Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространствастраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.52 Mb.
#4613
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след 20 април 2005 г.
Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005г.

Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и експлоатация на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 м, на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост "защитавани обекти".

(2) Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция на съществуващи мълниезащитни уредби за обектите по ал. 1.

(3) Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби със:

1. конвенционални мълниеприемници;

2. мълниеприемници с изпреварващо действие.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за мълниезащитата на:

1. обекти със специално предназначение, като електрически централи и подстанции, въздушни електропроводни линии и контактни мрежи, телеграфни, телефонни, радиотранслационни и други комуникационни линии, радио- и телевизионни предавателни антени и др.;

2. сухопътни транспортни средства, кораби, самолети.

Чл. 3. При проектирането на мълниезащитата на сгради, в които се предвиждат производство и/или съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси, се спазват изискванията на тази наредба и на Наредба № 2 от 2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (ДВ, бр. 58 от 2000 г.).

 

Глава втора.


ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ

Чл. 4. С мълниезащитата се осигуряват безопасността на хората и на домашните животни и защитата на материални ценности срещу увреждания (щети), които могат да бъдат породени от опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения или на вторични въздействия на мълнии.

 Чл. 5. (1) Чрез мълниезащитата се удовлетворяват следните основни изисквания:

1. безопасност съобразно определената категория на мълниезащита и типа на мълниезащитната зона или избраното ниво на мълниезащита;

2. надеждност при експлоатацията;

3. икономичност по отношение разхода на материали.

(2) При проектирането и изграждането на мълниезащитни уредби се предвиждат начини за изпълнение (технологии), както и материали (в т.ч. вид, размери и др.) и градивни елементи, с които се удовлетворяват изискванията по ал. 1.

(3) С инвестиционните проекти могат да се предвиждат начини за изпълнение или материали и градивни елементи, различни от определените в тази наредба, при условие че чрез тях се осигуряват изискванията за безопасност и надеждност при експлоатация. 

Чл. 6. Вредните и опасните фактори, свързани с мълнии, се класифицират, както следва:

1. основни фактори вследствие пряко попадение на мълния върху защитавания обект, в т.ч.:

а) топлинни въздействия;

б) механични въздействия;

2. допълнителни фактори:

а) внасяне на опасни потенциали;

б) индуктирани напрежения от електромагнитна индукция;

в) индуктирани напрежения от електростатична индукция;

г) крачни напрежения;

д) допирни напрежения.

Чл. 7. (1) Защитаваните обекти в зависимост от опасните последствия при пряко попадение на мълния се класифицират в следните категории на мълниезащита:

1. първа категория: сгради и външни съоръжения, в които има помещения с взривоопасни зони от клас В-I и В-II съгласно действащите норми за пожарна безопасност, като:

а) към клас В-I се отнасят зоните в помещения, където се отделят горими газове и пари, които при нормален режим на работа могат да образуват с въздуха или с други окислители взривоопасни смеси;

б) към клас В-II се отнасят зоните в помещения, където се отделят и преминават в аерозолно състояние горими прахове или влакна, които могат да образуват с въздуха или с други окислители взривоопасни смеси не само при аварии и неизправности, но и при нормален режим на работа;

2. втора категория: сгради и външни съоръжения, в които има помещения с взривоопасни зони от клас В-Iа, В-Iб и В-IIa и външни уредби с взривоопасни зони от клас В-Iг съгласно действащите норми за пожарна безопасност, като в помещения с взривоопасни зони от клас В-Iа и В-Iб и външни уредби с взривоопасни зони от клас В-Iг може да се образуват взривоопасни смеси от горими газове с въздуха или с други окислители само в резултат на аварии или неизправности, а в помещения с взривоопасни зони от клас В-IIа - взривоопасни смеси от горими прахове или влакна с въздуха или с други окислители само в резултат на аварии или неизправности;

3. трета категория: всички останали сгради, външни съоръжения и открити пространства, при които прякото попадение на мълния може да предизвика пожар, механично разрушаване или поражение на хора или домашни животни.

(2) Степените на пожароустойчивост (огнеустойчивост) на сградите и на външните съоръжения се определят съгласно действащите норми за пожарна безопасност.

 Чл. 8. (1) Сградите и външните съоръжения от първа и втора категория на мълниезащита се осигуряват със:

1. защита при преки попадения на мълнии;

2. защита от индуктирани напрежения от електростатична и електромагнитна индукция;

3. защита от внасяне на опасни потенциали посредством подземни и надземни комуникации.

(2) Самостоятелно разположените външни съоръжения от втора категория на мълниезащита се осигуряват със:

1. защита при преки попадения на мълнии;

2. защита от индуктирани напрежения от електростатична индукция.

(3) Сградите и външните съоръжения от трета категория на мълниезащита се осигуряват със:

1. защита при преки попадения на мълнии;

2. защита от внасяне на опасни потенциали посредством подземни и надземни комуникации.

(4) Самостоятелно разположените външни съоръжения и откритите пространства от трета категория на мълниезащита се осигуряват със защита при преки попадения на мълнии.

(5) Сградите с широчина, по-голяма от 100 м, се осигуряват и със защита от крачни и допирни напрежения чрез изравняване на потенциалите. 

Чл. 9. (1) Когато в един защитаван обект има помещения или технологични съоръжения от първа категория на мълниезащита, мълниезащитата на целия обект съответства на изискванията за първа категория.

(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълниезащитата на целия защитаван обект да съответства на изискванията за втора категория на мълниезащита, когато площта на помещенията или съоръженията, които се отнасят към първа категория, е до 30 на сто от:

1. общата площ - при едноетажни сгради;

2. площта на най-горния етаж - при сгради с два или повече етажи. 

Чл. 10. (1) Когато в един защитаван обект има помещения или съоръжения, които се отнасят към втора или към втора и трета категория, мълниезащитата на целия обект съответства на изискванията за втора категория.

(2) В случаите по ал. 1 се допуска мълниезащитата на целия защитаван обект да съответства на изискванията за трета категория, когато площта на помещенията или съоръженията, които се отнасят към втора категория, е до 30 на сто от:

1. общата площ - при едноетажни сгради;

2. площта на най-горния етаж - при сгради с два или повече етажи.

 Чл. 11. Когато сградата (съоръжението) се вписва частично в защитената зона на съседни защитени обекти, на защита при преки попадения на мълнии подлежат само тези части, които остават извън защитената зона. В тези случаи защитата от индуктирани напрежения от електростатична и електромагнитна индукция и от внасяне на опасни потенциали се проектира изцяло в зависимост от категорията на мълниезащита на защитаваната сграда (външно съоръжение).

 Чл. 12. (1) Мълниезащитата на сгради и на външни съоръжения с проектна височина до 25 м се въвежда в действие преди окончателното завършване на строителните и монтажните работи.

(2) При проектирането на сгради и на външни съоръжения с проектна височина, по-голяма от 25 м, освен постоянна мълниезащита се проектира и временна мълниезащита, която се въвежда в действие в процеса на изграждането на сградите и на външните съоръжения. 

Чл. 13. (1) Мълниезащитните зони на мълниезащитни уредби с конвенционални мълниеприемници се класифицират съобразно вероятността на защитата, която осигуряват, както следва:

1. тип А - мълниезащитна зона, за която вероятността да осигури защитата е 99,5 на сто и повече;

2. тип Б - мълниезащитна зона, за която вероятността да осигури защитата е 95 на сто и повече.

(2) Типът на мълниезащитната зона се определя съгласно табл. 1, като се отчитат характеристиките на сградите и на външните съоръжения по пожарна и взривна опасност, интензивността на мълниеносната дейност в часове за година и вероятният брой на преките попадения на мълния за една година.Таблица 1

№ по

Категория

Характеристика на сградите

Интензивност на

Вероятен брой

Тип на мъл-

ред

на мълние-

и на външните съоръжения

мълниеносната дейност

на преките

ниеза-

 

защита

по взривоопасност, пожар-

в часове за година (М)

попадения на

щитна

 

 

на опасност и степен на

 

мълния за една

зона

 

 

пожароустойчивост

 

година (N)

 
1.

I

В-I и В-II

-

-

А

2.

II

В-Iа, В-Iб и В-IIа

М >= 10

N > 1

А

 

 

 

 

N <= 1

Б

3.

II

В-Iг

-

-

Б

4.

III

П-I, П-II и П-IIа, I и II степен

М >= 20

N > 2

А

 

 

на пожароустойчивост

 

0,1 <= N <= 2

Б

5.

III

П-I, П-II и П-IIа, III, IV и V

М >= 20

N > 2

А

 

 

степен на пожароустойчивост

 

0,2 <= N <= 2

Б

6.

III

П-III

М >= 20

-

Б

7.

III

III, IV и V степен на пожаро-

М >= 20

N > 2

А

 

 

устойчивост и открити скла-

 

0,1 <= N <= 2

Б

 

 

дове за твърди горими веще-

 

 

 

 

 

ства, отнасящи се към

 

 

 

 

 

клас П-III

 

 

 

8.

III

Сгради и съоръжения от III,

М >= 10

-

Б

 

 

IV и V степен на пожароустой-

 

 

 

 

 

чивост, предназначени за от-

 

 

 

 

 

глеждане на животни и птици:

 

 

 

 

 

за едър рогат добитък и сви-

 

 

 

 

 

не - 100 глави и повече; за ко-

 

 

 

 

 

не - 40 и повече; за овце - 500

 

 

 

 

 

и повече; за птици - 1000

 

 

 

 

 

и повече

 

 

 

9.

III

Промишлени комини, водона-

М >= 10

-

Б

 

 

порни и силозни кули, вишки

 

 

 

 

 

с различно предназначение с

 

 

 

 

 

височина 15 м и повече

 

 

 

10.

III

Жилищни и обществени сгра-

М >= 20

-

Б

 

 

ди, извисяващи се с повече от

 

 

 

 

 

15 м над средната височина

 

 

 

 

 

на околните сгради в радиус

 

 

 

 

 

400 м, и отделно стоящи сгра-

 

 

 

 

 

ди с височина над 20 м, отстоя-

 

 

 

 

 

щи на повече от 400 м от дру-

 

 

 

 

 

ги сгради

 

 

 

11.

III

Обществени сгради от III, IV

М >= 20

-

Б

 

 

и V степен на пожароустойчи-

 

 

 

 

 

вост с площ над 150 кв.м и ви-

 

 

 

 

 

сочина над 7 м

 

 

 

12.

III

Обекти, които са паметници

М >= 10

-

Б

 

 

на културата

 

 

 

13.

III

Всички други сгради

М >= 20

-

Б

14.

-

Всички сгради, външни съоръ-

-

-

-

 

 

жения и открити пространства,

 

 

 

 

 

с производства от категории

 

 

 

 

 

"А" и "Б" на пожарна опасност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чл. 14. (1) За мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие в зависимост от тяхната ефективност се определят следните нива на защита:

1. ниво на мълниезащита I (ниво I) - при ефективност на мълниезащитната уредба над 0,98;

2. ниво на мълниезащита II (ниво II) - при ефективност на мълниезащитната уредба над 0,95 до 0,98;

3. ниво на мълниезащита III (ниво III) - при ефективност на мълниезащитната уредба над 0,80 до 0,95;

4. ниво на мълниезащита IV (ниво IV) - при ефективност на мълниезащитната уредба до 0,80.

(2) Нивото на мълниезащита се определя в зависимост от:

1. опасностите при пряко попадение на мълния;

2. предназначението и значимостта на защитавания обект;

3. интензивността на мълниеносната дейност в местонахождението на защитавания обект;

4. габаритните размери и конфигурацията на защитавания обект;

5. наличието на подземни проводи. 

Чл. 15. При избора на вида на мълниеприемника - конвенционален или с изпреварващо действие, се отчитат и допълнителни фактори: икономически, естетически и др.

Чл. 16. (1) Вероятният брой на преките попадения на мълнии за една година (N) върху сграда или външно съоръжение с височина до 60 м без мълниезащита се определя по формулата:

N = (S + 6h) (L + 6h) n.10(-6) (1),

където:


S е широчината на сградата (съоръжението), м;

L - дължината на сградата (съоръжението), м;

h - най-голямата височина на сградата (съоръжението), м;

n - средногодишният брой на мълниите на 1 кв.км.

(2) Когато защитаваният обект има сложна конфигурация, за негова широчина и дължина се приемат съответно широчината и дължината на най-малкия правоъгълник, в който може да се впише обектът. 

Чл. 17. (1) Средногодишният брой на мълниите в зависимост от интензивността на мълниеносната дейност се определя съгласно табл. 2.

Таблица 2

Интензивност на

Над 10

Над 20

Над 40

Над 60

Над 80

мълниеносната

до 20

до 40

до 60

до 80

 

дейност в часове

 

 

 

 

 

за година

 

 

 

 

 

Средногодишен

1,5

3

6

9

12

брой на мълнии-

 

 

 

 

 

те на 1 кв.км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Средногодишната интензивност на мълниеносната дейност за страната е 25 часа за година, а средногодишният брой на мълниите за страната - 5 броя на 1 кв.км за година. Конкретните данни за станциите, които отчитат мълниеносната дейност в страната, са съгласно приложение № 1.

(3) При прединвестиционните проучвания интензивността на мълниеносната дейност се определя съгласно табл. 1 и 2 на приложение № 1

 

Глава трета


ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ


Каталог: docs files
docs files -> Наредба №4 от 14 август 2003 г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради
docs files -> Дв бр. 37 от 22 Април 2003г., попр дв б
docs files -> Евгения вълкова началник на рио
docs files -> З а к о н за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
docs files -> Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
docs files -> Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
docs files -> Годишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието – софия-град за учебната 2014/2015 година


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница