Наредба №9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздухДата19.11.2017
Размер294.57 Kb.
#34985
Наредба № 9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ бр. 46/1999 г., в сила от 1.01.2000 г.)

Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда:

1. установяването на норми за нивата на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ) и олово в атмосферния въздух;

2. установяването на алармени прагове за серен и азотен диоксид;

3. оценката на нивата на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и олово в атмосферния въздух, включително регистрирането, обработката и съхранението на резултатите и данните от извършената оценка съгласно Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух;

4. предоставянето на населението на съответна информация за нивата на серния диоксид, азотния диоксид, ФПЧ и оловото в атмосферния въздух;

5. подобряването на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в районите, в които е налице превишаване на нормите за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и олово, и поддържането му в останалите райони.

Чл. 2. Нормите по чл. 1, т. 1 и 2 се определят като маса, съдържаща се в един кубически метър въздух при нормални условия, съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).
Глава втора
НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Чл. 3. (1) Нормите за серен диоксид в атмосферния въздух се определят съгласно таблица 1 от раздел 1 на приложение № 1.

(2) Допустимите отклонения от съответните норми по ал. 1 се определят съгласно колона 4 на таблица 1 от раздел 1 на приложение № 1.

Чл. 4. (В сила от 1.01.2003 г.) (1) Аларменият праг за серен диоксид и превишаването му се определят съгласно раздел 2 на приложение № 1.

(2) При превишаване на алармения праг по ал. 1 в определен район компетентните органи съгласно чл. 19 ЗЧАВ предприемат необходимите мерки за своевременно предоставяне на населението на съответната информация съгласно раздел 3 на приложение № 1.

(3) Информацията, предоставяна на населението съгласно т. 3 и 4 от раздел 3 на приложение № 1, следва да бъде съгласувана със съответните компетентни органи на Министерството на здравеопазването.

Чл. 5. (В сила от 1.01.2003 г.) При извършване на непрекъснати измервания за определяне средночасовото ниво на серния диоксид в атмосферния въздух в агломерации първоначалните резултати и данни от измерванията се осредняват и регистрират като средни стойности за период 10 минути. Последните се съхраняват в националната база данни на Националния център по околна среда и устойчиво развитие (НЦОСУР).

Чл. 6. (1) Общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, предприемат необходимите мерки за поддържане на нивото на серния диоксид съгласно чл. 34 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1999 г.).

(2) В районите, в които нивата на серен диоксид превишават нормите по чл. 3, ал. 1, общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, разработват програми за достигане на нормите съгласно чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(3) Програмите по ал. 2 следва да осигуряват достигането на нормите не по-късно от съответните срокове, определени в колона 5 на таблица 1, от раздел 1 на приложение № 1.

(4) За ограничаване уврежданията върху здравето на населението и околната среда в случаите, когато съществува риск от превишаване на нормите по чл. 3, ал. 1 или алармения праг по чл. 4, ал. 1 при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори, общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, разработват оперативни планове за действие съгласно чл. 30 ЗЧАВ.


Глава трета
НОРМИ ЗА АЗОТЕН ДИОКСИД В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Чл. 7. (1) Нормите за азотен диоксид и азотни оксиди в атмосферния въздух се определят съгласно таблица 2 на приложение № 2.

(2) Допустимите отклонения от нормите по ал. 1 се определят съгласно колона 4 на таблица 2 на приложение № 2.

Чл. 8. (В сила от 1.01.2003 г.) (1) Аларменият праг за азотен диоксид и превишаването му се определят съгласно раздел 2 на приложение № 2.

(2) При превишаване на алармения праг по ал. 1 в определен район компетентните органи съгласно чл. 19 ЗЧАВ предприемат необходимите мерки за своевременно предоставяне на населението на съответната информация съгласно раздел 3 на приложение № 2. Информацията по т. 3 и 4 се съгласува със съответните компетентни органи на МЗ.

Чл. 9. (1) Общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, предприемат необходимите мерки за поддържане нивата на азотния диоксид и/или азотните оксиди съгласно чл. 34 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(2) В районите, в които нивата на азотния диоксид и/или азотните оксиди превишават нормите по чл. 7, ал. 1, общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, разработват програми за достигане на нормите съгласно чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(3) Програмите по ал. 2 следва да осигуряват достигането на нормите не по-късно от съответните срокове, определени в колона 5 на таблица 2 на приложение № 2.

(4) За ограничаване уврежданията върху здравето на населението и околната среда в случаите, когато съществува риск от превишаване на нормите по чл. 7, ал. 1 или на алармения праг по чл. 8, ал. 1 при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори, общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, разработват оперативни планове за действие съгласно чл. 30 ЗЧАВ.


Глава четвърта
НОРМИ ЗА ФПЧ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Чл. 10. (1) Нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух се определят съгласно таблица 3 от раздел 1 на приложение № 3.

(2) Допустимите отклонения от нормите по ал. 1 се определят съгласно колона 4 на табл. 3 от раздел 1 на приложение № 3.

(3) Нормите за обща суспендирана прах в атмосферния въздух се определят съгласно т. 117 на приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 88 от 1997 г.).

Чл. 11. (В сила от 31.12.2003 г.) (1) Общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, предприемат необходимите мерки за поддържане на нивото на общата суспендирана прах и ФПЧ10 съгласно чл. 34 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(2) В районите, в които нивата на ФПЧ10 и/или общата суспендирана прах превишават нормите по чл. 10, ал. 1 и 3, общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, разработват програми за достигане на нормите съгласно чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(3) Програмите по ал. 2 следва да осигуряват достигането на нормите не по-късно от съответните срокове, определени в колона 5 на таблица 3, от раздел 1 на приложение № 3.

(4) Програмите за ФПЧ10 задължително съдържат необходимите мерки за намаляване на концентрациите на ФПЧ2,5 като част от общото намаление на частици.

Чл. 12. (В сила от 31.12.2003 г.) Пунктовете за мониторинг (ПМ) в рамките на националната и местните системи за наблюдение и контрол, в които се извършват измервания на нивата на ФПЧ2,5, се избират и оборудват, както следва:

1. точките за пробовземане в ПМ по ал. 1 се разполагат съвместно с точките за вземане на проби за определяне на ФПЧ10 в случаите, когато това е възможно;

2. министърът на околната среда и водите определя броя и разположението на ПМ;

3. обхватът на ПМ осигурява представителност на резултатите и данните на местно и национално ниво.

Чл. 13. (1) В районите, в които е налице превишаване на нормите за ФПЧ10 поради значителни концентрации на частици в атмосферния въздух, причинени от природни източници, програмите за достигане на нормите за ФПЧ10 по чл. 11, ал. 2 се разработват съгласно установените нива за действия и допустими отклонения за ФПЧ2,5, определени съгласно таблица 4 от раздел 2 на приложение № 3.

(2) При разработване на програмите по чл. 13, ал. 1 нивата за действие за ФПЧ2,5 се прилагат като целеви норми, които следва да бъдат постигнати във възможно най-висока степен в установените срокове.

(3) В районите по ал. 1 се прилагат горните и долните оценъчни прагове за ФПЧ10 съгласно таблица 7 от раздел 1В на приложение № 4.

(4) В ПМ, разположени в районите по ал. 1, се извършват едновременни измервания за определяне нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2,5.

(5) В районите по ал. 1 на населението се осигурява достъп до съответната информация за нивата на ФПЧ2,5 по смисъла на чл. 21. Информация за нивата на ФПЧ10 също може да бъде представяна.


Глава пета
НОРМИ ЗА ОЛОВО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
Чл. 14. (1) Средногодишната норма за олово в атмосферния въздух се определя съгласно таблица 9 от приложение № 5.

(2) Допустимите отклонения от нормата за олово по ал. 1 се определят съгласно колона 4 на таблица 6 от приложение № 5.

Чл. 15. (1) Общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, предприемат необходимите мерки за поддържане нивото на олово на тяхната територия съгласно чл. 34 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(2) В районите, в които нивото на олово превишава нормата по чл. 14, ал. 1, общинските органи, съгласувано със съответната РИОСВ, разработват програми за достигане на нормите съгласно чл. 27 ЗЧАВ и чл. 31 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

(3) Програмите по ал. 2 следва да осигуряват достигането на нормата не по-късно от съответния срок, определен в колона 5 на таблица 9 от приложение № 5.
Глава шеста
ОЦЕНКА НА НИВАТА НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ, ФПЧ И ОЛОВО В

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ


Чл. 16. (1) Горните и долните оценъчни прагове за серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и олово се определят съгласно раздел 1 на приложение № 4.

(2) Разпределението на районите за оценка и управление на КАВ в рамките на територията на РИОСВ с оглед определяне вида на извършваната оценка на КАВ за целите на чл. 8 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух се определя от директорите на съответната РИОСВ в зависимост от превишаването на съответните оценъчни прагове по ал. 1.

(3) Разпределението на районите за оценка и управление по ал. 2 се преразглежда през период не по-голям от 5 години съгласно процедурата, изложена в раздел 2 на приложение № 4, както и при всяко значително изменение в дейностите във връзка с нивата на серен диоксид, азотни оксиди, ФПЧ или олово в атмосферния въздух.

Чл. 17. При избор на пунктовете за мониторинг на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ и/или олово в атмосферния въздух се изпълняват условията на приложение № 6.

Чл. 18. В районите по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, в които извършването на непрекъснати измервания е задължително и последните са единственият метод, използван за оценка на КАВ на територията им, минималният брой пунктове за мониторинг се определя съгласно приложение № 7.

Чл. 19. (1) Измерването на нивата на замърсителите в атмосферния въздух се извършва съгласно методи за измерване, установени чрез стандартизационни документи или методики, утвърдени от министъра на околната среда и водите, чрез средства за измерване, притежаващи свидетелство за одобрен тип.

(2) Измерванията по ал. 1 се извършват съгласно инструкциите по чл. 22, ал. 1 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Чл. 20. (1) В районите по чл. 8, ал. 2 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, в които резултатите и данните от измерванията се допълват с такива, получени чрез други методи за оценка (инвентаризация на емисиите, програми за представителни измервания и моделиране), броят на пунктовете за мониторинг, обхватът на ПМ, извършващи непрекъснати измервания за оценка на КАВ, както и пространствената разрешителна способност на другите методи за оценка трябва да бъдат достатъчни за определяне нивата на отделните замърсители.

(2) Пунктовете за мониторинг по ал. 1 се разполагат и експлоатират съгласно условията на раздел 1 на приложение № 6.

(3) Измерванията, провеждани в ПМ за оценка на КАВ, се извършват съгласно условията на раздел 1 на приложение № 8.


Глава седма
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 21. (В сила от 1.01.2003 г.) (1) Компетентните органи по чл. 19 ЗЧАВ осигуряват достъп до съответната информация за нивата на серния диоксид, азотните оксиди (и/или азотния диоксид), ФПЧ и оловото в атмосферния въздух чрез:

1. средствата за масово осведомяване, регионалния периодичен печат, бюлетини и информационни табла, компютърни мрежи или други подобни;

2. известяване на организации, които изразяват интересите на рискови групи от населението;

3. известяване на други организации, чиято дейност е свързана с опазването на общественото здраве.

(2) Списъкът на съответните организации по ал. 1 се съставя и актуализира ежегодно от МОСВ.

(3) Информацията по ал. 1 следва да обхваща случаите на превишаване на съответните показатели за информиране на обществеността съгласно приложение № 9.

(4) В районите по чл. 13, ал. 1 се прилагат показателите за информиране на населението съгласно раздел 5 на приложение № 9.

Чл. 22. (1) Националният център по околна среда и устойчиво развитие създава и поддържа национална база данни за резултатите от извършената оценка на КАВ във връзка с прилагането на тази наредба.

(2) В националната база данни на НЦОСУР по ал. 1 се съхранява следната информация:

1. максималната (регистрирана) стойност, медианата и 98-ия и 99-ия перцентили от съответните средни стойности на нивата на серен диоксид за период на осредняване десет минути, регистрирани от пунктовете за мониторинг, извършващи непрекъснати (автоматични) измервания за оценка на КАВ съгласно чл. 5;

2. максималната (регистрирана) стойност, медианата и 98-ия и 99-ия перцентили от съответните средни стойности на серен диоксид, азотни оксиди и ФПЧ10 за период на осредняване един час, регистрирани от всички пунктове за мониторинг;

3. средната аритметична стойност, медианата, 98-ия перцентил и максималната концентрация, изчислени спрямо извършените, за период 24 часа отделни измервания на ФПЧ2,5 за зоните и агломерациите по чл. 12, ал. 1.

(3) Изчисляването на съответните перцентили и медианата по ал. 2 се извършва съгласно процедурата за определяне на статистическите величини,

посочена в приложение № 4 към чл. 27, ал. 4 от Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

Чл. 23. Министерството на околната среда и водите не по-късно от 1.I.2003 г. изготвя доклад за състоянието на атмосферния въздух в районите по чл. 12, ал. 1, който съдържа данните за измерените стойности и източниците на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в тях.

Чл. 24. Министерството на околната среда и водите осигурява достъп до програмите по чл. 6, 8, 11 и 15 на съответните организации съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. При едновременно превишаване на нормите за повече от един замърсител общините, съгласувано със съответната РИОСВ, при участие на заинтересуваните юридически и физически лица и със съдействието на екологичните организации и движения разработват комплексни програми за спазване (достигане) на съответните норми за серен диоксид, азотен диоксид (и/или азотни оксиди), ФПЧ, обща суспендирана прах и/или олово.

§ 2. Оценката и управлението на КАВ във връзка с нивата на серен диоксид, азотен диоксид, ФПЧ, обща суспендирана прах и олово в атмосферния въздух в отделните райони на територията на страната се извършва съгласно Наредба № 7 от 1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.

§ 3. По смисъла на тази наредба:

1. "азотни оксиди" е сумата от азотен оксид и азотен диоксид;

2. "ФПЧ10" са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор с критичен размер 10 микрона (аеродинамичен диаметър на частиците - десет микрона), при 50 %-на ефективност на задържане;

3. "ФПЧ2,5" са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор с критичен размер 2,5 микрона (аеродинамичен диаметър на частиците - две цяло и пет микрона), при 50 %-на ефективност на задържане;  1. "показател за информиране на обществеността" е такова ниво на замърсяване, при превишаването на което в рамките на определен период от време се регистрира и разпространява информация съгласно чл. 21, ал. 4.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с § 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г.).

§ 5. Указания по прилагането на наредбата дават министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването.

§ 6. Тази наредба влиза в сила от 1.I.2000 г.

§ 7. Разпоредбите на чл. 4, 5, 8, и 21 се прилагат от 1.I.2003 г.

§ 8. Разпоредбите на чл. 11 и 12, отнасящи се до ФПЧ, се прилагат от 31.ХII.2003 г.

§ 9. Тази наредба отменя т. 1, 2, 102 и 122 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 14 от 1997 г. за пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 88 от 1997 г.).


Приложение № 1 към чл. 3 и 4

Норми и алармени прагове за серен диоксид

Раздел 1. Норми за серен диоксид

таблица № 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Норма ¦ Период ¦ Стойност, ¦ Допустимо ¦Дата, към която

¦ на ¦ †g/куб. m ¦ отклонение ¦нормата следва

¦ осред- ¦ ¦ (ДО) ¦да бъде спазена

¦ няване ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Средночасова 1 час 350 †g/куб. m (да 150 †g/куб. m 1.I.2005 г.

норма за опаз- не бъде превишава- (43%) при влизане

ване на човеш- на повече от 24 в сила на тази

кото здраве пъти в рамките на наредба, намаля-

една календарна ващи линейно от

година /КГ/) 1.I.2001 г.,

и на всеки 12 ме-

сеца след това,

до 0 % към

1.I.2005 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 2. Среднодено- 24 часа 125 †g/куб. m (да 25 †g/куб. m (25 %) 1.I.2005 г.

нощна норма за не бъде превиша- при влизане в сила

опазване на вана повече от 24 на тази наредба,

човешкото пъти в рамките намаляващи линей-

здраве на една КГ) но от 1.I.2001 г.,

и на всеки 12 ме-

сеца след това,

до 0% към

1.I.2005 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. Норма за една ка- 20 †g/куб. m няма 3 години от

опазване на лендарна влизане

в природните година и сила на

екосистеми зима наредбата

(не се при- (1 октом-

лага в непо- ври до

средствена 31 март)близост до източниците)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Раздел 2. Алармен праг за серен диоксид

Аларменият праг за серен диоксид е 350 mg/куб. m, измерени през трипоследователни часа в пунктове за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в не по-малко от 100 kmќ или целия район или агломерация независимо от това, коя от указаните територии е най-малка.

Раздел 3. Данни, които се предоставят на обществеността при случаитена превишаване на алармения праг за серен диоксид

1. Дата, час и място на събитието.

2. Прогноза относно:

2.1. очакваните изменения в нивата (подобряване, стабилизиране иливлошаване);

2.2. причини за превишаване и очаквани промени;

2.3. засегната географска област;

2.4. продължителност.

3. Чувствителни групи от населението, включително такива с потенциалначувствителност към събитието.

4. Предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатитечувствителни групи от населението.


Приложение № 2 към чл. 7 и 8
Норми за азотен диоксид и азотни оксиди

Раздел 1. Норми за азотен диоксид и азотни оксиди

таблица № 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Норма ¦ Период ¦ Стойност, ¦ Допустимо ¦Дата, към която

¦ на ¦ †g/куб. m ¦ отклонение ¦нормата следва

¦ осред- ¦ NO ¦ ¦да бъде спазена

¦ няване ¦ 2 ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤1. Средночасова 1 час 200 †g/куб. m (да 50% при влизане 1.I.2010 г.

норма за опаз- не бъде превиша- сила на тази на-

ване на човеш- вана повече от 8 редба, намаляващи

кото здраве пъти в рамките на линейно от

една календарна 1.I.2001 г.,

година и на всеки 12 ме-

сеца след това,

за да достигне 0%

към 1.I.2005 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Средно- една ка- 40 †g/куб. m NO 50% при влизане в 1.I.2010 г.

годишна лендарна 2 сила на тази

норма за година наредба,

опазване на намаляващи линей-

човешкото но от 1.I.2001 г.,

здраве и на всеки 12 ме-

сеца след това,

за да достигне

0% към 1.I.2010 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

3. Норма за една ка- 30 †g/куб. m NO + няма две години от

опазване на лендарна NO2 влизането в

растителност- година сила на тази

та (не се при- наредбалага в непо- средствена близост до източниците)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Раздел 2. Алармен праг за азотен диоксид

Аларменият праг за азотен диоксид е 400 †g/куб. m, измерени през три последователни часа в пунктове за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация.

Раздел 3. Данни, които се предоставят на обществеността, при случаитена превишаване на алармения праг за азотен диоксид

1. Дата, час и място на събитието.

2. Прогноза относно:

2.1. очакваните изменения в нивата (подобряване, стабилизиране иливлошаване);

2.2. причини за превишаване и очаквани промени;

2.3. засегната географска област;

2.4. продължителност.

3. Чувствителни групи от населението, включително такива с потенциалначувствителност към събитието.

4. Предпазни мерки, които следва да бъдат предприети от засегнатитечувствителни групи от населението.

Приложение № 3 към чл. 10
Норми за фини прахови частици

Раздел 1. Норми за фини прахови частици (ФПЧ)

таблица № 3

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Норма ¦ Период ¦ Стойност, ¦ Допустимо ¦Дата, към която

¦ на ¦ †g/куб. m ¦ отклонение ¦нормата следва

¦ осред- ¦ ¦ ¦да бъде спазена

¦ няване ¦ ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Етап 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Среднодено- 24 часа 50 †g/куб. m 50% на 31.ХII.2008 г.

нощна норма за ФПЧ10 (да не бъде 31.ХII.2003 г.,

опазване на превишавана намаляващи линей-

човешкото повече от 25* но от същата дата,

здраве пъти през и на всеки 12 ме-

годината) сеца след това,

за да достигне 0%

към 31.ХII.2008 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Средно- една ка- 30 †g/куб. m 50% на 31.ХII.2008 г.

годишна лендарна ФПЧ10 31.ХII.2003 г.,

норма за година намаляващи линей-

опазване на но от същата дата,

човешкото и на всеки 12 ме-

здраве сеца след това,

за да достигне

0% към 31.ХII.2008 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Етап 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. Среднодено- 24 часа 50 †g/куб.m ФПЧ10 (следва да бъде 1.I.2010 г.

нощна норма за (да не бъде определено допъл-

опазване на превишавана нително въз осно-

човешкото повече от 7 ва на данните за

здраве пъти през КАВ по етап 1

годината) преди

31.ХII.2008 г.)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Средно- една ка- 20 †g/куб.m ФПЧ10 50% на 1.I.2010 г.

годишна лендарна 1.I.2005 г.,

норма за година намаляваща линей-

опазване на но всеки 12 ме-

човешкото сеца след това,

здраве за да достигне

0% към 1.I.2010 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Забележка.

* В райони, в които случаите на превишаване са свързани с необичайноостри въздействия, броят на позволените превишения следва да бъде ограничен до 14 пъти годишно

Раздел 2. Нива за действие за ФПЧ

2,5

таблица № 4¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Ниво ¦Период на¦ Стойност, ¦Допустимо ¦Дата, към която

¦ осред- ¦ mg/куб. m ¦отклонение ¦нормата следва

¦ няване ¦ ¦ ¦да бъде спазена

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1. 24-часово 24 часа 40 †g/куб.m ФПЧ 50 % на 31.ХII.2008 г.

ниво за 2,5

действие, (да не бъде 31.ХII.2003 г.,

за опазване на превишавана намаляващи

човешкото повече от 14 линейно от

здраве пъти през същата дата,

годината) и на всеки

12 месеца след

това, за да

достигне 0 %

към 31.12.2008 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Средногодишно една 20 †g/куб. m 50 % на 31.ХII.2008 г.

ниво за действие, кален- ФПЧ 31.ХII.2003 г.,

за опазване на дарна 2,5 намаляващи

човешкото здраве година линейно от

същата дата, и

на всеки 12

месеца след

това, за да

достигне 0 %

към

31.ХII.2008 г.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Приложение № 4 към чл. 13, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 и 3

Определяне на изискванията за оценка нивата на серен диоксид, азотни

оксиди, частици и олово в атмосферния въздух в рамките на даден район

или агломерация

Раздел 1. Горни и долни оценъчни прагове

А. Серен диоксид

таблица № 5

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Оценъчен праг ¦ Средноденонощна норма за опазване на ¦ Средногодишна

¦ човешкото здраве ¦ норма за опазване

¦ ¦ на екосистемите

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Горен 60 % от средноденонощната норма 60 % от зимната

(75 †g/куб. m - да не бъде превишавано норма (12 †g/куб.m)

повече от 3 пъти за календарна

година /КГ/)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Долен 40 % от средноденонощната норма 40 % от зимната

(50 †g/куб. m - да не бъде превишавано норма (8 †g/куб.m)

повече от 3 пъти за календарна година)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Б. Азотен диоксид и азотни оксиди

таблица № 6

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Оценъчен праг¦ Средночасова норма за¦ Средночасова норма за¦ Средногодишна

¦ опазване на човешкото¦ опазване на човешкото¦ норма за

¦ здраве ¦ здраве ¦ опазване на

¦ ¦ ¦ растителността

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Горен 60 % от нормата 70 % от нормата 70 % от нормата

(120 †g/куб. m - (32 †g/куб. m) (21 †g/куб. m)

да не бъде превишавана

повече от 3 пъти за КГ)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Долен 50 % от нормата 65 % от нормата 65 % от нормата

(100 †g/куб. m - (26 †g/куб. m) (19,5 †g/куб. m)

да не бъде превишавана

повече от 3 пъти за КГ)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

В. Фини прахови частици

таблица № 7

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Оценъчен праг ¦ Средночасова норма за опазване на ¦ Средногодишна

¦ човешкото здраве ¦ норма за опазване

¦ ¦ на човешкото

¦ ¦ здраве

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Горен 60 % от нормата 70 % от нормата

(30 †g/куб. m - да не бъде превишавана (14 †g/куб. m)

повече от 7 пъти за календарна година)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Долен 40 % от нормата 50 % от нормата

(20 †g/куб. m - да не бъде превишавана (10 †g/куб. m)

повече от 7 пъти за календарна година)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Г. Олово

таблица № 8

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Оценъчен праг ¦ Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Горен 70 % от нормата (0,35 †g/куб. m)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Долен 50 % от нормата (0,25 †g/куб. m)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Раздел 2. Определяне случаите на превишаване на оценъчните прагове(горен и долен)

1. Оценъчните прагове (горен и долен) се определят въз основа надостоверни данни за нивата на съответните замърсители през предишните пет години. Оценъчният праг се разглежда като превишен, когато общият брой на превишенията на неговата стойност, през време на тези пет години, е три пъти по-голям от броя на допустимите в рамките на една календарна година превишения на съответните норми.

2. Когато са налице достоверни данни за по-малко от пет години,резултатите от измерванията се допълват с резултати, получени с инвентаризацията на емисиите и моделиране на дисперсията им.


Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1

Норми за олово

таблица № 9

¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Норма¦ Период на ¦ Стойност,¦ Допустимо отклонение¦ Дата, към която нормата

¦ осредняване¦ †g/куб. m¦ ¦ следва да бъде спазена

¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Сред- Една кален- 0,5 100 % при влизане в 1.I.2005 г.

ного- дарна годи- †g/куб. m сила на тази наредба,

дишна на намаляващи линейно от

норма 1.I.2001 г., и на

за всеки 12 месеца след

опзване това, за да достигне

на чо- 0 % към 1.I.2005 г.вешкото здраве

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Приложение № 6 към чл. 17
Избор на пунктове за мониторинг на серен диоксид, азотни оксиди,

частици и олово в атмосферния въздух

Раздел 1. Условия към избора на пунктовете за мониторинг

1. Опазване на човешкото здраве:

1.1. Пунктовете за мониторинг, ориентирани към опазване на човешкото здраве, следва да бъдат разполагани така, че:

a) да предоставят данни за тези зони в рамките на съответните райониили агломерации, в които са възможни най-високите нива на замърсителите, и в които населението може да бъде изложено на въздействието на последните, пряко или косвено в течение на период от време, който превишава значително периода на осредняване на съответните норми;

б) да предоставят данни за други зони в районите или агломерациите,които са представителни по отношение на експозицията на основното население, и които предоставят информация за целите на управлението на качеството на въздуха.

1.2. Опазване на екосистемите и растителността.

Пунктовете за мониторинг, ориентирани към опазване на екосистемите илиопределена растителност, следва да се разполагат така, че да бъдат представителни за качеството на въздуха извън областите, разположени в непосредствена близост до източници, като агломерации или други застроени области, промишлени инсталации и пътища. Пунктът следва да бъде разположен така, че да бъде представителен за качеството на въздуха в обкръжаващата го област от минимум 1000 kmќ.

Раздел 2. Точки за пробовземане

1. Задължителни условия към точките на пробовземане:

1.1. потокът около входното отвърстие на пробовземната сонда следвада бъде неограничен, без да са налице прегради, които възпрепятстват движението на въздуха в съседство с пробовземното устройство (обикновено то следва да бъде разположено на няколко метра от сгради, балкони, дървета и други прегради и най-малко на 0,5 м от най-близката сграда на пункт за

мониторинг, представителни за качеството на въздуха около линията на сградите);

1.2. по принцип входното отвърстие на пробовземна сонда следва да бъдеразположено на височина между 1,5 м (зоната на дишане) и 4 м над земята; в някои случаи може да бъде необходимо по-високо разположение (до 8 м); по-високото разположение може да бъде подходящо и когато станцията е представителна за голяма област;

1.3. входното отвърстие на устройството за вземане на проби не следвада се разполага в непосредствена близост до източниците, за да се избегне директното поглъщане на емисии, които не са смесени с атмосферния въздух;

1.4. изходното отвърстие на пробовзимащото устройство следва да бъдеразположено по начин, при който се избягва повторното циркулиране на изходящия въздух през входното отвърстие;

1.5. транспортно-ориентираните пробовзимащи устройства следва да бъдат разположени на не по-малко от 25 м от големите кръстовища и на не по-малко от 4 м от центъра на най-близкото платно за движение;

1.6. транспортно-ориентираните пробовзимащи устройства за измерване наазотен диоксид следва да бъдат разположени на не по-малко от 5 м от бордюрите;

1.7. в застроени територии транспортно-ориентираните пробовзимащиустройства за измерването на прахови частици (ФПЧ или обща суспендирана прах) или олово следва да бъдат разположени така, че да бъдат представителни за качеството на въздуха в близост до линията на сградите.

2. Други фактори, които трябва да бъдат отчитани при избора на точкиза пробовземане:

2.1. възпрепятстващи (наслагващи се) източници;

2.2. сигурност;

2.3. достъп;

2.4. наличие на електрозахранване и телефонни комуникации;

2.5. видимост на площадката спрямо нейното обкръжение;

2.6. безопасност на обществеността и обслужващия персонал;

2.7. стремеж към съвместно разполагане на пробовземните точки заразлични замърсители;

3. Изисквания, свързани с териториалното планиране (устройствените планове).

Раздел 3. Документиране и преглед на избора на площадката за пункт замониторинг

Процедурата по избора на площадка следва да бъде напълно документиранана етапа на нейното класифициране посредством фотографии на околностите (с компасна стрелка), подробна карта и др. Площадките следва да се преразглеждат през равни интервали и документирането им да се повтаря, за да се гарантира валидността на критериите за избор с времето.


Приложение № 7 към чл. 18
Критерий за определяне броя на пунктовете за мониторинг (ПМ) за

непрекъснато измерване на концентрациите на серен диоксид, азотен

диоксид, прахови частици и олово в атмосферния въздух

Раздел 1. Минимален брой ПМ за непрекъснато измерване за оценка насъответствието с нормите за опазване на човешкото здраве и алармените прагове в районите и агломерациите, в които тези ПМ са единственият източник на информация (според вида на източниците)

1. Разсредоточени (площни) източници

таблица № 10

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Население на ¦ Брой ПМ при ¦ Максималните нива ¦ Брой ПМ за SO 2 в

агломерацията¦ условие, че ¦ се намират между ¦ агломерациите, където

или районите ¦ концентрациите ¦ горния и долния ¦ максималните нива

¦ превишават ¦ оценъчен праг ¦ са под долния

¦ горния оценъчен ¦ ¦ оценъчен праг

¦ праг ¦ ¦

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

250 000 2 1 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

500 000 2 1 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

750 000 3 1 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 000 000 4 2 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1 500 000 5 2 1

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2 000 000 6 3 2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

за NO2 и прахови частици:

да включват най-малко един

градски фонов ПМ и един

транспортно-ориентиран ПМ

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Точкови източници

За оценка на замърсяването в близост до точкови източници броят напунктовете за мониторинг с непрекъснати измервания се определя, като се вземат предвид плътността на емисиите, вероятните модели за тяхната дисперсия в атмосферния въздух и очакваната експозиция на населението.

Раздел 2. Минимален брой на пунктовете за мониторинг с непрекъснатоизмерване за оценка на съответствието с норми за опазване на екосистемите или определена растителност в райони, различни от агломерациите

Ако максималните стойности превишават горния оценъчен праг - единпункт за мониторинг на всеки 20 000 kmќ.

Ако максималните стойности се намират между горния и долния оценъченпраг - един пункт за мониторинг на всеки 40 000 kmќ.

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 3

Изисквания, относно качеството на данните и сравняването на

резултатите от оценката на качеството на въздуха

Раздел 1. Изисквания към данните за КАВ

таблица № 11

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Измервания ¦Азотен диоксид и серен диоксид, %¦ ФПЧ и олово, %

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Непрекъснати: Точност и прецизност на индивидуалните

измервания 15 % 25 %Минимум регистрирани

данни 90 % 90 %Минимален времеви

обхват 100 % 100 %

Периодични: Точност и прецизност на индивидуалните

измервания 25 % 50 %Минимум регистрирани

данни 90 % 90 %Минимален времеви

обхват 20 % (всеки пети ден, или 20 % (всеки пети ден,

десет седмици, разпределени или десет седмици,

равномерно или случайно разпределени равно-

през цялата година) мерно или случайно

през цялата година)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Други представителни методи за оценка

на КАВ 75 % 100 %

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Раздел 2. Резултати от оценката на качеството на въздуха

1. Информацията, която се събира за районите или агломерациите,включва:

1.1. описание на изпълнените дейности по оценката;

1.2. използвани специфични методи с препратки към съответните описанияна метода;

1.3. източници на данни и информация;

1.4. описание на резултатите, включително несигурните и по-конкретноразмерите на всяка област или, ако е уместно, дължината на пътя в района

или агломерацията, около който нивата превишават нормите, или според случая, нормата плюс допустимото отклонение и на всяка област, в която нивата превишават оценъчните (горен и долен) прагове.

2. За нормите за опазване на човешкото здраве - населението, което епотенциално изложено на концентрации над пределно допустимата стойност.

3. При възможност се правят карти, показващи разпределението наконцентрациите във всеки район или агломерация.
Приложение № 9 към чл. 21, ал. 3

Показатели за информиране на обществеността

1. Показатели за информиране на обществеността относно съдържанието насерен диоксид в атмосферния въздух

таблица № 12

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Концентрация ¦ Период на осредняване ¦ Тип на пунктовете за

¦ ¦ мониторинг

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Средночасов

здравен показател: един час всеки350 †g/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Средноденонощен 24 часа всеки здравен показател: 125 †g/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Показател за една година пункт, който е ориентиран

опазване на към опазване на

растителността: растителността20 mg/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

2. Показатели за информиране на обществеността относно съдържанието наазотни оксиди (азотен диоксид)

таблица № 13

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Концентрация ¦ Период на осредняване ¦ Тип на пунктовете за

¦ ¦ мониторинг

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Средночасов здравен един час всекипоказател: 200 †g/куб. m NO

2

Средногодишен една година всеки здравен показател: 40 †g/куб. m NO2

Показател за една година пункт, който е ориентиран

растителността: към опазване на

30 †g/куб.m NO + NO растителността

2

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤3. Показатели за информиране на обществеността относно съдържанието наФПЧ

10

таблица № 14¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Концентрация ¦ Период на осредняване ¦ Тип на пунктовете за

¦ ¦ мониторинг

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Средноденощен 24 часа всекиздравен показател: 50 †g/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Средногодишен една година всекиздравен показател: 30 †g/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

4. Показател за информиране на обществеността относно съдържанието наолово:

0,5 †g/куб. m, измерени в рамките на една календарна година.

5. Показатели за информиране на обществеността относно съдържанието наФПЧ

2,5


таблица № 15

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Концентрация ¦ Период на осредняване ¦ Тип на пунктовете за

¦ ¦ мониторинг

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Средноденощен

здравен показател: 24 часа всеки40 †g/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Средногодишен

здравен показател: една година всеки20 †g/куб. m

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница