Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контролстраница2/5
Дата23.07.2016
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4   5
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Автомобилен бензин" е нискокипящ нефтопродукт, предназначен за двигатели с вътрешно горене с искрово запалване за задвижване на превозни средства и включен в тарифни номера 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Газьол" е течно гориво от нефтен произход, с изключение на корабно гориво, от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират до 250 °С и от което най-малко 85 % обемни (включително загубите) дестилират до 350 °С по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86) и е включено в тарифни номера 2710 19 41 и 2710 19 45 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
3. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Гориво за дизелови двигатели" е газьол, дефиниран в т. 2, използван за задвижване на самоходни превозни средства, включен в тарифен номер 2710 19 41 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
3а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел" е смес от метилови естери на мастни киселини от растителен и животински произход, чийто състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14214, и е предназначен за използване в дизелови двигатели или за прибавяне към гориво за дизелови двигатели.
3б. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Биодизел за отопление" е смес от метилови естери на мастни киселини (FAME) от растителен или животински произход, чиито състав и свойства се определят съгласно БДС EN 14213 и в концентрация на FAME минимум 96,5 % е предназначен за използване в специално пригодени за целта стационарни горивни инсталации или за прибавяне към горива от нефтен произход, предназначени за използване в стационарни горивни инсталации. Получените смеси трябва да съответстват на изискванията за качество за горива от нефтен произход.
3в. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или от биоразградими фракции на отпадъци и предназначен за използване в бензинови двигатели или за прибавяне към автомобилни бензини.
3г. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Биомаса" e биологично разграждаща се част от продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биологично разграждаща се част от промишлени и битови отпадъци.
4. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., доп., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Корабно гориво" е течно гориво от нефтен произход, предназначено за корабни двигатели, включително горивата марка ISO-F, определени в ISO 8217, както и всяко течно гориво от нефтен произход, предназначено за използване на борда на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и плавателни съдове за отдих.
4а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Леко корабно дизелово гориво" е корабно гориво, което има вискозитет и плътност, попадащи в границите на DMX, DMA и DMZ по скалите на таблица № 1 на горивата марка ISO-F.
4б. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Корабно дизелово гориво" е корабно гориво, което има вискозитет и плътност, попадащи в границите на DМB по скалите на таблица № 1 на горивата марка ISO-F.
4в. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Корабно остатъчно гориво" е корабно гориво, което съдържа остатъчни продукти от процесите на дестилация и отговаря на международните норми за пламна температура на такива горива.
5. "Газьол за промишлени и комунални цели" е:
а) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) газьол, дефиниран по т. 2 и различен по предназначение от т. 3 и 4, включен в тарифен номер 2710 19 45 по Комбинираната номенклатура на ЕС, или
б) (доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) течно гориво, получено от първична или вторична преработка на нефт или нефтени фракции, предназначено за изгаряне в стационарни промишлени, технологични битови котли, пещи и инсталации, в които горивото се подава под налягане.
5а. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Газьоли за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих" e газьол, дефиниран по т. 2 и предназначен за двигатели с компресионно запалване за извънпътна техника, кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, трактори и плавателни съдове за отдих, включен в тарифен номер 2710 19 41 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
6. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Котелно гориво" е тежък дестилат, остатък или смес от тях, предназначен за изгаряне в стационарни горивни инсталации, включено в тарифни номера от 2710 19 61 до 2710 19 69 по Комбинираната номенклатура на ЕС.
7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Тежко гориво" е течно гориво от нефтен произход, различно от дефинираните в т. 2, 3 и 4, включено в тарифни номера от 2710 19 61 до 2710 19 69 по Комбинираната номенклатура на ЕС, което поради границите си на дестилация попада в категорията на тежките масла, предназначени за използване като гориво в стационарни инсталации, и от което по-малко от 65 % обемни (включително загубите) дестилират при 250 °C по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86). Ако дестилацията не може да бъде проведена по БДС ISO 3405 (аналогичен на ASTM D 86), продуктът също се категоризира като тежко гориво.
8. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Комбинирана номенклатура на ЕС" е номенклатура на стоките, приета с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
9. "Партида" е количество от един вид или марка течно гориво, еднородно по качествените си показатели, произведено по една и съща технология, съхранявано в един или повече резервоари и съпроводено с един документ за изпитване.
10. "Представителна проба" е проба с физични или химични характеристики, идентични на средните характеристики на целия обем, от който се взема проба.
10а. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Контролна проба" е пробата, която се изпраща в акредитирана лаборатория за изпитване с цел установяване съответствието на течното гориво с изискванията за качество.
10б. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Арбитражна проба" е пробата, съхранявана от ГД "ККТГ" за срок 6 месеца от датата на пробовземането и предвидена за арбитражни изпитвания в случаи на оспорване на резултатите.
11. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на продукта по отношение на технологията за производство, предназначението, нормираните стойности на показателите, методите за изпитване и др.
12. "ASTM метод" са методите, заложени в изданието за стандартни дефиниции и спецификации за петролни и смазочни продукти от 1976 г. на Американското общество за изпитвания и материали (ASTM).
13. "Горивна инсталация" е техническо съоръжение, в което горивото се окислява с цел използване на получената топлина.
14. "Използване на течни горива" е изгаряне на течно гориво в стационарни горивни инсталации.
15. "Вносител" е всеки, който пръв е придобил право на собственост върху внасяните горива на митническата територия на Република България или е посредничил за придобиването на такива права.
16. "Разпространение на течни горива" е движението на течните горива по веригата от производител, съответно от вносител, до крайния разпространител в местата по чл. 3, ал. 1, т. 5 ЗЧАВ.
17. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Извънпътна техника" е техниката съгласно § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).
18. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.).
18а. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Трактор" е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 79 от 1998 г.).
19. (Нова - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) "Краен разпространител" е лице, което разпространява течни горива на бензиностанция.
20. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "МАРПОЛ (MARPOL)" е Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокол от 1978 г. и с Протокол от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).
21. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Анекс VI към МАРПОЛ" е анексът, озаглавен "Правила за предотвратяване замърсяването на въздуха от кораби", добавен към МАРПОЛ с Протокола от 1997 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).
22. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Зони за контрол на емисиите на серни оксиди" са морски зони, определени като такива от Международната морска организация (IMO) съгласно Анекс VI към МАРПОЛ.
23. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Пътнически кораб" е кораб съгласно § 1а, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г.; посл. изм. и доп., бр. 108 от 2006 г.).
24. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Редовни рейсове" са серия от плавания на пътнически кораб според публикувано разписание, предназначени да обслужват трафика между едни и същи две или повече пристанища или серия от плавания от и до едно и също пристанище без междинни престои.
25. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Кораб на котва или на кей" е кораб, който е безопасно швартован или е на котва в пристанище на Република България, докато се товари, разтоварва или домува, включително времето, през което не е зает с товарни операции.
26. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Кораб, плаващ по вътрешните водни пътища" е кораб съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредба № 22 от 2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 85 от 2005 г.).
26a. (Нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) "Плавателен съд за отдих" е плавателен съд съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с
Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г.).
27. (Нова - ДВ, бр. 76 от 2007 г.) "Технология за намаляване на емисиите" е система за пречистване на отпадъчните газове от корабите или всеки друг технологичен метод, нормативно определен и подлежащ на проверка.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2007 г., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и въвежда изискванията на Директива 2009/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/ЕИО.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2003 г.
§ 4. Отменя се Наредба № 17 от 2 ноември 1999 г. за норми за съдържание на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ, бр. 97 от 1999 г.).
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.) Необходимите стандартизационни документи, идентични на съответните европейски, международни, ASTM и други стандартизирани методи за изпитване, посочени в приложенията на чл. 6, се разработват и въвеждат като български стандарти при условията и по реда на Закона за националната стандартизация до края на 2006 г. Измененията в методите за изпитване след 1 януари 2007 г., свързани с техническия прогрес, се прилагат след въвеждането им като български стандарти.
§ 6. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2005 г., бр. 76 от 2007 г., изм., бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министерството на околната среда и водите съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Агенция "Митници", Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Националния статистически институт изготвя годишни доклади с обобщени Национални данни за качеството на течните горива, резултат от прилагането на тази наредба и на БДС EN 14274:2004, когато международните споразумения, по които Република България е страна, го изискват. Процедурата по изготвянето на докладите се определя със заповед на министъра на околната среда и водите съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на транспорта.
§ 7. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2005 г., отм., бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.).
§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) До 1 септември 2014 г. производителите и/или вносителите на течни горива осигуряват пускането на пазара, а крайните разпространители осъществяват продажбата в бензиностанции на автомобилни бензини с максимално съдържание на кислород 2,7 % (V/V) и максимално съдържание на етанол 5 % (V/V). Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка, с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото, съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "б".
§ 8. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Посоченото в таблица 2 на приложение № 1 допустимо превишение на налягането на парите през летния период за автомобилни бензини, съдържащи биоетанол, се прилага само след положително решение на Европейската комисия. Министерството на околната среда и водите уведомява чрез Българската петролна и газова асоциация за решението на Европейската комисия лицата, които пускат течни горива на пазара.
§ 9. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 69 от 2005 г., предишен § 8, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара на течни горива, които съответстват на изискванията за качество, посочени в наредбата, преди определените в нея срокове не противоречи на разпоредбите й.
§ 10. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2011 г. , в сила от 10.05.2011 г.) Пускането на пазара, включително крайното разпространение, на горива за дизелови двигатели, които съдържат над 7 % (V/V) метилови естери на мастни киселини (FAME), не противоречи на изискванията на наредбата. Крайното разпространение на такива горива задължително се извършва на отделна бензиноколонка с поставена информация и указания за потребителите за правилната употреба на горивото съгласно чл. 12, ал. 5, т. 2, буква "в".

————————————————————————————————ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 192 на Министерския съвет от 16 август 2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
(ДВ, бр. 69 от 2005 г., в сила от 23.08.2005 г.)
§ 17. Навсякъде в наредбата думите "българските стандарти, въвеждащи EN ISO 3170 и EN ISO 3171" се заменят с "БДС EN ISO 3170:2003 и БДС EN ISO 3171:2003", думата "инспектори" се заменя с "длъжностни лица", а думите "приложение № 10" се заменят с "приложение № 7".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 206 на Министерския съвет от 27 септември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на икономиката и енергетиката
(ДВ, бр. 78 от 2005 г., в сила от 1.10.2005 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. Навсякъде думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката", "министър на икономиката", "Министерството на икономиката" и "заместник-министър на икономиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката", "министър на икономиката и енергетиката", "Министерството на икономиката и енергетиката" и "заместник-министър на икономиката и енергетиката" в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2005 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 24. Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на съответните администрации във връзка със създаването на Министерство на икономиката и енергетиката.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 8 май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология
(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 156 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 69 и 78 от 2005 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 223 на Министерския съвет от 13 септември 2007 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол
(ДВ, бр. 76 от 2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.)
§ 31. Изпълнителният директор на ИА "МА" утвърждава процедури за извършване на изпитвания и одобрение на технологии за намаляване на емисиите от кораби на основание на обоснован проект за такива изпитвания в съответствие с изискванията на Анекс VI към МАРПОЛ, указанията на Международната морска организация и Регламент (ЕС) 2099/2002 на Европейския парламент и Съвета от 5 ноември 2002 г. По време на извършване на изпитванията и след одобрението на технологии за намаляване на емисиите от кораби изпълнителният директор на ИА "МА" може да разреши употребата на корабни горива, които не отговарят на изискванията на наредбата, при условие че са спазени изискванията на съответните процедури.
§ 32. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "а" за съдържание на сяра в леките корабни дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под всякакво знаме, на котва и на кей в морските пристанища на Република България.
(2) Изискването на ал. 1 не се прилага към горивата, използвани от кораби с публично разписание, на котва или на кей до два часа; към кораби на котва, които изключват двигателите си и използват електричество от брега.
§ 33. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) (1) Изискването на чл. 6, т. 7, буква "б" за съдържание на сяра в корабните дизелови горива се прилага към горивата, използвани от кораби, плаващи под българско знаме в зоните за контрол на емисиите на серни оксиди, както и от пътнически кораби, обслужващи редовни рейсове, плаващи под всякакво знаме, които се намират в пристанищата на Република България, във вътрешните морски води, в териториалното море и в изключителната икономическа зона, наричани "морските пространства на Република България".
(2) Течни горива, различни от газьолите по чл. 2, т. 6, могат да се използват от кораби, плаващи по вътрешните водни пътища, и от плавателни съдове за отдих само ако съдържанието на сяра в тях не надвишава стойностите за този показател, определени в чл. 6, т. 6.
........................................................................

Приложение № 1

към чл. 6, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)
Автомобилни бензини

Таблица 1Показатели(7)


Единици за измерване


Гранични стойности(1)


Методи за

изпитване(9)минимум

максимум
1

2

3

4

5

Октаново число по

изследователски метод, RON(8)

95,0 (2)

-

БДС ЕN ISO 5164(3)


Октаново число по

моторен метод, MON
85,0 (2)

-

БДС ЕN ISO 5163(3)


Съдържание на олово


mg/l

-

5

БДС ЕN 237

Плътност при 15 °С


kg/m3

720,0

775,0

БДС ЕN ISO 3675(4)

БДС ЕN ISO 12185


Съдържание на сяра


mg/kg

-

10,0

БДС ЕN ISO 20846

БДС ЕN ISO 20884


Стабилност на окисление


min

360

-

БДС ЕN ISO 7536

Съдържание на смоли

(промити с разтворител)

mg/100 ml


-

5

БДС ЕN ISO 6246


Корозия на медна пластина

(3 h при 50 °С)

клас

1

БДС ЕN ISO 2160


Външен вид


прозрачен и светъл


визуална проверка


Съдържание на въглеводородни групи:

- алкени

- арени

% (V/V)

% (V/V)-

-

18,0

35,0БДС ЕN 14517(4)

БДС ЕN 15553

ASTM D 1319(4)

Съдържание на бензен


% (V/V)

-

1,0

БДС EN 12177

БДС EN 238(12)

БДС ЕN 14517

Съдържание на кислород


% (m/m)

-

3,7(18)

БДС EN 1601(4)

БДС EN 13132

БДС ЕN 14517

Съдържание на кислородсъдържащи съединения:

- метанол (добавят се стабилизиращи агенти)

- етанол (може да бъдат необходими стабилизиращи агенти)(10)

- изопропилов алкохол

- изобутилов алкохол

- третичен бутилов алкохол

- етери (с 5 или повече С-атоми)

- други кислородсъдържащи(11)

% (V/V)


% (V/V)

% (V/V)


% (V/V)

% (V/V)


% (V/V)

% (V/V)

-

-

--

-

--

3,0


10,0(18)

12,0


15,0

15,0


22,0

15,0

БДС EN 1601(4)

БДС EN 13132

БДС ЕN 14517(4)

Налягане на парите,VР

Клас А(5), (15)

Клас С(6), (16)


kPa

45,0

50,060,0(13)

80,0

БДС EN 13016-1

Дестилационни характеристики

- при 70 °С се изпаряват, Е70

Клас А(5), (15)

Клас С(6), (16)

- при 100 °С се изпаряват, Е100

Клас А(5)

Клас С(6)

- при 150 °С се изпаряват, Е150

Клас А(5)

Клас С(6)

- край на кипене, FBP

- остатък от дестилацията

% (V/V)


% (V/V)

% (V/V)


°С

% (V/V)

20,0

22,0


46,0

46,0


75,0

75,0


-

-

48,0

50,0


71,0

71,0


-

-

2102

БДС ЕN ISO 3405(14)


Индекс на летливост (10VP+7E70)
1050(17)
Съдържание на манган(19)


mg/l

-

6 (20)

pr EN 16135

pr EN 16136


(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални

стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO

4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност

относно методите за изпитване", като при определяне на съответните

минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и

по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от

изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат

интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN

ISO 4259.
(2) RON и MON са съгласно национално приложение към БДС ЕN 228.

Стойността на октановото число не може да бъде по-ниска от стойността

за обявената марка.
(3) В съответствие с БДС EN 228 при изчисляване на крайните резултати

за RON и MON преди вписването им в протокола трябва да се извади

корекционният коефициент 0,2.
(4) Арбитражен метод
(5) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.
(6) Клас С - зима от 16 октомври до 15 април.
(7) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при

пускането на горивата на пазара и се докладват в Европейската комисия

съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС,

изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС.


(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 228:2009. При

актуализирането на този стандарт могат да бъдат използвани други

методи, които дават същата точност и най-малко същото ниво на

прецизност както методите, които заменят.


(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.


(10) Трябва да отговаря на БДС EN 15376.
(11) Други моноалкохоли и етери с температура на край на кипене не

по-висока от тази, определена в БДС ЕN 228.


(12) В случай на спор БДС EN 238 е неподходящ като арбитражен метод.
(13) Допустимо превишение на налягането на парите през летния период,

разрешено за бензин, съдържащ биоетанол. Виж таблица 2 и § 8 от

преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на наредбата.
(14) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.
(15) Преходен период "зима - лято" - от 16 април до 31 май - не важи за

производители и вносители.

(16) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември - не

важи за производители и вносители.


(17) Прилага се само за периода 16 октомври - 15 април.
(18) Виж § 7a от ПЗР на наредбата.
(19) Определянето на показателя се извършва след разработване на

методология за изпитване.


(20) Стойността на показателя от 1 януари 2014 г. е 2 mg/l.

Таблица 2Съдържание на биоетанол (% V/V)


Допустимо превишение на налягането на парите (kPa )


0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

Допустимото превишение на налягането на парите при междинно съдържание

на биоетанол, явяващо се между стойностите от таблицата, се определя

чрез линейна интерполация между съдържанието на биоетанол

непосредствено над и под междинната стойност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница