Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в хранитестраница8/52
Дата23.07.2016
Размер3.76 Mb.
#1930
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52

Раздел В: Добавки, разрешени да се влагат в храните на зърнена основа и детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца в добро здраве (Загл. изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 15.02.2008 г.)

E №

Наименование

Храни

Максимално

 

 

 

ниво

1

2

3

4

Е 170

Калциеви

Храни на зърнена

кн

 

карбонати

основа и детски

(само за кори-

 

 

храни, предназначени

гиране на рН)

 

 

за кърмачета и малки деца

 

Е 260

Оцетна

 

 

 

киселина

 

 

Е 261

Калиев ацетат

 

 

Е 262

Натриеви

 

 

 

ацетати

 

 

Е 263

Калциев

 

 

 

ацетат

 

 

Е 270

Млечна кисе-

 

 

 

лина(1)

 

 

Е 296

Ябълчна кисе-

 

 

 

лина(1)

 

 

Е 325

Натриев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 326

Калиев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 327

Калциев

 

 

 

лактат(1)

 

 

Е 330

Лимонена

 

 

 

киселина

 

 

Е 331

Натриеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 332

Калиеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 333

Калциеви

 

 

 

цитрати

 

 

Е 507

Солна кисе-

 

 

 

лина

 

 

Е 524

Натриев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 525

Калиев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 526

Калциев хид-

 

 

 

роксид

 

 

Е 500

Натриеви кар-

Храни на зърнена

кн

 

бонати

основа и детски

(само за на-

 

 

храни, предназначени за

бухватели)

 

 

кърмачета и малки деца

 

Е 501

Калиеви кар-

 

 

 

бонати

 

 

Е 503

Амониеви

 

 

 

карбонати

 

 

Е 300

L-аскорбинова

 

Индивидуал-

 

киселина

 

но или в ком-

Е 301

Натриев

 

бинация като

 

L-аскорбат

 

аскорбинова

 

 

 

киселина

Е 302

Калциев

 

 

 

L-аскорбат

Напитки на ба-

0,3 g/kg

 

 

зата на плодове

 

 

 

и зеленчуци, со-

 

 

 

кове и храни за

 

 

 

кърмачета и

 

 

 

малки деца до 3 г.

 

 

 

Храни на зърне-

0,2 g/kg

 

 

на основа, съдър-

 

 

 

жащи мазнини,

 

 

 

вкл. бисквити и

 

 

 

сухари

 

Е 304

L-аскорбил

Зърнени храни

0,1 g/kg инди-

 

палмитат

съдържащи маз-

видуално или

Е 306

Токоферол-

нини, вкл. биск-

в комбинация

 

екстракт

вити, сухари и

 

Е 307

Алфа-

храни за кърма-

 

 

токоферол

чета

 

Е 308

Гама-

 

 

 

токоферол

 

 

Е 309

Делта-

 

 

 

токоферол

 

 

Е 338

Фосфорна

Храни на зърнена

0,1 g/kg като

 

киселина

основа и детски

Р2О5 (само за

 

 

храни, предназначени за

коригиране на рН)

 

 

кърмачета и малки деца

 

Е 339

Натриеви

Зърнени храни

1 g/kg индиви-

 

фосфати

 

дуално или в

Е 340

Калиеви

 

комбинация,

Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница