Наредба no 2 от 10 юли 2000 г за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпасистраница3/4
Дата15.10.2018
Размер331 Kb.
1   2   3   4

Забележки:
1. Пакети, съдържащи изделия от група за съвместимост В и вещества и изделия от група D, могат да се съхраняват в едно и също помещение при условие, че са в отделни контейнери (отделения), одобрени от компетентните органи, така че да не представляват опасност за предаване на детонация от изделията от група В до изделията от група D.
2. Когато изделия от група за съвместимост N се съхраняват с вещества и изделия от група за съвместимост С, D или F, изделията от група за съвместимост N се третират така, като че имат характеристики от група за съвместимост D.
3. Пакети, съдържащи вещества и изделия от група за съвместимост L, могат да се съхраняват в едно и също помещение заедно с пакети, съдържащи същия тип вещества или изделия от същата група за съвместимост. Х - разрешава се съвместно съхраняване.

Приложение No 5 към чл.16, ал.1

Минимални взриво- и пожаробезопасни разстояния на сградите за производство, съхраняване, ремонт и разснарядяване на ВВ и боеприпаси и на подривните полета (площадки) от съществуващи обекти

No
по
ред

Наименование и характеристика
на обектите

Минимални разстояния в m

 

 

складове с максимално количество ВВ

цехове за
производство,
ремонт и
разснарядяване

подривни
полета
(площадки)

 

 

от 10
до 20 t

до 30 t

до 50 t

до 100 t

до 150 t

 

 

1.

(изм.,ДВ,бр.15 от 2005 г.)
Урбанизирани територии, заводи, фабрики, стопански дворове, работилници и други работни площадки и съсредоточение на хора над 50 човека

600

900

1100

1600

2000

700

2000

2.

Казармени райони (казармени помещения, гаражи, работилници и други стопански, битови и административни сгради в тях)

400

500

700

1000

1100

400

1000

3.

Главни жп линии, автомагистрали и пътища от I и II клас, водни пътища, гари и пристанища

400

700

900

1200

1500

600

2000

4.

Второстепенни жп линии, пътища от III клас и местни пътища

300

500

700

1000

1100

400

1000

5.

Летища, аерогари и магистрални продукто- и газопроводи

600

900

1100

1600

2000

700

2000

6.

Складове за пожароопасни и горими материали

300

300

400

600

800

300

10000

7.

Кариери, открити рудници и открити стрелбища

600

1000

1000

1000

1000

1000

2000

8.

Въздушни електропроводи за високо напрежение, подстанции и трафопостове

200

350

450

600

800

300

1000

9.

(ДВ, 15/2005 - в сила три дни след 15.02.2005) Отделни стопански жилищни сгради и вили извън урбанизирани територии

300

500

700

1000

1100

400

1000

Забележка. Посочените разстояния са изчислени и се прилагат само при средно пресечена местност (гъста гора, хълм, земен вал и др.).

Приложение No 6 към чл.16, ал.2

Значения на коефициента К1 при разполагане на ВВ и боеприпаси на открито

No по
ред

Очаквани поражения на обектите

Коефициент
К1

1.

Пълна липса на повреди по сградите, транспортните средства и други обекти и съоръжения

50 - 80

2.

Случайно повреждане на остъкляването на сградите и транспортните средства

10 - 15

3.

Пълно разрушаване на остъкляването на сградите и повреждане рамките на прозорците, вратите, леките прегради и покривите

5 - 8

4.

Пълно повреждане на остъкляването на транспортните средства (автобуси, влакове, кораби и др.)

3 - 4

5.

Леки повреди на въздушните електропроводи (огъване на стълбовете)

25 - 30

6.

Разрушаване на бараки, навеси, вътрешни преградни стени на сградите, рамките на вратите и прозорците и керемидите на покривите

2 - 3

7.

Разрушаване на полумасивни каменни, тухлени и дървени постройки, обръщане на транспортни средства и скъсване на въздушни електропроводи

1,5 - 2

8.

Разрушаване на масивни тухлени постройки

0,8 - 1

9.

Разрушаване на масивни постройки с бетонна и стоманобетонна конструкция

0,3 - 0,5

Забележки:
1. При определяне на безопасното разстояние трябва да се отчитат и местните условия - най-вече характерът и релефът на местността между мястото на евентуалния взрив (склад, цех) и застрашавания обект. Ако между мястото на евентуалния взрив и застрашавания обект има преграда (гъста гора, хълм, здрава стена, земен вал), безопасното разстояние, изчислено по формулите в чл.16, ал.2, се намалява, като се дели на 1,5 до 2.
2. Стойностите на коефициента К1 са за открито разположени ВВ и боеприпаси, в т.ч. под навеси и бараки.
3. При разполагането на ВВ и боеприпаси при други условия определеното по формулата в чл.16, ал.2 безопасно разстояние се намалява, като получените стойности се делят, както следва:
- при необвалвани полумасивни сгради - с 1,1 до 1,2;
- при необвалвани масивни тухлени сгради - с 1,2 до 1,3;
- при необвалвани стоманобетонни сгради (складове, цехове) - с 1,3 до 1,4;
- при обвалвани полумасивни и масивни сгради - с 1,5 до 1,7;
- при вкопани в земята полумасивни и масивни сгради - с 1,8 до 2;
- при котловани и ниши - с 1,8 до 1,9;
- при надземни обвалвани площадки и навеси - с 1,4 до 1,5.

Приложение No 7 към чл.16, ал.6

Значения на коефициента К2 по непредаване на детонация

Активен заряд

Вид на склада
за ВВ

Пасивен заряд

Взривни вещества

 

амониевоселитрени,
хлоратни взривни смеси,
пироксилин, динамит с
по-малко от 33 %
нитроглицерин, барути и
пиротехнически
произведения

динамити с
повече от 33 %
нитроглицерин

тротил

пикринова
киселина и
иницииращи
ВВ

други нитропроизводни
и подобни на тях

 

 

Н

О

Н

О

Н

О

Н

О

Н

О

Амониевоселитрени, хлоратни взривни смеси, пироксилин, динамит с по-малко от 33 % нитроглицерин, барути

необвалван

0,25

0,15

0,35

0,25

0,4

0,3

0,5

0,4

0,7

0,55

 

обвалван

0,15

0,1

0,2

0,15

0,8

0,2

0,4

0,3

0,55

0,4

Пиротехнически произведения

необвалван

0,5

0,3

0,7

0,5

0,8

0,6

1

0,8

1,4

1,1

 

обвалван

0,3

0,2

0,5

0,3

0,6

0,4

0,8

0,6

1,1

1,8

Динамити с повече от 33 % нитроглицерин

необвалван

0,8

0,6

1

0,8

1,2

0,9

1,3

1,2

2,1

1,6

 

обвалван

0,6

0,4

0,8

0,5

0,9

0,5

1,2

0,9

1,6

1,2

Тротил

необвалван

1,2

0,9

1,5

1,2

1,8

1,4

2,2

1,8

3,2

2,4

Пикринова киселина

обвалван

0,9

0,6

1,2

0,8

1,4

0,8

1,8

1,4

2,4

1,8

Иницииращи ВВ

необвалван

2

1,2

2,8

2

3,2

2,4

4

3,2

5,5

4,4

Други нитропроизводни и подобни на тях

обвалван

1,2

0,8

2

1,2

2,4

1,6

3,2

2,4

4,4

3,2

Забележка. Н - необвалван склад; О - обвалван склад.

Приложение No 8 към чл.40, ал.2

Описание на степените на защита на електрообзавеждането, осигурени от обвивката*
(IP код)

1. IP код е система за кодиране, с която се означават степените на защита, осигурени чрез обвивки срещу достъп до опасни части, проникване на твърди чужди тела и вода, и която дава допълнителна информация във връзка с тази защита.
2. Състав на IP кода (IP = международна защита) - кодови букви:
а) първа характеристична цифра - цифри от 0 до 6 или буква Х;
б) втора характеристична цифра - цифри от 0 до 8 или буква Х;
в) добавена буква (незадължителна) - букви A, B, C, D;
г) допълнителна буква (незадължителна) - букви H, M, S, W.
3. Когато не е необходимо да се определя характеристична цифра, тя се заменя с буквата Х ("ХХ", ако са пропуснати и двете цифри).
4. Кратко описание на елементите на IP кода е дадено в табл.1.
Табл.1

Елемент

Цифра
или
буква

Значение за защитата
на съоръжения

Значение за защитата
на хора

Кодови букви

IP

-

-

Първа характеристична
цифра

 

Срещу проникване на
твърди чужди тела:

Срещу достъп до
опасни части:

 

0

без защита

 

 

1

? 50 mm диаметър

без защита

 

2

? 12,5 mm диаметър

опако на ръка

 

3

? 2,5 mm диаметър

пръст

 

4

? 1,0 mm диаметър

инструмент

 

5

прахозащитена

тел

 

6

прахонепроницаема тел

тел

Втора характеристична
цифра

 

Срещу проникване на вода

 

 

0

с вредни въздействия

-

 

1

Без защита

 

 

2

Вертикално капеща вода

 

 

3

Капеща вода (наклон 15°)

 

 

4

Пръскане

 

 

5

Плискане

 

 

6

Водна струя

 

 

7

Мощна водна струя

 

 

8

Временно потапяне

 

 

 

Продължително потапяне

 

Добавена буква (незадължи- телна)

 

-

Срещу достъп до опасни части със: опако на ръка пръст инструмент тел

 

A

 

 

 

B

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

Допълнителна буква (незадължителна)

 

Допълнителна информация, - специфична за: съоръжения за високо напрежение движение по време на изпитването с вода неподвижност при изпитването с вода атмосферни условия

 

 

H

 

 

 

M

 

 

 

S

 

 

 

W

 

 

 
 

 

* Информационното приложение е разработено въз основа на проекта на БДС ЕN 60529.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница