Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюзстраница1/3
Дата23.07.2016
Размер379.87 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА № 98 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЦВЕКЛО НА ПАЗАРА НА EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ В сила от 01.01.2007 г.


Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. категориите семена от цвекло, които се търгуват на пазара на Европейския съюз (ЕС);

2. контролът на семената от официалните органи с цел сертификация; дейностите под контрола на официалните органи и изисквания при провеждането им;

3. условията, при които семената се предлагат на пазара;

4. сертификацията на семената чрез полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества, големината на партидите и размерът на пробите семена; опаковането и етикетирането;

5. малките опаковки;

6. условията за последващ контрол на семената;

7. търговията на неокончателно сертифицирани семена;

8. вносът на семена от трети страни;

9. търговията на семена, произведени при специфични условия; семена от цвекло, включително смески със специфично предназначение;

10. контролът на предлаганите на пазара семена, включително на семена със занижени изисквания.

(2) Тази наредба се прилага за семена от цвекло от видовете: фуражно (кръмно) цвекло (Beta vulgaris L., var. krassa) и захарно цвекло (Beta vulgaris spp. аltisima).

 

Чл. 2. Наредбата не се отнася за семена от цвекло, предназначени за износ в трети страни. 

Глава втора.


КАТЕГОРИИ СЕМЕНА

Чл. 3. (1) Семената от фуражно (кръмно) и захарно цвекло се произвеждат и сертифицират в категории базови и сертифицирани семена.

(2) Семената от захарно цвекло са хибриди (диплоидни, тетраплоидни и полиплоидни), а семената на фуражното цвекло - директни сортове и хибриди (диплоидни, тетраплоидни и полиплоидни).

(3) Семената на цвеклото могат да бъдат еднокълнови и многокълнови. Когато семената имат допълнителна повърхностна обработка, са познати като "семена за точна сеитба".

 

Чл. 4. Базови са семената:1. произведени под отговорността и контрола на лицата по чл. 26, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) съгласно възприетите методи и практики на сортоподдържане;

2. предназначени за производство на семена от категория "сертифицирани семена";

3. които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 1 и 2, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17;

4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7, ал. 2 е установено, че отговарят на изискванията, посочени в т. 1 - 3; изискванията по приложение № 2, които се определят при лабораторни анализи, могат да се установят и в лаборатории по чл. 8, ал. 2 под контрола на официалните органи.

 

Чл. 5. Сертифицирани семена са семената:1. директно произведени от базови семена или по искане на заявителя за сертификация (или селекционера) от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 1 и 2, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7, ал. 2;

2. предназначени за цели, различни от производството на семена от цвекло;

3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 1 и 2, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17, ал. 1, т. 2;

4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7, ал. 2 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 8 под контрола на официалните органи е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.

 

Чл. 6. Семената на селекционера от размножения преди базовите семена се сертифицират в категория "предбазови семена" по условията на базови семена в случаите по чл. 5 и 15. 

Глава трета.


КОНТРОЛ НА СЕМЕНАТА ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ. ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПОД КОНТРОЛА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ, И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ

Чл. 7. (1) Контролът на семената в Република България се извършва чрез прилагане на официални мерки от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и Националната служба за растителна защита (НСРЗ) съгласно чл. 3, 4 и 5 ЗППМ.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на семената от цвекло от категории базови и сертифицирани чрез полска инспекция на посевите и лабораторни анализи за посевни качества на семената за установяване съответствието им с изискванията по приложения № 1 и 2.

(3) Националната служба за растителна защита извършва фитосанитарен контрол на семената от цвекло съгласно Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.) и предоставя резултатите на ИАСАС.

 

Чл. 8. (1) Полска инспекция под контрола на ИАСАС могат да извършват и физически лица (инспектори), одобрени от изпълнителния директор на ИАСАС по условията на чл. 6 ЗППМ.(2) Лабораторни анализи за посевни качества на семената под контрола на ИАСАС могат да извършват и лаборатории, одобрени от министъра на земеделието и горите съгласно чл. 7, ал. 1 ЗППМ.

 

Чл. 9. (1) При извършване на дейностите под контрола на ИАСАС съгласно чл. 4, т. 4 и чл. 5, т. 4 от лицата по чл. 8 се спазват изискванията по чл. 10 и 11. 

Чл. 10. (1) При полска инспекция, извършвана под контрола на ИАСАС, се спазват следните изисквания:

1. инспекторите:

а) да притежават необходимата квалификация, получена чрез успешно положен изпит за провеждане на полски инспекции, организиран от ИАСАС съгласно чл. 6, ал. 3 ЗППМ;

б) да са получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за извършване на полски инспекции при условията и по реда на чл. 6 ЗППМ и подписали декларация за спазване правилата за извършване на инспекциите;

в) да провеждат инспекциите в съответствие с правилата за официални инспекции, посочени в приложение № 1 и в Метод за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, тютюн, картофи, декоративни, медицински и ароматни растения, съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ;

2. посевите, подлежащи на инспекции от инспекторите по т. 1, да са произведени от семена, на които е извършен последващ контрол и семената са одобрени;

3. най-малко 5 % от посевите да се проверяват от инспектори на ИАСАС;

4. част от партидите семена, получени от посевите, инспектирани от полските инспектори по т. 1, подлежат на последващ контрол - чрез грунтов контрол и/или чрез лабораторни методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите съгласно чл. 37, ал. 4 ЗППМ;

5. полската инспекция, извършвана под контрола на инспекторите по т. 1 от ИАСАС, се осъществява чрез прилагане на мерките по т. 3 и 4, включително и чрез внезапни проверки на извършваните инспекции.

(2) При нарушаване на правилата за извършване на полските инспекции от инспекторите по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите по чл. 67 ЗППМ.

(3) Когато извършените нарушения при полска инспекция са довели до отклонения от изискванията за сертифициране на произвежданите семена, инспекторът, упълномощен от изпълнителния директор на ИАСАС, съставя констативен протокол, в който посочва конкретните отклонения и поставя срок за отстраняването им в същата фаза на развитие на посева, когато това е възможно. Сертификацията се прекратява със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС, освен в случаите, когато след извършване на манипулации на посевите се установи, че същите отговарят на изискванията.

(4) При нарушенията по ал. 2, довели до извършване на манипулации на посевите по ал. 3, независимо от това дали след провеждането на манипулациите посевите продължават да съответстват на изискванията, се прилагат разпоредбите на ал. 2.

 

Чл. 11. (1) При извършване на лабораторни анализи на семената под контрола на ИАСАС се спазват следните изисквания:1. семената се анализират в лаборатории, които са одобрени за извършване на лабораторни анализи за целите на сертификация от министъра на земеделието и горите по условията на чл. 7, ал. 1, чл. 9 и 10 ЗППМ;

2. лабораторията за анализиране на семена разполага с квалифициран персонал за целите на извършваните лабораторни анализи, в това число ръководител на дейността в лабораторията, лабораторни помещения и лабораторно оборудване; анализира семената по международни методи, определени в методиката за пробовземане, анализ чистота, кълняемост и абсолютна маса на посевен материал съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ;

3. по статут лабораторията за анализиране на семена е:

а) независима лаборатория (по условията на чл. 7, ал. 2 ЗППМ); или

б) лаборатория, принадлежаща на лице, което извършва семепроизводство и/или заготовка, и/или търговия на семена;

4. лабораторията по т. 3, буква "б" извършва анализи само на семенни партиди, произвеждани от лицето, на което принадлежат семената, или за конкретни случаи, със заповед на министъра на земеделието и горите, по предложение на ИАСАС, анализи на семена, които не са произведени от лицето по т. 3, буква "б".

(2) Лабораторията по ал. 1, т. 1 подлежи на контрол от ИАСАС.

(3) За целите на контрола по ал. 2 най-малко 5 процента от пробите на семенните партиди, заявени и постъпили в лабораторията за лабораторни анализи, с цел сертификация, подлежат на проверка чрез анализиране на семената в лаборатория на ИАСАС, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 ЗППМ.

(4) Пробите по ал. 3 се разпределят пропорционално по отношение броя на партидите, принадлежащи на лицата, подали заявка за сертификация на семената в съответното териториално звено (ТЗ) на ИАСАС и чиито семена се анализират в лаборатория по ал. 1, т. 1. Към пробите, подлежащи на проверка, могат да се включват и взетите при съмнения в работата на лабораторията или при сигнали за нарушения в съответствие с чл. 12, ал. 2 ЗППМ.

(5) При нарушаване на правилата и методите за анализ на семената от лаборатория по ал. 1, т. 1 се прилагат мерки в съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 ЗППМ.

(6) Сертификатът на семената в случаите по ал. 5 се анулира по условията на чл. 11, ал. 4 ЗППМ и семената се спират от търговия, освен в случаите, когато семената продължават да съответстват на изискванията за сертификация независимо от различните резултати, получени в лабораторията по ал. 1, т. 1, и резултатите, получени в лаборатория на ИАСАС при извършената проверка.

(7) Когато семената по ал. 6 продължават да съответстват на изискванията за сертификация, те могат да се предлагат на пазара.

 

Чл. 12. (1) За изпитване на семената чрез лабораторни методи с цел сертификация и за проверка автентичността и сортовата чистота на семената чрез последващ контрол се вземат проби от заготвените хомогенни партиди семена. За проверка кълняемостта на семената и при контролни проверки проби се вземат от останалите налични количества семена.(2) Пробите се вземат от длъжностни лица на ИАСАС, упълномощени от изпълнителния директор на ИАСАС, или от лица, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС и са под контрола на ИАСАС. Вземането на проби с автоматичен пробовземач е само официално.

(3) Разрешението по ал. 2 се издава на лица, които имат необходимата квалификация, получена в специализиран курс на обучение за пробовземачи в ИАСАС, и успешно са положили изпит.

(4) Лицата по ал. 2 могат да бъдат:

1. независими лица, ненаети по договор по условията на т. 2 и 3; или

2. лица, наети по договор от физически или юридически лица, чиито дейности не са свързани с производство и/или търговия на семена; или

3. лица, наети по договор от физически или юридически лица, чиито дейности са свързани с производство и/или търговия на семена.

(5) Изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение за пробовземач в съответствие с изискванията по ал. 3 по утвърден от него образец или прави мотивиран отказ в случаите на неиздържан изпит. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

(6) Пробовземачите, получили разрешение, подписват декларация за безпристрастност и обективност (неподкупност) при изпълнение на служебните си задължения, в съответствие с правилата и методите за вземане на проби, утвърдени от министъра на земеделието и горите, както и на разпоредбите по тази наредба.

(7) В разрешението по ал. 5 се посочват статутът на пробовземача и обсегът на извършваните от него дейности по пробовземане, в това число категориите семена.

(8) Пробовземачите по ал. 4, т. 3 могат да вземат проби само на семенни партиди, произведени и/или търгувани от техните работодатели, освен ако не е договорено друго между работодателя, заявителя за сертификация и ИАСАС.

 

Чл. 13. (1) Дейността на пробовземачите, получили разрешение, се контролира от ИАСАС.(2) За целите на контрола по ал. 1 ИАСАС ежегодно извършва проверка на не по-малко от 5 процента от партидите, от които са взети проби. Проверката се извършва от официален пробовземач на ИАСАС чрез вземане на контролни паралелни проби от една и съща партида за съпоставимост между взетите проби от официалния пробовземач и от пробовземача под официален контрол.

(3) Включените за проверка семенни партиди съгласно ал. 2 се разпределят пропорционално както по отношение броя на партидите, принадлежащи на лицата, заявители на сертификация, така и по отношение на сключените за сертификация видове. За проверка се предвиждат и партиди, за които има сигнали за нарушения при вземането на проби.

(4) Частта от броя на партидите на един заявител, включена в петте процента за проверка, е правопропорционална на броя на партидите, които заявителят е включил за сертификация.

(5) Ако при проверка по ал. 2 се установи, че взетите проби не характеризират партидата семена (не са представителни за партидата) и това може да доведе или е довело до резултати от лабораторните анализи, които не са достоверни за партидата, при което действителните показатели се отклоняват от допустимите норми в приложение № 2:

1. сертификацията или издаденият за партидата сертификат се анулира от изпълнителния директор на ИАСАС;

2. семената на партидата се спират от търговия от министъра на земеделието и горите.

(6) Когато при проверките по ал. 2 се установи, че действителните показатели на партидата са различни от анализираните проби, взети от получил разрешение пробовземач, но съответстват на изискванията на наредбата, семената могат да се търгуват.

 

Глава четвърта.


УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕМЕНАТА СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА

Чл. 14. Семената се предлагат на пазара, само ако са сертифицирани от категориите базови и сертифицирани семена.

 

Чл. 15. На пазара могат да се предлагат и семена от категория "предбазови семена", ако са сертифицирани по условията на базови семена. 

Чл. 16. (1) Допуска се търговия на семена, при условие че са одобрени при полска инспекция и/или лабораторни анализи с цел гарантиране на тяхната автентичност и сортова чистота, и които се търгуват, за да бъдат заготвени и окончателно сертифицирани.

(2) Лицата, произвели семената по ал. 1, трябва да са сключили договор с лицата, закупили семената за заготовка, и договорът се предоставя на ИАСАС за целите на сертификация и контрол на семената.

 

Чл. 17. (1) Допускат се отклонения от изискванията по чл. 4 и 5 в следните случаи:1. разрешава се сертификация и търговия на базови семена с по-ниска кълняемост от предвидената по приложение № 2 за съответната култура при следните условия:

а) кълняемостта, определена при лабораторни анализи, е не по-малка от 60%;

б) действителната кълняемост на семената се посочва на самозалепващ се стикер, поставен върху официалния етикет по чл. 28, без да се закриват неговите реквизити, или на специален етикет, носещ името и адреса на производителя и/или търговеца, както и идентификационния номер на партидата семена;

в) условията по букви "а" и "б" се контролират от ИАСАС;

2. разрешават се сертификация и търговия до ниво първи купувач на семена от категориите "базови семена" или "сертифицирани семена", независимо от факта, че официалното изпитване за кълняемост на семената за проверка съответствието с изискванията по приложение № 2 не е приключило, с цел неотложно предоставяне на семена на пазара или за да се предотврати забавянето на доставките на семената, при следните условия:

а) заявителят представя в ИАСАС писмо за необходимостта от незабавно предоставяне на семената на пазара, както и името и адреса на първи купувач;

б) сертификацията на семената се извършва на основание приложен към писмото по буква "а" временен документ от лабораторен анализ на семената, предоставен от заявителя;

в) за целите на търговия на семената по буква "б" определената при лабораторния анализ кълняемост на семената се обявява на специален етикет, носещ името и адреса на заявителя и идентификационния номер на партидата.

(2) След приключване на официалния анализ за посевни качества на семената се издава сертификат по чл. 24, ал. 2, с който се гарантира окончателната сертификация на семената.

(3) Разпоредбите по ал. 1 не се отнасят за вноса на семена от трети страни, освен ако във връзка с чл. 39 не се предвиждат подобни условия по отношение на размножаването на семена извън територията на държавите - членки на ЕС.

(4) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол оказва административна помощ на компетентните органи на държавите членки, възползващи се от изключенията по ал. 1, въвеждаща чл. 5 на Директива 2002/54/ЕО.

(5) Семена от категория "сертифицирани" с по-ниска кълняемост от предвидената по приложение № 3 могат да бъдат предлагани на пазара в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕК) 217/2006 и получено за страната решение от ЕК.

 

Чл. 18. (1) На територията на Република България могат да се търгуват семена, различни от разрешените за търговия по чл. 14, 15, 16 и 17, предназначени за:1. научни цели или селекционна дейност; или

2. опитни цели - демонстративни и/или производствени, на семена от сортове, за които е подадено заявление за вписване, но все още не са вписани в официалната сортова листа на Република България.

(2) Генетично модифицираните семена по ал. 1 трябва да съответстват на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми с оглед предотвратяване на рисковете за здравето на хората, животните, растенията и въздействието върху околната среда, както и на оценка на тези фактори в съответствие с Директива 90/220/ЕО относно освобождаването на генетично модифицирани организми в околната среда.

(3) За извършване на оценка за въздействието на генетично модифицираните семена върху околната среда се прилагат разпоредбите по чл. 7, ал. 4 на Наредба № 77 от 2006 г. за реда за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове в официалната сортова листа на Република България и общия каталог на държавите - членки на ЕС ( ДВ, бр. 51 от 2006 г.), въвеждаща разпоредбите на Директива 2002/53/ЕО.

(4) Разрешенията за предлагане на пазара на семена по ал. 1, т. 2, опаковката, маркировката и определените за целта количества се определят в съответствие с Решение на ЕК 2004/842.

(5) Разрешения за лица, които предлагат на територията на страната семена по ал. 1, т. 2, в съответствие с разпоредбите по ал. 4 се издават от изпълнителния директор на ИАСАС при подадена от лицата молба. Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

 

Глава пета.


СЕРТИФИКАЦИЯ НА СЕМЕНАТА ЧРЕЗ ПОЛСКА ИНСПЕКЦИЯ И ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ ЗА ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА, ГОЛЕМИНА НА ПАРТИДИТЕ И РАЗМЕР НА ПРОБИТЕ СЕМЕНА; ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ

Раздел I.


Изисквания към семената при сертификация

Чл. 19. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на семената с цел установяване:

1. автентичността, сортовата чистота и здравното състояние на културите при полска инспекция и/или чрез лабораторни методи, когато има установени такива; и

2. посевните качества и здравното състояние на семената при лабораторни анализи.

 

Чл. 20. (1) За извършване на сертификацията лицата по чл. 28 ЗППМ подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.(2) По искане на заявителя (селекционера) на сертификацията описанието на генеалогичните (родителските) компоненти остава поверително.

 

Чл. 21. (1) Полската инспекция се извършва с цел установяване съответствието на посева с изискванията по приложение № 1 по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ.(2) Резултатите от полската инспекция се отразяват в акт за полска инспекция по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.

 

Чл. 22. (1) Лабораторните анализи на семената се извършват с цел установяване съответствието на семената с изискванията по приложение № 2 по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ в съответствие със съществуващите международни методи на Международната асоциация за изпитване на семената (ISTA), определена по § 1, т. 16 ЗППМ.(2) Лабораторията, извършила анализа, издава документ за резултатите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.

 

Чл. 23. (1) За изпитване на семената чрез лабораторни методи с цел сертификация и за проверка автентичността и сортовата чистота чрез последващ контрол се вземат проби от заготвени хомогенни партиди семена.(2) Максималната маса на партидите и минималната маса на пробите са посочени в приложение № 3.

(3) Пробите по ал. 1 се вземат по методи, утвърдени от министъра на земеделието и горите съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ в съответствие със съществуващите международни методи на ISTA.

(4) Пробовземачът изготвя протокол за взетите проби по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС.

 

Чл. 24. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол сертифицира семената, които отговарят на изискванията по приложения № 1 и 2.(2) За сертифицираните семена по ал. 1 от категориите по чл. 4 и 5 ИАСАС издава сертификат по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС, с който семената се търгуват.

 

Чл. 25. За извършваните от ИАСАС полски инспекции, вземане на проби и лабораторни анализи лицата по чл. 28 ЗППМ, подали заявление за сертификация, заплащат такси в размер, определен с тарифата по чл. 6, ал. 6 ЗППМ. 

Раздел II.


Опаковане и етикетиране на семената

Чл. 26. (1) Базовите и сертифицираните семена могат да бъдат обект на търговия само ако се предлагат на пазара в хомогенни партиди и в запечатани и/или пломбирани опаковки, маркирани и снабдени със система за запечатване и/или пломбиране съгласно чл. 27 и 28.

(2) За продажба на количества семена на краен потребител, за собствени нужди, могат да се предвидят изключения от разпоредбите по ал. 1 относно опаковането, запечатването и/или пломбирането и маркировката съгласно писмени указания, одобрени от изпълнителния директор на ИАСАС и предоставени за ползване от регистрираните в ИАСАС производители и търговци на семена от цвекло.

 

Чл. 27. (1) Опаковките с базови и сертифицирани семена се запечатват в присъствие на упълномощено от изпълнителния директор на ИАСАС лице или под контрола на ИАСАС от лицата по чл. 28 ЗППМ.(2) Опаковките се запечатват по такъв начин, че да не могат да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на системата на запечатване или да се оставят следи от подправяне на официалния етикет по чл. 28 или на опаковката.

(3) За да се гарантира запечатването на опаковките, всяка система на запечатване задължително включва официалния етикет по чл. 28, като може да включва и официален печат или пломба, с изключение на опаковките, снабдени със система на запечатване, която не може да бъде използвана повторно.

(4) Специфични системи на запечатване на опаковките за гарантиране условията по ал. 2 и 3 могат да се използват в страната с решения на ЕК, взети по съответната процедура.

(5) Официално запечатаните опаковки не могат да бъдат отваряни и запечатвани отново освен с разрешение на ИАСАС при спазване разпоредбите по ал. 1.

(6) В случай на повторно запечатване на етикета по чл. 28 се отбелязват този факт, датата на повторното запечатване, както и името на органа, разрешил повторното запечатване - ИАСАС.

 

Чл. 28. (1) Опаковките с базови семена и сертифицирани семена се етикетират от външната страна с нов неизползван официален етикет, съответстващ на изискванията по приложение № 4. Съдържащата се в етикета информация се изписва на български език.(2) Когато етикетът е поставен върху опаковката, нанизан на канап, той задължително се придружава от официална пломба, за да се гарантира системата на запечатване.

(3) Цветът на етикета е:

1. бял - за базови семена;

2. син - за сертифицирани семена.

(4) В случаите по чл. 17, ал. 1, когато базовите семена не отговарят на изискванията за кълняемост, предвидени в приложение № 2, този факт се отбелязва на самозалепващ се стикер, поставен върху етикета, без да се закриват реквизитите на етикета.

(5) Разрешава се използването на официални самозалепващи се етикети върху хартиени опаковки или опаковки от друг подходящ за целта материал.

(6) Допуска се под контрола на ИАСАС и при условията, определени с акт на ЕК, информацията от етикета да бъде отпечатана и на опаковките в съответствие с модела на етикета по начин, който не позволява нейното заличаване.

 

Чл. 29. (1) Когато етикетът по чл. 28, ал. 1 е изготвен от неустойчив на късане материал, опаковките с базови и сертифицирани семена се придружават от официален документ, чийто цвят съответства на цвета на етикета за съответната категория, съдържащ най-малко задължителната информация, съгласно приложение № 4 - т. (А)(4), (5) и (6), за сертифицирани семена. Документът се изготвя по такъв начин, че да се избегне объркване с официалния етикет по чл. 28.(2) Документът по ал. 1 не се изисква, ако информацията е отпечатана върху опаковката по начин, който не позволява нейното заличаване, или ако етикетът е самозалепващ се или е устойчив на късане.

 

Чл. 30. В съответствие с актове на ЕК опаковките с базови и сертифицирани семена могат да носят и етикет на производителя и/или търговеца, който е различен от официалния етикет и съдържа информация на производителя и/или търговеца, или информацията е отпечатана на опаковката. 

Чл. 31. За семена от генетично модифицирани сортове на всеки етикет или придружаващ документ, поставен върху опаковките или придружаващ партидата семена, се отбелязва, че сортът е генетично модифициран.

 

Чл. 32. Химическите третирания на базовите и сертифицираните семена, извършвани с препарати срещу вредители, които се разпространяват със семената и влошават тяхното качество, се отбелязват на официалния етикет или на етикета на производителя/търговеца, или на самата опаковка. 


Каталог: uploads -> files -> zakonodatelstvo -> naredbi
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
naredbi -> Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материал
naredbi -> Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница