Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контролстраница4/5
Дата23.07.2016
Размер0.82 Mb.
1   2   3   4   5

Приложение № 5

към чл. 6, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)
Газьоли за промишлени и комунални цели

Показатели


Единици за измерване


Норми(1)

Методи за изпитване(2)

1

2

3

4

Фракционен състав

- 10 % дестилират при температура

- 75 % дестилират при температура


°С

°С


не по-ниска от 180

не по-висока от 360

БДС EN ISO 3405(3)


Кинематичен вискозитет

при 40 °С

mm2/s

2,0 – 7,0

БДС EN ISO 3104


Температура на замръзване

– зимен период (1 октомври – 15 март)

°С

не по-висока от минус 10

БДС 1751

Пламна температура в

затворен тигел


°С

не по-ниска от 60

БДС EN ISO 2719


Сяра

% (m/m)

не повече от 0,1


БДС EN ISO 8754


Вода

%

не повече от 0,05


БДС ISO 3733


Коксов остатък


%

не повече от 0,15

БДС ISO 6615

БДС ISO 10370

Механични примеси


%

не повече от 0,1

СТ на СИВ 2876

БДС EN 12662

Специфична топлина на изгаряне (долна)


MJ/kg

не по-ниска от 41,868

СТ на СИВ 3965

ISO 1928

Пепел

%

не повече от 0,02


БДС EN ISO 6245

(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални

стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO

4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност

относно методите за изпитване", като при определяне на съответните

минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и

по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от

изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат

интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO

4259.


(2) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(3) При арбитраж се използва автоматичният уред по БДС EN ISO 3405.

Приложение № 6

към чл. 6, т. 7, букви "а" и "б"

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)

Корабни дестилатни горива


Показатели


Единици за

измерване

Марка ISO-F


Методи за

изпитване (3)

Граници

DMX

DMA

DMZ

DMB

1

2

3

4

5

6

7

8

Вискозитет при 40 °C

mm2/s

мin

1,40

2,00

3,00

2,00

БДС EN ISO 3104


max

5,50

6,00

6,00

11,0

Плътност при 15 °C

kg/m3

max

-

890,0

890,0

900,0

БДС EN ISO 3675(7)

БДС EN ISO 12185

Цетаново число


-

min

45

40

40

35

БДС EN ISO 5165(2)


Сяра

% (m/m)

max

0,1

0,1

0,1

1,0(11)

БДС EN ISO 8754

Пламна температура


°C

min

43

60

60

60

БДС EN ISO 2719


Съдържание на сероводород (8)


mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно число

mg KOH/g

max

0,5

0,5

0,5

0,5

ASTM D664


Обща утайка при горещо филтруване


% (m/m)

max

-

-

-

0,10 (4)

ISO 10307-1


Окислителна стабилност


g/m3

max

25

25

25

25(5)

ISO 12205


Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилацията)


% (m/m)

max

0,30

0,30

0,30

-

ISO 10370


Коксов остатък (микрометод)


% (m/m)

max

-

-

-

0,30

ISO 10370


Температура на помътняване


°C

max

-16

-

-

-

ISO 3015

Температура на

течливост (горна)(10)

- зима(1)

- лято(1)


°C

°C


max


max

- 6


0

- 6


0

- 6


0

0

6


БДС ISO 3016


Външен вид

светла прозрачна течност(9)


визуално

Съдържание на вода

% (V/V)

max

-

-

-

0,3(4)

БДС ISO 3733


Пепел

% (m/m)

max

0,010

0,010

0,010

0,010

БДС EN ISO 6245

Смазваща способност (wsd 1,4) при 60 °С(6)


µm

max

520

520

520

520(5)

БДС EN ISO 12156-1

(1) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21

октомври.

(2) Ако двигателят не е подходящ за извършване на това определяне, в

същата област може да се използва БДС EN ISO 4264 за определяне чрез

изчисляване.

(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(4) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, се предприема изпитване

по този показател.

(5) Ако външният вид не е светъл и прозрачен, не се предприема

изпитване по този показател.

(6) Oпределянето по този показател се извършва само за горива със

съдържание на сяра, по-ниско от 500 mg/kg.

(7) Арбитражен метод.

(8) В сила от 1 юли 2012 г.

(9) При наличие на мътна и непрозрачна проба се провежда изпитване за

съдържание на вода по метода на БДС EN ISO 12937, като водното

съдържание не трябва да превишава 200 mg/kg.

(10) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост

е подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните

северни и южни географски ширини.

(11) Стойността на показателя е 0,1 % (m/m) от 1 януари 2015 г.

Приложение № 7

към чл. 6, т. 7, буква "в"

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)

Корабни остатъчни горива


Показатели


Единици за измерване


Граници

Марка ISO-F

Методи за изпитване(1)


RMA

RMB

RMD

RME

RMG

RMK

10(2)

30

80

180

180

380

500

700

380

500

700

Вискозитет при 50 °С

mm2/s(3)
10,00

30,00

80,00

180,0

180,0

380,0

500,0

700,0

380,0

500,0

700,0

БДС EN ISO 3104

Плътност при 15 °С


kg/m3

max

920,0

960,0

975,0

991,0

991,0

1010,0

БДС EN ISO 3675(4)

БДС EN ISO 12185

Изчислителен ароматен въглероден индекс


-

max

850

860

860

860(5)

870

870(5)
Сяра(11)

% (m/m)

max

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

БДС EN ISO 8754(4)

БДС EN ISO 14596


Пламна температура


°C

min

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

БДС EN ISO 2719


Съдържание на сероводород(6)


mg/kg

max

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

IP 570

Киселинно число

mg KOH/kg


max

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

ASTM D 664

Обща утайка


% (m/m)

max

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ISO 10307-2(7)


Коксов остатък (микрометод)


% (m/m)

max

2,5

10,00

14,00

15,00

18,00

20,00

ISO 10370


Температура на течливост (горна)(8)

Зима(9)

Лято(9)°C

°C

max

max0

6

0

630

30

30

3030

30

30

30БДС EN ISO 3016

Съдържание на вода


% (V/V)

max

0,30

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

БДС EN ISO 3733


Пепел

% (m/m)

max

0,040

0,070

0,070

0,070

0,100

0,150

БДС EN ISO 6245

Ванадий

mg/kg

max

50

150

150

150

350

450

IP 501, IP 470

Натрий

mg/kg

max

50

100

100

50

100

100

IP 501(4), IP 470

Алуминий плюс селиций


mg/kg

max

25

40

40

50

60

60

IP 501(4), IP 470, ISO 10478


Отработени масла(10)

калций и цинк или

калций и фосфор


mg/kg

-IP 501(4), IP 470, IP 500

(1) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(2) Замества DMC.

(3) 1 mm2/s = 1 cSt.

(4) Арбитражен метод.

(5) Когато плътността е около или близко до максималната стойност,

измененията в кривата "вискозитет - температура" са в по-тесни граници.

(6) Граничните стойности са в сила от 1 юли 2012 г.

(7) Арбитражният метод е "Възможна обща утайка".

(8) Потребителите трябва да са сигурни, че температурата на течливост е

подходяща за корабното оборудване, особено ако съдът плава в крайните

северни и южни географски ширини.

(9) Зимен период 22 октомври - 15 март; летен период 16 март - 21

октомври.

(10) Горивото не трябва да съдържа отработени масла. Съдържанието на

отработени масла в горивото се определя, когато комбинацията в съдържанието

на металите калций, цинк и фосфор е над следните количества: "калций > 30 и

цинк > 15" или "калций > 30 и фосфор > 15".

(11) Стойността на показателя от 1 януари 2020 г. е 0,5 % (m/m).Приложение № 8

към чл. 6, т. 8

(Отм. - ДВ, бр. 69 от 2005 г.,

в сила от 23.08.2005 г.,

ново, бр. 76 от 2007 г.,

в сила от 21.09.2007 г.,

отм., ново, бр. 36 от 2011 г.,

в сила от 10.05.2011 г.)

Котелни горива


Показатели


Единици за измерване


Норма за мярка(1)


Методи за изпитване(4)


КГС

КГТ

Кинематичен вискозитет при 80 °С

(съответстващ °Е)

mm2/s

не повече от 59

не повече от 8


не повече от 115

не повече от 15

БДС EN ISO 3104

БДС 1766

Сяра


- нискосернисто

- високосернисто


% (m/m)


%(m/m)

не повече от 1,0

не повече от 3,0(2), (5)

не повече от 1,0

не повече от 3,0(2), (5)

БДС 8428

БДС EN ISO 8754

Вода и утайки


%

не повече от 1,0

не повече от 1,0


БДС 15862


Пламна температура в

отворен тигел

°С

не по-ниска от 90

не по-ниска от 110


БДС EN ISO 2592

СT на СИВ 1496

Температура на замръзване


°С

не по-висока от 25 (3)

не по-висока от 25


БДС 1751

Плътност при 20 °С

g/сm3

-

не повече от 1,015


БДС EN ISO 3675


Специфична топлина на изгаряне (долна)


MJ/kg

не по-ниска от 40,2

не по-ниска от 39,8


СT на СИВ 3965

ISO 1928

Пепел

%

не повече от 0,10


не повече от 0,14


БДС EN ISO 6245


Водоразтворими киселини и основи


-

отсъствие

отсъствие


БДС 5252
(1) Стойностите, посочени в приложението, представляват "реални

стойности". Те са установени въз основа на процедурите на БДС EN ISO

4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност

относно методите за изпитване", като при определяне на съответните

минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и

по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от

изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат

интерпретирани на базата на съответните критерии, изложени в БДС EN ISO

4259.


(2) Стойността на показателя от 1 януари 2012 г. е 1,0 % (m/m).

(3) За нискосернисто се допуска не повече от 40 °С.

(4) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната

публикувана версия на съответния стандарт.

(5) Преходен период от 1 януари до 31 март 2012 г. - не важи за

производители и вносители.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница