Наредба №8121з-531 от 9 септември 2014 Г. За реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност



страница1/3
Дата24.07.2016
Размер479.66 Kb.
#3211
  1   2   3


НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ

В сила от 19.09.2014 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014г., изм. ДВ. Бр. 101 от 9 декември 2014 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. редът за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ;

2. условията за осъществяване на дейностите по т. 1;

3. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

Чл. 2. Дейностите по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ, се осъществяват на територията на цялата страна, област или на територията на конкретен обект съобразно издаденото разрешение.


Раздел II.
Видове и обхват на дейностите, осъществявани от търговците

Чл. 3. Дейностите по осигуряване на ПБ на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ, включват:

1. пожарогасителна дейност;

2. спасителна дейност;

3. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;

4. сервизно обслужване на противопожарни уреди;

5. поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.

Чл. 4. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, които включват:

1. разработване на планове за гасене на пожари;

2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и пожарни автомобили;

3. подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия;

4. незабавно изпращане на сили и средства при получаване на съобщение за възникване на пожар;

5. спасяване на хора и имущество;

6. ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари;

7. определяне на необходимите количества гасителни вещества за пожарогасене;

8. осигуряване на ПБ при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар, бедствие или извънредна ситуация.

Чл. 5. Спасителната дейност е комплекс от действия, които включват:

1. разработване на планове за защита при бедствия и аварийни планове съгласно чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия;

2. осигуряване на непрекъснато, денонощно дежурство с личен състав и спасителни автомобили;

3. подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия;

4. незабавно изпращане на сили и средства при възникване на бедствия, аварии или извънредни ситуации в обекта;

5. евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;

6. осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията от бедствия, аварии или извънредни ситуации;

7. определяне на способите и средствата за извършване на спасителни дейности.

Чл. 6. Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти включват:

1. определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете, групите и зоните на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;

2. противопожарно обследване;

3. пожарен контрол;

4. установяване на възможните причини за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;

5. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;

6. разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;

7. информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;

8. провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

Чл. 7. Сервизното обслужване на противопожарни уреди е процес, който включва една или повече от следните процедури:


1. техническо обслужване на носими или возими пожарогасители;

2. презареждане на носими или возими пожарогасители;

3. хидростатично изпитване на носими или возими пожарогасители.
Чл. 8. Поддържането и обслужването на противопожарни системи и съоръжения е комплекс от мероприятия за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи (ПГС), пожароизвестителни системи (ПИС), системи за гласово уведомяване (СГУ), системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, включващи:

1. контрол, обслужване и ремонт, необходими за поддържане на ефективната работа на инсталираната система или съоръжение;

2. рутинни процеси на работа върху система или съоръжение (включително почистване, подреждане, настройване и възстановяване), изпълнявани през предварително определени интервали от време.
Раздел III.
Условия за осъществяване на дейностите

Чл. 9. Търговците, които осъществяват дейностите по чл. 3, трябва да разполагат с квалифициран персонал и собствена или наета техника и оборудване в зависимост от дейността.

Чл. 10. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 търговците осигуряват комуникационни и лични предпазни средства, сгради, гаражи, помещения за експлоатация на пожарната и спасителната техника и помещения за обезпечаване на дежурството на постоянна местостоянка в охранявания обект или в непосредствена близост до него.

(2) Минималната индивидуална екипировка и лични предпазни средства на наетите лица от дежурните екипи за осъществяване на дейностите по ал. 1 е определена в таблицата в приложение № 1.

(3) Пожарните и спасителните автомобили се оборудват с пожаро-техническо и спасително въоръжение в количества не по-малки от определените в таблицата в приложение № 2.
Чл. 11. (1) Външното оцветяване и обозначаване на пожарните и спасителните автомобили по чл. 10, ал. 3, както и обозначенията върху специалната екипировка и личните предпазни средства на наетите лица, непосредствено осъществяващи дейностите по чл. 3, т. 1 и 2, трябва да се отличава от определените за органите за ПБЗН.

(2) Лицата, ръководещи или непосредствено осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, носят отличителен знак на търговеца върху работните и защитните облекла.

Чл. 12. (1) Необходимият брой служители за осъществяването на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 се определя от броя на екипите на оперативно дежурство в обекта.

(2) Съставът на екипа за първоначална намеса при произшествие не може да бъде по-малък от трима души, в т.ч. водачът на автомобила.


Чл. 13. (1) Дейностите по чл. 3, т. 1, 2, 3 и 5 се ръководят от лицата, представляващи търговеца, или наети от тях лица.

(2) Когато търговецът е сключил договор за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 с повече от един обект на територията на една или повече области, назначава ръководител за всеки обект, който отговаря за изпълнението на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2.

Чл. 14. (1) Търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, трябва да разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и с изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", но не по-малко от определените в приложение № 3.

(2) Допуска се търговците по ал. 1 да не разполагат с технически средства и оборудване за извършване на хидростатично изпитване, ако същите са сключили договор за извършване на тази дейност с лица, които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба.

Чл. 15. Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, разполагат с технически средства и оборудване съгласно стандартите по чл. 31, ал. 2, но не по-малко от определените в приложение № 4.

Чл. 16. Лицата, представляващи търговеца, лицата по чл. 13, ал. 1 и лицата, непосредствено осъществяващи дейности по чл. 3, трябва да притежават необходимата професионална квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не страдат от психически заболявания, а лицата, осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, да са и клинично здрави.
Раздел IV.
Ред за осъществяване на дейността от търговците

Чл. 17. Дейностите по чл. 3 се извършват в съответствие с обхвата на издаденото разрешение на търговеца.

Чл. 18. (1) Търговците, осъществяващи дейности по тази наредба, съхраняват следните документи:

1. копие на полученото разрешение за осъществяване на дейността и последващи документи, свързани с промяна на условията в издаденото разрешение;

2. копия на документите, удостоверяващи квалификацията на лицата, ръководещи и непосредствено осъществяващи дейността;

3. копия от сключените договори с ръководители на обекти за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1, 2 и 3, в т.ч. краткосрочните договори по чл. 22;

4. документи от извършени проверки на дейността на търговеца от органите за ПБЗН при МВР.

(2) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2, търговецът допълнително изготвя и съхранява:

1. досие с документи, отнасящи се до:

а) организацията на дежурствата на наетите лица и техника;

б) годишните технически прегледи и други такива, касаещи техническото състояние на пожарните и спасителните автомобили;

в) организацията на дихателната защита и спазване на правилата за безопасност и здраве;

2. месечни графици за дежурство на наетите лица;

3. длъжностни характеристики на служителите;

4. дневник за регистриране на ликвидираните произшествия (приложение № 5);

5. справки до съответното териториално звено на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) за ликвидирани произшествия (приложение № 6);

6. планове за гасене на пожари (за дейността по чл. 3, т. 1), планове за защита при бедствия и аварийни планове съгласно чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия (за дейността по чл. 3, т. 2).

(3) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 3, търговецът допълнително изготвя и съхранява:

1. заповеди, вътрешни правила, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБ в обекта и обучението по ПБ;

2. протоколи от извършени противопожарни обследвания (приложение № 7) и документи от осъществения пожарен контрол.

(4) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 4, търговецът допълнително изготвя и съхранява дневниците и протоколите по чл. 31, ал. 4 и 5, удостоверяващи извършено обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 31, ал. 1.

(5) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 5, търговецът допълнително изготвя и съхранява документите от извършено поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, издадени през последния едногодишен период.

(6) Плановете за гасене на пожари се:

1. разработват на база указанията, регламентирани с наредбата по чл. 17, ал. 4 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР;

2. съгласуват със съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР и се утвърждават от ръководителя на обекта.

Чл. 19. (1) За всеки сключен или прекратен договор за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1, 2 и 3 в двуседмичен срок от датата на влизане в сила търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:

1. предметът на сключения договор и наименованието на обекта;

2. видът на дейността, която ще се осъществява;

3. ръководителите на съответните дейности;

4. списъкът на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите.

(3) За дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 към уведомлението по ал. 1 се прилага списък с броя и вида на пожарните и спасителните автомобили и тяхната постоянна местостоянка, както и копия от регистрационните талони на пожарните и спасителните автомобили и копие от нотариално заверен договор за ползване на тези автомобили, когато не са собственост на търговеца.


Чл. 20. (1) Лицето, получило разрешение за извършване на дейности по чл. 3, уведомява органа, издал разрешението, при:

1. промяна на лице от персонала по чл. 9;

2. промяна на търговската регистрация;

3. всяка друга промяна на условията, при които е издадено разрешението.

(2) В случаите по ал. 1 лицето, получило разрешение за извършване на дейности по чл. 3, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен от Министерския съвет.

(3) Оценяването на документацията по ал. 2 се извършва по реда на ЗМВР.

(4) Директорът на ГДПБЗН - МВР или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

Чл. 21. За приемане на съобщения за възникнали произшествия в охраняваните обекти на местата на постоянна дислокация на пожарните и спасителните автомобили търговците по чл. 3, т. 1 и 2 оборудват помещения, съоръжени с необходимата комуникационна и оповестителна техника, в които се осигурява денонощно присъствие на дежурно лице.

Чл. 22. Дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 се осъществяват от дежурни смени 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата по утвърден от ръководителя на дейността месечен график и при спазване изискванията на Кодекса на труда и актовете по прилагането му, а за мероприятия с краткосрочен характер - съгласно условията на сключения договор.

Чл. 23. За всяка дежурна смяна се определя лице, което отговаря за цялостната дейност по време на дежурството.

Чл. 24. Ръководителят на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 създава организация за дихателната защита съгласно изискванията на производителя на дихателната техника.

Чл. 25. Дежурството с пожарни и спасителни автомобили за всеки обект, с който търговецът има сключен договор за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2, се осъществява на постоянно място в охранявания обект или в непосредствена близост до него.

Чл. 26. (1) При получаване на съобщение за възникване на произшествие в обект, в който търговецът осъществява дейности по чл. 3, т. 1 и 2, съобщението се предава незабавно и в съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР.
(2) След ликвидиране на възникнало произшествие без участие на сили и средства от териториалното звено на ГДПБЗН - МВР в срок от 24 часа търговецът изпраща писмената справка по приложение № 6 до същото звено.

Чл. 27. (1) Не по-рядко от един път в годината във всеки обект наетите лица, осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, провеждат тренировка за ликвидиране на условно възникнало произшествие с използване на наличната пожарна и спасителна техника в обекта, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта.

(2) Не по-рядко от един път в годината в охранявания обект се провежда съвместна тренировка с органите за ПБЗН, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта и ръководството на съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 28. (1) При осъществяване на дейността си търговците могат да си взаимодействат с органите за ПБЗН.

(2) При провеждане на съвместни учения, пожарогасителни и спасителни действия с органите за ПБЗН координацията и непосредственото ръководство на всички участващи сили и средства, в т.ч. на търговеца, се осъществяват от ръководителя на оперативните действия от органите за ПБЗН.

Чл. 29. (1) Лицата, ръководещи дейности по смисъла на наредбата, организират и контролират спазването на реда за осъществяването им.

(2) Лицата, ръководещи непосредствено дейността по чл. 3, т. 5, извършват следното:

1. съгласуват график за извършване на проверки от лицата, непосредствено осъществяващи дейността, и осъществяват контрол за изпълнението на графика;

2. годишно обслужване на ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина в обектите, където е налична повече от една от посочените системи.

(3) Ръководителите на дейността по чл. 3, т. 3 непосредствено извършват дейностите по чл. 6, т. 1, 2 и 4 и съгласуват документите по чл. 6, т. 6.

(4) В случай на отсъствие на лицата, ръководещи дейността по чл. 3, търговецът с писмена заповед определя заместник.

Чл. 30. (1) Противопожарното обследване по чл. 6, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.

(2) Резултатите от извършеното противопожарно обследване се отразяват в протокол (приложение № 7), копие от който се предоставя на собственика или ръководителя на обекта.

Чл. 31. (1) Търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, осъществяват дейността си в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

(2) Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, осъществяват дейността си, както следва:

1. за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС и СГУ - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

а) за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

б) за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";

в) за стационарните пожарогасителни системи с прах - БДС EN 12416-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

г) за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане";

д) за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

е) за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане";

ж) за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане";

з) за системите за гласово уведомяване - БДС EN 60849 "Звукови системи за извънредни ситуации".

2. за поддържане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч";

3. за поддържане на системи за управление на дим и топлина - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина".

(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване.

(4) Стикерите по ал. 4 трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 1, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 4, вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване), дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 8).

(5) За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол (приложение № 9), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.

(6) Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, презареждат носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.

(7) Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, презареждат стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствието с изискванията съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 ЗМВР.

Чл. 32. Не се извършва сервизно обслужване на пожарогасителите, описани в приложение С от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".

Чл. 33. При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени от производителя на пожарогасителя.

Чл. 34. Процедурите по сервизно обслужване на противопожарните уреди, при които пожарогасителният прах е в контакт с атмосферата, могат да бъдат извършвани само в сервизи, където относителната влажност на въздуха е до 70 % и температурата е минимум 15 °C.

Чл. 35. Отворените опаковки с пожарогасителен прах и с пенообразувател, които не са били изцяло използвани, трябва да бъдат изолирани от околния въздух.

Чл. 36. При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на издадено разрешение в срок от 24 часа от настъпване на съответното събитие или от узнаването му търговецът писмено уведомява органа, който го е издал, като описва обстоятелствата.


Раздел V.
Регистър на издадените разрешения

Чл. 37. (1) В ГДПБЗН - МВР се води регистър на издадените разрешения, съдържащ:

1. наименование на търговеца и лицата, които го представляват;

2. вид на дейността;

3. наименование, организационно-правна форма на юридическото лице, седалище и адрес на управление, данни от регистрацията в търговския регистър;

4. информация за ръководителите и лицата, непосредствено осъществяващи дейността;

5. списък на собствената или наетата техника;

6. наименование на органа, издал разрешението;

7. номер на разрешението;

8. списък на обектите, за които има сключен договор, и срока му на действие - за дейностите по чл. 3, т. 1, 2 и 3;

9. списък с адресите на сервизите, в които ще се осъществяват дейностите по чл. 3, т. 4, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство;

10. основание, дата и срок на отнемане на разрешението;

11. предприети административнонаказателни мерки срещу търговеца - дата на съставяне на актовете за административни нарушения и описание на нарушенията.

(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.

(3) Редът за достъп до данните, съхранявани в регистъра по ал. 1, е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Чл. 38. (1) Информация за издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по чл. 3 се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

(2) Информацията по ал. 1 съдържа:

1. наименование на търговеца, седалище и адрес на управление;

2. регистрационен номер на разрешението;

3. вид на осъществяваната дейност;

4. териториален обхват на дейността съгласно чл. 2;

5. наименование на органа, издал разрешението;

6. основание, дата и срок на отнемане на разрешението.


Каталог: resources -> images -> content -> doc
resources -> Книгата на Лудвиг Ерхард „Благоденствие за всички", Университетско издателство „стопанство"
resources -> Информация за номинираните фирми и личности Фирма “Лидер 96”
resources -> Георги Андреев българия или мафията ? II
resources -> Програма по европейска интеграция към Центъра за европейски изследвания и информация в София и в програма по публична администрация в американските университети „Джорджтаун" и „Джордж Вашингтон"
doc -> Закон за защита при бедствия
doc -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
content -> Хората, които спасяват живота ни” Александрина Филипова, 7 клас 170 соу „Васил Левски”, гр. Нови Искър


Сподели с приятели:
  1   2   3




©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница