Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства


Раздел V Проектиране на мълниеприемницистраница3/4
Дата24.07.2016
Размер0.52 Mb.
#4613
1   2   3   4
Раздел V
Проектиране на мълниеприемници

Чл. 54. Прътовите мълниеприемници се изграждат от стомана с различни профили, със сечение най-малко 100 кв.мм и с дължина най-малко 0,2 м, както и от други метали.  

Чл. 55. Мълниеприемните мрежи се изпълняват от стомана със сечение най-малко 50 кв.мм.

 

Чл. 56. За мълниеприемници могат да се използват металните конструкции на защитаваните съоръжения (димоотводни тръби, елементи на покривната конструкция и други метални конструктивни части над съоръженията).Чл. 58. Мълниеприемните въжета са стоманени многожилни поцинковани със сечение най-малко 35 кв.мм.

Раздел VI


Проектиране на токоотводи

Чл. 59. (1) Трасето на токоотводите се проектира така, че проводникът да преминава по най-краткия път, като се отчита и мястото на заземителя.

(2) Проводниците се проектират при възможност прави, като се избягват резки огъвания, а радиусите на кривите са най-малко 20 cм.

(3) Проводниците на токоотводите се проектират така, че да се избягва обхващането на цокли или корнизи на сградата.

(4) Проводниците на токоотводите се проектират така, че да се избягва преминаването им в близост или напречно на електрически инсталации. Когато проводниците на токоотводите пресичат електрическата инсталация, тя се разполага в метална обвивка на разстояние най-малко 1 м от едната и от другата страна на мястото на пресичането. Металната обвивка се свързва с токоотвода.

 Чл. 60. (1) За закрепване на проводниците на токоотводите се предвижда поне едно закрепване на дължина 1 м, както и възможност за евентуална надлъжна подвижност (дилатация) на проводниците.

(2) Съединенията на елементите на токоотводите се проектират чрез заваряване или с клеми.

(3) За проверка на съпротивлението на заземителите се проектират разглобяеми съединения (контролни клеми).

 

Чл. 61. На височина до 2 м от нивото на терена токоотводите се защитават срещу евентуални механични въздействия посредством защитни обвивки. Чл. 62. (1) Когато не е възможно да се проектира външно преминаване, за токоотвода се предвижда защитна обвивка, която преминава по цялата височина на сградата или по част от нея.

(2) Допуска се използване на изолационни и негорими обвивки, когато те са с вътрешни сечения, по-големи или равни на 2000 кв.мм. Във всички случаи се спазват условията за допустимо сближаване.

(3) Когато токоотводът преминава през вътрешността на сградата, ефективността му може да бъде намалена. При въвеждането в действие се отчитат това намаляване, затрудненията при проверката и обслужването, както и опасностите в резултат на въвеждане на пренапрежения във вътрешността на сградата.

 Чл. 63. (1) Когато в сградите има стени от камък или стъкло или сградите са облицовани отвън с метални пана или имат закрепени облицовъчни елементи, токоотводът може да се разполага зад облицовката върху фасада от бетон или върху носещата конструкция.

(2) В случаите по ал. 1 токопроводимите елементи на облицовката и на носещата конструкция се свързват с токоотвода в горната и долната част за изравняване на потенциалите.

 Чл. 64. (1) Токоотводите се изпълняват като шини, въжета или кръгли проводници със сечение най-малко 50 кв.мм. Минималните размери на токоотводите са съгласно табл. 3.

Таблица 3 

Минимални размери

по

 

на токоотводите
ред

Видове токоотводи

разположе-

разполо-

 

 

ни във въз-

жени в

 

 

духа, извън

почвата

 

 

обекта

 
1.

Кръгли токоотводи с

6

-

 

диаметър (мм)

 

 

2.

Токоотводи с правоъ-

48/4

160/4

 

гълно сечение (кв.мм)

 

 

 

и дебелина (мм)

 

 

3.

Профилна стомана със

-

160

 

сечение (кв.мм)

 

 

4.

Стоманена тръба с де-

-

3,5

 

белина на стената (мм)

 

 

(2) Забранява се използването на изолирани коаксиални кабели за токоотводи.

 

Чл. 65. За токоотводи могат да се използват метални конструктивни части (направляващи на асансьори, надлъжна армировка на стоманобетонни колони, пожарни стълби, метални комини и др.). Чл. 66. Токоотводите се защитават от корозия чрез поцинковане, калайдисване, боядисване и др.

 Чл. 67. (1) За проверка на съпротивлението на заземителите на токоотводите се предвиждат разглобяеми съединения (контролни клеми), които се присъединяват към отделни заземители и имат електрическа връзка с останалите токоотводи (например посредством метален покрив или мълниеприемна мрежа). Чрез контролните клеми се осигурява преходно електрическо съпротивление съгласно чл. 57. Контролните клеми се разполагат извън сградата или съоръжението на височина от 1 до 2 м над нивото на терена, във вътрешността на кутия за преглед с надпис "Мълниезащита".

(2) При съоръжения с метални стени или при съоръжения, които нямат специален токоотвод, контролна клема се монтира между всеки метален елемент на сградата и заземителя, към който е свързан токоотводът.

(3) Всяка контролна клема се означава със знак "земя".

 Чл. 68. Когато се предвижда брояч на попаденията на мълнии, той се инсталира върху най-късия токоотвод и над контролната клема на разстояние около 2 м над нивото на терена.

Раздел VII


Проектиране на заземители

Чл. 69. (1) Заземителите за мълниезащита се проектират при спазване на общите изисквания за проектиране на заземители.

(2) Видът на заземителя се определя в зависимост от специфичното съпротивление на почвата и нормираната стойност на съпротивлението.

(3) При проектирането на заземители се спазват следните допълнителни изисквания:

1. заземителните електроди са насочени извън сградите;

2. избягват се заземители от един електрод с твърде голяма хоризонтална или вертикална дължина;

3. единичен вертикален електрод се използва за достигане на влажен грунт на голяма дълбочина само когато специфичното съпротивление на почвата на повърхността е изключително високо;

4. електродите, съставящи заземителите за мълниезащита, се разполагат на достатъчни разстояния от подземни съоръжения.

(4) Типови решения на заземители за мълниезащита са показани на фиг. 13.

Фиг. 13. Типови решения на заземители: D - токоотвод; В - контур в основата на сградата; Р - заземител за мълниезащитата 

<= 1. Този коефициент зависи от тока на мълнията, от специфичното съпротивление на почвата и от конструкцията на заземителя.

<= 1, в зависимост от различни специфични съпротивления на почвата са съгласно табл. 4.

Таблица 4Специфично съп-

До 500

500

1000

2000

4000

ротивление на

 

 

 

 

 

почвата (Омметър)

 

 

 

 

 

Гранична дъл-

25

35

50

80

100

жина (м)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Стойностите на коефициента на импулса за вертикални и комбинирани заземители в зависимост от специфичното съпротивление на почвата са съгласно табл. 5.

Таблица 5Специфично съп-

До 100

100

500

1000

2000

ротивление на

 

 

 

 

 

почвата (Омметър)

 

 

 

 

 

Коефициент на

0,9

0,9

0,7

0,5

0,35

импулса за верти-

 

 

 

 

 

кални заземители

 

 

 

 

 

Коефициент на

0,9

0,7

0,5

0,3

-

импулса за ком-

 

 

 

 

 

бинирани заземители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Съпротивлението на електрически ток с честота 50 Hz може да се изчисли въз основа на нормираното импулсно съпротивление по формулата:

(19).


 Чл. 71. Заземителите се проектират по един от следните начини:

1. вертикални - от стоманени пръти, профили или тръби, разположени вертикално, като горният им край е на дълбочина от 0,6 до 0,8 м под повърхността на терена и дълбочината при набиване е най-малко 2,5 м, а при навиване - най-малко 4,5 м;

2. хоризонтални - от електроди от кръгла или плоска стомана, разположени хоризонтално на дълбочина от 0,6 до 0,8 м под повърхността на терена, с един или няколко лъча, излизащи от една точка, към която се присъединява токоотводът; тези заземители могат да се използват самостоятелно или за свързване на електродите на вертикални заземители помежду им;

3. комбинирани - от вертикални и хоризонтални заземители, обединени в обща система; токоотводите се свързват в средата на хоризонталната част на комбинирания заземител.

 Чл. 72. Заземителните електроди се проектират със следните размери:

1. вертикалните и хоризонталните електроди с кръгло сечение са с диаметър най-малко 10 мм;

2. електродите с правоъгълно сечение са със сечение не по-малко от 160 кв.мм и с дебелина на стената най-малко 4 мм;

3. електродите-тръби са с дебелина на стената най-малко 3,5 мм.

 Чл. 73. Когато съединенията на заземителите помежду им и с токоотводите се проектират чрез заваряване, заваръчният шев се предвижда с дължина не по-малка от:

1. удвоената широчина - при правоъгълно сечение;

2. шест пъти диаметъра - при кръгло сечение. 

Раздел VIII


Защита от корозия

Чл. 74. За намаляване корозията на елементите на мълниезащитната уредба:

1. се използват подходящи сечения на проводниците и закрепвания, устойчиви на корозия;

2. не се допускат контактни съединения между разнородни метали, образуващи неподходящи галванични двойки;

3. в специални случаи се предвиждат защитни обвивки в зависимост от външните влияния.

 Чл. 75. Съответствие с изискванията по чл. 74 се постига, когато:

1. минималните размери на сечението, дебелината и диаметърът на токопроводимия елемент съответстват на определените в проекта;

2. алуминиевите проводници не са вкопани направо в земята или не са вградени в бетон, освен ако имат подходяща и трайна обвивка;

3. не се съединяват елементи от мед с елементи от алуминий; в случай че съединяването не може да се избегне, се използват биметални съединители;

4. при наличие на сулфатни или амонячни пушеци токоотводите са с обвивки;

5. при корозионна околна среда за закрепване на проводниците са предвидени крепежни елементи от подходящ синтетичен материал или неръждаема стомана.

 

Глава четвърта.


ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Раздел I.


Условия за използване на мълниеприемници с изпреварващо действие

Чл. 76. Когато чрез конвенционалните мълниеприемници не може да се осигури надеждна защита срещу ефектите от протичане на ток на мълния в мълниезащитна уредба, в т.ч. необходимото ниво на мълниезащита, възможността за практическа реализация и съответствието с естетическите изисквания, се проектират и изграждат мълниеприемници с изпреварващо действие.  

Чл. 77. (1) За използването на мълниеприемници с изпреварващо действие съществено значение имат и факторите като вероятност за пряко попадение на мълния, приемливи последствия, специфични особености на обекта и икономическа целесъобразност.

(2) Мълниеприемници с изпреварващо действие се проектират предимно при мълниезащитата на сгради и външни съоръжения с особено предназначение, както и на големи открити пространства (складови площадки, зони за отдих и спорт и др.).

 

Раздел II.


Проектиране на мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие

Чл. 78. При проектирането на мълниезащита с мълниеприемници с изпреварващо действие се използват мълниеприемници, произведени в заводски условия и придружени от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи тяхната безопасност и качество.  

Чл. 79. Мълниезащитната зона на мълниеприемник с изпреварващо действие се определя в съответствие с електрогеометричния модел и с изпреварването на привличането съгласно данните от документацията на производителя, придружаваща мълниеприемника.

Чл. 80. (1) При прединвестиционното проучване се определят необходимото ниво на мълниезащита, възможните места за инсталиране на мълниеприемници с изпреварващо действие, местата на токоотводите, разположението и типът на заземителите.

(2) При проучването по ал. 1 се отчитат и архитектурните решения на обекта, както и възможностите за негативно влияние върху тяхното възприемане. 

Чл. 81. (1) Върхът на мълниеприемника с изпреварващо действие се проектира на разстояние най-малко 2 м над мълниезащитната зона, която той защитава, включително антени, кули за охлаждане, комини, резервоари и др.

(2) Мълниеприемникът с изпреварващо действие се закрепва към носещия прът на токоотвода посредством устройство за присъединяване при спазване указанията на производителя.

Чл. 82. Когато мълниезащитната уредба се проектира с няколко мълниеприемници с изпреварващо действие, те се свързват помежду им с проводник, освен когато проводникът преминава по преграда на сградата (корниз, цокъл) с положителна или отрицателна денивелация (d), по-голяма от 1,5 м (фиг.14).

Фиг. 14

Забележка. Мълниеприемниците с изпреварващо действие се свързват помежду си при d <= 1,5 м и не се свързват при d > 1,5 м. Чл. 83. (1) При проектирането на мълниезащитата на открити пространства, като спортни терени, терени за голф, басейни, къмпинги и др., мълниеприемниците с изпреварващо действие се инсталират върху носачи, в т.ч. мачти за осветление, пилони, или върху съседни сгради, които позволяват мълниеприемникът с изпреварващо действие да обхване защитаваното пространство.

(2) При необходимост се предвижда издигане на мълниеприемника с изпреварващо действие - например чрез удължаваща мачта. Когато мачтата е с токопроводими мачтови въжета, те могат да бъдат свързани в долните точки на закотвяне към токоотводите.

Чл. 84. При проектирането на мълниезащитната уредба се отчита възможността за използване на сградни конструкции и елементи, подходящи за инсталиране на мълниеприемници с изпреварващо действие, като технически помещения, разположени на тераси, островърхи завършеци на покриви и метални или зидани комини.

 

Раздел III.


Мълниезащитна зона на мълниеприемник с изпреварващо действие

Чл. 85. Мълниезащитната зона на мълниеприемник с изпреварващо действие се определя чрез ротационната обвивка около ос, съвпадаща с оста на мълниеприемника, и се представя чрез радиусите на защита, които съответстват на различни разглеждани височини h (фиг. 15).виж фигура

Фиг. 15. Радиуси на защита: hn е височина на върха на мълниеприемника с изпреварващо действие по отношение на хоризонтална повърхност, преминаваща през върха на разглеждания защитаван обект; Rpn - радиус на защита на мълниеприемника с изпреварващо действие за разглежданата височина. 

Чл. 86. (1) Радиусът на защита Rp на мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от неговата височина по отношение на защитаваната повърхност, от изпреварването на привличането и от избраното ниво на мълниезащита.

(2) При h <= 5 м радиусът на защита Rp се определя по формулата:

h (2D - h) + @####16777216#D@L (2D + @####16777216#D@L) (20),

където:


h е височината на върха на мълниеприемника с изпреварващо действие по отношение на хоризонтална повърхност, преминаваща през върха на разглеждания защитаван обект;

D - разстоянието на изпреварване или радиусът на фиктивната сфера, м; D = 20 м - за ниво на мълниезащита I, D = 30 м - за ниво на мълниезащита II, D = 45 м - за ниво на мълниезащита III, D = 60 м - за ниво на мълниезащита IV;

L - изпреварването на привличането за конкретния мълниеприемник с изпреварващо действие, м; @####16777216#D@L се определя от израза:

L (м) = v (м/@####16777216#m@s) . @####16777216#D@Т (@####16777216#m@s) (21),

Т е изпреварването на привличането в резултат на експериментални изпитвания за оценка на съответния тип мълниеприемник с изпреварващо действие; стойността на @####16777216#D@Т се предоставя в документацията на производителя.

L. На фиг. 16 е дадена примерна номограма за ниво на мълниезащита I.D (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делтаL (m)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

h (m)

 

 

 

 

 

Rp (m)

 

 

 

 

20

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

25

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

30

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

35

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

40

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

45

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

50

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

55

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

60

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

Фиг. 16. Радиуси на мълниезащита на мълниеприемник с изпреварващо действие за ниво на мълниезащита I (D = 20 м) : h (м) - разлика във височината между върха на мълниеприемника и разглежданата хоризонтална повърхност; Rp (м) - радиус на защита на нивото на съответната хоризонтална повърхност

 


Каталог: docs files
docs files -> Наредба №4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
docs files -> Евгения вълкова началник на рио
docs files -> З а к о н за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
docs files -> Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница