Наредба no 2 от 10 юли 2000 г за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпасистраница2/4
Дата15.10.2018
Размер331 Kb.
#87794
1   2   3   4
Раздел V
Изисквания при проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и инсталации

Чл.80. Водоснабдяването на територията за ВВООБ се проектира съгласно Нормите за проектиране на водоснабдителни системи (отпечатани в БСА,бр.1, 2 и 3 от 1987 г.; изм.,бр.1 от 1993 г.), а канализацията - съгласно Нормите за проектиране на канализационни системи (отпечатани в БСА,бр.9 и 10 от 1989 г.; изм.,бр.1 от 1993 г.), като проектирането на Разделна или смесена система зависи от технологичните изисквания в заданието за проектиране.
Чл.81. Помпените станции за подаване на вода за домакински, питейни и противопожарни нужди трябва да имат резерв от помпи, както следва:
1. при една работна помпа - 100 %;
2. при две и повече работни помпи - 50 %.
Чл.82. Помещението на помпената станция трябва да е най-малко от II степен на пожароустойчивост с автоматично управление.
Чл.83. За гасене на пожар се проектира водоем със запас съгласно технологичните изисквания в заданието за проектиране, при осигурен непрекъснат обмен на водата.
Чл.84. Разполагането на водопроводите на територията за ВВООБ се проектира по направление на пътната мрежа в нея, на разстояние не по-малко от 5 m от взривоопасните сгради (производствени и складови).
Чл.85. На водопроводната мрежа се предвиждат:
1.пожарни хидранти край пътищата и пресечките на разстояние L не по-малко от L =(H:2) + 3 m и не по-голямо от 25 m от стените на взривоопасните сгради (производствени и складови), като всяка сграда се осигурява с най-малко два хидранта на разстояние не по-голямо от 100 m един от друг. Н е височината на сградата;
2. спирателни кранове с възможност за изключване на отделни участъци без прекъсване водоснабдяването на сградите на разстояние до захранваните сгради не по-голямо от 250 m.
Чл.86. Отвеждането и изпускането на течности, които при смесване е възможно да се възпламенят или да образуват отровни и взривоопасни вещества, трябва да се осъществяват по закрит начин, като се вземат съответните мерки за безопасност.
Чл.87. Водопроводните и канализационните инсталации в сградите за ВВООБ се проектират съгласно Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради (отпечатани в БСА,бр.5-6 от 1986 г.; изм.,бр.11 от 1988 г., бр.1 от 1993 г.; изм.,ДВ,бр.62 от 1995 г. и бр.15 от 1996 г.) и Наредба No 2 за противопожарните строително-технически норми.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.88. (1) (изм.,ДВ,бр.15 от 2005 г.) За неизпълнение на разпоредбите на тази наредба виновните лица се наказват при условията и по реда на чл.232, ал.4, т.1 и 2 и чл.233 от Закона за устройство на територията, ако не подлежат на по-тежки наказания, предвидени в други закони.


(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда, определени със Закона за административните нарушения и наказания.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (изм.,ДВ,бр.15 от 2005 г.) Тази наредба се издава на основание § 18, ал.1 от заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията.


§ 2. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник" и се прилага за строежи, чието проектиране започва след датата на влизането й в сила.
§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Министър: Евг. Чачев

Приложение No 1 към чл.6

Примерно съдържание на заданието за проектиране на строежи за ВВООБ

1. Бизнесплан с мотивировка на необходимостта от проектирането и изпълнението на нова или от реконструкцията на съществуваща територия за ВВООБ.
2. Предназначение и описание на елементите на територията за разработване на генерален план (чл.14 и 15).
3. Специфични технологични изисквания при изграждането на отделните сгради и помещения (пожаро- и взривобезопасност, категория на мълниезащита, електрозахранване и др.), на подземни складове и др.
4. Полезни натоварвания на подовите конструкции и очаквани натоварвания на защитните конструкции (обвалване или монолитна стоманобетонна конструкция) от действието на ударната вълна.
5. Изисквания към пътната мрежа в територията и начин на свързването й с пътищата извън нея.
6. Изисквания към вътрешната електрическа мрежа и източниците за захранване.
7. Изисквания към водоснабдяването и източниците за захранване.
8. Изисквания към противопожарното оборудване (водоеми, противопожарни депа, табла и други съоръжения) и към подготовката на територията.
9. Изисквания към отоплението, топло- и парогенераторите.
10. Изисквания към ограждането на територията, охранителната зона, охранително-сигнализационната уредба и необходимите връзки.
11. Изисквания към изграждането на жп клон в територията и връзката му с жп мрежата извън нея.
12. Изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради и съоръжения или при преустройството им, при реконструкция или преустройство на съществуващи строежи.
13. Срок за проектиране и изграждане на района.

Приложение No 2 към чл.10, ал.2

Класификация на ВВ в зависимост от чувствителността им към външни въздействия

No по
ред

Видове ВВ

Основни представители

1.

Иницииращи ВВ (първични)

- гърмящ живак (живачен флуминат)

 

 

- оловен азид

 

 

- тенерес (оловен трини- трорезорцинат или ТНРС)

 

 

- иницииращи състави - смеси от гърмящ живак, калиев хлорат (бертолетова сол), амониев сулфид (антимон) и др.

2.

Бризантни ВВ (вторични):

 

 

а) чисти химичес- ки съединения

- тен, хексоген, тетрил, нит- роглицерин, нитрогликол и др.

 

б) механични смеси

- нитроселитрени (динамити);

 

 

- пластични;

 

 

- амониевоселитрени;

 

 

- нафтселитрени;

 

 

- водонапълнени;

 

 

- емулсионни и др.

3.

Метателни ВВ (барути)

- димен барут - всички видове;

 

 

- бездимен пироксилинов и нитроглицеринов барут - всички видове

4.

Пиротехнически състави и изделия

- състави и изделия за пиротех- нически, димни, звукови, светлинни и други ефекти

Приложение No 3 към чл.11

Класификация на ВВ и боеприпаси и допустими количества за съхраняването им в едно помещение

No по
ред

Описание на ВВ или на изделието

Група за
съвместимост

Допустимо количество
в едно помещение

1.

Първично ВВ

А

200 t

2.

Изделие, съдържащо първично ВВ и нямащо две или повече надеждни предпазни устройства. Включени са и някои изделия, въпреки че не съдържат първично ВВ, като детонатори за взривяване, сглобени детайли за детонатори, капсул-възпламенители

В

2000 хил. бр.

3.

Метателно ВВ или друго взривно дефлагиращо вещество или изделие, съдържащо такова вещество

С

100 t

4.

Вторично детониращо ВВ или черен барут, или изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, при всички случаи без взривател или метателен заряд, или изделие, съдържащо първично ВВ и снабдено с две или повече надеждни предпазни устройства

D

1501 (50)? t

5.

Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ без взривател, с метален заряд (различен от заряда, съдържащ запалима течност или гел или хиперголни течности)

Е

150 t

6.

Изделие, съдържащо вторично детониращо ВВ, със собствени възпламенители, с метален заряд (различен от заряда, съдържащ запалима течност или гел или хиперголни течности), или без метален заряд

F

150 t

7.

Пиротехническо вещество или изделие, съдържащо пиротехническо вещество, или изделие, съдържащо едновременно ВВ и вещество със светлинен, запалителен, сълзотворен или димообразуващ ефект (различно от водоактивно изделие или изделие, съдържащо бял фосфор, фосфиди, пирофорно вещество, запалима течност или гел, или хиперголни течности)

G

503 t

8.

Изделие, съдържащо едновременно ВВ и бял фосфор

Н

150 t

9.

Изделие, съдържащо едновременно ВВ и запалима течност или гел

J

150 t

10.

Изделие, съдържащо едновременно ВВ и токсичен химически агент

К

150 t

11.

Взривно вещество или изделие, съдържащо ВВ и представляващо особен риск (например поради своята водоактивност или наличието на хиперголни течности, фосфиди или пирофорно вещество) и налагащо изолирането на всеки вид

L

150 t

12.

Изделие, съдържащо само вещества с изключително ниска чувствителност към детонация

N

200 t

13.

Вещество или изделие, опаковано или конструирано така, че да се ограничин вътре в пакета всеки опасен ефект, причинен от случайно задействане, а при повреда на опаковката в случай на пожар всички въздействия от взрива или на изхвърлянето на частици са толкова незначителни, че почти не възпрепятстват потушаването на пожара и прилагането на други спешни мерки в непосредствена близост до пакета

S

Без ограничеие, ако отговаря на съответното тестуване на продукта

Забележки:
1. Преизчислено към количество ВВ.
2. Цифрата се отнася за чисти химически съединения в кристален вид и за изделия от тях.
3. Преизчислено количество в пиротехническа смес.

Приложение No 4 към чл.13

Допустимо съвместяване при съхраняване на различни групи ВВ и боеприпаси

Група за
съвместяване

А

В

С

D

E

F

G

H

J

L

N

S

А

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

Х

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Х

С

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

2

Х

D

 

1

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

2

Х

E

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

Х

F

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

G

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

Х

H

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

J

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

Х

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

3

N

 

 

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

S

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Х


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница