Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контролстраница1/5
Дата23.07.2016
Размер0.82 Mb.
#1661
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 710а
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) техническите изисквания, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (замърсители), наричани общо изисквания за качество, на които трябва да съответстват течните горива, произведени, внесени за потребление, транспортирани, разпространявани, съхранявани и/или използвани в Република България;
2. оценяването и удостоверяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество;
3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) условията, редът и начинът за контрол на качеството на течните горива след тяхното производство, при внос - след освобождаване от митнически контрол, при разпространението и/или съхранението им, включително на бензиностанции и в резервоари на горивни инсталации.
Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на наредбата се прилагат за течни горива от нефтен или биологичен произход и техните смеси:
1. автомобилни бензини;
2. горива за дизелови двигатели;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) биодизел;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 4, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели;
6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 4, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 5, изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих;
7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 5, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 6, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) корабни горива: леки корабни дизелови горива, корабни дизелови горива и корабни остатъчни горива;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 6, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 7, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива;
9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 7, бр. 76 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течните горива по ал. 1, които подлежат на преработка в рафинерии или са предназначени за преработка преди окончателното им изгаряне;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) течни горива, предназначени за научни изследвания и изпитвания;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които извършват спасителни операции;
4. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., доп., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, употребявани от кораби в аварийно състояние, при условие че във възможно най-кратък срок са предприети мерки за отстраняване на аварията, както и мерки за предотвратяване или намаляване на емисиите от изгарянето на горивото;
5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течни горива, употребявани от кораби, които използват одобрени технологии за намаляване на емисиите;
6. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., доп., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, произведени в страната и предназначени за износ, включително за износ в корабните товарни танкове;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за създаване, съхраняване и обновяване на държавни резерви, военновременни и задължителни запаси, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол;
8. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) течни горива, предназначени за нуждите на авиацията, корабоплаването и железопътния транспорт, единствено по отношение на тяхното смесване с биодизел и биоетанол.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Изключението по ал. 2, т. 4 не се прилага, ако собственикът или капитанът на кораба са причинили аварията умишлено или поради небрежност.
Чл. 3. Течните горива се пускат на пазара само когато не застрашават здравето на хората, околната среда, техническата изправност на превозните средства и инсталациите, в които се използват, и когато е осигурена защитата на потребителите.
Чл. 4. (1) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да осигурят, гарантират и оценят съответствието им с изискванията за качество.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съставят декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка партида.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Течните горива при пускането им на пазара, разпространението, транспортирането, съхранението и използването им се придружават от декларацията за съответствие.
Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които разпространяват, транспортират, съхраняват и/или използват течни горива в местата по чл. 15, са длъжни да извършват тези дейности с течни горива, които съответстват на изискванията за качество, придружени са с декларация за съответствие на всяка партида и са с наименования и предназначение, определени в чл. 6 и § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.
Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Чл. 6. Течните горива трябва да отговарят на следните изисквания за качество:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) автомобилни бензини съгласно приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) горива за дизелови двигатели съгласно приложение № 2;
3. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) биодизел съгласно приложение № 3;
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) биодизел за отопление съгласно приложение № 4;
5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 3, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 4, изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за промишлени и комунални цели съгласно приложение № 5;
6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 4, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 5, изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих съгласно техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра до 10 mg/kg;
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 5, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 6, изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) корабни горива:
а) леки корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 0,1 % (m/m);
б) корабни дизелови горива марка ISO-F съгласно приложение № 6 със съдържание на сяра до 1,0 % (m/m) - до 31 декември 2014 г., и до 0,1 % (m/m) - от 1 януари 2015 г.;
в) корабни остатъчни горива марка ISO-F съгласно приложение № 7;
8. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 6, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 7, изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) котелни горива съгласно приложение № 8;
9. (предишна т. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишна т. 7, изм., бр. 76 от 2007 г., предишна т. 8, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) тежки горива съгласно определението по § 1, т. 7 от допълнителната разпоредба и техническите спецификации на производителите със съдържание на сяра:
а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) до 3,0 % (m/m) - до 31 декември 2011 г.;
б) до 1,0 % (m/m) - от 1 януари 2012 г.;
10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на металната добавка метилциклопентадиенил манган трикарбонил (ММТ) в автомобилните бензини е:
а) до 6 mg манган на литър - до 31 декември 2013 г.;
б) до 2 mg манган на литър - от 1 януари 2014 г.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) Методите за изпитване, посочени в приложенията към чл. 6, имат установена точност. За резултатите от отделните изпитвания се прилагат критериите на БДС EN ISO 4259.
Глава трета

ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА

ТЕЧНИТЕ ГОРИВА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО
Чл. 8. Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара.
Чл. 9. (1) Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество се извършва след изпитване на представителна проба от всяка партида течно гориво.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Вземането на проби от резервоари и тръбопроводи е съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Изпитванията на взетите проби от течни горива се извършват от лаборатории, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (ИА "БСА") или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА "БСА".
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Протоколите от изпитване трябва да съдържат позоваване на предоставената акредитация.
Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) Въз основа на резултатите от изпитванията лицата, които пускат течни горива на пазара, съставят декларация за съответствие за всяка партида, която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията за качество по чл. 6 и на определенията по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Съдържанието на декларацията за съответствие е посочено в приложение № 9.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да съхраняват декларацията за съответствие и протоколите от изпитванията на акредитираните лаборатории най-малко 2 години от датата на тяхното издаване.
Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които пускат течни горива на пазара, са длъжни да предоставят декларацията за съответствие или заверено копие от нея на лицата, които транспортират, разпространяват, съхраняват и/или и използват течни горива.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 и лицата, които разпространяват течни горива на пазара, са длъжни да предоставят заверено копие на декларацията за съответствие на разпространяваната от тях партида течно гориво, като задължително вписват в нея количеството и лицето, на което течното гориво се предоставя за последващо разпространение, съхранение, използване, датата и номера на документа за експедиция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Лицата по ал. 2 са длъжни да вписват номера и датата на декларацията за съответствие на партидата течно гориво във всички други документи, които го придружават.
(4) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.) Лицата, които разпространяват течни горива на пазара, включително крайните разпространители, са длъжни да извършват тази дейност с течни горива, които съответстват на посоченото в декларацията за съответствие, съгласно наименованията по чл. 6, предназначението им по § 1, т. 1 - 7 от допълнителната разпоредба и обявените от тях търговски марки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 и 4 са длъжни да поставят в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ):
1. на видно място - информация за вида на течното гориво, изискванията за качество, на които отговаря горивото, и декларация за съответствие на разпространяваната партида;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) върху дозиращата помпа или съд, използван за разпространяване на течно гориво, се поставя следната информация:
а) маркировка за наименованието на вида течно гориво и търговската му марка;
б) съдържание на биоетанол в автомобилните бензини, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;
в) съдържание на биодизел в горивата за дизелови двигатели, в % (V/V), и указания за начина на употреба на съответните смеси;
г) етикет за съдържание в автомобилните бензини на металната добавка ММТ.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Етикетът по ал. 5, т. 2, буква "г" е с размери и шрифт, позволяващи отчетливо виждане и лесно разчитане, и съдържа следния текст: "Съдържа метални добавки".
Глава четвърта

УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА
Чл. 13. (1) Контролът на качеството на течните горива, наричан по-нататък "контрола", се извършва, за да се установи спазването на изискванията за качество на течните горива, пуснати на пазара, и да се предотврати разпространението и използването им, когато не отговарят на тези изисквания.
(2) Контролът се извършва чрез проверки, които включват:
1. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) проверка на маркировката и информацията по чл. 12, ал. 5;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) проверка на документите, които придружават течните горива;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) вземане на проби от течните горива и изпитване на взетите проби;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) експертиза на резултатите от изпитване за съответствие на горивата с изискванията за качеството им;
5. (нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) налагане на принудителни административни мерки.
(3) Проверките по ал. 2 се извършват планово и по сигнали на физически и юридически лица.
Чл. 14. Контролът се осъществява от:
1. председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" (ГД "ККТГ");
2. оправомощените със заповед на председателя на ДАМТН длъжностни лица на ГД "ККТГ" - за дейностите по чл. 30б от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; изм., бр. 102 от 2001 г.).
Чл. 15. Длъжностните лица от ГД "ККТГ" извършват контрол:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) на резервоари за съхранение и използване на течни горива в търговски, производствени и складови обекти;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) в петролни бази и терминали;
3. в бензиностанции от колонките за зареждане;
4. от подвижни цистерни за превоз на течни горива.
Чл. 16. Длъжностните лица от ГД "ККТГ" при извършване на контрола:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 2007 г.) изискват декларацията за съответствие съгласно чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 2 или копие от нея от лицата, които пускат на пазара, транспортират, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, включително крайните разпространители;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) изискват и изземват заверени копия от митническа декларация, документ за експедиция, както и тези по чл. 30б, ал. 1, т. 3 и 4 ЗЧАВ;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) вземат безвъзмездно проба от течното гориво;
4. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2007 г.) съставят протокол в 3 екземпляра за резултата от проверката на документите и вземането на проба, към който се прилагат документите по т. 1 и 2;
5. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) предават взетите проби от течни горива за изпитване в акредитирана подвижна или подвижна и стационарна, или стационарна лаборатория.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Контролът на борда на корабите, които посещават и/или оперират в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, за качеството на корабните горива се осъществява от оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") длъжностни лица.
Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" при извършване на контрола:
1. изискват разписката за доставеното гориво;
2. изискват Информационен лист за безопасност на веществата (Material Safety Data Sheet) съгласно препоръките, определени в Резолюция MSC.282.(86);
3. проверяват попълването на корабните дневници, в които задължително се вписват всички операции по смяна на горивото;
4. вземат представителна проба от корабното гориво при неговата доставка или от горивните танкове на кораба в присъствието на капитана на кораба и/или корабния агент;
5. за корабите, снабдявани с горива в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, изискват и декларацията за съответствие;
6. предават взетата проба от корабното гориво на длъжностни лица от ГД "ККТГ" за изпитване.
(2) След изпитване на пробата от корабното гориво ГД "ККТГ" изпраща на ИА "МА" протокол от изпитване в акредитирана лаборатория и констативен протокол за съответствие на корабното гориво за предприемане на последващи действия от ИА "МА" в съответствие с действащото законодателство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Съдържанието на разписката за доставеното гориво е съгласно приложение № 10.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на кораба, когато горивата не съответстват на изискванията на наредбата. Когато горивата съответстват на изискванията на наредбата, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Пробите от течни горива от резервоари и тръбопроводи се вземат съгласно БДС EN ISO 3170 и БДС EN ISO 3171.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) (1) Проби от течни горива от бензиноколонки се вземат от дюзата (накрайника на ръкохватката на дозиращата помпа) директно в еднолитрови метални съдове за еднократна употреба с помощта на удължител, непозволяващ разплискване, до запълване на около 85 на сто от съда.
(2) Преди вземането на пробата съдовете за еднократна употреба се промиват със съответното гориво.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Пробите по ал. 1 и по чл. 17 се вземат в присъствието на собственика или ръководителя или служител на проверявания обект, който поставя печат, дата и подпис върху протокола за проверка и вземане на проба и етикетите им.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Общото количество на взетата проба по чл. 17 или 18 от всеки вид гориво е не повече от 6,5 l, което се отбелязва в протокола за проверка и вземане на проба.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Съдовете с взетата проба по чл. 17 или 18 се разделят на съдове с контролни и арбитражни проби, което се отбелязва на етикета на всеки съд.
(2) Съдовете с контролните проби се затварят, етикетират, пломбират с персоналния номер на пломбажните клещи на длъжностното лице, което е взело пробата, и се транспортират за изпитване в акредитирана лаборатория.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Съдовете с арбитражните проби се обработват съгласно ал. 2, като върху запушалката се поставя стикер с печата и подписа на длъжностното лице, взело пробата, и печат, дата и подпис на лицата по чл. 18, ал. 3 и се транспортират за съхранение в арбитражното отделение на ГД "ККТГ".
Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 76 от 2007 г.) Пробите от автомобилни бензини се вземат в предварително охладени съдове и се транспортират, като се вземат мерки за охлаждането им.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г.) (1) Взетите контролни проби се изпитват в подвижни или в подвижни и стационарни, или само в стационарни акредитирани лаборатории при спазване изискването на чл. 30ж ЗЧАВ.
(2) За резултатите от изпитването по ал. 1 се издава протокол от изпитване в 3 оригинални екземпляра, от които един за акредитираната лаборатория и два за ГД "ККТГ".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица предават за изпитване в акредитирана подвижна лаборатория един съд от контролната проба, а останалите съдове от контролната проба изпращат за следващо изпитване в стационарна акредитирана лаборатория, определена от ГД "ККТГ".
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Въз основа на протокола от изпитването от акредитирана подвижна лаборатория ГД "ККТГ" изготвя експертно заключение за съответствието на горивото с изискванията за качество.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Когато с експертно заключение се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество, копия от експертното заключение заедно с протокола от изпитване, издаден от акредитираната подвижна лаборатория, се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в 3-дневен срок от изготвянето на експертното заключение.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Когато след изпитване в подвижна лаборатория се установи несъответствие на горивото с изискванията за качество по даден/и показател/и, изпитването по този/тези показател/и се повтаря в акредитирана стационарна лаборатория.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) В срок 3 работни дни от получаване на протоколите от изпитване от акредитираната стационарна лаборатория, но не по-късно от 15 работни дни от вземането на пробите, ГД "ККТГ" изготвя констативен протокол със заключение за съответствието на горивото с изискванията за качеството.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Копия от констативния протокол заедно с протокола от изпитване се изпращат на лицата по чл. 18а, ал. 1 или по чл. 18б ЗЧАВ в срок 3 работни дни от изготвянето на констативния протокол.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) При оспорване на резултатите от изпитване в стационарната лаборатория заинтересуваната страна е длъжна в 7-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 8 да поиска арбитражната проба да бъде изпитана по арбитражните методи за изпитване по съответните показатели за нейна сметка в друга акредитирана от Българската служба по акредитация лаборатория и резултатите от изпитването се считат за окончателни.
(10) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) За провеждане на арбитражни изпитвания се определят не повече от две дати за една и съща или за две различни лаборатории.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Длъжностните лица на ГД "ККТГ" издават задължително предписание за временно спиране пускането на пазара, разпространението и/или използването на течното гориво, когато:
1. не се представи декларация за съответствие;
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) съдържанието на декларацията за съответствие не отговаря на изискванията съгласно приложение № 9 към чл. 10, ал. 2 и на чл. 12, ал. 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) в резултат на изпитването в акредитирана подвижна лаборатория и с експертно заключение се установи, че течното гориво не отговаря на някое от изискванията за качество по чл. 6.
(2) Предписанията по ал. 1 се налагат и чрез поставяне на удостоверителни знаци на местата по чл. 15. Видът на удостоверителните знаци и начинът на поставянето им се определят със заповед на председателя на ДАМТН.
(3) Когато в резултат на изпитването в подвижна или стационарна лаборатория и с експертното заключение или с констативния протокол се установи, че горивото съответства на изискванията за качество, предписанията по ал. 1, т. 1 и 2 се отменят.
(4) Когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключение в констативния протокол е установено съответствие с изискванията за качество на проба, за която е установено несъответствие с изискванията за качество в подвижната лаборатория, предписанието по ал. 1, т. 3 се отменя.
Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) (Предишен текст на чл. 23а, изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Длъжностните лица от ИА "МА" нареждат прекратяване на операциите по бункероване при липса на декларация за съответствие и разписка за доставеното гориво или в случаите, когато декларацията за съответствие и разписката не отговарят на съдържанието на приложения № 9 и 10.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Изискванията на ал. 1 се прилагат само за кораби, които използват доставените горива в морските пространства и вътрешните водни пътища на Република България.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) В случаите по ал. 1 ИА "МА" предприема последващи действия по реда на наредбата.
Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за забрана на пускането на пазара, разпространението, съхранението и/или използването на течни горива, когато в резултат на изпитването в стационарната лаборатория и заключението на констативния протокол е установено, че горивото не съответства поне на едно от изискванията за качество.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Принудителната административна мярка по ал. 1 се отменя от лицата, които са я приложили, когато след провеждане на арбитражно изпитване и изготвяне на експертиза е установено съответствие с изискванията за качество.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.).
Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) (1) Длъжностните лица от ГД "ККТГ" издават задължително предписание за изтегляне на течни горива от пазара, когато:
1. резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество не е оспорен;
2. когато резултатът от заключението на констативния протокол за установено несъответствие с изискванията за качество е оспорен и резултатите от изпитването на арбитражната проба потвърждават установеното несъответствие.
(2) В срок един месец от датата на издаденото предписание лицето, на което е издадено предписанието, е длъжно да изтегли течното гориво и да представи в ГД "ККТГ" документи, доказващи изтеглянето му.
(3) Изтегляне на горивото от пазара може да се извърши и преди предприемане на действия по ал. 1 по постъпило писмено искане от засегнатата страна.
Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива без декларация за съответствие са за сметка на лицето, което пуска, разпространява, съхранява и/или използва течни горива независимо от получените резултати от изпитването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Разходите за вземане и изпитване на проби са за сметка на лицата, които пускат, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива, когато те не съответстват на изискванията по наредбата. Когато течните горива съответстват на изискванията, разходите са за сметка на бюджета на ДАМТН.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) В случай че плащането на разходите за вземане и изпитване на проби от течни горива не се извърши доброволно след влизането в сила на акта, с който е установено това задължение, то подлежи на събиране по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., предишна ал. 4, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Стойността на горивото, взето за изпитване, е за сметка на лицата, които пускат на пазара, разпространяват, съхраняват и/или използват течни горива.
Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) При установяване на нарушенията по чл. 34, 34а, 34б, 34в и 34г ЗЧАВ длъжностните лица по чл. 30б, ал. 1 ЗЧАВ съставят акт за административно нарушение на виновните лица и след връчването му по реда на Закона за административните нарушения и наказания или по реда на чл. 43а, ал. 2 ЗЧАВ незабавно го изпращат на председателя на ДАМТН за издаване на наказателно постановление.
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) Контролните органи са длъжни:
1. да не разгласяват информацията, която представлява служебна или търговска тайна, станала им известна при и по повод осъществяването на контролната дейност, както и да не я използват извън предназначението й;
2. да се легитимират със служебна карта при извършването на контролната дейност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБАСподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница