Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюзДата23.07.2016
Размер176.87 Kb.
#2245
НАРЕДБА № 97 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ И ОВОЩНИ РАСТЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ В сила от 01.01.2007 г.
Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. търговията на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

2. категориите овощен посадъчен материал;

3. контролът на овощния посадъчен материал от официалните органи с цел сертификация и контролът на САС (стандартния) материал;

4. изискванията за качество и здравно състояние на овощния материал;

5. изискванията към производителите;

6. условията, при които овощният материал се предлага на пазара;

7. вносът от трети страни;

8. контролът на предлагания на пазара овощен материал.

(2) Наредбата се прилага за овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от сортове на овощните родове и видове, посочени в приложението, включително и хибриди.

(3) Подложките и други части на овощните растения от други родове или видове или техни хибриди също са обект на тази наредба, ако материалът от един или повече родове или видове или техни хибриди е присаден или се предвижда да бъде присаден върху тях.

 

Чл. 2. Наредбата не се прилага за размножителен материал - овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, предназначен за износ в трети страни, който е идентифициран и обозначен като такъв и се съхранява отделно и при условие, че не противоречи на изискванията на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.), въвеждаща Директива 2000/29/ЕО. 

Глава втора.


КАТЕГОРИИ ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Чл. 3. (1) Овощен материал за размножаване с цел производство на посадъчен материал са: цели растения, резници, подложки, калеми и семена.

(2) Овощният материал по ал. 1 включва и овощните растения, предназначени за производство на плодове.

(3) Овощните растения по ал. 2, предлагани на пазара, са предназначени за засаждане на постоянно място.

 

Чл. 4. (1) Овощният посадъчен материал се произвежда и търгува като предбазов, базов, сертифициран и САС (стадартен) овощен материал.(2) Предбазов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:

1. произведен в съответствие с общоприети методи и схеми в съответствие с актове на Европейската комисия (ЕК) за поддържане автентичността на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;

2. предназначен за производство на базов материал;

3. който съответства на изискванията за предбазов материал, установени в чл. 7;

4. за който след проведени инспекции от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.

(3) Базов овощен посадъчен материал е посадъчният материал:

1. произведен директно или по схемите за поддържане на сорта от предбазов материал по вегетативен начин, в съответствие с общоприетите методи и схеми в съответствие с актове на ЕК за поддържане автентичността на сорта, включително съответните характеристики на неговата помологична стойност, и за предотвратяване на заболяванията;

2. предназначен за производството на сертифициран материал;

3. който съответства на изискванията за базов материал, установени в чл. 7;

4. за който след проведени инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 - 3.

(4) Сертифициран овощен материал е посадъчен материал, включително овощни растения, предназначени за производство на плодове:

1. произведен директно или по схемите за поддържане на сорта от базов материал по вегетативен начин;

2. който съответства на изискванията за сертифициран материал, установени в съответствие с чл. 7;

3. за който след проведени инспекции от ИАСАС е установено, че съответства на изискванията по т. 1 и 2.

(5) Conformitas Agraria Communitatis - САС (стандартен) овощен материал е посадъчният материал, включително овощни растения, предназначени за производство на плодове, който съответства на изискванията за САС (стандартен) материал, установени в чл. 7.

(6) Свободен от вируси (СВ) материал е материалът:

1. който е тестван и за който при тестването е установено, че не е инфектиран съгласно приети международни методи;

2. за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане;

3. който е поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, и се счита за свободен от всякакви вируси и вирусоподобни патогени, познати за овощните видове, които обичайно се срещат в общността.

(7) Материалът, получен директно по вегетативен начин, в съответствие със схемите за поддържане на сорта (през определен брой етапи) от същия свободен от вируси материал (СВ) и за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане и е произведен и поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, се счита също за свободен от вируси (СВ).

(8) Тестиран за вируси (ТС) материал е материалът:

1. който е тестван и за който е установено при тестването, че не е инфектиран, съгласно приети международни методи;

2. за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане;

3. който е поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, и се счита за свободен от определени вируси и вирусоподобни патогени, познати за овощните видове, които обичайно се срещат в общността и намаляват качеството на посадъчния материал.

(9) Материалът, получен директно по вегетативен начин, в съответствие със схемите за поддържане на сорта (през определен брой етапи) от същия тестиран за вируси материал (СВ) и за който е установено, че няма симптоми на всякакви вируси или вирусоподобни патогени при провежданите инспекции по време на неговото отглеждане и е произведен и поддържан при условия, които осигуряват неинфектиране, се счита също за тестиран за вируси (ТВ).

 

Глава трета.


КОНТРОЛ НА ОВОЩНИЯ ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ. КОНТРОЛ НА САС МАТЕРИАЛА

Чл. 5. (1) Контролът на овощния посадъчен материал в Република България се извършва чрез прилагане на официални мерки от ИАСАС и Националната служба за растителна защита (НСРЗ) съгласно чл. 3, 4 и 5 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ).

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на предбазовия, базовия и сертифицирания овощен посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, чрез:

1. провеждане на полски инспекции за установяване на неговата автентичност, сортова чистота и здравно състояние;

2. извършване на лабораторни анализи за установяване здравното му състояние;

3. окачествяване с цел определяне на външния вид, размери, коренова система и други изисквания за използването му като посадъчен материал.

(3) Националната служба за растителна защита извършва фитосанитарен контрол на овощния материал по Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

 

Чл. 6. (1) САС (стандартният) материал се произвежда под отговорността на производителя по условията на чл. 7 и 8.(2) САС (стандартният) материал се контролира от ИАСАС и/или НСРЗ по условията на чл. 48 ЗППМ и по условията на наредбата.

 

Глава четвърта.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ОВОЩНИЯ МАТЕРИАЛ

Чл. 7. (1) Изискванията за здравно състояние на овощния посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, са посочени в приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), в съответствие с Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

(2) Освен изискванията по ал. 1 с акт на ЕК могат да бъдат определени и допълнителни изисквания:

1. на които САС (стандартният) материал отговаря по отношение на качеството, здравното състояние, прилаганите схеми на размножаване, автентичността на отглежданата култура и сортовите признаци, с изключение на подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт;

2. на които предбазовият (ПБ), базовият (Б) и сертифицираният (С) материал отговаря по отношение на качеството, здравното състояние, прилаганите методи за тестване, прилаганите схеми на размножаване, автентичността на отглежданата култура и сортовите признаци, с изключение на подложките в случаите, когато те не принадлежат към сорт;

3. на които отговарят подложки и други части на растенията от определени родове и видове в случаите, когато посадъчен материал от съвместими родове и видове е присаден върху тях;

4. за необходимата жизненост на семената (като размножителен материал).

(3) В списъка съгласно акта на ЕК по ал. 2, когато са включени позовавания на определението "свободен от вируси" (СВ) или "тестиран за вируси" (ТС), вирусите и вирусоподобните патогени трябва да бъдат описани. Тези изисквания ще се прилагат mutatis mutandis, когато е направено позоваване на определението "свободни от" или "тестирани за" открити вредни организми, различни от вирусите или вирусоподобните организми.

(4) За предбазовия, базовия и сертифицирания материал условията по ал. 3 трябва да се отнасят конкретно за съответен род или вид.

(5) За САС (стандартния) материал в списъка по ал. 2 не се прави позоваване към определението "СВ" или "ТВ".

(6) До излизане на списъка с изисквания към овощния материал в акт на ЕК по ал. 2 ще се прилагат изискванията за здравно състояние по ал. 1, както и изискванията за категориите овощен материал в съответствие с прилаганите схеми на размножаване, определени с тази наредба. Предбазовият, базовият и сертифицираният овощен материал трябва се анализират за вируси и вирусоподобни организми и означават като "свободен от вируси" (СВ) или "тестван за вируси"(ТВ).

(7) За САС (стандартния) материал от цитрусови видове се спазват и следните изисквания:

1. материалът е получен от изходен материал, който:

а) е проверен (визуално) и не са открити никакви симптоми на съответните вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз;

б) е тестиран лабораторно чрез използване на подходящи методи за откриване на вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз, и е установено, че е свободен от такива;

2. е проверен (визуално) и е установено, че е свободен от вируси, вирусоподобни организми или болести по приложение № 1 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз, по време на последния цикъл на вегетация;

3. материалът е присаден върху вкоренени подложки, устойчиви на вируси.

 

Глава пета.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Чл. 8. (1) Производителите и/или търговците на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, прилагат необходимите мерки за гарантиране съответствието на овощния материал с изискванията на наредбата във всички етапи на неговото производство и търговия.

(2) За целите на ал. 1 производителите и/или търговците, одобрени и регистрирани при условията по чл. 28 ЗППМ, извършват сами или ползват услугите на ИАСАС чрез упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице наблюдения и проверки, които се базират на следните принципи:

1. установяване на критичните точки в производствения процес на база на използваните производствени методи;

2. установяване и прилагане на методите за наблюдение и проверка на критичните точки съгласно т. 1;

3. вземане на проби за лабораторен анализ, извършван или в лаборатория на ИАСАС, или в лаборатория на НСРЗ, или в одобрена по чл. 8 ЗППМ лаборатория, по избор на производителя с цел проверка съответствието за здравно състояние с изискванията на наредбата; за предбазовия, базовия и сертифицирания овощен материал пробите се вземат от ИАСАС за целите на сертификация;

4. поддържане на дневник, който съдържа данните по т. 1 - 3, записани по начин, който не позволява тяхното заличаване, както и данни за производството и търговията на овощния посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове; дневникът се предоставя при поискване от ИАСАС, съответно от НСРЗ, за проверка и се съхранява най-малко три години.

(3) Производителите и/или търговците, чиято дейност е ограничена само до доставка на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, които са произведени и опаковани в производствени обекти и помещения, различни от техните собствени, трябва да водят само дневник, в който да се отразяват данните по начин, който не позволява тяхното заличаване. Данните в дневника са относно покупките, продажбите и доставките на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производството на плодове.

(4) Изискванията по ал. 3 не се прилагат за производители и/или търговци, чиято дейност е ограничена до предлагане на пазара на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, на крайни потребители.

(5) Ако в резултат от собствени проверки или от информация, предоставена от ИАСАС или НСРЗ, се установи наличие на един или повече вредители съгласно Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол, въвеждаща Директива 2000/29/ЕО, или ако определени в списъците по чл. 7, ал. 2 вредители са над допустими изисквания, производителите трябва веднага да информират ИАСАС и/или НСРЗ за предприетите от тях мерки, изискващи се от контролните органи. Те могат да предприемат и всякакви други мерки, необходими за намаляване риска от разпространението на тези вредни организми.

(6) Производителите трябва да поддържат дневник за епидемиите и случаите на вредители в техните производствени обекти и помещения, както и за предприетите мерки.

 

Чл. 9. (1) Предприятията на производителите и използваните производствени методи трябва да са в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на извършваните дейности във връзка с издаване на разрешения и регистриране на производителите на овощен материал при условията по чл. 28 ЗППМ. Обхватът на разрешението може да бъде допълван, когато производителят реши да извършва дейности, различни от тези, за които е получил разрешение, при спазване изискванията по чл. 28 ЗППМ.(2) Лабораториите по чл. 8 ЗППМ, в които се извършват анализи за определяне здравното състояние на посадъчния материал, се одобряват от министъра на земеделието и горите по условията по чл. 9 и 10 ЗППМ след проверка от ИАСАС и/или НСРЗ. Прилаганите от лабораториите методи за тестване на посадъчен материал трябва да са в съответствие с актове на ЕК. Обхватът на одобрението може да бъде допълван, когато лабораторията реши да извършва дейности, различни от тези, за които е получила одобрение, при спазване изискванията по чл. 9 и 10 ЗППМ.

(3) Министерството на земеделието и горите и ИАСАС, издали съответните одобрения и разрешения, предприемат необходимите мерки, ако производителите и/или лабораториите не спазват изискванията по ал. 1 и 2. За тази цел се вземат предвид и заключенията от извършените проверки по чл. 18.

(4) Предприетите мерки включват забрана за производството и търговията на овощен материал от производителите и/или търговците, които не спазват изискванията по ал. 1 за определен период от време, или спиране временно дейността на лабораторията, която не спазва изискванията по ал. 2.

(5) Контролът и наблюденията на производителите, предприятията и лабораториите с цел осигуряване спазването на изискванията по наредбата се извършват от ИАСАС и/или НСРЗ, които по всяко време трябва да имат свободен достъп до всички места на предприятията. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва контрол за спазване изискванията по критичните точки и прилаганите методи от производителите, както и контрол на вземането на проби и на водените дневници. Националната служба за растителна защита извършва контрол за наличие на вредители в предприятията и контрол на водените дневници. Практическите мерки на контрола и наблюденията от контролните органи са в съответствие с актове на ЕК. Ако при контрола и наблюденията се окаже, че изискванията на тази наредба не се спазват, контролните органи предприемат мерките по ал. 4.

 

Глава шеста.


УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ОВОЩНИЯТ МАТЕРИАЛ СЕ ПРЕДЛАГА НА ПАЗАРА

Раздел I.


Общи положения

Чл. 10. (1) САС (стандартният) овощен посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, се предлагат на пазара от производителите и/или търговците, получили разрешение съгласно чл. 28 ЗППМ, ако материалът съответства на изискванията по чл. 7.

(2) Предбазовият, базовият и сертифицираният материал се сертифицират и предлагат на пазара, ако принадлежат към сорт съгласно чл. 11 и отговарят на изискванията за съответната категория съгласно чл. 7. Категорията трябва да бъде обозначена на етикета по чл. 14, ал. 1, т. 2. Списъкът по чл. 7, ал. 2 може да включва описание на сорта, както и да посочва случаите, при които подложките не принадлежат към даден сорт и кои подложки са несъвместими с дадения сорт.

(3) С изключение на изискванията по Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол, въвеждаща Директива 2000/29/ЕО, изискванията по тази наредба не се отнасят до предлагания на пазара овощен посадъчен материал или овощни растения, предназначени за:

1. опити или научни цели; или

2. селекция; или

3. запазване на генетическото разнообразие.

(4) Условията за опаковане и етикетиране на овощния материал по ал. 3 и разрешените за целта количества се определят с актове на ЕК.

 

Чл. 11. (1) Посадъчният материал и овощните растения се търгуват с означение за сорта, към който принадлежат, при условие че сортът отговаря на изискванията по чл. 13, ал. 4 ЗППМ. Когато сортът е вписан в списък на производител и/или търговец, се прилагат изискванията на Наредба № 74 от 2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците (ДВ, бр. 50 от 2006 г). Тези списъци трябва да са на разположение на контролните органи.(2) Наименованията на сортовете, вписани в официалната сортова листа на Република България или в списъците на производителите, трябва да са в съответствие с актове на ЕК.

(3) Сортовете овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, се сертифицират, ако са официално изпитани и вписани в официалната сортова листа на Република България в съответствие с описанието на сорта.

(4) Когато овощният посадъчен материал е от сорт и описанието на сорта е посочено в списъка по чл. 7, ал. 2, за извършване на сертификация и/или контрол на САС (стандартния) материал ИАСАС приема даденото описание.

(5) Изискванията за регистрация на сортовете по условията на чл. 13, ал. 4, т. 1 и 2 ЗППМ в съответствие с актове на ЕК включват:

1. условия за официално сортоизпитване за различимост, хомогенност и стабилност (РХС);

2. минимален брой характеристики, които се наблюдават при различните видове по време на изпитванията;

3. минимални изисквания за извършване на изпитванията;

4. срок за валидност на официално приетия сорт.

 

Чл. 12. При търговия на овощен посадъчен материал - подложки, които не принадлежат към даден сорт, те се отнасят към съвместим вид и/или вътревидов хибрид. 

Раздел II.


Опаковане и етикетиране

Чл. 13. (1) Произведеният овощен посадъчен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове, се заготвят и съхраняват в отделни партиди.

(2) Допуска се изключение от изискванията по ал. 1, отнасящо се до смесване на партиди овощен посадъчен материал или овощни растения с различен произход по време на пакетирането, съхранението, транспортирането и доставката им, при условие че производителят или търговецът е описал състава и произхода на различните партиди в книгите по чл. 62, ал. 1 ЗППМ, както и в другите документи, придружаващи доставката.

(3) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол осъществява контрол по отношение спазването на разпоредбите по ал. 1 и 2.

 

Чл. 14. (1) Овощният посадъчен материал и овощните растения се предлагат на пазара само в достатъчно хомогенни партиди:1. одобрени като САС (стандартен) материал и придружени от документ или етикет на производителя или търговеца, съответстващ на изискванията по приложение № 2 на Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз; всяка друга информация на производителя или търговеца върху документа или етикета е поставена по такъв начин, че да се отличава от реквизитите на документа или етикета; или

2. сертифицирани като предбазов, базов или сертифициран материал от ИАСАС в съответствие с изискванията по чл. 7; изискванията по отношение на опаковането, етикетирането и/или пломбирането се посочват в чл. 9 от Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз.

(2) При продажба на овощен посадъчен материал и овощни дръвчета на краен потребител етикетът може да съдържа информация най-малко за вида, сорта и категорията на материала.

 

Чл. 15. По изключение разпоредбите по чл. 14 не се прилагат за производители и/или търговци, чието производство и търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения са предназначени за крайни потребители на местния пазар, които използват посадъчния материал за собствени нужди за производство на плодове. За тези производители и/или търговци не се прилагат и изискванията по чл. 8, контролът по чл. 13, ал. 3 и проверките по чл. 17. 

Глава седма.


ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Чл. 16. (1) В страната може да се внасят овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове, от трети страни при спазване условията на ЗППМ и ако материалът дава същите гаранции по отношение на автентичността, качеството, здравното състояние, опаковането и етикетирането, еквивалентни на произвеждания в страната овощен материал. Условията за внос на овощен материал от трети страни се определят и с актове на ЕК.

(2) До излизане на решение на ЕК по ал. 1 вносът на овощен посадъчен материал от трети страни се разрешава, ако посадъчният материал съответства на изискванията на произвеждания в страната с цел търговия овощен посадъчен материал и овощни растения и при спазване изискванията на Наредба № 1 за фитосанитарен контрол.

 

Глава осма.


КОНТРОЛ НА ПРЕДЛАГАНИЯ НА ПАЗАРА ОВОЩЕН МАТЕРИАЛ

Чл. 17. (1) Контролът на овощния посадъчен материал и овощните растения от категориите по чл. 4 се извършва от ИАСАС и/или НСРЗ по време на производството и предлагането на пазара с цел установяване съответствието с изискванията на наредбата.

(2) САС (стандартният) материал се контролира от ИАСАС и НСРЗ по време на предлагането му на пазара чрез случайни проверки за съответствието му с изискванията по тази наредба.

 

Чл. 18. (1) Ако по време на наблюденията по чл. 9, ал. 5 или официалния контрол по чл. 17, или по време на провеждането на опитите по чл. 20 се установи, че производителят или търговецът не може да осигури съответствие на произвеждания или предлагания от него на пазара овощен посадъчен материал и овощни растения с изискванията по тази наредба и тези несъответствия не могат да бъдат отстранени, материалът се забранява за търговия.(2) Ако се установи, че овощният материал по ал. 1 не съответства на изискванията по тази наредба, ИАСАС предприема съответните мерки по отношение на производителя или търговеца, а в случай на забрана за предлагане на пазара на овощния материал ИАСАС уведомява ЕК и компетентните национални органи на държавите членки.

(3) Когато при повторна проверка от ИАСАС се установи, че производителят или търговецът по ал. 1 е създал условия бъдещото производство да бъде в съответствие с изискванията по тази наредба, овощният материал може да се предлага на пазара.

 

Чл. 19. Ако по време на проверките по чл. 18 се установи, че посадъчният материал и овощните растения не могат да бъдат търгувани поради несъответствие с изискванията за здравно състояние, ИАСАС предприема мерки за спиране от търговия на такъв материал и елиминиране на всякакъв риск за здравното състояние на растенията. 

Чл. 20. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол участва в организирани от ЕК сравнителни тестове и опити, провеждани на територията на Общността, на взети проби за последващ контрол от овощен материал, предлаган на пазара, с цел проверка съответствието му с изискванията по тази наредба, включително и по отношение на здравното състояние на материала.

(2) Сравнителните тестове и опити могат да включват и посадъчен материал или овощни растения:

1. произведени в трети страни;

2. подходящи за биологично земеделие;

3. търгувани във връзка с мерките за запазване на генетичното разнообразие.

 

Чл. 21. В случаи на временни затруднения поради недостиг на овощен посадъчен материал и овощни растения на пазара с цел тяхното преодоляване министърът на земеделието и горите може да разреши в съответствие с акт на ЕК за определен период от време определени количества овощен посадъчен материал и овощни растения да се предлагат на пазара с по-занижени изисквания, с изключение на изискванията за здравно състояние. 

Чл. 22. Забранява се въвеждането на допълнителни ограничения по отношение качеството, здравното състояние, етикетирането и опаковането на овощния посадъчен материал и овощните растения, които се предлагат на пазара, както и по отношение на изискванията, на които трябва да отговарят производителите и търговците, освен предвидените по тази наредба.

 

Допълнителни разпоредби§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "резници" са части от овощни растения, предназначени за подложки и калеми;

2. "подложки" са части от узрели или зелени резници, които са предназначени да образуват подземната част на облагородения овощен материал;

3. "калеми" са части от узрели или зелени овощни резници, които трябва да образуват надземната част на облагородените овощни дръвчета или които се използват за присаждане на място;

4. "САС (стандартен) материал" означава овощен посадъчен материал, еквивалентен на категория стандартен овощен материал за страната, който "САС материал" се произвежда и търгува в Общността под това наименование, определено от абревиатурата САС (Conformitas Agraria Communitatis).

 

§ 2. С тази наредба се въвежда Директива на Съвета 92/34/ЕО от 28 април 1992 г. относно търговията на овощен размножителен материал и овощните растения, предназначени за производство на плодове. 

Заключителни разпоредби

§ 3. С тази наредба се отменя Наредба № 40 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от овощни видове (ДВ, бр. 93 от 2004 г.) и Правилника за производство, контрол и пласмент на овощен и черничев посадъчен материал (ДВ, бр. 58 от 1959 г.).

 

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 6, т. 8 от Закона за посевния и посадъчния материал. 

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Приложение към чл. 1, ал. 2Списък на родовете и видовете овощни растения
Citrus sinensis (L.) - портокал

Citrus limon (L.) - лимон

Citrus reticulata Blanco - мандарина

Citrus paradisi Macf. - грейфрут

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing - лайм

Corylus avellana L. - лешник, леска

Cydonia Mill. - дюля

Fragaria x ananassa Duch. - ягода

Juglans regia L. - орех

Malus Mill. - ябълка

Olea europea - маслина

Pistacia vera - шам фъстък (фисташка)

Prunus amygdalus Batsch - бадем

Prunus armeniaca L. - кайсия

Prunus avium L. - череша

Prunus cerasus L. - вишна

Prunus domestica L. - слива

Prunus persica (L.) Batsch - праскова

Pyrus communis L. - круша

Prunus Salicina - японска слива

Ribes - френско грозде (касис)

Rubus - къпина, малинаКаталог: uploads -> files -> zakonodatelstvo -> naredbi
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюз
naredbi -> Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
naredbi -> Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материал
naredbi -> Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница