Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)Дата09.04.2018
Размер218.59 Kb.
#65077
Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към дейността на лицата, които извършват добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по занятие. (2) (Изм., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лицата по ал. 1, които не са търговски банки, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността.
Чл. 2. (1) В Министерството на финансите се води регистър по образец, одобрен от министъра на финансите, в който се вписват лицата по чл. 1, ал. 2 и дейността, която ще осъществяват. (2) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва въз основа на писмено заявление от лицето, към което се прилагат копия от следните документи: 1. удостоверение за актуално състояние по съдебна регистрация; 2. удостоверение за данъчна регистрация; 3. удостоверение от Националния статистически институт за идентификационен номер по БУЛСТАТ; 4. документ за платена държавна такса; 5. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата. (3) За извършената регистрация Министерството на финансите издава удостоверение по образец (приложение № 1). (4) При изгубване или унищожаване на удостоверението по ал. 3 Министерството на финансите издава дубликат въз основа на данните от регистъра. (5) Лицата по чл. 1, ал. 2 са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в регистрираните обстоятелства да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната.
Глава втора

ДОБИВАНЕ И ПРЕРАБОТВАНЕ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ


Чл. 3. Добиване на благородни метали е всяка дейност по: 1. първично добиване по промишлен начин - чрез извличане на благородни метали от: а) находища на метални полезни изкопаеми по смисъла на Закона за подземните богатства; б) златоносен пясък - чрез промиване с дребна механизация или ръчно; 2. вторично добиване - чрез извличане на благородни метали от технологични индустриални отпадъци.
Чл. 4. Първичното добиване на злато, сребро и платина се извършва: 1. по промишлен начин - от търговци, регистрирани в Министерството на финансите, след получаване на концесия в предвидените от Закона за подземните богатства случаи; 2. ръчно и с дребна механизация промиване на златоносен пясък - от юридически и физически лица, регистрирани в Министерството на финансите, след разрешение в предвидените от Закона за общинската собственост случаи.
Чл. 5. Вторично добиване на злато, сребро и платина се извършва от търговци, регистрирани в Министерството на финансите за преработване на технологични индустриални отпадъци, съдържащи благородни метали, разполагащи с технологични възможности за ефективното им извличане - след получаване на концесия в предвидените от Закона за подземните богатства случаи.
Чл. 6. (1) Преработване на благородни метали е всяка дейност, водеща до: 1. стандартен чист вид и проба над 995 по БДС - за продажба като инвестиционно/монетарно злато и злато за производствено потребление; платина до стандартен вид на блок за производствени и инвестиционни цели; сребро на блок и гранули за търговски и производствени цели от: а) български металургични предприятия, разполагащи с технологии за рафиниране на благородни метали, регистрирани в Министерството на финансите; б) български предприятия, регистрирани в Министерството на финансите - възложители на преработки в чужбина на български рудни концентрати и отпадни продукти при чуждестранни рафинерии; 2. сплави, прокат и какъвто и да е друг вид материали на благородна основа, предназначени за: а) допълнителна обработка и влагане в производството на продукция, услуги, при изследвания и др.; б) ползване в електротехническата, електронната и друга промишленост, лабораторни и други нужди - от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите; в) бижутерийни цели - от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите и прилагащи еталони на лабораторията за контрол върху изделията от благородни метали към Министерството на финансите; г) профили за леене, дискове, ленти, припои, тел за куки и други материали за стоматологични цели - от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на здравеопазването; д) сечене на монети, медали, ордени и други подобни - от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите, съгласувано с Българската народна банка. (2) За дейността по ал. 1, т. 1 лицата са длъжни: 1. към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 да представят и: а) данни за капацитета и технологичните възможности на рафинерията; б) данни за регистрираните от лицето метали за нуждите на борсовата търговия в съответствие с действащите борсови стандарти; 2. да представят ежегодно в Министерството на финансите информация за: а) преработените благородни метали по количество и видове; б) направленията за реализация в страната и в чужбина. (3) За дейността по ал. 1, т. 2 лицата са длъжни: 1. към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 да представят и данни за технологичните възможности и капацитета на рафинерията; 2. ежегодно да отчитат в Министерството на финансите направленията за реализация в страната и в чужбина - в обем и стойност.
Чл. 7. (1) (Доп., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Изработване на бижутерийни и ювелирни изделия, сувенири, пластики, както и предмети, свързани с религиозните култове, се извършва от юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в Министерството на финансите за изработка, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни. (2) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Преработката на необработени естествени диаманти се извършва от юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в Министерството на финансите. (3) (Предишна ал. 2, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Регистрацията може да бъде в следния обхват: а) само с материал на клиента като услуги; б) с материал на клиента и с материал, закупен от регистрираните предприятия, за изработка на сплави за бижутерийни цели. (4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) При изработването на изделия от благородни метали по ал. 1 се допуска фира до 4,5 на сто. (5) (Предишна ал. 4, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) За дейността по ал. 1 лицата прилагат към документите по чл. 2, ал. 2 и: 1. свидетелство за съдимост на лицата, осъществяващи дейността; 2. списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация; 3. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.
Чл. 8. (1) Изработването на изделия от благородни метали за стоматологично лечение и протезиране се извършва от правоспособни лица в зъботехнически лаборатории. (2) В зъботехническите лаборатории могат да се ползват само стоматологични сплави, произведени от български предприятия, регистрирани за такова производство. Сплави от внос могат да се ползват, при условие че вносът е разрешен от органа, контролиращ вноса на лекарствени средства, към Министерството на здравеопазването. (3) Министерството на здравеопазването определя реда за изработване на изделия от благородни метали за лечебни цели в други случаи (протези, клапи и пр.).
Глава трета

СДЕЛКИ СЪС ЗЛАТО, СРЕБРО И ПЛАТИНА И СЪС СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ


Чл. 9. (1) Добитите и преработени благородни метали в стандартен чист вид в регистрираните български преработвателни предприятия и рафинерии или в чуждестранни рафинерии могат да бъдат продавани на местни и чуждестранни финансови пазари и на регистрираните по реда на наредбата потребители. (2) Продавачите водят регистри по образец (приложение № 2) за осъществените продажби и представят ежегодно обобщен отчет в Министерството на финансите.
Чл. 10. Сделки с благородни метали в стандартен чист вид на финансовите пазари се извършват по ред, определен от Българската народна банка.
Чл. 11. Търговските банки ежегодно предоставят данни на Министерството на финансите за обемите и стойността на извършените покупки и продажби на благородни метали в страната и в чужбина.
Чл. 12. Регистрираните предприятия и лица по реда на чл. 6, както и лицата, потребители на тяхната продукция, могат да закупуват благородни метали в чист вид за производствени нужди.
Чл. 13. Закупените по невложени в производствено потребление метали и материални запаси от благородни метали се продават на лица, регистрирани за тази дейност по реда на наредбата, и на търговски банки.
Чл. 14. Лицата, извършващи външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, се регистрират в Министерството на финансите.
Чл. 15. Продажбата на български монети от благородни метали се извършва по ред, определен от Българската народна банка.
Чл. 16. (1) Изкупуването на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, се извършва от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите. (2) Към документите за регистрация по чл. 2, ал. 2 се прилагат и: 1. списък на лицата, извършващи изкупуването; 2. списък на обектите, в които се осъществява дейността; 3. свидетелство за съдимост на лицата, извършващи изкупуването. (3) При осъществяване на дейността си лицата по ал. 1 са длъжни да обявяват на видно място определените от тях цени за изкупуване на благородни метали - по вид и проба. (4) Цените по ал. 3 следва да отчитат котировката на Българската народна банка, а в случаите, когато липсва такава, се отчитат цените на Лондонската метална борса.
Чл. 17. Продажбата на изделия от злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос на физически лица се извършва от предприятия и търговци, регистрирани в Министерството на финансите.
Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Скъпоценните камъни се продават със сертификат за идентичност и качество, издаден от регистрирани в Министерството на финансите български предприятия, разполагащи със съответните специалисти в тази област, или на чуждестранни специализирани предприятия и институти, чиито сертификати са потвърдени от българско предприятие или банка. (2) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Всички търговци, осъществяващи дейности по внос, обработка и износ на обработени и необработени скъпоценни камъни, са длъжни да водят отчет за количеството на вноса, износа, обработката, покупко-продажбата им, като водят регистър за това.
Чл. 19. Обмяна на златни изделия и стари зъбни протези от граждани срещу златни сплави за стоматологични цели, както и продажба на такива сплави се извършва от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите, съгласувано с Министерството на здравеопазването.
Чл. 20. Пациентите могат да закупуват по лекарско предписание сплави за лечение от предприятията, регистрирани за обмяна и продажба на сплави за стоматологични цели.
Чл. 21. При обмяната и продажбата се предоставят сплави, изработени от регистрираните български предприятия или от внос, съгласуван от компетентния орган към Министерството на здравеопазването, придружени от документ, указващ сплавта, номера на регистрация и съдържанието на благороден метал.
Чл. 22. Изкупуването на първично добито разсипно злато и други благородни метали от регистрираните за добиването лица се извършва от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите. Изкупните цени се определят на пазарна основа, като се отчитат текущата котировка на металите и съдържанието на метал в предлаганата суровина.
Чл. 23. Анализите на суровината се извършват от регистрираните лаборатории и/или от лабораториите на изкупуващите предприятия. Разходите по първичната преработка и рафинация са за сметка на възложителя. Изкупуващите предприятия, регистрирани по чл. 6, се задължават да осигурят привеждането на металите в стандартен инвестиционен вид.
Чл. 24. Сребро за производствени нужди може да се закупува от регистрирани преработвателни предприятия. Продажбата му се регистрира от продавача в регистър, съдържащ данни за поредността на продажбата, за купувача, количеството и стойността на среброто. Обобщени данни за количествата и за металите по регистъра съгласно приложение № 2 се предават на Българската народна банка и на Министерството на финансите в края на всяка отчетна година.
Глава трета А

ВЪВЕЖДАНЕ, ИЗНОС, ТРАНЗИТ И РЕЕКСПОРТ НА НЕОБРАБОТЕНИ ДИАМАНТИ(Нова глава, ДВ, бр. 82 от 2003 г.)
Чл. 24а. (1) При транзит на необработени диаманти през територията на Република България митническите органи осъществяват контрол за наличието на сертификат за износ на необработени диаманти. Сертификатът не може да има поправки. В случаите, когато при транзит за митническите органи възникнат основателни съмнения относно истинността на сертификата, те сезират съответните компетентни органи. (2) Въвеждането на необработени диаманти се разрешава от специализираните контролни органи към министъра на финансите чрез издаване на потвърждение за внос при наличието на съответен сертификат, издаден от орган на страна - участничка в Кимбърлийския процес, който по ясен начин идентифицира доставката. (3) От момента на въвеждане на необработените диаманти на територията на Република България до издаването на потвърждение за внос от страна на специализираните контролни органи към министъра на финансите необработените диаманти се оформят под режим митническо складиране. (4) В 5-дневен срок от получаване на заявлението на заинтересуваното лице за издаване на потвърждение за внос се насрочва преглед за установяване съответствието на необработените диаманти с посоченото в сертификата и идентифициране на партидите необработени диаманти. (5) Въз основа на протокола от прегледа специализираните контролни органи към министъра на финансите в 3-дневен срок издават потвърждение за внос. (6) Не се издава потвърждение за внос на необработени диаманти при установени несъответствия между посоченото в сертификата и доставката, които не са отстранени в указан от специализираните контролни органи към министъра на финансите срок. (7) Отказът за издаване на потвърждение за внос се съобщава на заявителя в 10-дневен срок от датата на издаването му по реда на Закона за административното производство. (8) Отказът за издаване на потвърждение за внос подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство. (9) Специализираните контролни органи към министъра на финансите изпращат писмено уведомление до компетентния орган на страната по износа, издал сертификата, относно потвърждаването на вноса, номера на сертификата, броя на контейнерите или пликовете, теглото в карати и информация за износителя и за вносителя.
Чл. 24б. (1) Износ на необработени диаманти сe допуска само за страни - участнички в Кимбърлийския процес, въз основа на издаден от министъра на финансите сертификат за износ по реда на наредбата. (2) Министърът на финансите чрез своите специализирани контролни органи издава по искане на заинтересуваните лица сертификат за износ “Сертификат по Кимбърлийския процес” по образец съгласно приложение № 3. Сертификатът по Кимбърлийския процес е ценна книга с пореден уникален номер, която има защита от подправяне. (3) Сертификатът за износ се издава в 5-дневен срок от подаването на заявление, придружено със следните документи: 1. попълнен сертификат по образец; 2. удостоверение за съдебна и данъчна регистрация, код БУЛСТАТ; 3. документи, потвърждаващи верността на данните в сертификата, като договор, проформа фактура или поръчка; 4. експертен сертификат, издаден по реда на чл. 63. (4) В случай на непълнота на документите на износителя се дава 5-дневен срок от датата на съобщението за отстраняването й. (5) Когато допуснатите непълноти не бъдат отстранени в посочения срок, не се разрешава износ на необработени диаманти. (6) Копие от издадения сертификат се съхранява от Министерството на финансите, а оригиналът се предоставя на заявителя.
Чл. 24в. (1) Отказът за издаване на сертификат се съобщава на заявителя в 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението по реда на Закона за административното производство. (2) Отказът за издаване на сертификат подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
Чл. 24г. (1) Сертификатът за износ е валиден за срок 2 месеца от датата на издаването му. (2) Ако в рамките на срока по ал. 1 не се реализира износ, лицето е длъжно да върне издадения му сертификат на издателя.
Чл. 24д. Издаващият сертификата орган изпраща писмено уведомление до компетентния орган на страната по вноса относно издаването на сертификата за износ, номера на сертификата, броя на контейнерите или пликовете, теглото в карати и стойността на диамантите, информация за износителя и за страната на произход и страната на износа.
Чл. 24е. Изнасяните необработени диаманти се запечатват в контейнер или в пакет, върху който е поставен печат на издателя с прикрепен оригинал на сертификата. Печатът се поставя по начин, който не позволява отделянето на сертификата от контейнера или пакета или отварянето на контейнера или пакета.
Чл. 24ж. (1) Министерството на финансите съхранява в срок 3 години: 1. копие от издадените от него сертификати за износ; 2. копие от издадените от него потвърждения за внос. (2) Търговците на необработени диаманти, включително вносителите и износителите на необработени диаманти, съхраняват в срок 5 години данни и счетоводни документи относно покупката, продажбата или износа на необработени диаманти, както и данни за своите клиенти, номера на техния лиценз, обема и стойността на необработените диаманти. (3) Търговците са длъжни да предоставят при поискване от Министерството на финансите посочените данни и документи.
Глава четвърта

ПОЛУЧАВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА БЛАГОРОДНИТЕ МЕТАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ


Чл. 25. Получаването на благородни метали от регистрираните за продажба предприятия се извършва от упълномощено материалноотговорно лице, определено със заповед на ръководителя на предприятието.
Чл. 26. Закупените благородни метали се заприходяват на материалноотговорното лице и се съхраняват в специално осигурени помещения, железни каси и стоманени шкафове.
Чл. 27. Влагането на металите в производствено потребление се извършва по първични документи, осигуряващи информация за количеството с точност до третия знак, за вида и чистотата на метала с точност до втория знак. При ползване на сплави се посочва и пробата.
Чл. 28. Изработените детайли от благородни метали, сплави, амалгами и химични продукти на благородна основа се съхраняват в железни каси, стоманени шкафове или в специално пригодени помещения.
Чл. 29. Предприятията прилагат разходни норми, съобразени с ползваните технологии, установени на базата на технологични норми на ползваните средства за производство или на технологични замервания.
Чл. 30. В производствените помещения за обработка на благородни метали се осигурява специален допуск за персонала, както и ежедневно установяване на незавършеното производство и неговото съхраняване по начина, предвиден за материалите и продукцията, в която са вложени металите. При непрекъсваеми процеси се осигурява приемане от упълномощено лице в застъпващата смяна.
Чл. 31. При липси стойността на установените липси се определя на базата на текущата котировка "продава" на Българската народна банка за съответния метал, както и при отчитане на разходите за привеждане на материалния запас до вида, в който е бил преди липсата. В случай че благородният метал не се котира ежедневно от Българската народна банка, ползват се международните котировки на Лондонската метална борса през централния курс на Българската народна банка за валутата, в която са обявени.
Чл. 32. Технологичен брак, шламове, амалгами, разтвори и други отпадни продукти с анализно съдържание на благородни метали над 2 на сто се съхраняват по реда, предвиден за материалните запаси на благородни метали.
Чл. 33. Технологичен брак, шламове, амалгами, разтвори, прах и други отпадни продукти с анализно съдържание на благородни метали до 2 на сто се съхраняват разделно от другите технологични отпадъци в осигурени помещения и хранилища.
Глава пета

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ


Чл. 34. Отпадъчните продукти със съдържание на благородни метали, получени при производствена, научна, учебна и друга дейност, се предават от собственика на отпадъчните продукти за преработване на регистрирани български предприятия.
Чл. 35. Добитите след преработката благородни метали се ползват от собственика на отпадъчните продукти за обратно влагане в дейността му след регистриране на добития вторичен метал. В случай че предприятието не е потребител на металите, те се продават на лицензирани банки и на регистрирани по чл. 6 предприятия.
Чл. 36. Отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали, получени от разкомплектуване на бракувани машини, съоръжения, електронна техника и други технически средства, както и негодни материални запаси от резервни части и елементи за тях се предават за преработка на регистрирани български преработвателни предприятия.
Чл. 37. Разкомплектуването се извършва от предприятията собственици или от предприятия, обработващи вторични суровини за разделната им преработка. Предприятията подлежат на регистрация в Министерството на финансите.
Чл. 38. (1) Предприятията по чл. 37 документират изкупуването и движението на вторични суровини до крайната им преработка с цел извличане на металите и тяхната продажба. (2) Приемането и изкупуването на отпадъчни продукти, съдържащи благородни метали, с произход от промишлени дейности, може да се извършва само от търговци, осъществяващи съответната промишлена дейност.
Чл. 39. При липса на технологични възможности за ефективна преработка на някои отпадъчни продукти от български преработватели те могат да се преработват от специализирани чуждестранни преработватели. Добитите метали се продават на регистрираните предприятия по чл. 6 или на международните пазари от възложителя на преработката.
Чл. 40. Предаваните за преработка отпадъчни продукти се придружават от анализен сертификат, издаден от регистрираните за тази дейност предприятия и институти.
Глава шеста

ПРОВЕРКА И МАРКИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЯТА ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ


Чл. 41. (1) Златните и сребърните изделия, изработени в страната или внесени от чужбина и предназначени за продажба, подлежат на проверка за установяване съдържанието на чисто злато и сребро (титър) и на маркиране. (2) На проверка и маркиране подлежат и: 1. златните и сребърните изделия, изработени с материали на клиента (ишлеме); 2. златните дискове, ленти, профили, припои, щифтове, тел и др. за зъболекарски цели; 3. златните и сребърните изделия, предназначени за износ; 4. златните и сребърните изделия, изоставени или отнети в полза на държавата, когато са предназначени за продажба.
Чл. 42. (1) По искане на еднолични търговци и юридически лица могат да се извършват информационни изследвания със или без маркиране за установяване на точния титър на златните и сребърните изделия, злато и сребро на кюлчета, пръчки, ленти, зърна и др. в сурово състояние. (2) Информационни изследвания по ал. 1 се правят и в случаите, когато се изнасят сплави за изработване на изделия на ишлеме.
Чл. 43. Златните и сребърните изделия се маркират с държавен знак, утвърден от министъра на финансите.
Чл. 44. (1) Не подлежат на маркиране следните златни и сребърни изделия: 1. произвежданите в страната или внасяните от чужбина ордени и медали за нуждите на Президента на републиката; 2. монетите, емитирани от Българската народна банка и от чуждестранни емитенти, изработени в Монетния двор при Българската народна банка; 3. внасяните за лично ползване от лица - членове на чуждестранни мисии, ползващи се с дипломатически имунитет; 4. получаваните от чужди държави ордени, медали и други отличия, с които се награждават български граждани; 5. притежаваните от частни лица, както и внасяните от тях за лично ползване; 6. хирургически, физически и други подобни инструменти, уреди и апарати, включително частите им, които служат за лечебни, научни, технически и други цели; 7. художествени, археологически, етнографски и други ценности; 8. изделия образци, временно внесени в страната като експонати за панаири, изложби и други, при условие че ще бъдат върнати обратно в чужбина в определените срокове; 9. медалите, изработени по технология на монетно производство. (2) Не подлежат на контрол и маркиране изделията от платина, произвеждани в страната или внасяни от чужбина. (3) Министърът на финансите може да освобождава от проверка и маркиране съобразно конкретния случай и други златни и сребърни изделия.
Чл. 45. (1) Златните и сребърните изделия трябва да бъдат със съдържание на чисто злато и сребро (титър), както следва: 1. златни изделия в хилядни части по тегло: а) 916/1000 - 22 карата; б) 833/1000 - 20 карата; в) 750/1000 - 18 карата; г) 585/1000 - 14 карата; д) 500/1000 - 12 карата; е) 333/1000 - 8 карата (един карат = 41,667 хилядни тегловни части); 2. сребърни изделия в хилядни части по тегло: а) 950/1000; б) 925/1000; в) 800/1000; г) 750/1000; д) 500/1000. (2) Допустимото най-ниско отклонение от пробата (титъра) на златните изделия е 3 на хиляда, а на сребърните - 5 на хиляда.
Чл. 46. Златните или сребърните изделия, за които при анализа се установи, че са с проби (титри), неотговарящи на определените по чл. 45, се връщат на производителя или вносителя, като се маркират със знак "неотговарящ на пробата".
Чл. 47. (1) Когато златните изделия са съставени от няколко части, сплавта на отделните части трябва да е с един и същи титър. (2) Ако при проверката на такива изделия се установи, че отделните части са с различен титър, изделията не се маркират и се връщат на производителя или вносителя.
Чл. 48. (1) Съдържанието на златните сплави, от които се изработват или се внасят материалите за зъболекарски цели, като дискове, ленти, профили, щифтове, тел и др., предварително се съгласува с Министерството на здравеопазването. (2) Материалите, неотговарящи на условията по ал. 1, се връщат на производителя или вносителя, като се маркират със знак "неотговарящ на пробата".
Чл. 49. (1) Златните изделия могат да бъдат изработени от сплав, съдържаща следните материали: 1. злато, сребро и мед; 2. злато и сребро; 3. злато и мед; 4. злато, сребро, платина, паладий, никел; 5. (доп., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) злато, лигатура, съдържаща сребро и други благородни и неблагородни метали. (2) Допуска се в материалите от злато за зъболекарски цели, включително в припоя, да се добавят и други благородни и неблагородни метали, като се спазват условията по чл. 48, ал. 1. (3) Сплавите за производство на златни изделия, както и сплавите с материал на клиента (ишлеме) задължително се изготвят от чисто злато 999.9/1000 или от злато не по-малко от 995/1000, получено чрез рафинация. (4) Сплавите за зъболекарски цели задължително се изготвят само от чисто злато 999.9/1000.
Чл. 50. (1) Сребърните изделия могат да бъдат изработвани от сплав, съдържаща сребро и мед. (2) Сплавите за производство на сребърни изделия, както и сплавите с материал на клиента (ишлеме) задължително се изготвят от чисто сребро 999.9/1000. (3) Сребърните изделия, позлатени или покрити със златни листа (плакирани), се маркират като сребърни. (4) Сребърните изделия, които имат покритие от други благородни и неблагородни метали, се маркират като сребърни.
Чл. 51. Сплавта, която служи за спояване при златните и сребърните изделия, с изключение на сплавта за зъболекарски цели, трябва да бъде със същия титър както титъра на самите изделия.
Чл. 52. (1) Сплавите, от които се изработват изделия от злато и сребро, се изготвят от предприятия, регистрирани в Министерството на финансите. (2) Всеки производител на златни и сребърни сплави и на прокати от тях гарантира химическия състав на сплавите със сертификат, издаден от лаборатории, определени от Министерството на финансите, и поставя фирмен знак на фирмата производител. (3) Изработваните златни и сребърни изделия трябва да бъдат маркирани с фирмен знак на фирмата производител. (4) Фирменият знак се регистрира в Министерството на финансите. (5) Вносните златни и сребърни изделия се придружават от сертификат на фирмата производител, чрез който се гарантира химическият им състав.
Чл. 53. Забранява се изработването в страната или вносът от чужбина на златни и сребърни изделия с пълнители.
Чл. 54. Контролът и маркирането на златните и сребърните изделия се извършват от съответните лаборатории за контрол върху изделията от благородни метали на данъчната администрация към Министерството на финансите.
Чл. 55. (1) Лабораториите на Министерството на финансите приемат за контрол и маркиране представените им от фирми производители и изработващи с материал на клиента (ишлеме), от вносители и търговци златни и сребърни изделия, придружени от следните документи: 1. за производители и изработващи с материал на клиента (ишлеме) златни и сребърни изделия, както и за търговци на такива изделия: а) удостоверение за регистрация от Министерството на финансите; б) писмени данни за вида, броя, грамажа, пробата (титъра) на изделията и процентното съдържание на сплавиращите добавки; в) документ за внесена държавна такса; 2. за вносители: а) удостоверение за регистрация в Министерството на финансите; б) митническа декларация; в) сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото или среброто и за процентното съдържание на сплавиращите добавки; г) писмени данни за вида, броя, грамажа и пробата (титъра) на изделията; д) документ за внесена държавна такса. (2) Лабораториите за проверка на изделията от благородни метали извършват анализ на съдържанието на чисто злато и сребро в тях, след което маркират редовните изделия и издават документ (свидетелство), в който се отбелязват видът, теглото и бройките на проверените изделия, както и установеният титър. (3) Документ (свидетелство) се издава и когато се установи, че представените изделия не отговарят на изискванията по чл. 47. (4) Документ (свидетелство), удостоверяващ титъра (пробата), се издава и в случаите, когато са извършени информационни изследвания на златни и сребърни изделия, без да бъдат маркирани.
Чл. 56. Държавните знаци, с които се маркират изделията, се поставят на такова място и по такъв начин, че да не се поврежда външният вид на изделията.
Чл. 57. Производителите на златни и сребърни изделия са длъжни да осигурят място за маркиране на изделията.
Чл. 58. Не могат да се продават в страната непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия, произведени в страната и внесени от чужбина, както и да се предават на клиентите непроверени и немаркирани златни и сребърни изделия, изработени с материал на клиента (ишлеме).
Чл. 59. Юридическите лица и едноличните търговци, които продават златни и сребърни изделия, произведени в страната и внесени от чужбина, или изработват с материал на клиента (ишлеме) такива изделия, трябва да държат в търговските обекти или ателиета само проверени и маркирани изделия, поставени на отделни и ясно разграничени места с четливо обозначение "злато" и "сребро", както и съответната проба. Грамажът и пробата се вписват и във фактурата (касовата бележка), която се издава при продажбата.
Глава седма

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ В СТАНДАРТЕН ВИД, ДОБИТИ ОТ ПРОМИВАНЕ НА РАЗСИПИ, ЗА ГРАЖДАНСКИЯ ОБОРОТ И НА ОТПАДНИ ПРОДУКТИ ЗА ПРЕРАБОТКА, КАКТО И НА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ


Чл. 60. Лабораторни изследвания на благородни метали в стандартен вид с право на издаване на анализен сертификат за тях се извършват от лабораториите на българските предприятия, регистрирани за рафиниране. Равностойни са анализните сертификати на чуждестранни рафинерии, регистрирани на борсите за благородни метали.
Чл. 61. (1) (Предишен текст на чл. 61, изм., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лабораторни изследвания с маркиране на съдържанието на благородни метали в изделията за граждански оборот се извършват от лаборатории на Министерството на финансите. Тези лаборатории издават и свидетелство за пробата на изделията. (2) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лабораториите на Министерството на финансите по ал. 1 определят съдържанието на чисто злато и сребро в сплавите и изделията от благородни метали по следните химични методи за анализ: 1. за определяне съдържанието на чисто злато: а) метод с еталони на камък; б) купелация; 2. за определяне съдържанието на чисто сребро: а) метод с еталони на камък; б) утаечен обемен анализ (Фолхард).
Чл. 62. (1) (Предишен текст на чл. 62, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лабораторни изследвания с право на издаване на анализен сертификат за метали, добити чрез промиване на природни разсипи, вторични продукти с благородни метали, както и на нерафинирани метали от вторична преработка се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на финансите. (2) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лабораториите, регистрирани по ал. 1, определят съдържанието на чисто злато и сребро в сплавите по съответните химични методи: 1. купелация за определяне съдържанието на чисто злато; 2. утаечен химичен анализ (Фолхард) за определяне съдържанието на чисто сребро.
Чл. 63. (1) (Предишен текст на чл. 63, доп., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лабораторни изследвания с право на издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на финансите, разполагащи със съответните специалисти в тази област, които притежават свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация. (2) (Нова, ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Лицата, притежаващи необходимата квалификация и експертен опит, регистрирани по реда на ал. 1 и определени със заповед на министъра на финансите, извършват идентифициране на партидите необработени диаманти по изискванията на Схемата за сертифициране на търговията с диаманти, приета в рамките на процеса Кимбърли.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (Изм., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) По смисъла на наредбата: 1. “Скъпоценни камъни” са стойностни минерали с естествен произход в обработени и необработени форми, известни под следните наименования: диамант, в т.ч. обработен като брилянт; корунд (рубин, сапфир); берил (смарагд); хризоберил (александрит); черен благороден опал; топаз и шпинел. 2. “Диамант” е естествен минерал, състоящ се предимно от чист въглерод с изометрична кристална решетка, притежаващ твърдост 10-а степен по скалата на Моос, специфично тегло около 3,52 и коефициент на пречупване 2,42. 3. “Необработени диаманти” са диаманти, които не са шлифовани, рязани или обработвани и които попадат в тарифни кодове от Митническата тарифа № 7102 10; 7102 21; 7102 31. 4. “Кимбърлийският процес” е форумът, участниците в който определят международна Схема за сертифициране на търговията с необработени диаманти. 5. “Схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес” е международната Схема за сертифициране, договорена в рамките на Кимбърлийския процес на 5 ноември 2002 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (Доп., ДВ, бр. 82 от 2003 г.) Изработените изделия с проба 583 за златните изделия и с проба 900 за сребърните изделия по Наредбата за контрол върху златните и сребърните изделия, приета с Постановление № 102 на Министерския съвет от 1994 г. (ДВ, бр. 47 от 1994 г.), се маркират с тези проби до 30 юни 2000 г. Маркираните с държавен знак златни изделия с проба 583 и сребърни изделия с проба 900 се продават в търговската мрежа до изчерпване на количествата.
§ 3. Лицата, регистрирани по реда на наредбата, закупили благородни метали от Българската народна банка за оборотни нужди, придобиват правото да се разпореждат с тези метали.
§ 4. Отнетите в полза на държавата благородни метали до влизането в сила на наредбата се реализират по реда, предвиден в Данъчния процесуален кодекс.
§ 5. Лицата, лицензирани за извършване на дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни по реда на Закона за сделките с валутни ценности и за валутния контрол и на актовете по неговото прилагане, подават документи за регистрация по реда на наредбата в срок до 45 дни от влизането й в сила.
§ 6. Контролът по прилагането на наредбата се възлага на министъра на финансите, а по отношение на търговските банки - на Българската народна банка.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница