета, чрез посочване на кадастралната единица на земеделския или горския имот и/или чрез посочване на района, местоположението или адреса на рибарника или водоема, където е установена щета;

2. описание на случая: кога е нанесена щетата; естеството и размера на щетата;

3. документ, че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;

4. други писмени доказателствени материали по случая;

5. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4.

(2) В 7-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 14, ал. 2 и приложенията по чл. 14, ал. 3 и по ал. 1 на този член началникът на НУГ ги изпраща на съответното РУГ за назначаване на комисия.

(3) В 7-дневен срок от получаване на заявлението и приложенията по ал. 2 началникът на РУГ назначава комисия в състав: председател - представител на РУГ, и членове - по един представител на съответното кметство, община, РИОСВ, държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция и на заявителя. При извършване на проверката комисията може да изиска допълнителни данни от заявителя, както и да привлече независими експерти за изясняване на данните и обстоятелствата, съдържащи се в заявлението.

(4) Комисията извършва проверка на обстоятелствата по заявлението и приложенията към него и в срок до 15 дни след назначаването изготвя протокол с предложение до началника на НУГ:

1. да издаде разрешително при определени условия, посочени в протокола;

2. да откаже издаването на разрешително въз основа на посочени в протокола мотиви за това.

Чл. 18. (1) В 7-дневен срок от получаване на отрицателно предложение на комисията по чл. 17, ал. 3 началникът на НУГ мотивирано отказва издаването на разрешително.

(2) В 7-дневен срок от получаването на положително предложение на комисията по чл. 17, ал. 3 началникът на НУГ или упълномощено от него лице изпраща заявлението, приложенията към него и протокола по чл. 17, ал. 4 на министъра на околната среда и водите за съгласуване.

(3) В 15-дневен срок от получаване на документите по ал. 2 министърът на околната среда и водите съгласува или мотивирано не съгласува издаването на разрешително.

(4) В 5-дневен срок от получаване на становището на министъра на околната среда и водите началникът на НУГ:

1. издава на заявителя разрешително при положително становище по ал. 3;

2. мотивирано отказва издаването на разрешително при отрицателно становище по ал. 3.

Чл. 19. В случаите по чл. 3, ал.1, т. 3 в зависимост от целта на исканото изключение към заявлението по чл. 14, ал. 2 се прилагат:

1. документация от компетентни органи на Министерството на здравеопазването или на Националната ветеринарномедицинска служба за установени заболявания на ловни животински видове, които са опасни за хората;

2. документация от компетентни органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и други ведомства за специфични общественозначими задължения по отношение на транспортни, енергийни и комуникационни системи;

3. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, т. 4.

Чл. 20. (1) В 7-дневен срок от получаването на заявлението по чл. 14, ал. 2 и приложенията по чл. 14, ал. 3 и по чл. 19, ал.1 началникът на НУГ мотивирано отказва издаването на разрешително или изпраща заявлението и приложенията към него на министъра на околната среда и водите за съгласуване.

(2) В 20-дневен срок от получаване на документите по ал. 1 министърът на околната среда и водите съгласува или мотивирано не съгласува издаването на разрешително.

(3) В 10-дневен срок от получаване на становището на министъра на околната среда и водите началникът на НУГ:

1. издава на заявителя разрешително при положително становище по ал. 2;

2. мотивирано отказва издаването на разрешително при отрицателно становище по ал. 2.

Чл. 21. (1) В случаите по чл. 3, ал. 1, т. 4 в зависимост от целта на исканото изключение към заявлението към чл. 14, ал. 2 се прилагат:

1. анотация на темата, целите и очакваните резултати на научната разработка или изследването;

2. програма за отглеждане и размножаване на ловни видове животни при контролирани условия във вивариуми, зоологически градини, живи колекции;

3. програма за въвеждане на ловни видове животни в места извън района на естественото разпространение на съответните видове и повторното въвеждане на ловни видове животни в райони, в които понастоящем те не съществуват, но са съществували в миналото;

4. програма за попълване или създаване на банки за гамети и ембриони и други колекции за съхраняване на животински генетични ресурси при специални условия, вкл. за целите на обучението;

5. документ от приемащата страна - в случаите на износ на екземпляри за целите на изследванията, обучението, попълване на колекции и други нетърговски цели или с търговска цел;

6. документ, че заявителят или определеното от него лице е правоспособен ловец, когато исканото изключение се отнася до убиване на екземпляри с огнестрелно оръжие;

7. обосновка за причините, поради които се иска разрешително за изключение от забраните по чл. 2, ал. 1, т. 4.

(2) В 7-дневен срок от получаване на заявлението по чл. 14, ал. 2 и приложенията по чл. 14, ал. 3 и по ал. 1 на този член началникът на НУГ мотивирано отказва издаването на разрешително или изпраща заявлението и приложенията на министъра на околната среда и водите за съгласуване.

(3) В 10-дневен срок от получаване на документите по ал. 2 министърът на околната среда и водите съгласува или мотивирано не съгласува издаването на разрешително.

(4) В 5-дневен срок от получаване на становището на министъра на околната среда и водите началникът на НУГ:

1. издава на заявителя разрешително при положително становище по ал. 3;

2. мотивирано отказва издаването на разрешително при отрицателно становище по ал. 3.

Глава пета.

ИЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ТЯХ

Чл. 22. (1) Министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието и горите и началникът на НУГ издават разрешителните по реда на тази наредба в 4 екземпляра, един от които задържат.

(2) Органите по ал. 1 или упълномощени от тях лица в 3-дневен срок от издаването на разрешителните по ал. 1 изпращат три екземпляра съответно на ръководителя на:

1. съответната РИОСВ или дирекция на национален парк, когато разрешителното е издадено от министъра на околната среда и водите;

2. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, когато разрешителното е издадено от министъра на земеделието и горите;

3. съответното РУГ, когато разрешителното е издадено от началника на НУГ.

(3) В 10-дневен срок от получаването на екземплярите по ал. 2 съответният орган по ал. 2, т. 1, 2 и 3:

1. определя длъжностното лице, което да упражни контрол върху изпълнението на условията, посочени в разрешителното;

2. предоставя на длъжностното лице по т. 1 трите екземпляра на издаденото разрешително;

3. писмено уведомява заявителя, на когото е издадено разрешението, за условията, посочени в разрешителното, и за местоработата, името и начина на връзка с длъжностното лице по т. 1.

Чл. 23. (1) Лицето по чл. 22, ал. 3, т. 3 предлага на длъжностното лице по чл. 22, ал. 3, т. 1 деня, часа и мястото за осъществяване на дейността най-малко 5 работни дни преди това.

(2) Длъжностното лице по чл. 22, ал. 3, т. 1 уведомява съответния ръководител по чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3 за предложението на титуляря на разрешителното.

(3) Лицата по чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3 осигуряват присъствието на длъжностното лице по време на осъществяването на дейностите, за които е издадено разрешителното.

(4) Длъжностното лице по ал. 2:

1. упражнява контрол върху изпълнението на дейностите при условията, посочени в разрешителното;

2. записва в трите екземпляра на разрешителното изпълнението на количествените показатели, посочени в разрешителното;

3. подписва трите екземпляра на разрешителното;

4. предоставя на лицето, осъществило дейностите по ал. 1, трите екземпляра за подпис;

5. с изтичане на срока на разрешителното представя подписаните разрешителни на органите по чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3.

Чл. 24. (1) Ръководителите на органите по чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3 заверяват чрез подпис и печат трите екземпляра на разрешителните, оформени по реда на чл. 23, ал. 4, т. 2, 3 и 4, като:

1. задържат един екземпляр от завереното разрешително за съхранение;

2. в 5-дневен срок от заверяването на разрешителното изпращат един екземпляр от завереното разрешително на органите по чл. 22, ал. 1;

3. предоставят един екземпляр от завереното разрешително на заявителя.

(2) Завереният екземпляр на разрешителното по ал. 1, т. 3 представлява документ за произход на екземплярите, когато съгласно разрешителното екземплярите по изпълнението на дейността се предоставят на лицето, получило разрешителното.

Чл. 25. (1) В случай че дейността по изпълнение на разрешителното частично или цялостно не се реализира:

1. отново се прилагат чл. 23 и 24, ако срокът, посочен в разрешителното, позволява това;

2. ако срокът, посочен в разрешителното, е изтекъл, заявителите могат да подадат заявления до съответните органи по чл. 22, ал. 1 за издаване на ново разрешително за постигане на количествените стойности на показателите, непостигнати в срока на разрешителните.

(2) В 15-дневен срок от получаване на заявления по ал. 1, т. 2 органите по чл. 22, ал. 1:

1. мотивирано отказват да издадат ново разрешително;

2. издават ново разрешително.

(3) При издаване на ново разрешително се прилага редът, предвиден в разпоредбите на чл. 22, 23 и 24.

Чл. 26. Когато разрешителните за изключения са за дейности, свързани с изпълнението на мониторингови програми, органите по чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3 определят график, по който определени от тях длъжностни лица да упражняват контролната дейност върху изпълнението на условията, посочени в разрешителните, за изпълнение на мониторинговата програма.

Чл. 27. (1) Органите по чл. 22, ал. 1 определят длъжностните лица, които водят регистри на издадените и заверени разрешителни и съхраняват документация, свързана с тях.

(2) Документацията по ал. 1 включва:

1. заявление за издаване на разрешително с приложения;

2. издадено разрешително;

3. екземпляр от заверено разрешително;

4. заявление за издаване на ново разрешително по чл. 25, ал. 1, т. 2;

5. разрешителни по т. 2 и 3, издадени в случаите по чл. 25, ал. 2, т. 2.

Чл. 28. Органите по чл. 22, ал. 2, т. 1, 2 и 3 определят длъжностните лица, които водят регистри на заверените разрешителни и съхраняват:

1. екземпляр от заверено разрешително;

2. разрешително по т. 1, издадено в случаите по чл. 25, ал. 2, т. 2.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Въвеждане в природата" включва непосредствено въвеждане на диви животински и растителни видове в природата.

2. "Жива колекция" е сбирка от екземпляри от растителни или животински видове, отглеждани или съхранявани при контролирани от човека условия и предназначени за научни и образователни цели или за целите на опазването и възстановяването на видовете.

3. "Животинските видове" включват млекопитаещи, птици, земноводни, влечуги, риби, молюски, ракообразни и други безгръбначни животни, отглеждани от човека или обитаващи дивата природа.

4. "Контролирани условия" са тези условия, които гарантират, че няма да бъде осъществен достъп по въздух, вода и почва до природата на отглеждани от човека диви животински и растителни видове през всичките периоди на тяхното развитие особено през размножителния период.

5. "Ловни видове" са тези , които са посочени в приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, т. 1 и ал. 5 на Закона за лова и опазване на дивеча и са включени в приложение № 4 на ЗБР.

6. "Растителните видове" включват растения или живи части от тях, вкл. семена, като живи части от растения са плодове в ботаническия смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа, отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури.

Заключителни разпоредби§ 2. Наредбата се издава на основание на чл. 51 от Закона за биологичното разнообразие.
Каталог: legislation -> biodiversity
biodiversity -> Наредба №6 от 23 октомври 2003 Г. За минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
biodiversity -> Наредба №2 от 18 декември 2006 Г. За условията и реда за създаването и функционирането на националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
biodiversity -> Наредба №5 от 1 август 2003 Г. За условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
biodiversity -> Наредба №2 от 20 януари 2004 Г. За правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
biodiversity -> Наредба №14 от 27 октомври 2005 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни
biodiversity -> Наредба №5 от 19 юли 2004 Г. За изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
biodiversity -> Наредба №4 от 8 юли 2003 Г. За условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница