Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюзстраница1/10
Дата27.08.2016
Размер1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
НАРЕДБА № 99 ОТ 18 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ НА ПАЗАРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. категориите семена от фуражни култури, които се търгуват на пазара на Европейския съюз (ЕС);

2. контролът на семената от официалните органи, с цел сертификация и/или одобряване на търговските семена; дейностите под контрола на официалните органи и изисквания при провеждането им;

3. условията, при които семената се предлагат на пазара;

4. сертификацията на семената чрез полска инспекция и лабораторни анализи за посевни качества, одобряване на търговските семена чрез лабораторни анализи за посевни качества, големина на партидите и размер на пробите семена; опаковане и етикетиране;

5. видовете смески;

6. малките опаковки;

7. условията за "последващ контрол" на семената;

8. търговията на неокончателно сертифицирани семена;

9. вносът на семена от трети страни;

10. търговията на семена, произведени при специфични условия;семена със специфично предназначение;

11. контролът на предлаганите на пазара семена, включително на семена със занижени изисквания.

(2) Тази наредба се прилага за семена от видовете фуражни култури по приложение № 1.

Глава втора.

КАТЕГОРИИ СЕМЕНА

Чл. 2. (1) Семената от фуражни култури в зависимост от вида култура се произвеждат и сертифицират в категории:

1. базови;

2. сертифицирани;

3. сертифицирани първо размножение;

4. сертифицирани второ размножение;

(2) Семената от видовете фуражни култури по чл. 5, ал. 2 могат да бъдат сертифицирани в съответните категории по ал. 1 и произвеждани и одобрявани като търговски семена.

Чл. 3. Базови семена са семената:

1. от селекционирани сортове:

а) (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени под отговорността на селекционера, съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за посевния и подъчния материал (ЗППМ) съгласно възприетите методи и практики на сортоподдържане;

б) предназначени за производство на семена от категориите "сертифицирани семена" или "сертифицирани семена първо размножение" или "сертифицирани семена второ размножение";

в) които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията по чл. 17;

г) за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 е установено, че отговарят на изискванията, по букви "а" - "в"; изискванията по приложение № 3, които се определят при лабораторни анализи, могат да се спазят в лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1 под контрола на официалните органи;

2. от местни сортове:

а) произведени от изходен материал, официално приет и признат като принадлежащ към местен сорт в ясно очертан регион на произход;

б) предназначени за производство на семена от категорията "сертифицирани" семена;

в) които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17;

г) за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7, е установено че отговарят на изискванията по букви "а" - "в"; изискванията по приложение № 3, които се определят при лабораторни анализи, могат да се спазят в лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1 под контрола на официалните органи.

Чл. 4. (1) Сертифицирани семена от видовете съгласно приложение № 1, с изключение на Lupinus spp. - лупина, Pisum sativum - грах фуражен (полски), Vicia spp. - фий и Medicago sativa - люцерна обикновена, са семената:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени директно от базови семена или по искане на селекционера, заявител на сертификацията от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7;

2. които не са предназначени за производството на семена от фуражни култури;

3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 2 и 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17;

4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 11, ал. 1, т.1, под контрола на официалните органи, е установено че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.

(2) Сертифицирани семена първо размножение от видовете Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. и Medicago sativа, са семената:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени директно от базови семена или по искане на селекционера, заявител на сертификацията от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7;

2. предназначени за производство на "сертифицирани семена второ размножение" или за цели, различни от производството на семена от фуражни култури;

3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 2 и 3;

4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1, под контрола на официалните органи, е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.

(3) Сертифицирани семена второ размножение - от видовете Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. и Medicago sativa - са семената:

1. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) произведени директно от базови семена или от сертифицирани семена първо размножение, или по искане на селекционера, заявител на сертификацията от "предбазови семена" по чл. 6, които съответстват на изискванията за базови семена, посочени в приложения № 2 и 3, установени чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7;

2. които не са предназначени за производството на семена от фуражни култури;

3. които съответстват на изискванията за сертифицирани семена, посочени в приложения № 2 и 3;

4. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 или от физически лица (инспектори) и/или лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1, под контрола на официалните органи, е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 - 3.

Чл. 5. (1) Търговски семена са семената:

1. които могат да бъдат идентифицирани като принадлежащи към даден вид;

2. които съответстват на изискванията за търговски семена, посочени в приложение № 3, и за които могат да бъдат приложени изискванията, предвидени в чл. 17, ал. 1, т. 3;

3. за които чрез изпитвания от официалните органи по чл. 7 и/или изпитвания от лаборатории по чл. 11, ал. 1, т. 1 под контрола на официалните органи е установено, че съответстват на изискванията по т. 1 и 2.

(2) Търговски семена могат да се произвеждат от видовете:

Cynodon dactylon (L.) Pers. - бермутска трева, Phalaris aquatica L. - тръстичина , Poa annua L. - едногодишна метлица; Hedysarum coronarium L. - сула, Onobrychis viсiifolia Scop. - еспарзета, Trigonella foenum-graecum L. - сминдух, Vicia pannonica Сrantz. - панонски фий.

Чл. 6. В случаите по чл. 4 и 17 семената на селекционера от размножения преди базовите семена се сертифицират в категория "предбазови семена" по условията на базови семена.

Глава трета.

КОНТРОЛ НА СЕМЕНАТА ОТ ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ, С ЦЕЛ СЕРТИФИКАЦИЯ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ НА "ТЪРГОВСКИТЕ СЕМЕНА". ДЕЙНОСТИ ПОД КОНТРОЛА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ОРГАНИ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ

Чл. 7. (1) Контролът на семената в Република България се извършва чрез прилагане на официални мерки от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и Националната служба за растителна защита (НСРЗ), съгласно чл. 3, 4 и 5 ЗППМ.

(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва сертификация на семената от фуражни култури от категории базови, сертифицирани, сертифицирани първо и сертифицирани второ размножение, както и одобрение на търговските семена при спазване на следните условия:

1. за сертификация на семената - чрез полска инспекция на посевите и лабораторни анализи за посевни качества на семената, за установяване съответствието им с изискванията по приложения № 2 и 3;

2. за одобрение на търговските семена - чрез проверка принадлежността на семената към определения вид и лабораторни анализи за посевни качества на семената, за установяване съответствието им с изискванията по приложение № 3.

(3) Националната служба за растителна защита извършва фитосанитарен контрол на семената от маслодайни и влакнодайни култури по Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.) и предоставя резултатите на ИАСАС.

Чл. 8. (1) Полска инспекция под контрола на ИАСАС могат да извършват и физически лица (инспектори), одобрени от изпълнителния директор на ИАСАС по условията на чл. 6 ЗППМ.

(2) Лабораторни анализи за посевни качества на семената под контрола на ИАСАС могат да извършват и лаборатории, одобрени от министъра на земеделието и горите съгласно чл. 7, ал. 1 ЗППМ.

Чл. 9. При извършване на дейностите под контрола на ИАСАС съгласно чл. 3, т. 1, буква "г", т. 2, буква "г", чл. 4, ал. 1, т. 4, ал. 2, т. 4, ал. 3, т. 4 , чл. 5, ал. 1, т. 3 от лицата по чл. 8, се спазват изискванията по чл. 10 и 11.

Чл. 10. (1) При полска инспекция, извършвана под контрола на ИАСАС, се спазват следните изисквания:

1. инспекторите:

а) притежават необходимата квалификация, получена чрез успешно положен изпит за провеждане на полски инспекции, организиран от ИАСАС, съгласно чл. 6, ал. 3 ЗППМ;

б) получили са разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС за извършване на полски инспекции при условията и по реда на чл. 6 ЗППМ и подписали декларация за спазване правилата за извършване на инспекциите;

в) провеждат инспекциите в съответствие с правилата за официални инспекциии, посочени в приложение № 2 и в метода за полска инспекция на семепроизводствени посеви от зърнени, фуражни, маслодайни и влакнодайни култури, цвекло, тютюн, картофи, декоративни, медицински и ароматни растения, съгласно чл. 31, ал. 6 ЗППМ;

2. посевите, подлежащи на инспекции от инспекторите по т. 1, са засети със семена, на които е извършен последващ контрол и семената са одобрени;

3. най-малко 5 % от посевите по т. 2 се проверяват от инспектори на ИАСАС;

4. част от партидите семена, получени от посевите, инспектирани от полските инспектори по т. 1, подлежат на последващ контрол - грунтов контрол, а когато е необходимо - чрез лабораторни методи за културите, за които се прилагат такива методи;

5. полската инспекция, извършвана от инспекторите по т. 1, е под контрола на ИАСАС, който се осъществява чрез прилагане на мерките по т. 3 и 4, включително и чрез внезапни проверки на извършваните инспекции.

(2) При нарушаване на правилата за извършване на полските инспекции от инспекторите по ал. 1, т. 1 се прилага чл. 67 ЗППМ.

(3) Когато извършените нарушения на правилата за провеждане на инспекциите са довели до отклонения от изискванията за сертифициране на произвежданите семена, със заповед на изпълнителния директор на ИАСАС сертификацията се прекратява, освен в случаите, когато след извършване на допълнителни манипулации на посевите се установи, че същите отговарят на изискванията.

Чл. 11. (1) При извършване на лабораторни анализи на семената под контрола на ИАСАС се спазват следните изисквания:

1. семената се анализират в лаборатории, които са одобрени за извършване на лабораторни анализи за целите на сертификация или за одобрение на търговските семена от министъра на земеделието и горите по условията на чл. 7, ал. 1 , чл. 9 и чл. 10 ЗППМ;

2. лабораторията за анализиране на семена разполага с квалифициран персонал за целите на извършваните лабораторни анализи, в това число ръководител на дейността в лабораторията, лабораторни помещения и лабораторно оборудване; извършва анализирането на семената по методи, определени в Методика за пробовземане, анализ чистота, кълняемост и абсолютна маса на посевен материал, съгласно чл. 31, ал. 8 ЗППМ;

3. по статут лабораторията за анализиране на семена е:

а) независима лаборатория (по условията на чл. 7, ал. 2 ЗППМ); или

б) лаборатория, принадлежаща на лице, което извършва семепроизводство и/или заготовка, и/или търговия на семена;

4. лабораторията по т. 3 , буква "б" извършва анализи само на партиди семена, произведени от лицето , на което принадлежат семената, или за конкретни случаи със заповед на министъра на земеделието и горите по предложение на ИАСАС анализи на семена, които не са произведени от лицето по по т. 3, буква "б".

(2) Лабораторията по ал. 1, т. 1 подлежи на контрол от ИАСАС.

(3) За целите на контрола по ал. 2 най-малко 5 процента от пробите на семенните партиди, заявени и постъпили в лабораторията по ал. 1, т. 1 за лабораторни анализи с цел сертификация или за одобрение на търговските семена, подлежат на проверка чрез анализиране на семената в лаборатория на ИАСАС съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 ЗППМ.

(4) Пробите по ал. 3 се разпределят пропорционално както по отношение броя на партидите, така и по отношение броя на видовете, принадлежащи на лицата, подали заявка за сертификация или одобрение на семената в съответното териториално звено на ИАСАС. Към пробите, подлежащи на проверка, могат да се включват и взетите при съмнения в работата на лабораторията или при сигнали за нарушения в съответствие с чл. 12, ал. 2 ЗППМ.

(5) При нарушаване на правилата и методите за анализ на семената от лаборатория по ал. 1, т. 1 се прилагат мерки в съответствие с чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 ЗППМ.

(6) Сертификатът на семената в случаите по ал. 5 се анулира по условията на чл. 11, ал. 4 ЗППМ и семената се спират от търговия, освен в случаите, когато семената продължават да съответстват на изискванията за сертификация, независимо от различните резултати, получени в лабораторията по ал. 1, т. 1, и резултатите, получени в лаборатория на ИАСАС при извършената проверка.

(7) Когато семената по ал. 6 продължават да съответстват на изискванията за сертификация, те могат да се предлагат на пазара.

(8) Разпоредбите по ал. 5 и 6 се прилагат и по отношение на търговските семена.

Чл. 12. (1) За изпитване на семената чрез лабораторни методи с цел сертификация или одобрение на търговските семена и за проверка автентичността и сортовата чистота на семената чрез последващ контрол се вземат проби от заготвените в хомогенни партиди семена. За проверка кълняемостта на семената и при контролни проверки проби се вземат от останалите налични количества семена.

(2) Пробите се вземат от:

1. длъжностни лица на ИАСАС, упълномощени от изпълнителния директор на ИАСАС; или

2. от лица, получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС, под контрола на ИАСАС.

Проби с автоматичен пробовземач се вземат само от ИАСАС.

(3) Разрешението по ал. 2, т. 2 се издава на лица, които имат необходимата техническа квалификация, получена в специализиран курс на обучение за пробовземачи в ИАСАС, и успешно са положили изпит.

(4) Лицата по ал. 2, т. 2 могат да бъдат:

1. независими лица, ненаети по договор по условията на т. 2 и 3; или

2. лица, наети по договор от физически или юридически лица, чиито дейности не са свързани с производство и/или търговия със семена; или

3. лица, наети по договор от физически или юридически лица, чиито дейности са свързани с производство или търговия на семена.

(5) Изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение за пробовземач в съответствие с изискванията по ал. 3 по утвърден от него образец или прави мотивиран отказ в случаите на неиздържан изпит. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

(6) Пробовземачите, получили разрешение, подписват декларация за безпристрастност и обективност при изпълнение на служебните си задължения в съответствие с правилата и методите за вземане на проби, утвърдени от министъра на земеделието и горите, както и на разпоредбите по тази наредба.

(7) В разрешението по ал. 5 се посочват статутът на пробовземача и обсегът на извършваните от него дейности по пробовземане за съответните култури и категории.

(8) Пробовземачите по ал. 4, т. 3 могат да вземат проби само от партиди семена, произведени и/или търгувани от техните работодатели, освен ако не е договорено друго между работодетеля, заявителя за сертификация и ИАСАС.

Чл. 13. (1) Дейността на пробовземачите, получили разрешение, официално се контролира от ИАСАС.

(2) За целите на контрола по ал. 1 ИАСАС ежегодно извършва проверка на не по-малко от 5 процента от партидите, от които са взети проби. Проверката се извършва от официален пробовземач на ИАСАС чрез вземане на контролни паралелни проби от една и съща партида за съпоставимост между взетите проби от официалните пробовземачи и от пробовземачите под официален контрол.

(3) Включените за проверка семенни партиди, съгласно ал. 2, се разпределят пропорционално както по отношение броя на партидите, така и по отношение броя на видовете, принадлежащи на лицата, заявители за сертификация. За проверка се предвиждат и партиди, за които има съмнения и сигнали за нарушения при вземането на проби. Пробите, взети с автоматичен пробовземач, не подлежат на проверка.

(4) Частта от броя на партидите на един заявител, включена в петте процента за проверка, е правопропорционална на броя на партидите, които заявителят е включил за сертификация или за одобрение на търговските семена, както и на броя на видовете.

(5) Когато при проверката от ИАСАС се установи, че пробите, взети от получил разрешение пробовземач, не характеризират партидата семена (не са представителни за партидата) и това може да доведе или е довело до резултати от лабораторните анализи, които не са достоверни за партидата и не са в допустимите норми по отношение на показателите в приложение № 3:

1. сертификацията/одобрението или издаденият за партидата сертификат/документ се анулират от изпълнителния директор на ИАСАС;

2. семената на партидата се спират от търговия от министъра на земеделието и горите.

(6) Когато при проверката по ал. 2 се установи, че действителните показатели на партидата са различни от тези на анализираните проби, взети от получил разрешение пробовземач, но съответстват на изискванията на наредбата, семената могат да се търгуват.

Глава четвърта.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕМЕНАТА СЕ ПРЕДЛАГАТ НА ПАЗАРА

Чл. 14. (1) В зависимост от растителния вид семената от фуражни култури се предлагат на пазара само ако са сертифицирани от категориите базови, сертифицирани, сертифицирани първо размножение, сертифицирани второ размножение и/или официално одобрени като търговски семена.

(2) Семената от видовете фуражни култури Agrostis canina l. - полевица кучешка, Agrostis gigantea - полевица бяла, Agrostis stolonifera L. - полевица издънкова (бяла), Agrostis capillaris L. - полевица, Alopecurus pratensis L. - ливадна лисича опашка, Arrhenatherum elatius (L.) P Beauv - висок (френски) райграс, Bromus catharticus Vahl - овсига, Bromus sitchensis Trin. - овсига, Dactylis glomerata L. - ежова главица, Festuca arundinacea Schreber - власатка тръстиковидна, Festuca ovina I. - власатка овча, Festuca pratensis Hudson - власатка ливадна, Festuca rubra L. - власатка червена, Lolium multiflorum Lam. - многооткосен (италиански) райграс, вкл.вестерволдски, Lolium perenne L - пасищен (английски) райграс, Lolium x boucheanum Kunth - хибриден райграс, Phleum bertolоnii DC. - тимотейка, Phleum pratense L. - ливадна тимотейка, Poa nemoralis L. - горска метлица, Poa palustris L. - блатна метлица, Poa pratensis L. - ливадна метлица, Poa trivialis L. - обикновена метлица, Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - златна трева, x Fesstulolium - хибрид, резултат от кръстосването между видовете Festuca spp. х Lolium spp., Lotus corniculatus L. - звездан (лотус), Medicago lupulina L. - люцерна хмеловидна, Medicago x varia T. Martin - люцерна (хибрид), Trifolium alexandrinum L.- детелина александрийска, Trifolium hybridum L. - детелина розова, хибридна, Trifolium incarnatum L. - детелина инкарнатна, Trifolium pratense L. - детелина червена, Trifolium repens L. - детелина бяла, Trifolium resupinatum L.- детелина персийска, Brassica napus L.var. napobrassica (L)Rchb. - брююква, Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Alef.var. medullosa Thell.+ var varidis L. - кръмно (фуражно) зеле, Phacelia tanacetifolia Benth - фацелия и Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - фуражна ряпа, се предлагат на пазара - само ако са сертифицирани като "базови семена" или "сертифицирани семена".

(3) Семената от видовете фуражни култури Lupinus albus L. - лупина бяла, Lupinus angustifolius L. - лупина теснолистна (синя), Lupinus luteus L. - лупина жълта, Medicago sativa - люцерна обикновена, Pisum sativum - грах фуражен (полски), Vicia faba L (partim) - бакла, Vicia sativa L - обикновен фий, и Vicia villosa Roth - пясъчен фий, се предлагат на пазара само ако са сертифицирани като "базови семена", "сертифицирани семена първо размножение" и "сертифицирани семена второ размножение".

(4) Семената от видовете фуражни култури Cynodon dactylon (L.) Pers. - бермутска трева, Phalaris aquatica L. - тръстичина , Poa annua L. - едногодишна метлица; Hedysarum coronarium L. - сула, Onobrychis viсiifolia Scop. - еспарзета, Trigonella foenum-graecum L - сминдух, и Vicia pannonica Сrantz. - панонски фий, се предлагат на пазара като "базови семена" или "сертифицирани семена" от съответната категория и като "търговски семена".

Чл. 15. (1) На пазара могат да се предлагат и семена от категория "предбазови семена", ако са сертифицирани по условията на базови семена.

(2) Семена от смески на фуражни култури и/или други видове могат да се предлагат на пазара в съответствие с изискванията по глава седма.

Чл. 16. (1) Допуска се търговия на семена при условие, че са одобрени при полска инспекция и/или лабораторни анализи с цел гарантиране на тяхната автентичност и сортова чистота и които се търгуват, за да бъдат заготвени и окончателно сертифицирани.

(2) Лицата, произвели семената по ал. 1, трябва да са сключили договор с лицата, закупили семената за заготовка, и договорът да се предостави на ИАСАС за целите на сертификация и контрол на семената.

Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Допускат се отклонения от изискванията по чл. 3, 4 и 5 за произведени в страната семена на основание чл. 4 на Директива 66/401/ЕС в следните случаи:

1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) разрешава се от изпълнителния директор на ИАСАС сертификация и търговия с базови семена с по-ниска кълняемост от предвидената в приложение № 3 за съответната култура при следните условия:

а) кълняемостта, определена при лабораторни анализи, не е по-малка от 60 %;

б) действителната кълняемост на семената се посочва на самозалепващ се стикер, поставен върху официалния етикет по чл. 28, без да се закриват неговите реквизити, или на специален етикет, носещ името и адреса на производителя и/или търговеца, както и идентификационния номер на партидата семена;


Каталог: uploads -> files -> zakonodatelstvo -> naredbi
naredbi -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
naredbi -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
naredbi -> Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
naredbi -> Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюз
naredbi -> Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
naredbi -> Наредба №95 от 4 август 2006 Г. За търговия на лозов посадъчен материал
naredbi -> Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница