Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контролстраница3/5
Дата23.07.2016
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4   5

Приложение № 2

към чл. 6, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)
Горива за дизелови двигатели

Показатели(6)


Единици за измерване


Гранични(1) стойности


Методи за изпитване(9)


минимум

максимум

1

2

3

4

5

Цетаново число(8)
51,0

-

БДС EN ISO 5165(2)

БДС EN 15195

Цетанов индекс

46,0

-

БДС EN ISO 4264


Плътност при 15 °С


kg/m3

820,0

845,0

БДС EN ISO 3675(2)

БДС EN ISO 12185


Полициклични арени


% (m/m)

-

8,0

БДС EN 12916(7)

Съдържание на сяра


mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846

БДС EN ISO 20884


Пламна температура


°С

над 55

-

БДС EN ISO 2719

Коксов остатък

(на 10 % остатък от дестилация)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел


% (m/m)

-

0,01

БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода


mg/kg

-

200

БДС EN ISO 12937

Общо количество онечиствания


mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина

(3 h при 50 °С)

клас

1

БДС EN ISO 2160


Стабилност на окисление


g/m3


h

-

20


25

-


БДС EN ISO 12205

БДС EN 15751

Смазваща способност

(wsd 1,4) при 60 °С

µm

-

460

БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40 °С


mm2/s

2,00

4,50

БДС EN ISO 3104

Дестилационни характеристики:

- % (V/V) дестилирали до 250 °С

- % (V/V) дестилирали до 350 °С

- 95 % (V/V) дестилирали до

% (V/V)


% (V/V)

°С

-

85

-
< 65

-

360


БДС EN ISO 3405 (10)


Гранична температура на филтруемост CFPP

- клас А(3)

- клас Е(4), (11)


°C

°C


-

-


5

минус 15


БДС ЕN 116


Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)(5)


% (V/V)

-

7,0

БДС EN 14078
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални

стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO

4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност

относно методите за изпитване", като при определяне на съответните

минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и

по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от

изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат

интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO

4259.


(2) Арбитражен метод.

(3) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.

(4) Клас Е - зима от 16 октомври до 15 април.

(5) FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214. Виж § 10от ПЗР.

(6) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) задължително се изпитват при

пускането на горивата на пазара и задължително се докладват в

Европейската комисия съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и

Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2009/30/ЕС.

(7) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени

минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС

EN 12916.

(8) Методите за изпитване са определени в БДС EN 590:2009. При

актуализирането на този стандарт могат да бъдат използвани други

методи, които дават същата точност и най-малко същото ниво на

прецизност както методите, които заменят.

(9) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(10) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 30 ноември - не

важи за производители и вносители.


Приложение № 3

към чл. 6, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)

Биодизел - Метилови естери на мастни киселини (FAME)


Показатели


Единици за измерване


Гранични стойности(1)


Методи за изпитване(10)


минимум

максимум

1

2

3

4

5

Съдържание на естери

% (m/m)

96,5(2)

-

БДС EN 14103

Плътност при 15 °С(3)


kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)

БДС EN ISO 12185


Вискозитет при 40 °С(6)


mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура


°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)

БДС EN ISO 2719


Цетаново число(5)


-

51,0

-

БДС EN ISO 5165

Гранична температура на

филтруемост

- ниво А(7)

- ниво Е(8), (11)

°С
5

минус 15


БДС ЕN 116


Съдържание на вода


mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

Киселинно число


mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число


g l/100 g


-

120

БДС EN 14111


Съдържание на метилов естер на линоленова киселина


% (m/m)

-

12,0

БДС ЕN 14103

Съдържание на метанол


% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14110

Съдържание на моноглицериди


% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди


% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди


% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол


% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)

БДС EN 14106


Общ глицерол


% (m/m)

-

0,25

БДС EN 14105

Съдържание на сяра


mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846

БДС EN ISO 20884


Общо количество онечиствания


mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина

(3 h при 50 °С)

клас
1

БДС EN ISO 2160

Стабилност на окисление 110 °С


h

6,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел


% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)(9)


% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Метали от I група (Na+K)


mg/kg

-

5,0

БДС EN 14108

БДС EN 14109

БДС EN 14538(4)

Метали от II група (Ca+Mg)


mg/kg

-

5,0

БДС EN 14538

Съдържание на фосфор


mg/kg

-

4,0

БДС EN 14107
(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС

EN ISO 4259.

В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в

БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на

метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо

количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на

триглицериди, на свободен глицерол и на метали I група (Na + K) не

отговарят на изискването за 2R на БДС EN ISO 4259 при границите,

посочени в таблицата.

(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са

присадки.

(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен

интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят

съгласно формулата, дадена в приложение С на БДС EN 14214. В случай на

спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се

извършва при 15 °C.

(4) Арбитражен метод.

(5) В случай на спор за определяне на цетаново число може да се

използват алтернативни методи, при условие че тези методи произлизат от

серия познати методи и имат прецизност, установена съгласно БДС EN ISO

4259, която е най-малко равна на прецизността на сравнителния метод.

Резултатът от изпитването при използване на алтернативен метод трябва

също да има съответствие с резултата, получен при използване на

стандартния метод.

(6) Ако граничната температура на филтруемост през студен филтър (CFPP)

е равна или по-ниска от минус 20 °C, вискозитетът, определен при минус

20 °C, няма да надвишава 48 mm2/s. В този случай БДС EN ISO 3104 се

прилага без данните за прецизност поради ненютоновото поведение в

двуфазната система.

(7) Ниво А - лято от 16 април до 15 октомври.

(8) Ниво Е - зима от 16 октомври до 15 април.

(9) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от

дестилация.

(10) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(11) Преходен период "лято - зима" - от 16 октомври до 31 октомври - не

важи за производители и вносители.Приложение № 4

към чл. 6, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)
Биодизел за отопление - Метилови естери на мастни киселини (FAME)

Показатели


Единици за

измерване

Гранични стойности(1)


Методи за изпитване(7)


минимум

максимум

1

2

3

4

5

Съдържание на естери

% (m/m)

96,5(2)

-

БДС EN 14103

Плътност при 15 °С(3)


kg/m3

860

900

БДС EN ISO 3675(4)

БДС EN ISO 12185


Вискозитет при 40 °С(7)


mm2/s

3,50

5,00

БДС EN ISO 3104

Пламна температура


°C

120

-

БДС EN ISO 3679(4)

БДС EN ISO 2719


Температура на течливост

– зимен период (1 октомври –

15 март)

°С

-

минус 10

БДС ISO 3016


Съдържание на вода


mg/kg

-

500

БДС EN ISO 12937

Киселинно число


mg KOH/g

-

0,50

БДС EN 14104

Йодно число


g I/100 g


-

130

БДС EN 14111


Ненаситени метилови естери

(? 4 двойни връзки)(6)

% (m/m)

-

1
Съдържание на моноглицериди


% (m/m)

-

0,80

БДС EN 14105

Съдържание на диглиглицериди


% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Съдържание на триглицериди


% (m/m)

-

0,20

БДС EN 14105

Свободен глицерол


% (m/m)

-

0,02

БДС EN 14105(4)

БДС EN 14106


Съдържание на сяра


mg/kg

-

10,0

БДС EN ISO 20846(4)

БДС EN ISO 20884


Общо количество онечиствания


mg/kg

-

24

БДС EN 12662(8)

Стабилност на окисление 110 °С


h

4,0

-

БДС EN 14112

Съдържание на сулфатна пепел


% (m/m)

-

0,02

БДС ISO 3987

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията) (5)


% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Специфична топлина на изгаряне (долна)


MJ/kg

35
СТ на СИВ 3965 ISO 1928

(1) Всички методи за изпитване имат установена прецизност съгласно БДС

EN ISO 4259.

В случай на спор за решаването му се използва процедурата, описана в

БДС EN ISO 4259, и резултатите се тълкуват на базата на прецизността на

метода за изпитване. Валидните понастоящем методи за определяне на общо

количество онечиствания, съдържание на естери, съдържание на

триглицериди и на свободен глицерол не отговарят на изискването за 2R

на БДС EN ISO 4259 при границите, посочени в таблицата.

(2) Не е разрешено прибавянето на компоненти, които не са FAME и не са

присадки.

(3) Плътността може да се определи по БДС EN ISO 3675 в температурен

интервал от 20 °C до 60 °C. Корекции на температурата се правят

съгласно формулата, дадена в приложение В на БДС EN 14213. В случай на

спор за плътност се използва БДС EN ISO 3675, като определянето се

извършва при 15 °C.

(4) Арбитражен метод.

(5) ASTM D 1160 трябва да се използва, за да се получи 10 % остатък от

дестилация.

(6) Разработва се подходящ метод за изпитване.

(7) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(8) БДС EN 12662 се използва до разработване на по-подходящ метод за

изпитване.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница