Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница8/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

| | ри, утаечни ма-| бота с инстру-| не и измерва- | координация. |

| | шини, въглеобо-| менти за сгло-| телни инстру- | |

| | гатителен ком- | бяване, ремонт| менти; | |

| | байн, улей за | и измервателна| Правилно и ка-| |

| | въглища и шлам,| техника; | чествено из- | |

| | шлюзи, концен- | Технологичен | пълнение на | |

| | трационни маси,| процес за ре- | дейностите по | |

| | промивни маши- | монт на машини| поддържане на | |

| | ни, флотационни| и съоръжения | машините и съ-| |

| | апарати и ма- | в минната про-| оръженията; | |

| | шини); | мишленост. | Правила за | |

| | - за обезводня-| | осигуряване на| |

| | ване (центрофу-| | здравословни и| |

| | ги, утайници, | | безопасни | |

| | сгъстители, | | условия на | |

| | филтър преси); | | труд; | |

| | - за уедряване | | Основни опас- | |

| | (агломерационни| | ности, съпът- | |

| | машини); | | стващи дей- | |

| | - за подем (ко-| | ността, и мер-| |

| | фи, клетки, | | ки за защита. | |

| | скипове, шахто-| | | |

| | ви парашути, | | | |

| | подемни въжета,| | | |

| | надшахтови ку- | | | |

| | ли, спирачни | | | |

| | устройства); | | | |

| | - вентилационни| | | |

| | уредби (венти- | | | |

| | латори, калори-| | | |

| | фери); | | | |

| | - за пробиване | | | |

| | (пробивни и | | | |

| | къртачни чуко- | | | |

| | ве, руднични | | | |

| | боршини, | | | |

| | сонди); | | | |

| | - за добиване | | | |

| | (комбайни, ком-| | | |

| | плекси, едно- и| | | |

| | многокофови ба-| | | |

| | гери); | | | |

| | - за транспор- | | | |

| | тиране (верижни| | | |

| | и лентови | | | |

| | транспортьори, | | | |

| | железопътен и | | | |

| | автомобилен | | | |

| | транспорт, въ- | | | |

| | жени линии); | | | |

| | - земекопно- | | | |

| | транспортни ма-| | | |

| | шини (скрепери,| | | |

| | булдозери); | | | |

| | Инструменти и | | | |

| | приспособления | | | |

| | за сглобяване и| | | |

| | разглобяване: | | | |

| | комплект шло- | | | |

| | серски инстру- | | | |

| | менти, специал-| | | |

| | ни приспособле-| | | |

| | ния, механизи- | | | |

| | рани, ръчни ин-| | | |

| | струменти и | | | |

| | др.; | | | |

| | Инструменти за | | | |

| | измерване; | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произведеното | жения за кон- | върхнини; | контрол; | лене; |

| изделие, тех- | трол: | Точност на | Работа с изме-| технически |

| ническото об- | - шублер; | размери; | рителни уреди | усет; |

| служване и ре-| - калибри; | Точност на | и съоръжения | съобразител- |

| монта на маши-| - микрометри; | взаимно разпо-| за контрол (на| ност; |

| ни и съоръ- | - измервателни | ложение; | линейни и ъг- | трудова и тех-|

| жения | часовници; | Инструменти за| лови размери и| нологична дис-|

| | Уреди за измер-| контрол; | качество и | циплина; |

| | ване на грапа- | Контролна кар-| взаимно разпо-| отговорност; |

| | вост и др.; | та (серти- | ложение на по-| комуникатив- |

| | Контролна карта| фикат). | върхнини и | ност; |

| | (сертификат); | | оси); | работа в екип;|

| | Норма за техни-| | Анализ, оценка| сръчност; |

| | ческа годност. | | на резултатите| координация. |

| | | | и вземане на | |

| | | | решения за | |

| | | | годността на | |

| | | | детайлите и | |

| | | | сглобените | |

| | | | единици. | |

| | | | Визуален кон- | |

| | | | трол на зава- | |

| | | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | Разпределение | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | в малка фирма,| на дейностите;| технически |

| зация на рабо-| работване на | производствен | Определяне на | усет; |

| тен екип | изделие, за | участък и др.;| техническата | съобразител- |

| | определяне тех-| Техническо | себестойност | ност; |

| | нологичната се-| нормиране; | на изделията; | трудова и тех-|

| | бестойност, | Попълване на | Разпределение | нологична дис-|

| | стандарти), Ко-| планови и сче-| на дейностите | циплина; |

| | декс на труда и| товодни оце- | на членовете | отговорност; |

| | Закон за здра- | нъчни доку- | на екипа съ- | комуникатив- |

| | вословни и без-| менти; | образно квали-| ност; |

| | опасни условия | Бизнес плани- | фикацията им и| работа в екип;|

| | на труд; | ране; | реда на техно-| сръчност; |

| | Планови и оце- | Маркетинг и | логичния | координация. |

| | нъчни доку- | реклама. | процес; | |

| | менти; | | Управление на | |

| | Документи за | | малка фирма | |

| | разкриване и | | (разработване | |

| | управление на | | на бизнес | |

| | малка фирма. | | план, оферти, | |

| | | | договори, сче-| |

| | | | товодство). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 12. Специалност 5210112 "Машини и съоръжения за сондиране" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация - | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | Използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за | Справочници | | отговорност; |

| | материали, ма- | за: изобразя- | | комуникатив- |

| | шини, инстру- | ване на детай-| | ност; |

| | менти; | ли и сглобени | | работа в екип;|

| | Стандарти; | единици; | | концентрация |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | на вниманието;|

| | риферни устрой-| свойства и | | наблюдателност|

| | ства; | приложение на | | и простран- |

| | Приложни про- | материалите в | | ствена пред- |

| | грамни продукти| машинострое- | | става. |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | технически |

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | усет; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | съобразител- |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| ност; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| трудова и тех-|

| изделие с не- | вид; | ници: изгледи,| тайли и сгло- | нологична дис-|

| голяма слож- | Маршрутна кар- | разрези, сече-| бени единици; | циплина; |

| ност | та, операционна| ния, оразмеря-| Изработване на| отговорност; |

| | карта, техноло-| ване, каче- | технологични | комуникатив- |

| | гична карта; | ство, точност | карти; | ност; |

| | Справочници за:| и покрития на | Работа с при- | работа в екип;|

| | материали, ма- | повърхнини; | ложни програм-| координация. |

| | шини, инстру- | Означаване, | ни продукти за| |

| | менти и режими | свойства и | изработване на| |

| | на рязане и за-| приложение на | чертежи на де-| |

| | варяване; | материалите в | тайли и сгло- | |

| | Компютър с пе- | машинострое- | бени единици и| |

| | риферни устрой-| нето; | технологични | |

| | ства; | Стандарти, ме-| карти. | |

| | Приложни про- | тоди и процеси| | |

| | грамни продукти| за обработване| | |

| | с възможности | на металите, | | |

| | за изработване | режими на ра- | | |

| | на конструктор-| бота, базира- | | |

| | ска и техноло- | не, режими на | | |

| | гична докумен- | заваряване; | | |

| | тация. | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд и Закона | | |

| | | за технически-| | |

| | | те изисквания | | |

| | | към продук- | | |

| | | тите. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира | Заготовки; ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| работното | струменти; | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| място: | Машини, приспо-| място; | ганизация на | усет; |

| - подготовка | собления; | Правила за ор-| работното | съобразител- |

| на машини, ин-| Техническа до- | ганизация на | място; | ност; |

| струменти, | кументация; | трудова дей- | Избиране на | трудова и тех-|

| приспособ- | Инструкции за | ност; | инструменти и | нологична дис-|

| ления; | здравословни и | Ергономични | почистване на | циплина; |

| - подготовка | безопасни усло-| изисквания за | работното | отговорност; |

| на заготовки; | вия на труд, | организация на| място; | комуникатив- |

| - подготовка | лични и колек- | работното | Използване на | ност; |

| на специално | тивни средства | място; | лични и колек-| работа в екип;|

| работно об- | за защита. | Правила за | тивни средства| координация. |

| лекло | | здравословни и| за защита (за-| |

| | | безопасни | щитни прегра- | |

| | | условия на | ди и екрани, | |

| | | труд. | аспирационни | |

| | | | системи), как-| |

| | | | и на съоръже- | |

| | | | ния за проти- | |

| | | | вопожарна за- | |

| | | | щита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на изделия | - стругови; | принципи на | техническа до-| технически |

| (ротационно- | - фрезови; | работа и тех- | кументация; | усет; |

| симетрични и | - шлифовъчни; | ническо об- | Избиране на | съобразител- |

| призматични с | - пробивни; | служване на | заготовка; | ност; |

| неголяма слож-| - агрегатни; | машините; | Избор на ин- | трудова и тех-|

| ност или полу-| Инструменти: | Приспособле- | струменти и | нологична дис-|

| чени чрез за- | - стругарски | ния, принад- | приспособ- | циплина; |

| варяване). | ножове; | лежности, сис-| ления; | отговорност; |

| Текущ контрол | - свредла; | теми и меха- | Работа и на- | комуникатив- |

| | - фрези; | низми за изра-| стройка на ма-| ност; |

| | - абразивни ин-| ботване на из-| шините; вкл. | работа в екип;|

| | струменти; | делия; | заваръчни ма- | координация. |

| | Инструменти за | Устройство и | шини и прави- | |

| | контрол: | работа на за- | лен избор на | |

| | - шублери; | варъчните апа-| добавъчни ма- | |

| | - микрометри; | рати, видове | териали; | |

| | - калибри и | заваръчни ше- | Прихващане и | |

| | шаблони; | вове, режими | заваряване ъг-| |

| | Приспособления | на заваряване;| лов шев на | |

| | и принадлеж- | Правила за | лист към лист | |

| | ности: | осигуряване на| на неотговорни| |

| | - патронници; | здравословни и| съоръжения | |

| | - планшайби; | безопасни | (възли, еле- | |

| | - люнети; | условия на | менти) в раз- | |

| | - конусни ли- | труд; | лични про- | |

| | неали; | Основни опас- | странствени | |

| | - дорници, | ности, съпът- | положения; | |

| | центри; | стващи дей- | Текущ контрол;| |

| | - универсален | ността, и мер-| Използване на | |

| | делителен | ки за защита; | лични и колек-| |

| | апарат; | Инструменти за| тивни средства| |

| | Системи за: | работа и кон- | за защита. | |

| | - управление; | трол; | | |

| | - смазване и | Заготовки, из-| | |

| | охлаждане; | делия, техни- | | |

| | - контрол; | ческа докумен-| | |

| | Механизми: | тация. | | |

| | - за преобразу-| | | |

| | ване на движе- | | | |

| | нията; | | | |

| | - съединители, | | | |

| | спирачки; | | | |

| | Машини и съоръ-| | | |

| | жения за зава- | | | |

| | ряване, основни| | | |

| | машини и съоръ-| | | |

| | жения за ръчно | | | |

| | електродъгово | | | |

| | заваряване | | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| | | |

| | ВИГ и др.), за-| | | |

| | готовки, елек- | | | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др. | | | |

| | помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлака и| | | |

| | др.); | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Основни машини | Общо устрой- | Правилно изби-| Прецизност; |

| обслужване и | и съоръжения: | ство, принципи| ране на подхо-| логическо мис-|

| ремонт на ма- | сонди за дълбо-| на работа и | дящи инстру- | лене; |

| шини и съоръ- | ко сондиране; | техническо об-| менти за сгло-| технически |

| жения | сондови кули; | служване на | бяване и раз- | усет; |

| | спуско-подемни | машините, при-| глобяване; | съобразител- |

| | съоръжения | надлежностите,| За измерване | ност; |

| | (крон-блокове и| системите и | на присъедини-| трудова и тех-|

| | подвижни блоко-| механизмите за| телни повърх- | нологична дис-|

| | ве, подемни ку-| обработка на | ности; | циплина; |

| | ли и блок-кули,| металите; | Работа с ин- | сръчност; |

| | сондажни въже- | Предназначе- | струменти и | отговорност; |

| | та, сондажни | ние, видове, | приспособления| комуникатив- |

| | лебедки); | устройства и | за сглобяване | ност; |

| | съоръжения за | принцип на ра-| и разглобява- | работа в екип;|

| | сондиране (ро- | бота с инстру-| не и измерва- | координация. |

| | тори и роторни | менти за сгло-| телни инстру- | |

| | агрегати, про- | бяване, ремонт| менти; | |

| | мивни помпи); | и измервателна| Правилен избор| |

| | длета за сонди-| техника; | на подходящи | |

| | ране; | Технологичен | инструменти за| |

| | забойни двига- | процес за ре- | монтаж и де- | |

| | тели (турбопро-| монт на машини| монтаж; | |

| | бивачи); | и съоръжения | Работа с мон- | |

| | сондажен лост; | за сондиране. | тажни, демон- | |

| | Уреди и апарати| | тажни и изме- | |

| | за контрол; | | рителни ин- | |

| | Инструменти и | | струменти; | |

| | приспособления | | Правилно и ка-| |

| | за сглобяване и| | чествено из- | |

| | разглобяване: | | пълнение на | |

| | комплект шло- | | дейностите по | |

| | серски инстру- | | поддържане на | |

| | менти, специал-| | машините и съ-| |

| | ни приспособле-| | оръженията; | |

| | ния, механизи- | | Правила за | |

| | рани, ръчни ин-| | осигуряване на| |

| | струменти и | | здравословни и| |

| | (др.; | | безопасни | |

| | Инструменти за | | условия на | |

| | контрол; | | труд; | |

| | Инструкции за | | Основни опас- | |

| | здравословни и | | ности, съпът- | |

| | безопасни усло-| | стващи дей- | |

| | вия на труд. | | ността, и мер-| |

| | | | ки за защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произведеното | жения за кон- | върхнини; | контрол; | лене; |

| изделие, тех- | трол: | Точност на | Работа с изме-| технически |

| ническото об- | - шублер; | размери; | рителни уреди | усет; |

| служване и ре-| - калибри; | Точност на | и съоръжения | съобразител- |

| монта на маши-| - микрометри; | взаимно разпо-| за контрол (на| ност; |

| ни и съоръ- | - измервателни | ложение; | линейни и ъг- | трудова и тех-|

| жения | часовници; | Инструменти за| лови размери и| нологична дис-|

| | Уреди за измер-| контрол; | качество и | циплина; |

| | ване на грапа- | Контролна кар-| взаимно разпо-| отговорност; |

| | вост и др.; | та (серти- | ложение на по-| комуникатив- |

| | Контролна карта| фикат). | върхнини и | ност; |

| | (сертификат); | | оси); | работа в екип;|

| | Норми за техни-| | Анализ, оценка| сръчност; |

| | ческа годност. | | на резултатите| координация. |

| | | | и вземане на | |

| | | | решения за | |

| | | | годността на | |

| | | | детайлите и | |

| | | | сглобените | |

| | | | единици; | |

| | | | Визуален кон- | |

| | | | трол на зава- | |

| | | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | Определяне на | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | в малка фирма,| техническата | технически |

| зация на рабо-| работване на | производствен | себестойност | усет; |

| тен екип | изделие, за | участък и др.;| на изделията; | съобразител- |

| | определяне тех-| Техническо | Разпределение | ност; |

| | нологичната се-| нормиране; | на дейностите | трудова и тех-|

| | бестойност, | Попълване на | на членовете | нологична дис-|

| | стандарти, Ко- | планови, сче- | на екипа съ- | циплина; |

| | декс на труда и| товодни и оце-| образно квали-| отговорност; |

| | Закон за здра- | нъчни доку- | фикацията им; | комуникатив- |

| | вословни и без-| менти; | Управление на | ност; |

| | опасни условия | Бизнес плани- | малка фирма | работа в екип;|

| | на труд); | ране; | (разработване | сръчност; |

| | Планови и оце- | Маркетинг и | на бизнес | координация. |

| | нъчни доку- | реклама. | план, оферти, | |

| | менти; | | договори, сче-| |

| | Документи за | | товодство). | |

| | разкриване и | | | |

| | управление на | | | |

| | малка фирма. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 13. Специалност 5210113 "Машини и съоръжения за заваряване" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация -| документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация - | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | Използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за:| Справочници | | отговорност; |

| | материали, ма- | за: изобразя- | | комуникатив- |

| | шини, инстру- | ване на детай-| | ност; |

| | менти; | ли и сглобени | | работа в екип;|

| | Стандарти; | единици; | | концентрация |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | на вниманието;|

| | риферни устрой-| свойства и | | наблюдателност|

| | ства; | приложение на | | и простран- |

| | Приложни про- | материалите в | | ствена пред- |

| | грамни продукти| машинострое- | | става. |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | технически |

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | усет; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | съобразител- |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| ност; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| трудова и тех-|

| изделие с не- | вид; | ници: | тайли и сгло- | нологична дис-|

| голяма слож- | Маршрутна кар- | изгледи, раз- | бени единици; | циплина; |

| ност | та, операционна| рези, сечения,| Изработване на| отговорност; |

| | карта, техноло-| оразмеряване, | технологични | комуникатив- |

| | гична карта; | качество, точ-| карти; | ност; |

| | Справочници за | ност и покри- | Работа с при- | работа в екип;|

| | материали, ма- | тия на повърх-| ложни програм-| координация. |

| | шини, инстру- | нини; | ни продукти за| |

| | менти и режими | Означаване, | изработване на| |

| | на рязане и за-| свойства и | чертежи на де-| |

| | варяване; | приложение на | тайли и сгло- | |

| | Компютър с пе- | материалите в | бени единици и| |

| | риферни устрой-| машинострое- | технологични | |

| | ства; | нето; | карти. | |

| | Приложни про- | Стандарти, ме-| | |


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница