Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в хранитестраница9/52
Дата23.07.2016
Размер3.76 Mb.
#1930
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52

 

фосфати

 

изразено като

Е 341

Калциеви

 

Р2О5

 

фосфати

 

 

Е 322

Лецитини

Бисквити и су-

10 g/kg

 

 

хари, храни на

 

 

 

зърнена основа,

 

 

 

храни за кърма-

 

 

 

чета и малки де-

 

 

 

ца до 3 г.

 

Е 471

Моно- и диг-

Бисквити и су-

5 g/kg индиви-

 

лицериди на

хари, храни на

дуално или в

 

мастни кисе-

зърнена основа,

комбинация

 

лини

храни за кърма-

 

 

 

чета и малки де-

 

 

 

ца до 3 г.

 

Е 472а

Естери на оцет-

 

 

 

на киселина с

 

 

 

моно- и дигли-

 

 

 

цериди на ма-

 

 

 

стни киселини

 

 

Е 472b

Естери на млеч-

 

 

 

на киселина с

 

 

 

моно- и дигли-

 

 

 

цериди на маст-

 

 

 

ни киселини

 

 

Е 472с

Естери на ли-

 

 

 

монена кисе-

 

 

 

лина с моно- и

 

 

 

диглицериди

 

 

 

на мастни ки-

 

 

 

селини

 

 

Е 400

Алгинова

Десерти

0,5g/kg инди-

 

киселина

Пудинги

видуално или

 

 

 

в комбинация

Е 401

Натриев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 402

Калиев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 404

Калциев ал-

 

 

 

гинат

 

 

Е 410

Гума локуст

Храни на зърнена

10 g/kg инди-

 

бийн

основа и детски

видуално или

 

 

храни, предназначени за

в комбинация

 

 

кърмачета и малки деца

 

Е 412

Гума гуар

 

 

Е 414

Гума арабика

 

 

Е 415

Гума ксантан

Безглутенови

20 g/kg инди-

Е 440

Пектини

храни на зърне-

видуално или

 

 

на основа

в комбинация

Е 551

Силициев

Сухи зърнени

2 g/kg

 

диоксид

храни

 

Е 334

Винена кисе-

Бисквити и

5 g/kg като

 

лина (1)

сухари

остатък

Е 335

Натриев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 336

Калиев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 354

Калциев тар-

 

 

 

тарат (1)

 

 

Е 450а

Динатриев ди-

 

 

 

фосфат

 

 

Е 575

Глюконо-дел-

 

 

 

та-лактон

 

 

Е 1404

Нишесте-окис-

Храни на зърнена

50 g/kg

 

лено

основа и детски

 

Е 1410

Мононишестен

храни,

 

 

фосфат

предназначени за

 

Е 1412

Динишестен

кърмачета и

 

 

фосфат

малки деца

 

Е 1413

Фосфориран

 

 

 

динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1414

Ацетилиран

 

 

 

динишестен

 

 

 

фосфат

 

 

Е 1420

Ацетилирано

 

 

 

нишесте

 

 

Е 1422

Ацетилиран

 

 

 

динишестен

 

 

 

адипинат

 

 

Е 1450

Октенилсукци-

 

 

 

нат нишесте

 

 

Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 21 април 2011 Г. За здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница