Наредба №919 от 8 декември 2000 Г. За събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в република българиястраница3/3
Дата22.07.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3

1.7. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Номенклатура на товарите NST 2007
Код

Описание

1

2

01

Продукти на селското стопанство, лова и горското стопанство; риба и други рибни продукти

02

Каменни и лигнитни въглища; суров петрол и природен газ

03

Метални руди и други продукти на минната и каменодобивната промишленост; торф; уран и торий

04

Хранителни продукти, напитки и тютюн

05

Текстил и текстилни изделия; гладка кожа и кожени изделия

06

Дърво и изделия от дърво и корк (с изключение на мебели); изделия от слама и материали за плетене; целулоза, хартия и изделия от хартия; печатни материали и записани носители

07

Кокс и рафинирани нефтопродукти

08

Химикали, химически продукти и синтетични влакна; продукти от каучук и пластмаса; ядрено гориво

09

Други неметални минерални продукти

10

Основни метали; метални изделия, с изключение на машини и оборудване

11

Машини и съоръжения, некласифицирани другаде; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини и апарати, некласифицирани другаде; радио-, телевизионни и далекосъобщителни съоръжения и апарати; медицински, прецизни и оптични инструменти; часовници и часовникови механизми

12

Транспортно оборудване

13

Мебели; други фабрични изделия, некласифицирани другаде

14

Вторични суровини; битови и други отпадъци

15

Поща, пратки

16

Оборудване и материали, използвани в превоза на товари

17

Товари, превозвани по време на преместване на домакинства и офиси; багаж и принадлежности, които се превозват заедно с пътниците; преместване на пътни превозни средства, свързано с ремонти; други непазарни стоки, некласифицирани другаде

18

Групирани товари: смес от типове товари, които се превозват заедно

19

Неидентифицируеми товари; товари, които поради някаква причина не могат да бъдат идентифицирани и следователно не могат да се причислят към групи 01 - 16

20

Други товари, некласифицирани другаде


Приложение № 2

към чл. 7, ал. 3 и 5

(Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.,

изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г.,

изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
Информация, предоставяна на Изпълнителна агенция "Морска администрация" от пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения
1. Пристанища за обществен транспорт (морски и речни).

1.1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Кораби, посетили пристанищата за обществен транспорт, обработени товари и обслужени пътници


Показател

Съдържание

Забележка

1

2

3

4

1

Код отчетно пристанище

Съгласно Регистъра на

пристанищата на Р България 

2

Отчетно пристанище

Име

 

Данни за плавателния съд

3

Име

 

 

4

Регистрационен код

по LLoyd


 

 


 

 


5

Флаг (националност)

 


геономенклатура

съгласно т. 1.5

от приложение № 16

Вид

номенклатура в приложение

№ 1, т. 1.2


7

Бруто тонаж

(тона)

само морски пристанища

8

Дедуейт

(тона)

само морски пристанища

9

Товароподемност

(тона)

само речни пристанища

10

Дължина LOA

метра

 

11

Широчина BOA

метра

опция на оператора

12

максимално газене

метра

 

Данни за посещението

 

 

Данни на агента, в т.ч.:

 

 

13

Име

 

 

14

Адрес

 

 

15

Телефон

 

 

16

БУЛСТАТ

 

 

17

Данъчен номер

 

 

18

Пореден номер на

посещението 

 


 

 


19

Номер на кей

 

 

20

Газене при пристигане

метра

опция на оператора

21

Газене при отплаване

метра 

опция на оператора

22

Пристигнал на рейд

дата/час

 

23

престой на рейд, в т.ч.:

Часа 

опция на оператора

24

време на рейд,в т.ч.:

Часа 

опция на оператора

25

чака кей 

Часа 

опция на оператора

26

атм. условия 

Часа 

опция на оператора

27

др. външни причини 

Часа 

опция на оператора

28

граничен контрол/

морска администрация  

опция на оператора

29

Проводка 

Часа 

опция на оператора

30

Швартован

дата/час

 

31

Отшвартован

дата/час

 

32

време на кей, в т.ч.:

Часа

 

33

време под обработка

 


Часа

 


опция на оператора

34

време без обработка,

в т.ч.


Часа

 


опция на оператора

35

Граничен контрол/морска администрация

Часа

опция на оператора

36

чака товар

Часа 

опция на оператора

37

атм. условия

Часа

опция на оператора

38

други външни причини

Часа 

опция на оператора

39

липса на механизация 

Часа 

опция на оператора

40

подготвителни работи 

Часа 

опция на оператора

41

спомагателни работи

Часа 

опция на оператора

42

маневри и др. 

Часа

опция на оператора

Информация за товарите

43

код морска брегова зона

 

  

Геономенклатура

 
 


морска брегова зона

на товарене/разтоварване,

съгласно т. 1.5

от приложение № 144

код ответно пристанище

UN/locode

на UN/ECEПристанище на товарене/разтоварване, съгласно списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

45

Код операция

 

 1 - разтоварване;

 

2 - товарене;

 

3 - претоварване;
46

Код направление

 

  

1 - внос;

 

2 - износ;

 

3 - транзит;

 

4 - вътрешно;

 

5 - без направление

 

47

Код вид товар

Номенклатура ННТТ 176

 

48

Вид товар

описание - свободен текст
49

Код начин на превоз

 


Номенклатура от приложение № 1, т. 1.4
50

Количество

 


Тона

според приложение

№ 1, т. 1.451

брой, в т.ч.:
според приложение

№ 1, т. 1.452

Пълни
само за контейнери

53

Празни

 

само за контейнери

54

Опаковка

номенкл. Опаковки

 

55

клас опасен товар

клас ИМО

 

56

Кей

  

кей на обработка на товара

57

работни линии
брой използвани кранове

1.2. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

1.3. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 17.10.2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

1.4. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)

1.5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Произшествия по вътрешните водни пътища, регистрирани на територията или в акваторията на пристанището.

Данните се предоставят с ежемесечна периодичност.
по ред

Пристанище/ терминал

Кратко описание на произшествието

Причинено при обработка на опасен товар

Дата на произшествието

Кратко описание на последствията

да/не

вид на товара

1

2

3

4

5

6

7

2. (загл. доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Яхтени пристанища, рибарски пристанища и пристанища със специално предназначение, специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

2.1. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Статистическа информация за дейността на пристанището или специализирания обект за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Данните се предоставят ежегодно до 15 февруари.
по ред

Вид и код* на плавателния съд

Брой на плавателните съдове с постоянно местодомуване**

Брой влизания и излизания***

Забележка

1

2

3

4

5

Забележки:

1. За яхтени и рибарски пристанища и за специализирани обекти за обслужване на риболовните дейности по чл. 111а, ал. 2 ЗМПВВППРБ:

* Записва се един от следните кодове:

01 - моторна яхта

02 - моторно-ветроходна яхта

03 - ветроходна яхта

04 - рибарски кораб за улов на риба над 10 м

05 - рибарски кораб за преработка на риба над 10 м

06 - рибарски кораб под 10 м

07 - други плавателни съдове.

** Записва се броят на съдовете, сключили договор за постоянно местодомуване.

*** Записва се броят на влизанията и излизанията съгласно дневника за движение на плавателните съдове.

2. За пристанища със специално предназначение:

* Информацията се предоставя по видове плавателни съдове съгласно т. 1.2 на приложение № 1.

** Записва се името на плавателния съд.

***Записва се бруто тонажът на плавателния съд, посетил пристанището.
Приложение № 3

към чл. 7, ал. 4

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г.,

в сила от 23.12.2004 г.,

изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.,

изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
СТРУКТУРА НА НАБОРИТЕ ОТ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
С наборите от данни, посочени в това приложение, се определя периодичността на представянето на статистическата информация за морския транспорт, която се изисква от Общността. Всеки набор от данни представлява кръстосана класификация по ограничен набор величини на различни нива на номенклатури, агрегирани по всички останали величини, за които се изисква качествена статистическа информация.

Обобщение и подробни статистически данни

- Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари и пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 и F2.

- Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за товари, но не за пътници, са A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 и F2.

- Наборите от данни, които трябва да се представят за избраните пристанища за пътници, но не за товари, са A3, D1, F1 и F2.

- Наборът от данни, който трябва да се представя за пристанищата, които не са избрани (нито за товари, нито за пътници), е A3.

Правен характер на наборите от данни

Наборите от данни A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 и F2 са задължителни.

- Наборите от данни C2 и F1 са незадължителни.

Набор от данни А1: транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище,

начин на превоз и информация за направлението.

Периодичност на представянето на данните: всяко тримесечие
Величини

 

  

 

  

 

 Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

А1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Направление

Еднозначен буквено-

1 - влизащи

 

цифров код

2 - напускащи

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от Списъка на пристанищата на Европейското икономическо пространство

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

 

 


Начин на превоз

Еднозначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.4 от приложение № 1

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Набор от данни А2

Транспорт по море в главните европейски пристанища на неединични товари, по пристанище, начин на превоз и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните

Всяко тримесечие

Величини

 

  

 

  

 

  

 


Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

А2

Отчетна година

Четиризначен цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Операция

 


Еднозначен цифров код

1 - влизащи

2 - напускащи

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Морска брегова зона

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.4 от приложение № 1 (подкатегории 1Х, 11, 12, 13, 19, 2Х, 21, 22, 23, 29, 9Х, 91, 92 и 99)

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Набор от данни А3

Данни, изисквани и за избраните пристанища, и за пристанищата, за които не се изискват подробни статистически данни

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

  

 

  

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

А3

Отчетна година

Четиризначен цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Всички пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Направление

 


Еднозначен буквено-

цифров код1 - влизащи

2 - напускащи

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Данни 2

Цяла цифра

Брой на пътниците, с изключение на круизните пътници

Данни 3

Цяла цифра

Брой на круизните пътници, които започват/завършват круиз

Данни 4

Цяла цифра

Брой на круизните пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия: направление: само влизащи (1) - (незадължително)

Набор от данни B1

Транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, товари и информация за направлението

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

  

 

  

 

 Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

B1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Операция

 


Еднозначен цифров код

1 - влизащи

2 - напускащи

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.4 от приложение № 1

Стока

Двузначен буквено-цифров код

Съгласно Номенклатура на товарите NST 2007

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Набор от данни С1

Транспорт по море на единични товари в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

Периодичност на представянето на данните

Всяко тримесечие

Величини

 

  

 

  

 

  

 

  

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

С1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Направление

 


Еднозначен буквено-

цифров код1 - влизащи

2 - напускащи

Пристанище на натоварване/разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Морска крайбрежна зона

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само контейнери и ро-ро) съгласно т. 1.4 от приложение № 1 - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69

Данни 1

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове (начин на превоз - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)

Данни 2

Цяла цифра

Брой на транспортните единици (начин на превоз - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6Х, 61, 62, 64, 65, 66 и 69)

Данни 3

Цяла цифра

Брой на транспортните единици без товар - подкатегории 3Х, 31, 32, 33, 34, 5Х, 51, 59, 6Х, 61, 64, 65, 66 и 69

Набор от данни С2

Ро-ро контейнерен транспорт по море в главните европейски пристанища, по пристанище, начин на превоз, информация за направлението и състояние на натоварването

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

  

 

  

 


Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

С2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Направление

 


Еднозначен буквено-

цифров код1 - влизащи

2 - напускащиПристанище на натоварване/разтоварване (незадължително)

Петзначен буквено-цифров код

Пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Морска крайбрежна зона (незадължително)

Четиризначен буквено-цифров код

Морски крайбрежни зони съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Начин на превоз (само ро-ро контейнерен) съгласно т. 1.4 от приложение № 1 - подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4

Данни 1

Цяла цифра

Начин на превоз - подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4

 

Данни 2

Цяла цифра

Начин на превоз - подкатегории RХ, R1, R2, R3, R4 - незадължително

Набор от данни D1

Пътнически транспорт в главните европейски пристанища - по направление и държава на регистрацията на плавателните съдове

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

  

 

  

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

D1

Отчетна година

Четиризначен цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрано статистическо пристанище от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Операция

 


Еднозначен цифров код

1 - слизане

2 - качване

Пристанище на качване/слизане

Петзначен буквено-цифров код

Съгласно Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Морска брегова зона

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Държава на регистрация на плавателния съд

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.6 от приложение № 1

Данни

Цяла цифра

Брой на пътниците, с изключение на круизните пътници, които започват/завършват круиз, и на круизните пътници, които осъществяват круизна пътническа екскурзия

Набор от данни Е1

Транспорт по море в главните европейски пристанища - по пристанище, начин на превоз, направление и държава на регистрацията на плавателните съдове

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

  

 

  

 


Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

Е1

Отчетна година

Четиризначен цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен цифров код

(0)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрано статистическо пристанище от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Операция

 


Еднозначен цифров код

1 - разтоварване

2 - товарене

Пристанище на натоварване/ разтоварване

Петзначен буквено-цифров код

Съгласно Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Морска брегова зона

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.5 от приложение № 1

Начин на превоз

Двузначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.4 от приложение № 1

Държава на регистрация на плавателния съд

Четиризначен буквено-цифров код

Съгласно т. 1.6 от приложение № 1

Данни

Цяла цифра

Бруто тегло на товарите в тонове

Набор от данни F1

Трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина (дедуейт) на плавателните съдове, товарещи или разтоварващи товари (на които се качват или от които слизат пътници), в това число круизни пътници на круизна пътническа екскурзия

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

 Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F1

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

1 - само влизащи

 

 

  

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб съгласно т. 1.2 от приложение № 1

Големина на плавателния съд по дедуейт

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по дедуейт съгласно т. 1.3 от приложение № 1

Данни 1

Цяла цифра

Брой на плавателните съдове

Данни 2

Цяла цифра

Дедуейт на плавателните съдове в тонове

Набор от данни F2

Трафик на плавателни съдове в главните европейски пристанища, по пристанище, вид и големина (дедуейт) на плавателните съдове, товарещи или разтоварващи товари (на които се качват или от които слизат пътници), в това число круизни пътници на круизна пътническа екскурзия

Периодичност на представянето на данните

Всяка година

Величини

 

  

 

  

 

  

Променливи

Подробности за кода

Номенклатура

Набор от данни

Двузначен буквено-цифров код

F2

Отчетна година

Четиризначен буквено-цифров код

(Например 1997)

Отчетно тримесечие

Еднозначен буквено-цифров код

(1, 2, 3, 4)

Отчетно пристанище

Петзначен буквено-цифров код

Избрани пристанища от Списъка на пристанищата от Европейското икономическо пространство

Направление

Еднозначен буквено-цифров код

1 - само влизащи

Вид на плавателния съд

Двузначен буквено-цифров код

Вид кораб съгласно т. 1.2 от приложение № 1

Големина на плавателния съд по бруто тонаж (GT)

Двузначен буквено-цифров код

Класове на големина по бруто тонаж съгласно т. 1.3 от приложение № 1

Данни 1

Цяла цифра

Брой на плавателните съдове

Данни 2

Цяла цифра

Бруто тонаж на плавателните съдове


Приложение № 4

към чл. 8

(Изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г.,

в сила от 23.12.2004 г.,

предишно Приложение № 4 към чл. 8 и 10,

изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)


Списък на документите, които пристанищните оператори на пристанища за обществен транспорт съхраняват в досието на кораба

по ред

Наименование на документа

Лице, което изготвя и предоставя документа

Изисквания към документа

1.

Предварителни известия

Капитанът на кораба или корабният агент

Оригинал или заверено копие

2.

Окончателно известие

Капитанът на кораба или корабният агент

Оригинал или заверено копие

3.

Корабен манифест/ митнически манифест

Корабният агент

Оригинал или заверено копие

4.

Каргоплан

Капитанът на кораба или корабният агент

Оригинал или заверено копие

5.

Генерален акт

Пристанищният оператор

Оригинал или заверено копие

6.

Нареждане за товарене

Пристанищният оператор

Оригинал или заверено копие

7.

Констативни актове за повреди и липси

Пристанищният оператор

Оригинал или заверено копие

8.

Актове за прекъсване на обработката на кораба

Пристанищният оператор

Оригинал или заверено копие

9.

Други документи относно обработката на товара и кораба

Пристанищният оператор

Оригинал или заверено копие

10.

Пасажерски списък

Капитанът на кораба или пристанищният оператор

Оригинал или заверено копиеКаталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница