Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница9/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

| | грамни продукти| тоди и процеси| | |

| | с възможности | за обработване| | |

| | за изработване | на металите, | | |

| | на конструктор-| режими на ра- | | |

| | ска и техноло- | бота, базира- | | |

| | гична докумен- | не, режими на | | |

| | тация. | заваряване; | | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд и Закона | | |

| | | за технически-| | |

| | | те изисквания | | |

| | | към продук- | | |

| | | тите. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| Инструменти; | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| то място, под-| Машини, приспо-| място; | ганизация на | усет; |

| готовка на ма-| собления; | Правила за ор-| работното мяс-| съобразител- |

| шини, инстру- | Техническа до- | ганизация на | то (избиране | ност; |

| менти, приспо-| кументация; | трудова дей- | на инструмен- | трудова и тех-|

| собления; | Инструкции за | ност; | ти, почистване| нологична дис-|

| подготовка на | здравословни и | Ергономични | на работното | циплина; |

| заготовки; | безопасни усло-| изисквания за | място; | отговорност; |

| подготовка на | вия на труд, | организация на| Използване на | комуникатив- |

| специално ра- | лични и колек- | работното | лични и колек-| ност; |

| ботно облекло | тивни средства | място; | тивни предпаз-| работа в екип;|

| | за защита. | Правила за | ни средства | координация. |

| | | здравословни и| (защитни пре- | |

| | | безопасни | гради и екра- | |

| | | условия на | ни, аспираци- | |

| | | труд. | онни системи);| |

| | | | Съоръжения за | |

| | | | противопожарна| |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на изделия | - стругови; | принципи на | техническа до-| логическо мис-|

| (ротационно- | - фрезови; | работа и тех- | кументация; | лене; |

| симетрични и | - шлифовъчни; | ническо об- | Избиране на | технически |

| призматични с | - пробивни; | служване на | заготовки; | усет; |

| неголяма слож-| - агрегатни; | машините; | Избор на ин- | съобразител- |

| ност или полу-| Инструменти: | Приспособле- | струменти и | ност; |

| чени чрез за- | - стругарски | ния, принад- | приспособ- | трудова и тех-|

| варяване). | ножове; | лежности, сис-| ления; | нологична дис-|

| Текущ контрол | - свредла; | теми и меха- | Работа и на- | циплина; |

| | - фрези; | низми за изра-| стройка на ма-| отговорност; |

| | - абразивни ин-| ботване на из-| шините, вкл. | комуникатив- |

| | струменти; | делия; | заваръчни ма- | ност; |

| | Инструменти за | Устройство и | шини и прави- | работа в екип;|

| | контрол: | работа на за- | лен избор на | сръчност; |

| | - шублери; | варъчните апа-| добавъчни ма- | координация. |

| | - микрометри; | рати, видове | териали; | |

| | - калибри и | заваръчни ше- | Прихващане и | |

| | шаблони; | вове, режими | заваряване ъг-| |

| | Приспособления | на заваряване;| лов шев на | |

| | и принадлеж- | Правила за | лист към лист | |

| | ности: | осигуряване на| на неотговорни| |

| | - патронници; | здравословни и| съоръжения | |

| | - планшайби; | безопасни | (възли, еле- | |

| | - люнети; | условия на | менти) в раз- | |

| | - конусни ли- | труд; | лични про- | |

| | неали; | Основни опас- | странствени | |

| | - дорници, | ности, съпът- | положения; | |

| | центри; | стващи дей- | Заваряване на | |

| | - универсален | ността, и мер-| челни шевове | |

| | делителен | ки за защита; | на листов ма- | |

| | апарат; | Инструменти за| териал във | |

| | - захранващи | работа и кон- | всички про- | |

| | устройства; | трол; | странствени | |

| | Системи за: | Заготовки, из-| положения; | |

| | - управление; | делия, техни- | Текущ контрол;| |

| | - смазване и | ческа докумен-| Използване на | |

| | охлаждане; | тация. | лични и колек-| |

| | - контрол; | | тивни предпаз-| |

| | Механизми: | | ни средства. | |

| | - за преобразу-| | | |

| | ване на движе- | | | |

| | нията; | | | |

| | - съединители, | | | |

| | спирачки; | | | |

| | Машини и съоръ-| | | |

| | жения за зава- | | | |

| | ряване, основни| | | |

| | машини и съоръ-| | | |

| | жения за ръчно | | | |

| | електродъгово | | | |

| | заваряване | | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| | | |

| | ВИГ и др.), за-| | | |

| | готовки, елек- | | | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др; | | | |

| | Комплектовани | | | |

| | заваръчни съ- | | | |

| | оръжения, пози-| | | |

| | ционери (мани- | | | |

| | пулатори) и по-| | | |

| | мощни средства | | | |

| | (за изчукване | | | |

| | на шлака и | | | |

| | др.); | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Газо-кислородно| Различни мето-| Правилно изби-| Прецизност; |

| обслужване и | заваряване - | ди и начини на| ране на подхо-| логическо мис-|

| ремонт на ма- | уредби и съоръ-| заваряване и | дящи инстру- | лене; |

| шини и съоръ- | жения; | термично ря- | менти за сгло-| технически |

| жения | Електродъгово | зане; | бяване и раз- | усет; |

| | заваряване - | Заваръчни съ- | глобяване, за | съобразител- |

| | заваръчни гене-| единения и | измерване на | ност; |

| | ратори, транс- | тяхното озна- | присъединител-| трудова и тех-|

| | форматори, ин- | чаване в чер- | ни повърхнини;| нологична дис-|

| | вертори, им- | тежите; | Работа с ин- | циплина; |

| | пелсна техника;| Заварени кон- | струменти и | сръчност; |

| | Газозащитно за-| струкции и | приспособления| отговорност; |

| | варяване: | тяхното пове- | за сглобяване | комуникатив- |

| | ВИГ заварява- | дение при на- | и разглобява- | ност; |

| | не - източници | товарване; | не и измерва- | работа в екип;|

| | на заваръчен | Общо устрой- | телни инстру- | координация. |

| | ток и съоръже- | ство, принцип | менти; | |

| | ния за заваря- | на работа и | Правилно и ка-| |

| | ване; | техническо об-| чествено из- | |

| | МИГ/МАГ заваря-| служване на | пълнение на | |

| | ване - източни-| апаратите и | дейностите по | |

| | ци на заваръчен| бутилките; | поддържане на | |

| | ток и съоръже- | Предназначе- | машините и съ-| |

| | ния за заваря- | ние, видове, | оръженията; | |

| | ване; | устройства и | Правила за | |

| | Други методи на| принцип на ра-| осигуряване на| |

| | заваряване - | бота с инстру-| здравословни и| |

| | подфлюсово за- | менти за сгло-| безопасни | |

| | варяване, елек-| бяване, раз- | условия на | |

| | тросъпротиви- | глобяване и | труд; | |

| | телно заварява-| измервателна | Основни опас- | |

| | не и др.; | техника; | ности, съпът- | |

| | Бутилки за за- | Методи за де- | стващи дей- | |

| | защитни газо- | фектация и | ността, и мер-| |

| | ве - ацетилен, | възстановяване| ки за защита. | |

| | кислород, ар- | на детайлите. | | |

| | гон, каргон, | | | |

| | CO2 и др.; | | | |

| | Инструменти и | | | |

| | приспособления | | | |

| | за монтаж и де-| | | |

| | монтаж (шлосер-| | | |

| | ски, механизи- | | | |

| | рани и специа- | | | |

| | лизирани ин- | | | |

| | струменти, ин- | | | |

| | струменти за | | | |

| | сглобяване, | | | |

| | преносими маши-| | | |

| | ни и съоръже- | | | |

| | ния): комплект | | | |

| | шлосерски ин- | | | |

| | струменти, спе-| | | |

| | циални приспо- | | | |

| | собления, меха-| | | |

| | низирани, ръчни| | | |

| | инструменти и | | | |

| | др.; | | | |

| | Инструменти за | | | |

| | измерване и | | | |

| | контрол на из- | | | |

| | вършените дей- | | | |

| | ности: шублер, | | | |

| | ъгломер и др.; | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произведеното | жения за кон- | върхнини; точ-| контрол; | лене; |

| изделие, тех- | трол: | ност на раз- | Работа с изме-| технически |

| ническото об- | - шублер; | мери; точност | рителни уреди | усет; |

| служване и ре-| - калибри; | на взаимно | и съоръжения | съобразител- |

| монта на маши-| - микрометри; | разположение; | за контрол (на| ност; |

| ни и съоръ- | - измервателни | Инструменти за| линейни и ъг- | трудова и тех-|

| жения | часовници; | контрол; | лови размери и| нологична дис-|

| | - уреди за из- | Контролна кар-| качество и | циплина; |

| | мерване на гра-| та (серти- | взаимно разпо-| отговорност; |

| | павост и др.; | фикат). | ложение на по-| комуникатив- |

| | Контролна карта| | върхнини и | ност; |

| | (сертификат); | | оси); | работа в екип;|

| | Норми за техни-| | Анализ, оценка| сръчност; |

| | ческа годност. | | на резултатите| координация. |

| | | | и вземане на | |

| | | | решения за | |

| | | | годността на | |

| | | | детайлите и | |

| | | | сглобените | |

| | | | единици. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | Определяне на | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | в малка фирма,| техническата | технически |

| зация на рабо-| работване на | производствен | себестойност | усет; |

| тен екип | изделие, за | участък и др.;| на изделията; | съобразител- |

| | определяне тех-| Техническо | Разпределение | ност; |

| | нологичната се-| нормиране; | на дейностите | трудова и тех-|

| | бестойност, | Попълване на | на членовете | нологична дис-|

| | стандарти); Ко-| планови, сче- | на екипа съ- | циплина; |

| | декс на труда и| товодни и оце-| образно квали-| отговорност; |

| | Закон за здра- | нъчни доку- | фикацията им; | комуникатив- |

| | вословни и без-| менти; | Управление на | ност; |

| | опасни условия | Бизнес плани- | малка фирма | работа в екип;|

| | на труд; | ране; | (разработване | сръчност; |

| | Планови и оце- | Маркетинг и | бизнес план, | координация. |

| | нъчни доку- | реклама. | оферти, дого- | |

| | менти; | | вори, счето- | |

| | Документи за | | водство). | |

| | разкриване и | | | |

| | управление на | | | |

| | малка фирма. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 14. Специалност 5210114 "Машини и съоръжения за производство |

| на строителни материали" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация - | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | Използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за | справочници | | отговорност; |

| | материали, ма- | за: изобразя- | | комуникатив- |

| | шини, инстру- | ване на детай-| | ност; |

| | менти; | ли и сглобени | | работа в екип;|

| | Стандарти; | единици; | | концентрация |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | на вниманието;|

| | риферни устрой-| свойства и | | наблюдателност|

| | ства; | приложение на | | и простран- |

| | Приложни про- | материалите в | | ствена пред- |

| | грамни продукти| машинострое- | | става. |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | технически |

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | усет; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | съобразител- |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| ност; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| трудова и тех-|

| изделие с не- | вид; | ници: | тайли и сгло- | нологична дис-|

| голяма слож- | Маршрутна кар- | изгледи, раз- | бени единици; | циплина; |

| ност | та, операционна| рези, сечения,| Изработване на| отговорност; |

| | карта, техноло-| оразмеряване, | технологични | комуникатив- |

| | гична карта; | качество, точ-| карти; | ност; |

| | Справочници за | ност и покри- | Работа с при- | работа в екип;|

| | материали, ма- | тия на повърх-| ложни програм-| координация. |

| | шини, инстру- | нини; | ни продукти за| |

| | менти и режими | Означаване, | изработване на| |

| | на рязане и за-| свойства и | чертежи на де-| |

| | варяване; | приложение на | тайли и сгло- | |

| | Компютър с пе- | материалите в | бени единици и| |

| | риферни устрой-| машинострое- | технологични | |

| | ства; | нето; | карти. | |

| | Приложни про- | Стандарти, ме-| | |

| | грамни продукти| тоди и процеси| | |

| | с възможности | за обработване| | |

| | за изработване | на металите, | | |

| | на конструктор-| режими на ра- | | |

| | ска и техноло- | бота, базира- | | |

| | гична докумен- | не, режими на | | |

| | тация. | заваряване; | | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд и Закона | | |

| | | за технически-| | |

| | | те изисквания | | |

| | | към продук- | | |

| | | тите. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| то място; | шини, приспо- | място; | ганизация на | усет; |

| подготовка на | собления; тех- | Правила за ор-| работното мяс-| съобразител- |

| машини, ин- | ническа доку- | ганизация на | то (избиране | ност; |

| струменти, | ментация; | трудова дей- | на инструменти| трудова и тех-|

| приспособ- | Инструкции за | ност; | и почистване | нологична дис-|

| ления; | здравословни и | Ергономични | на работното | циплина; |

| подготовка на | безопасни усло-| изисквания за | място); | отговорност; |

| заготовки; | вия на труд, | организация на| Използване на | комуникатив- |

| подготовка на | лични и колек- | работното | лични и колек-| ност; |

| специално ра- | тивни средства | място; | тивни средства| работа в екип;|

| ботно облекло | за защита. | Правила за | за защита (за-| координация на|

| | | здравословни и| щитни прегради| движения и |

| | | безопасни | и екрани, ас- | дейности. |

| | | условия на | пирационни | |

| | | труд. | системи); | |

| | | | Съоръжения за | |

| | | | противопожарна| |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на изделия | - стругови; | принципи на | техническа до-| логическо мис-|

| (ротационно- | - фрезови; | работа и тех- | кументация; | лене; |

| симетрични и | - шлифовъчни; | ническо об- | Избиране на | технически |

| призматични с | - пробивни; | служване на | заготовки; | усет; |

| неголяма слож-| - агрегатни; | машините; | Избор на ин- | съобразител- |

| ност или полу-| Инструменти: | Приспособле- | струменти и | ност; |

| чени чрез за- | - стругарски | ния, принад- | приспособ- | трудова и тех-|

| варяване). | ножове; | лежности, сис-| ления; | нологична дис-|

| Текущ контрол | - свредла; | теми и меха- | Работа и на- | циплина; |

| | - фрези; | низми за изра-| стройка на ма-| отговорност; |

| | - абразивни ин-| ботване на из-| шините, вкл. | комуникатив- |

| | струменти; | делия; | заваръчни ма- | ност; |

| | Инструменти за | Устройство и | шини и прави- | работа в екип;|

| | контрол: | работа на за- | лен избор на | сръчност; |

| | - шублери; | варъчните апа-| добавъчни ма- | координация на|

| | - микрометри; | рати, видове | териали; | движения и |

| | - калибри и | заваръчни ше- | Прихващане и | дейности. |

| | шаблони; | вове, режими | заваряване ъг-| |

| | Приспособления | на заваряване;| лов шев на | |

| | и принадлеж- | Правила за | лист към лист | |

| | ности: | осигуряване на| на неотговорни| |

| | - патронници; | здравословни и| съоръжения | |

| | - планшайби; | безопасни | (възли, еле- | |

| | - люнети; | условия на | менти) в раз- | |

| | - конусни ли- | труд; | лични про- | |

| | неали; | Основни опас- | странствени | |

| | - дорници, | ности, съпът- | положения; | |

| | центри; | стващи дей- | Текущ контрол;| |

| | - универсален | ността, и мер-| Използване на | |

| | делителен | ки за защита; | лични и колек-| |

| | апарат; | Инструменти за| тивни средства| |

| | Системи за: | работа и кон- | за защита. | |

| | - управление; | трол; | | |

| | - смазване и | Заготовки, из-| | |

| | охлаждане; | делия, техни- | | |

| | - контрол; | ческа докумен-| | |

| | Механизми: | тация. | | |

| | - за преобразу-| | | |

| | ване на движе- | | | |

| | нията; | | | |

| | - съединители, | | | |

| | спирачки; | | | |

| | Машини и съоръ-| | | |

| | жения за зава- | | | |

| | ряване, основни| | | |

| | машини и съоръ-| | | |

| | жения за ръчно | | | |

| | електродъгово | | | |

| | заваряване | | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| | | |

| | ВИГ и др.), за-| | | |

| | готовки, елек- | | | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др. | | | |

| | помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлака и| | | |

| | др.); | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Машини за доби-| Общо устрой- | Правилно изби-| Прецизност; |

| обслужване и | ване на насипен| ство, принципи| ране на подхо-| логическо мис-|

| ремонт на ма- | материал; | на работа и | дящи инстру- | лене; |

| шини и съоръ- | Технологични | техническо об-| менти за сгло-| технически |

| жения | линии за обра- | служване на | бяване и раз- | усет; |

| | ботка на насип-| машините, при-| глобяване, за | съобразител- |

| | ни материали; | надлежностите,| измерване на | ност; |

| | Трошачно-сорти-| системите и | присъединител-| трудова и тех-|

| | ровъчни инста- | механизмите за| ни повърхнини;| нологична дис-|

| | лации; | обработка на | Работа с ин- | циплина; |

| | Смесителни ин- | металите; | струменти и | сръчност; |

| | сталации за бе-| Предназначе- | приспособления| отговорност; |

| | тон и разтвори;| ние, видове, | за сглобяване | комуникатив- |

| | Машини и съоръ-| устройства и | и разглобява- | ност; |

| | жения за произ-| принцип на ра-| не и измерва- | работа в екип;|

| | водство на ме- | бота с инстру-| телни инстру- | координация. |

| | тални елементи | менти за сгло-| менти; | |

| | и изделия; | бяване, ремонт| Правилно и ка-| |

| | Технологични | и измервателна| чествено из- | |

| | линии за произ-| техника; | пълнение на | |

| | водство на гра-| Технологичен | дейностите по | |

| | дивни елементи;| процес за ре- | поддържане на | |

| | Машини за за- | монт на машини| машините и съ-| |

| | глаждане и тър-| и съоръжения | оръженията; | |

| | кане; | за производ- | Правила за | |

| | Машини за боя- | ство на строи-| осигуряване на| |

| | джийски дей- | телни мате- | здравословни и| |

| | ности; | риали. | безопасни | |

| | Подемно-транс- | | условия на | |

| | портни машини | | труд; | |

| | за такелажни | | Основни опас- | |

| | дейности; | | ности, съпът- | |

| | Инструменти и | | стващи дей- | |

| | приспособления | | ността, и мер-| |


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница