Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудванестраница1/5
Дата23.10.2018
Размер0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

В сила от 01.07.2006 г.

Приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.

Обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и за събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

(2) Изискванията по ал. 1 се определят с цел:

1. предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;

2. увеличаване количеството на повторно използвано, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му;

3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на ЕЕО, както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО, за ограничаване вредното въздействие на ЕЕО през целия му жизнен цикъл и на образуваните от него отпадъци върху човешкото здраве и околната среда.

Чл. 2. С наредбата се регламентират:

1. ограничаването на употребата на опасни вещества в ЕЕО;

2. въвеждането на изисквания за маркиране на ЕЕО;

3. извършването на дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО без риск за човешкото здраве и околната среда;

4. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на ИУЕЕО и наличните системи за разделно събиране.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за:

1. електрическо и електронно оборудване, попадащо в категориите, определени в приложение № 1;

2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на употребата на електрическо и електронно оборудване по т. 1;

3. отпадъците, образувани при предварително третиране на ИУЕЕО.

(2) Видовете уреди, които попадат във всяка от категориите, определени в приложение № 1, са определени в приложение № 2.

Чл. 4. Наредбата не се прилага за:

1. електрическо и електронно оборудване, което е част от друго оборудване, непопадащо в категориите, определени в приложение № 1;

2. електрическо и електронно оборудване, използвано за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, муниции и бойни материали;

3. електрическо и електронно оборудване, предназначено за специфични военни цели;

4. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, което е образувано от ЕЕО по т. 1, 2 и 3.

Глава втора.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНОТО НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Чл. 5. (1) (В сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Забранява се пускането на пазара на ЕЕО, попадащо в категории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 съгласно приложение № 1, както и електрически лампи с нажежаема жичка и осветителни тела в домакинствата, съдържащо олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (ПББ) и полибромирани дифенилетери (ПБДЕ).

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася за:

1. случаите на употреба на олово, живак, кадмий и шествалентен хром, определени в приложение № 3;

2. резервните части, използвани за ремонтиране на ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г., както и за повторно използване на ЕЕО, пуснато на пазара преди 1 юли 2006 г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, удостоверяват съответствието на ЕЕО, пускано от тях на пазара, с изискванията на ал. 1 с удостоверение за съответствие по образец съгласно приложение № 3а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Удостоверението за съответствие по ал. 3 или копие от него се съхранява от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, за срок 5 години считано от датата на издаването му и се предоставя при поискване от контролните органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Копие от удостоверението за съответствие по ал. 3 се предоставя на дистрибуторите на даденото ЕЕО и на лицата, извършващи продажба на крайните потребители.

(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Дистрибуторите и лицата, извършващи продажба на крайните потребители, пускат на пазара ЕЕО, което отговаря на изискванията на ал. 1 и за което притежават копие от удостоверението за съответствие по ал. 3.

Чл. 6. (1) Производителите на ЕЕО и производителите на материали и компоненти за ЕЕО предприемат мерки при проектирането и производството им за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на повторното използване и рециклирането на ИУЕЕО и на материалите и компонентите от него.

(2) Производителите на ЕЕО предприемат мерки проектирането и производствените процеси, чрез които се произвежда ЕЕО, да не възпрепятстват повторното му използване.

(3) Изискването на ал. 2 не се прилага, в случай че начинът, по който е проектирано ЕЕО, или производствените процеси, чрез които е произведено, са предпоставка за опазване на човешкото здраве, околната среда и/или за повишаване безопасността на ЕЕО.

(4) Производителите на ЕЕО, в което са вградени батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, осигуряват вграждането им по начин, който позволява батериите и акумулаторите да бъдат отстранени от потребителя, когато излязат от употреба.

(5) Изискването на ал. 4 не се отнася за уредите, определени в приложение № 2 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на батерии и акумулатори, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 58 от 2005 г.).

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО го маркират с обозначението, определено в приложение № 4, с цел минимализиране изхвърлянето на ИУЕЕО в общия поток битови отпадъци, улесняване на неговото разделно събиране и установяване датата на производство или пускане на пазара на ЕЕО.

(2) В случай че размерът и функциите на ЕЕО не позволяват то да бъде маркирано, това може да бъде направено чрез:

1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) прикрепване към уреда на допълнителен етикет или табела с обозначението по ал. 1, или

2. отпечатване на обозначението по ал. 1 едновременно върху опаковката, върху инструкцията за употреба и върху гаранционната карта.

(3) Маркировката по ал. 1 и ал. 2, т. 1 не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:

1. изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;

2. повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролеев етер.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Когато ЕЕО се внася или въвежда на територията на Република България от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО) вече маркирано с обозначението по ал. 1 и маркировката отговаря на изискванията на ал. 3, вносителят му или лицето, което го въвежда се освобождава от задължението да го маркира повторно.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, са длъжни да се идентифицират еднозначно чрез поставяне върху уреда на четлива, видима и трайна маркировка, съдържаща:

1. наименованието на физическото или юридическото лице и единния му идентификационен код по БУЛСТАТ, или

2. друга подходяща маркировка, която идентифицира еднозначно лицата, които пускат на пазара ЕЕО.

(2) В случай че размерът, функциите или други характеристики на ЕЕО не позволяват то да бъде маркирано, маркировката по ал. 1 се поставя чрез отпечатването й едновременно върху инструкцията или указанията за употреба и върху гаранционната карта.

(3) Когато не може да се приложи ал. 2, маркировката по ал. 1 се поставя върху опаковката или чрез прикрепване към уреда на етикет или табела с маркировката.

(4) Маркировката по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3.

(5) Лицата по ал. 1, т. 2 предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда информация за вида на избраната маркировка преди пускането на пазара на съответното ЕЕО.

Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, задължително включват в инструкциите или указанията за употреба на уреда информация на български език за:

1. изискването за разделното събиране на ИУЕЕО и забраната за изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци;

2. създадените системи за обратно приемане и събиране на ИУЕЕО;

3. ролята на потребителите в разделното събиране, повторното използване, рециклирането и другите форми на оползотворяване на ИУЕЕО;

4. възможното вредно въздействие върху околната среда и човешкото здраве в резултат на наличието на опасни вещества в ЕЕО;

5. значението на обозначението съгласно приложение № 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО осигуряват писмена информация на български език за начина на отстраняване на вградените батерии и акумулатори от потребителя в съответната инструкция за употреба на уреда.

Чл. 10. Дистрибуторите на ЕЕО и лицата, извършващи продажба на крайните потребители, са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за:

1. възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУЕЕО, образувано в бита;

2. другите налични места за предаване на ИУЕЕО;

3. значението на обозначението съгласно приложение № 4.

Глава трета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Раздел I.

Общи разпоредби

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, отговарят за разделното събиране, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, образувано в бита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (*) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, осигуряват събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, в общо количество, което се равнява на не по-малко от 4 килограма на жител годишно. Източник на данни за населението е Националният статистически институт (НСИ), като за текущата година се ползват данните за населението към 31 декември на предходната година.

(3) Събирането на количеството ИУЕЕО по ал. 2 се извършва поетапно съгласно сроковете по § 2 от преходните и заключителните разпоредби.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Количеството ИУЕЕО (в килограми), което всяко отделно лице, което пуска на пазара ЕЕО е длъжно да събере в изпълнение на задълженията си по ал. 3 през текущата година съгласно § 2 от преходните и заключителните разпоредби, е равно на частта от количеството, за което са отговорни всички производители и вносители, съответстваща на пазарния му дял в Република България през същата година.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изпълнение на задължението си по ал. 4 всяко лице, което пуска на пазара събира ИУЕЕО, което:

1. е маркирано съгласно чл. 8 и е пуснато на пазара от него;

2. не е маркирано съгласно чл. 8 и е от съответната група по чл. 17, ал. 2, в която попада и пусканото от него на пазара ЕЕО.

(6) Събирането на ИУЕЕО, образувано в бита, се извършва без заплащане от страна на крайния му потребител.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, отговарят за събирането, временното съхраняване, транспортирането, предварителното третиране, повторното използване, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, маркирано съгласно чл. 8 и образувано извън бита.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Всяко лице, което пуска на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, е длъжно да събере разделно цялото количество ИУЕЕО, маркирано съгласно чл. 8 и образувано от пуснатите на пазара от него ЕЕО, без заплащане от страна на притежателите на ИУЕЕО.

Чл. 13. Притежателите на ИУЕЕО, образувано от източници извън бита, което не е маркирано съгласно чл. 8, отговарят за неговото събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане.

Чл. 14. (1) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, събрано в съответствие с изискванията на чл. 11, 12 и 13, се предава за:

1. повторно използване като цял уред, или

2. предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.

(2) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отделено в съоръжения за разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства, се предава за предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение за извършване на съответната дейност с ИУЕЕО по чл. 12, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Количеството ИУЕЕО по ал. 2, което е рециклирано и/или оползотворено, се зачита за изпълнение на целите по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, приета с Постановление № 311 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 104 от 2004 г.), като разходите за транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането са за сметка на лицата, които пускат на пазара моторни превозни средства.

(4) Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО, се предават за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение по чл. 12, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Количеството негодни за употреба батерии и акумулатори по ал. 4, което е рециклирано и/или оползотворено, се зачита за изпълнение на целите по чл. 15, като разходите за транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането са за сметка на лицата, които пускат на пазара ЕЕО.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО са отговорни за постигане на следните цели:

1. (*) за уреди, попадащи в категория 1 и в категория 10 съгласно приложение № 1:

а) оползотворяване средно на не по-малко от 80 на сто от теглото на ИУЕЕО от определените категории;

б) повторно използване и рециклиране на компоненти, материали и вещества средно на не по-малко от 75 на сто от теглото на ИУЕЕО от посочените категории;

2. (*) за уреди, попадащи в категория 3 и категория 4 съгласно приложение № 1:

а) оползотворяване средно на не по-малко от 75 на сто от теглото на ИУЕЕО от определените категории;

б) повторно използване и рециклиране на компоненти, материали и вещества средно на не по-малко от 65 на сто от теглото на ИУЕЕО от определените категории;

3. (*) за уреди, попадащи в категории 2, 5, 6, 7 и в категория 9 съгласно приложение № 1:

а) оползотворяване средно на не по-малко от 70 на сто от теглото на ИУЕЕО от определените категории;

б) повторно използване и рециклиране на компоненти, материали и вещества средно на не по-малко от 50 на сто от теглото на ИУЕЕО от определените категории;

4. (*) за газоразрядни лампи - повторно използване и рециклиране на компоненти, материали и вещества - не по-малко от 80 на сто от теглото на излезлите от употреба лампи.

(2) Изпълнението на целите по ал. 1 се отнася за ИУЕЕО, предадено по чл. 14, ал. 1, т. 2.

(3) Целите по ал. 1 се постигат поетапно, както следва:

1. по т. 1 - съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;

2. по т. 2 - съгласно сроковете по § 4 от преходните и заключителните разпоредби;

3. по т. 3 - съгласно сроковете по § 5 от преходните и заключителните разпоредби;

4. по т. 4 - съгласно сроковете по § 6 от преходните и заключителните разпоредби.

(4) Количеството повторно използвано ИУЕЕО като цял уред не се зачита за изпълнение на целите по ал. 1.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпращането на ИУЕЕО, както и на компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или изнасянето им с цел оползотворяване, в т. ч. рециклиране, извършено при спазване изискванията на Регламент 1013/2006 за превоз на отпадъци на Европейската общност, се зачита за изпълнение на целите по чл. 15.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО изпълняват задълженията си по чл. 11, 12 и 15 индивидуално или чрез колективни системи, осъществявани от организация по оползотворяване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изпълнение на задължението си по чл. 11, ал. 4 всяко лице, което пуска на пазара ЕЕО, събира ИУЕЕО, групирано по следния начин:

1. големи домакински уреди от категория 1;

2. малки домакински уреди от категория 2;

3. информационно и телекомуникационно оборудване от категория 3;

4. потребителски уреди от категория 4;

5. осветителни тела от категория 5 с изключение на газоразрядни лампи от т. 6;

6. газоразрядни лампи;

7. електрически и електронни инструменти от категория 6 с изключение на големи стационарни единици промишлено оборудване;

8. електрически и електронни играчки, уреди за забавление и спорт от категория 7;

9. медицински устройства от категория 8;

10. уреди за мониторинг и контрол от категория 9;

11. автомати от категория 10.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Алинея 1 не се прилага за производителите и вносителите на ЕЕО, които заплащат продуктова такса по реда на чл. 1, ал. 5, т. 6 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Средствата от продуктова такса за ЕЕО, набрани по реда на чл. 36, ал. 1 ЗУО, се разходват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, както и за информационни кампании, контролни дейности и др., свързани с дейности по управление на ЕЕО и ИУЕЕО, в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ДВ, бр. 3 от 2003 г.).

Раздел II.

Изпълнение на задълженията чрез колективни системи

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО могат да изпълняват задълженията си за постигане на съответните цели по чл. 11, 12 и 15 чрез колективна система по смисъла на чл. 11, ал. 4, т. 2 ЗУО.

(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУЕЕО, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IV ЗУО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.

Чл. 19. (1) Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО изготвя програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗУО, която включва:

1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение на задълженията по чл. 11, 12 и 15 и предварителен финансов разчет за обезпечаване на инвестиционните и експлоатационните разходи по години, както и доказателства за финансовото обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 в съответствие със сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби;

3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повторно използвано ИУЕЕО за изпълнение на мерките по т. 2;

4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските и други обекти и план, посочващ сроковете за сключване на договори за разделно събиране и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане на жителите, които ще бъдат обслужвани от системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО по години, в съответствие с целите по чл. 11 и 27 съгласно сроковете по § 2 и 7 от преходните и заключителните разпоредби;

5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете за сключване на договори за приемане на ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат обслужвани от системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО;

6. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повторно използване;

7. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;

8. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара ЕЕО в предлаганата от организацията по оползотворяване система за разделно събиране и за изпълнение на целите по чл. 15;

9. план за информиране и привличане на потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, съдържащ провеждането на информационни кампании и разработването на информационни материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и предварителен финансов разчет на плана по години;

10. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) мерки за намаляване съдържанието на опасни вещества и препарати, вложени в ЕЕО при производството му, както и мерки за изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1 и ал. 2, разработени от производителите, участващи в организацията по оползотворяване или сключили предварителни договори с нея;

11. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на повторното използване и рециклирането на ИУЕЕО и на компоненти и материали от него, разработени от производителите, участващи в организацията по оползотворяване или сключили предварителни договори с нея.

(2) Средствата по ал. 1, т. 9 не може да са по-малко от 5 на сто от средствата, постъпващи от участващите в организацията по оползотворяване производители и вносители.

(3) Програмата по ал. 1 се разработва и утвърждава по реда на глава шеста.

(4) При разработването, допълването и актуализирането на програмата по ал. 1 могат да се привличат и представители на браншови организации и други заинтересувани лица.

Чл. 20. (1) За изпълнение на задълженията за събиране, рециклиране и оползотворяване на ИУЕЕО организацията по оползотворяване сключва договори с лица по чл. 25 или с кметове на общини.

(2) За изпълнение на задълженията за повторно използване на:

1. цели уреди организацията по оползотворяване сключва договори с лица, извършващи дейност по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО;

2. компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО организацията по оползотворяване сключва договори с лица, извършващи дейност по предварително третиране на ИУЕЕО.

(3) С договорите по ал. 1 и 2 се гарантира събирането, повторното използване, рециклирането и оползотворяването на количествата ИУЕЕО за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, участващи в организация по оползотворяване на ИУЕЕО, й представят копие от информацията по чл. 46, ал. 2 съгласно срока по чл. 46, ал. 3.

Раздел III.

Индивидуално изпълнение на задълженията

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО се считат за индивидуално изпълняващи задълженията си по чл. 11, 12 и 15 след утвърждаване на програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си по чл. 11, 12 и 15 индивидуално, осигуряват за своя сметка:

1. събирането, временното съхраняване, повторното използване, предварителното третиране, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на ИУЕЕО, както и постигане на целите по чл. 11, 12 и 15;

2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на ИУЕЕО, образувано в резултат на употребата на пуснатото от тях на пазара ЕЕО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си по чл. 11, 12 и 15 индивидуално, извършват дейностите по ал. 2 при наличие на:

1. разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО;

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), или

3. сключен договор с лица, притежаващи документите по т. 1 или 2.

(4) Извън случаите по ал. 3, т. 1 и 2, за изпълнение на задълженията за повторно използване на:

1. цели уреди лицата по ал. 1 сключват договори с лица, извършващи дейност по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО;

2. компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО лицата по ал. 1 сключват договори с лица, извършващи дейност по предварително третиране на ИУЕЕО.

(5) С договорите по ал. 3, т. 3 и ал. 4 се гарантира събирането, повторното използване, рециклирането и оползотворяването на количествата ИУЕЕО за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби.

Чл. 22. (1) Лицата по чл. 21, ал. 1 изготвят програмата по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, която включва:

1. описание на избраната система за разделно събиране и за начина на изпълнение на задълженията по чл. 11, 12 и 15 и предварителен финансов разчет за обезпечаване на инвестиционните и експлоатационните разходи по години, както и доказателства за финансовото обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;

2. мерки за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 в съответствие със сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби;

3. план за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повторно използвано ИУЕЕО за изпълнение на мерките по т. 2;

4. мерки за събиране на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските и други обекти и план, посочващ сроковете за сключване на договори за разделно събиране и обратно приемане на ИУЕЕО и обхващане на жителите, които ще бъдат обслужвани от системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО, по години в съответствие с целите по чл. 11 и 27 съгласно сроковете по § 2 и 7 от преходните и заключителните разпоредби;

5. мерки за събиране на ИУЕЕО, образувано извън бита, и план, посочващ сроковете за сключване на договори за приемане на ИУЕЕО от притежателите му, които ще бъдат обслужвани от системата за организирано разделно събиране на ИУЕЕО;

6. сключени предварителни договори по чл. 21, ал. 3, т. 3 за изпълнение на задълженията по чл. 11, 12 и 15;

7. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повторно използване;

8. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;

9. план за информиране и привличане на потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, съдържащ провеждането на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията, както и предварителен финансов разчет на плана по години;

10. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) мерки за намаляване съдържанието на опасни вещества и препарати, вложени в ЕЕО при производството му, както и мерки за изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 1 и ал. 2, разработени от производителите;

11. мерки за улесняване на предварителното третиране и оползотворяването, особено на повторното използване и рециклирането на ИУЕЕО и на компоненти и материали от него.

(2) Средствата по ал. 1, т. 9 не може да са по-малко от 5 на сто от средствата за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15.

(3) Програмата по ал. 1 се разработва и утвърждава по реда на глава шеста.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по чл. 21, ал. 1, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, могат да сключват с крайните потребители на ЕЕО договори за друг начин на финансово обезпечаване на разходите по чл. 21, ал. 2.

Глава четвърта.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 23. (1) Кметът на общината:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (*) определя места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО, без да възпрепятства дейността на лицата по чл. 25, сключили договор с организация по оползотворяване, с ПУДООС и/или с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално;

2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО и предаването му за предварително третиране, повторно използване, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане при наличие на сключен договор, финансиран от:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или

б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, или

в) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(2) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договори с лицата по чл. 25.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) По предложение на лицата по чл. 25 организация по оползотворяване на ИУЕЕО или лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, кметът на общината може да определи нови места по ал. 1, т. 1.

Чл. 24. (1) В случаите по чл. 23, ал. 1, т. 2 кметът на общината изготвя и утвърждава график за събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, включващ не по-малко от две дати годишно.

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя съвместно с лицата по чл. 23, ал. 2.

(3) Графикът по ал. 1 се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.

Глава пета.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ТРЕТИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ИУЕЕО

Чл. 25. (1) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, трябва да притежават:

1. разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I или II от ЗУО, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) Лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, което няма опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

(3) За събиране на ИУЕЕО в обектите на лица, предлагащи ЕЕО за продажба на крайните потребители, не се изисква разрешение или регистрационен документ, когато обектите и съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба в бита, създават системи за разделно събиране на ИУЕЕО, образувано в бита, които трябва да осигуряват:

1. събиране от крайните потребители:

а) чрез превозни средства - от местата, в които се образува ИУЕЕО, или

б) чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на ЕЕО от същия вид или на друго достъпно място в района, в който се образува ИУЕЕО, или

в) чрез оборудване на места за разделно събиране на ИУЕЕО;

2. предаване на събраното по т. 1 ИУЕЕО на площадки за временно съхраняване, съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО могат да установят депозитни системи за ЕЕО, пуснато от тях на пазара.

(3) Въвеждането на системи за разделно събиране на ИУЕЕО не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (*) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на съответния вид ИУЕЕО се отчита броят на жителите в съответното населено място, като създадените от лицата, които пускат на пазара ЕЕО системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко едно място на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.

(2) Изискването на ал. 1 се постига поетапно съгласно сроковете по § 7 от преходните и заключителните разпоредби.

(3) При определянето на броя и разположението на местата за разделно събиране на ИУЕЕО по ал. 1 се отчитат и:

1. количеството ЕЕО, пуснато на пазара от съответния производител и вносител;

2. броят и разположението на вече изградените системи за разделно събиране на ИУЕЕО.

Чл. 28. (1) При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторно използване като цял уред, както и при предаване и приемане за повторно използване на компоненти, материали и вещества, отделени при предварителното третиране на ИУЕЕО, се попълва декларация по образец съгласно приложение № 5.

(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от лицата, извършващи дейностите събиране, временно съхраняване и/или предварително третиране, в 3 екземпляра - по един за предалия и приелия и един се прилага към доклада по чл. 56, ал. 1.

(3) Лицата, извършващи дейностите събиране, временно съхраняване и/или предварително третиране, съхраняват декларацията по ал. 3 в 5-годишен срок от нейното изготвяне.

Чл. 29. (1) Крайните потребители предават ИУЕЕО в обектите по чл. 26, ал. 1.

(2) Потребителите по ал. 1 могат да върнат ИУЕЕО в търговските обекти при покупката на ново ЕЕО от същия вид и изпълняващо същите функции.

Чл. 30. (1) Лицата, които извършват продажба на ЕЕО на крайните потребители:

1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) приемат без заплащане от страна на крайните потребители ИУЕЕО образувано в бита в същото количество, от същия вид или изпълняващо същите функции както закупеното от потребителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) предвиждат място за събиране на ИУЕЕО образувано в бита на територията, на която извършват продажбата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата по ал. 1 извършват дейности по ал. 1 при наличие на сключен договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО, с лицата, които пускат на пазара ЕЕО, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, или с лица по чл. 25.

(3) Лицата по ал. 1 могат да откажат да приемат ИУЕЕО, което:

1. поради наличие на замърсяване представлява риск за човешкото здраве;

2. не е цял уред;

3. съдържа отпадъци, които не са част от ИУЕЕО.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО са длъжни да осигурят събирането, временното съхраняване, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на ИУЕЕО, прието по реда на чл. 29 и 30 съгласно чл. 14, ал. 1.

Чл. 32. (1) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано извън бита, се събира разделно на мястото на образуване.

(2) Притежателите на ИУЕЕО, образувано извън бита и маркирано съгласно чл. 8, са длъжни да организират временното му съхраняване на мястото на образуване и да уведомят производителя и вносителя на ЕЕО, който го е маркирал, за наличните количества ИУЕЕО с цел изпълнение на задълженията му по чл. 12, ал. 2.

(3) Притежателите на ИУЕЕО, образувано извън бита, което не е маркирано съгласно чл. 8, са длъжни да организират за своя сметка временното му съхраняване на мястото на образуване и предаването на цялото количество ИУЕЕО, образувано извън бита, за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, предоставят на потребителите писмена информация на български език за значението на маркировката по чл. 8 и за начина на изпълнение на задълженията си по чл 17, ал. 1.

Чл. 33. (1) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване се събира, временно се съхранява и транспортира по начин, който не възпрепятства повторното му използване, рециклирането и оползотворяването му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електронно-лъчеви тръби и се предприемат мерки за предотвратяване на случайното им счупване.

(3) Забраната по ал. 2 не се отнася за лицата, притежаващи съответното разрешение по чл. 12, ал. 1 ЗУО, когато чупенето е част от технологията за оползотворяване или обезвреждане.

Чл. 34. (1) Транспортирането на ИУЕЕО, съдържащо опасни вещества, се извършва съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.), Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) и на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.), както и на международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България.

(2) При транспортирането на ИУЕЕО, съдържащо опасни вещества, и на отпадъци от предварително третиране на ИУЕЕО, съдържащо опасни вещества, се попълва транспортна карта по реда на чл. 8 от Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 г.).

(3) При транспортиране на излезли от употреба газоразрядни лампи в допълнение на изискванията на чл. 33, ал. 2 превозното средство трябва да е снабдено със сяра в количества най-малко два грама на килограм лампи, която да бъде използвана в случай на авария или пътнотранспортно произшествие.

Чл. 35. (1) Площадките за временно съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО се проектират, оборудват и експлоатират съгласно приложение № 6 и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци по приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

(2) Временното съхраняване на ИУЕЕО се извършва съгласно чл. 33.

Чл. 36. Местата за разделно събиране на ИУЕЕО и площадките за временно съхраняване се обозначават с табели "Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване".

Чл. 37. (1) Предварителното третиране включва отстраняване на всички флуиди, както и дейностите, определени в приложение № 7.

(2) На площадките за предварително третиране се приема ИУЕЕО, доставено от притежателите му, от площадките за временно съхраняване или от местата за разделно събиране по чл. 26, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Дейностите по приложение № 7 се извършват по начин, който не възпрепятства пригодността на отделените от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващото им повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване, както и повторното използване на целите уреди.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Предварителното третиране на ИУЕЕО, съдържащо хлорфлуорвъглеводороди, хидрохлорфлуоровъглеводороди, хидрофлуоровъглеводороди или въглеводороди, се извършва при спазване на изискванията на чл. 37, както и на Наредбата за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 254 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2001 г. и бр. 96 от 2002 г.), и на Постановление № 254 на Министерския съвет от 1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават озоновия слой (обн., ДВ, бр. 3 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2002 г.).

(2) Когато в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО се образуват отпадъци, съдържащи благородни метали, се спазват изискванията на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2005 г.).

(3) Когато в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО се отделят компоненти, съдържащи радиоактивни вещества, се спазват изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на нормативните актове по прилагането му.

(4) Образуваните отпадъци от черни и цветни метали в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО се предават на лица, притежаващи лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, или на лица, притежаващи разрешение по чл. 12, ал. 1 ЗУО.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Забранява се депонирането на разделно събраното излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Чл. 40. (1) Неподлежащите на повторно използване, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварителното третиране на ИУЕЕО се обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и нормативните актове по прилагането му.

(2) Отпадъците, получени след предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО, съдържащи опасни вещества, се подлагат на предварително третиране преди депониране за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни вещества в условията на депото или се депонират в съдове.

(3) Съдовете по ал. 2 трябва:

1. да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от ИУЕЕО, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.

Чл. 41. Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейности по предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, трябва да осигурят прилагането на най-добрите налични техники.

Глава шеста.

ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИУЕЕО

Чл. 42. (1) В програмите за управление на дейностите по отпадъци се включва, както следва:

1. в програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО - информация за местата за разполагане на съдове, местата за разделно събиране и площадките за временно съхраняване на ИУЕЕО по чл. 23, ал. 1, т. 1 на територията на общината, както и за мерките относно информирането на обществеността за местоположението им;

2. в програмите по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3 ЗУО - раздел за управление на ИУЕЕО.

(2) Програмите по ал. 1 се актуализират в съответствие с изискванията на наредбата съгласно чл. 29, ал. 3, т. 2 ЗУО.

(3) Лицата, които извършват събиране и/или временно съхраняване на ИУЕЕО, и лицата, при чиято дейност се образува ИУЕЕО, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, извършващи дейности по предварително третиране и/или оползотворяване и обезвреждане, на които предават ИУЕЕО.

(4) Лицата, които извършват дейности по предварително третиране на ИУЕЕО, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, извършващи дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане, на които предават ИУЕЕО или компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО.

(5) Лицата, които извършват дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, посочват в програмите по ал. 1, т. 2 лицата, от които приемат ИУЕЕО или компонентите, материалите и веществата, отделени от предварителното третиране на ИУЕЕО.

(6) В случаите, когато лицата по ал. 3 и 4 предават отпадъците на лица, различни от посочените в програмите им, са длъжни в 7-дневен срок от предаването на отпадъците да уведомят писмено органа, издал разрешението по чл. 37 ЗУО, или органа, извършващ контрола на комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, за наименованието на лицата.

(7) В случаите, когато лицата по ал. 5 приемат отпадъци от лица, различни от посочените в програмите им, са длъжни в 7-дневен срок от приемането на отпадъците да уведомят писмено органа, издал разрешението по чл. 37 ЗУО, или органа, извършващ контрола на комплексното разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, за наименованието на лицата.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО разработват и представят за утвърждаване програми по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО.

(2) Програмите по ал. 1 се утвърждават:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) от директора на РИОСВ, на чиято територия е съдебната регистрация на лицето - когато са представени за утвърждаване от лице, което пуска на пазара ЕЕО, изпълняващо задълженията си индивидуално;

2. от министъра на околната среда и водите - когато са представени за утвърждаване от организация по оползотворяване на ИУЕЕО.

(3) В едномесечен срок от получаването им компетентните органи утвърждават представените програми или ги връщат със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на ЗУО и с наредбата.

(4) В едномесечен срок от получаването на предписанията по ал. 3 лицата по ал. 1 представят за утвърждаване програма, съобразена с тях.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В случай че програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО, изготвени от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, включват мерки и дейности на територията на повече от една регионална инспекция по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), програмите се утвърждават от директора на РИОСВ, на чиято територия е съдебната регистрация на лицата, след получаване на становища за съгласуването им от РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУЕЕО представят годишен отчет по чл. 32 ЗУО за изпълнението на програмата по ал. 1 през предходната година на органа по ал. 2, утвърдил съответната програма.

Глава седма.

ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 44. (1) Лицата по чл. 25 водят отчетни книги съгласно изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗУО и по реда и образците, определени в Наредба № 9 от 2004 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, извършващи дейности по събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО, изготвят годишен отчет съгласно образеца по приложение № 8.

(3) Годишен отчет не се изготвя от оператори на площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, разположени при мястото на образуването им.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, извършващи дейности по предварително третиране на ИУЕЕО, изготвят:

1. годишен отчет по отпадъците съгласно образеца по приложение № 9;

2. списък на лицата, извършващи дейности по оползотворяване и/или обезвреждане, на които са предадени отпадъците от предварителното третиране на ИУЕЕО със съответните кодове и количества за всяко лице, съгласно приложение № 10.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Отчетите по ал. 2 и 4 се изготвят за предходната година и се предоставят в ИАОС до 20 февруари на текущата година.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В отчетите по ал. 2 и 4 не се включва информация за количеството ИУЕЕО, въведено на територията на Република България от друга държава - членка на ЕО, и/или внесено за оползотворяване по реда на Регламент 1013/2006/ЕО.

(7) Лицата по чл. 25, извършващи дейности, различни от определените в ал. 2 и 4, изготвят годишни отчети по отпадъците по ред, в срокове и форма, определени в Наредба № 9 от 2004 г.

(8) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

(9) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, извършващи дейностите събиране, временно съхраняване, предварително третиране и/или оползотворяване на ИУЕЕО, представят в ИАОС в 15-дневен срок след края на всеки от периодите по чл. 46, ал. 7 на текущата година информация за количеството събрано ИУЕЕО по образеца съгласно приложение № 11.

(2) Информацията по ал. 1 не се предоставя от оператори на площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО, разположени при мястото на образуването им.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В 10-дневен срок от получаването на информацията по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС обобщава количеството ИУЕЕО, събрано на територията на страната за съответния период.

(4) Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп по подходящ начин до информацията по ал. 3 и при поискване я предоставя писмено.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България ЕЕО, предоставят информация за количеството ЕЕО, пуснато от тях на пазара, изготвена на база месечна справка-декларация за пуснато на пазара ЕЕО по чл. 16 на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в електронен формат.

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС, като задължително се посочва и начинът на изпълнение на задълженията и заплатената продуктова такса от лицата, които плащат в ПУДООС.

(3) (В сила от 01.07.2008 г.) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице съгласно приложение № 12 информация за количеството ЕЕО:

1. за което лицата са заплатили продуктова такса;

2. за което е възстановена платената продуктова такса.

(4) (В сила от 01.07.2008 г.) Организациите по оползотворяване на ИУЕЕО предоставят на изпълнителния директор на ИАОС за всяко лице - член на организацията, съгласно приложение № 12 количеството ЕЕО:

1. пуснато на пазара;

2. изнесеното и/или изведеното от пуснатото на пазара.

(5) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата внесено и изнесено от страната ЕЕО (в килограми) във формат, предварително съгласуван с АМ.

(6) (В сила от 01.07.2008 г.) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно количествата ЕЕО (в килограми), въведено на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, и изпратено от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, както и за произведените във формат, предварително съгласуван с НАП.

(7) Информацията по ал. 1, т. 3 - 6 се предоставя за текущата година за следните периоди:

1. 1 януари - 31 март;

2. 1 април - 30 юни;

3. 1 юли - 30 септември;

4. 1 октомври - 31 декември.

(8) Информацията по ал. 1, т. 3 - 6 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период по ал. 7.

(9) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1, т. 3 - 6 изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата по ал. 7 през съответния период и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Ежегодно до 31 октомври председателят на Националния статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за пуснатото на пазара ЕЕО от производителите в страната през предходната календарна година, както и за внесеното, въведеното на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, изпратеното от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и изнесеното от страната ЕЕО (в килограми) по предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС, съгласуван с НСИ.

(2) Ежегодно до 31 март председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и председателят на Комисията за защита на потребителите предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за осъществения контрол за съответствието на пусканото на пазара ЕЕО с изискванията на чл. 5, 7 и 8.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара ЕОО, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предприетите мерки през предходната календарна година за:

1. изпълнението на чл. 5 и 6 и съдържанието на маркировката по чл. 8;

2. изпълнението на целите по чл. 11, 12 и 15 в съответствие със сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби;

3. изпълнението на плана за увеличаване на количеството разделно събрано, оползотворено, рециклирано и повторно използвано ИУЕЕО;

4. събирането на ИУЕЕО от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските и други обекти;

5. събирането на ИУЕЕО, образувано извън бита;

6. случаите на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраното ИУЕЕО и неговото последващо оползотворяване, рециклиране и повторно използване;

7. компенсирането на негативните влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;

8. информирането и привличането на потребителите за участие в разделното събиране на ИУЕЕО, проведените информационни кампании и разработените информационни материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения, както и изразходваните средства за тези дейности;

9. намаляването на съдържанието на опасни вещества и препарати, вложени в ЕЕО при производството му;

10. информирането на лицата, които извършват събиране, временно съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на ИУЕЕО, относно различните компоненти и материали на ЕЕО, както и относно местоположението на опасните вещества и препарати в него с цел улесняване на повторното използване и правилното и екологосъобразно предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, включително поддръжката и ремонта му;

11. улесняването на предварителното третиране, оползотворяването, повторното използване и рециклирането на ИУЕЕО и компоненти и материали от него.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В срока по ал. 1 освен информацията по ал. 1 организациите по оползотворяване на ИУЕЕО представят и информация за предприетите мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара ЕЕО в организацията по оползотворяване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В срока по ал. 1 освен информацията по ал. 1 лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят и информация за броя и изпълнението на сключените договори по чл. 21, ал. 3, т. 3.

(4) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за събраните средства от продуктови такси през предходната календарна година от пуснатото на пазара ЕЕО и за предприетите мерки през предходната година за организиране на разделното събиране, количеството разделно събрано, повторно използвано, рециклирано и оползотворено ИУЕЕО в резултат на изпълнение на проекти, финансирани от ПУДООС.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и производителите и вносителите на ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС обобщена информация от документите за превоза по чл. 84, т. 12 ЗУО относно количеството изнесени през предходната година ИУЕЕО и отпадъци от ИУЕЕО по предварително зададен формат от изпълнителния директор на ИАОС.

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Ежегодно до 15 декември въз основа на събраните данни по чл. 44 - 49 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за предходната година относно прилагането на наредбата.

(2) Докладът по ал. 1 включва:

1. изводи за постигането на целите по чл. 11, 12 и 15 в национален мащаб;

2. информация за броя на издадените разрешения, комплексни разрешителни и регистрационни документи по чл. 12 ЗУО за дейности с ИУЕЕО, за броя на разрешенията на организациите по оползотворяване и за броя на производителите и вносителите, изпълняващи задълженията си индивидуално.

(3) В доклада по ал. 1 не се включват отпадъците от производството на ЕЕО.

(4) Министърът на околната среда и водите осигурява информирането на обществеността за доклада по ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС използва данните от одиторските доклади, изготвени по реда на глава осма.

Чл. 51. Изпълнителният директор на ИАОС предоставя доклада по чл. 50, ал. 1 на национални и международни организации, когато това се изисква в съответствие с международни договори, влезли в сила за Република България.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на НСИ и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие компютърна информационна система за отчитане и контрол на прилагането на наредбата.

(2) Информационната система по ал. 1 осигурява обработването на информацията в съответствие с чл. 44 - 49 и изготвянето на доклада по чл. 50, ал. 1 до министъра на околната среда и водите.

Чл. 53. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява при поискване от регистрирания одитор по чл. 56, ал. 2 и от лицата, изпълняващи задълженията си по наредбата индивидуално или чрез колективна система, информация на хартиен носител за количеството пуснато на пазара ЕЕО, както и за количеството събрано ИУЕЕО.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Информацията по чл. 45 - 49 се изготвя в два екземпляра, един от които остава за изготвящия.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на хартиен и електронен носител.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара ЕЕО осигуряват на лицата, които извършват събиране, временно съхраняване, предварително третиране и оползотворяване на ИУЕЕО, информация относно различните компоненти и материали на ЕЕО, както и местоположението на опасните вещества и препарати в него с цел улесняване на повторното използване и правилното и екологосъобразно предварително третиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, включително поддръжката и ремонта му.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя под формата на наръчници, инструкции, електронни носители и достъп в реално време.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя в срок 3 месеца от пускането на съответното ЕЕО на пазара на Република България.

Глава осма.

РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 36 ЗУО

Чл. 56. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Организацията по оползотворяване на ИУЕЕО и лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, до 15 април на текущата година представят на министъра на околната среда и водите одиторски доклад за предходната година с ясно изразено мнение и заключение дали са изпълнили целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби, както и заключение за съответствието между количеството пуснато на пазара ЕЕО от всеки производител и вносител на ЕЕО и определената продуктова такса за него, както и заключение за това, дали изпълняват задълженията си по тази наредба и по ЗУО.

(2) Докладът по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит в съответствие с изискванията на действащото законодателство и международните одиторски стандарти на базата на извършен финансов и оперативен одит.

(3) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор проверява следните документи на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснато на пазара ЕЕО, както и съответствието им с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по чл. 16 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

2. информацията по чл. 46, ал. 2;

3. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрано ИУЕЕО и количеството ИУЕЕО, предадено за предварително третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 25;

4. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 14, ал. 3, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторно използване като цял уред;

5. първичните счетоводни документи, удостоверяващи вида и количествата на материалите, получени след предварителното третиране на ИУЕЕО и предадени за рециклиране или оползотворяване на лица, притежаващи съответния документ по чл. 25;

6. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 14, ал. 3, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на части и компоненти от ИУЕЕО за повторно използване;

7. дневниците за продажбите, главната счетоводна книга и декларацията по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

8. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) документите, удостоверяващи изпращането от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или износа на ИУЕЕО, както и на материали, компоненти и вещества от ИУЕЕО през предходната календарна година;

9. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

10. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството, послужили за изготвяне на оборотната ведомост, и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;

11. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

13. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби, изготвен до 15 февруари на текущата година от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 13;

14. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) документите, удостоверяващи изпращането от територията на Република България към друга държава - членка на ЕО, и/или износа през предходната календарна година на компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО.

(4) Докладът по ал. 1, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си, съдържа информация и заключение за:

1. количеството пуснато на пазара ЕЕО за предходната година;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) размера на определената продуктова такса за предходната година;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до правилния размер;

4. разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната година по чл. 11, 12 и 15, в т.ч. за:

а) закупуването на съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и компоненти, материали и вещества от него;

б) изпълнението на чл. 21, ал. 3 и договорите с лицата по чл. 38, ал. 4;

в) провеждането на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията;

г) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 22;

5. дневниците за продажбите, главната счетоводна книга и декларациите по ЗДДС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

6. осигурените места за разделно събиране по чл. 27 във връзка с изпълнението на програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 22.

(5) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор проверява следните документи на организацията по оползотворяване:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснато на пазара ЕЕО от членовете на организацията по оползотворяване, както и съответствието им с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по чл. 16 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

2. информацията по чл. 46, ал. 2, предоставена от производителите и вносителите на ЕЕО, участващи в организацията по оползотворяване;

3. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрано ИУЕЕО и количеството ИУЕЕО, предадено за предварително третиране на лица, притежаващи съответния документ по чл. 25;

4. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 14, ал. 3, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на ИУЕЕО за повторно използване като цял уред;

5. първичните счетоводни документи, удостоверяващи вида и количествата на материалите, получени след предварителното третиране на ИУЕЕО и предадени за рециклиране или оползотворяване на лица, притежаващи съответния документ по чл. 25;

6. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 14, ал. 3, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване за повторно използване на части и компоненти от ИУЕЕО;

7. дневниците за продажбите, главната счетоводна книга и декларациите по ЗДДС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

8. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) документите, удостоверяващи изпращането от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или износа на ИУЕЕО, както и на материали, компоненти и вещества от ИУЕЕО през предходната календарна година;

9. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

10. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за счетоводството, послужили за изготвяне на оборотната ведомост, и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;

11. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15;

12. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

14. отчета за изпълнението на целите за предходната календарна година по чл. 11 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби, изготвен до 15 февруари на текущата година от организацията по оползотворяване, по образец съгласно приложение № 13;

15. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) документите, удостоверяващи изпращането от територията на Република България към друга държава - членка на ЕО, и/или износа през предходната календарна година на компоненти, материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО.

(6) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа информация и заключение за:

1. количеството пуснато на пазара ЕЕО за предходната година от всеки производител и вносител, участващ в организацията по оползотворяване;

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) размера на определената продуктова такса за предходната година от всеки производител и вносител, участващ в организацията по оползотворяване;

3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до правилния размер;

4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, участващи в нея;

5. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от продажба на ИУЕЕО и компоненти, материали и вещества от него;

6. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на задълженията по чл. 11, 12 и 15, в т.ч. за:

а) закупуване на съдове, техника и съоръжения за разделно събиране на ИУЕЕО и на компоненти, материали и вещества от него;

б) изпълнение на договорите по чл. 20 и чл. 38, ал. 4;

в) провеждането на информационни кампании и разработването на информационни материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения;

г) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 19;

7. осигурените места за разделно събиране по чл. 27 във връзка с изпълнението на програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 19;

8. разпределението в целеви (резервни, инвестиционни и образователни) фондове за дейността или инвестирането на положителния финансов резултат от предходната на проверявания период година.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В случай че се констатира неизпълнение на съответните цели по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби, в одиторския доклад по чл. 56, ал. 1 се посочва и размерът на определената продуктова такса за ЕЕО, която следва да се заплати в ПУДООС.

(8) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят:

1. от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално - копия от документите по ал. 3, т. 3, 5, 6, 8, 9, 13 и 14;

2. от организацията по оползотворяване на ИУЕЕО - копия от документите по ал. 5, т. 3, 5, 6, 8, 9, 14 и 15.

(9) По преценка министърът на околната среда и водите може да поиска предоставяне на копия от други документи по ал. 3 и 5.

(10) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор използва и информацията по чл. 45, ал. 3 относно количеството ИУЕЕО, събрано през предходната година в страната от ЕЕО, предназначено за употреба извън бита, и информацията по чл. 46, ал. 9 относно количеството пуснато на пазара в Република България ЕЕО през предходната година.

(11) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Информацията по ал. 10 се осигурява от организацията по оползотворяване на ИУЕЕО или от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Чл. 57. (1) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които заплащат продуктова такса:

1. въз основа на информацията, съдържаща се в докладите по чл. 56, ал. 1, както и размера на дължимата такса при неизпълнение на целите по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби;

2. при липсата на одиторски доклад по чл. 56, ал. 1, когато такъв следва да бъде представен от организациите по оползотворяване или от лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си.

(2) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година въз основа на информацията по ал. 1 определя със заповед лицата, които са изпълнили съответните цели по чл. 11, 12 и 15 съгласно сроковете по § 2 - 6 от преходните и заключителните разпоредби и не заплащат продуктова такса.

Глава девета.

КОНТРОЛ


Чл. 58. Министърът на околната среда и водите или упълномощени от него длъжностни лица контролират изпълнението на програмите по чл. 43, ал. 2, т. 2.

Чл. 59. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или упълномощено от него длъжностно лице контролира:

1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса по чл. 36, ал. 1 ЗУО от лицата по чл. 11, ал. 1 ЗУО;

2. изпълнението на програмите по чл. 43, ал. 2, т. 1;

3. изпълнението на задълженията по наредбата и ЗУО на лицата по чл. 21, ал. 1;

4. спазването на условията, определени в документите по чл. 12, ал. 1 ЗУО, за дейностите с ИУЕЕО и отпадъци от него;

5. кметовете на общини:

а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;

б) във връзка с изпълнението на договорите по чл. 23, ал. 1, т. 2, буква "в", в т.ч. и за ежемесечното количество разделно събрано ИУЕЕО в общината.

Чл. 60. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори по чл. 23, ал. 2.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието с изискванията на чл. 5, 7 и 8 на пусканото на пазара ЕЕО, за което са определени съществени изисквания в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Чл. 62. Председателят на Комисията за защита на потребителите или упълномощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието с изискванията на чл. 5, 7 и 8 на пусканото на пазара ЕЕО, за които не се прилага Законът за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането му.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Вносител на електрическо и електронно оборудване" е всяко физическо или юридическо лице, което внася ЕЕО на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Газоразрядни лампи" са луминесцентни лампи, живачни лампи, металхалогенни лампи, натриеви лампи, ксенонови лампи и други светлоизточници, при които светлината се създава в резултат на електрически разряд и газ, пари на метал или в смес от газ и пари.

3. "Депозитна система" е система, при която купувачът на ЕЕО при покупката му заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връщане на ИУЕЕО или при която продавачът прави отстъпка в цената на ЕЕО, в случай че купувачът връща ИЕУОО от същия вид и изпълняващо същите функции.

4. "Дистрибутор" е всяко лице, което доставя ЕЕО с търговска цел независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, на лице, което ще го използва.

5. "Електрическо и електронно оборудване" са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, определени в приложение № 1 и предназначени за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток.

6. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е електрическо и електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 1 ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него.

7. "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване от бита" е излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат на жизнената дейност на хората по домовете. Към него се приравнява и излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване от административни, социални и обществени сгради, от търговски и индустриални обекти или други източници, което по своя вид и количество е подобно на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в резултат от жизнената дейност на хората по домовете.

8. "Интереси на Република България, свързани с националната сигурност" са определените в § 1, т. 14 от Закона за защита на класифицираната информация.

9. "Краен потребител на електронно и електрическо оборудване" е физическо или юридическо лице, което придобива електронно и електрическо оборудване за свои нужди, а не за продажба.

10. "Липса на одиторски доклад" е непредставянето на доклада по чл. 56, ал. 1 или представянето му след 15 април на съответната година.

11. "Най-добри налични техники" са техниките по смисъла на § 1, т. 42 ЗООС.

12. "Обезвреждане" е всяка от операциите съгласно § 1, т. 8 ЗУО.

13. "Опасно вещество или препарат" е всяко вещество или препарат, което се счита за опасно съгласно § 1, т. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

14. "Оползотворяване" е всяка от операциите съгласно § 1, т. 17 ЗУО.

15. "Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, което не разпределя печалба и което управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

16. "Повторно използване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е всяка операция, при която излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване или негови компоненти се използват повторно за същата цел, за която са били предназначени, включително продължаване употребата на уредите или техните компоненти, които са върнати в местата за събиране, на площадките за временно съхраняване, в съоръженията за оползотворяване, на производителите и на дистрибуторите.

17. "Предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е всяка дейност за отделяне на опасните вещества, разглобяване, шредиране и друга подготовка за оползотворяване и/или обезвреждане, извършвана след предаването на ИУЕЕО в съответното съоръжение или инсталация.

18. "Предотвратяване" е предприемане на мерки за намаляване на количеството и на вредното въздействие върху околната среда от излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, както и от материалите и веществата, които се съдържат в него.

19. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Производител на електрическо и електронно оборудване" е физическо или юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, за договорите, сключвани от разстояние, произвежда и пуска на пазара електрическо и електронно оборудване или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак. За производители се считат и лицата, които препродават под собствена марка оборудване от други производители. Лицата, които препродават електрическо и електронно оборудване, не се считат за "производители", когато марката на производителя е поставена върху оборудването. Лице, което осигурява финансиране съгласно споразумение за финансиране, не се счита за "производител", освен ако действа като производител по смисъла на това определение.

20. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване" е първото предоставяне на ЕЕО на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на ЕЕО от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

21. "Рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване" е дейност, при която чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства на отпадъчните материали така, че да се използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение на енергийното оползотворяване, което означава използването на горими отпадъци за генериране на енергия чрез директно изгаряне със или без други отпадъци, но с оползотворяване на топлината.

22. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Лице, което въвежда електрическо и електронно оборудване от друга държава - членка на ЕО" е всяко физическо или юридическо лице, което въвежда ЕЕО на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

23. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Лице, което пуска на пазара ЕЕО" е всяко физическо или юридическо лице по смисъла на т. 1, 19 и 22.

24. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Електрическо и електронно оборудване, предназначено за употреба извън бита" е електрическо и електронно оборудване, предназначено за извършване на търговска или професионална дейност.

25. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване извън бита" е ИУЕЕО, образувано в резултат от търговската или професионалната дейност на физическите или юридическите лица.

26. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) "Големи стационарни единици промишлено оборудване" са машини или системи, попадащи в категория 6 по приложение № 2, които се състоят от оборудване, завършени продукти и/или компоненти, всеки от които е предназначен за употреба само в промишлени условия, инсталиран е неподвижно на точно определено място в индустриална сграда или помещение за изпълнение на специфични функции.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2002/96/ЕС за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, изменена с Директива 2003/108/ЕС и Директива 2002/95/ЕС за ограничаване употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Член 11, ал. 2 се прилага, както следва:

1. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) От 1 юли до 31 декември 2006 г. се събират не по-малко от 0,4 килограма на жител годишно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в бита.

2. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) От 1 януари до 31 декември 2007 г. се събират не по-малко от 2,7 килограма на жител годишно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в бита.

3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) От 1 януари до 31 декември 2008 г. и за всяка следваща календарна година се събират не по-малко от 4 килограма на жител годишно излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, образувано в бита.

§ 3. Член 15, ал. 1, т. 1 се прилага, както следва:

1. От 1 юли до 31 декември 2006 г. се оползотворява средно не по-малко от 68 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 1 и 10 съгласно приложение № 1, като не по- малко от 65 на сто се рециклира или се използва повторно.

2. От 1 януари до 31 декември 2007 г. се оползотворява средно не по-малко от 75 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 1 и 10 съгласно приложение № 1, като не по-малко от 70 на сто се рециклира или се използва повторно.

3. От 1 януари до 31 декември 2008 г. и за всяка следваща календарна година се оползотворява средно не по-малко от 80 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 1 и 10 съгласно приложение № 1, като не по- малко от 75 на сто се рециклира или се използва повторно.

§ 4. Член 15, ал. 1, т. 2 се прилага, както следва:

1. От 1 юли до 31 декември 2006 г. се оползотворява средно не по-малко от 33 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 3 и 4 съгласно приложение № 1, като не по-малко от 30 на сто се рециклира или се използва повторно.

2. От 1 януари до 31 декември 2007 г. се оползотворява средно не по-малко от 50 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 3 и 4 съгласно приложение № 1, като не по-малко от 45 на сто се рециклира или се използва повторно.

3. От 1 януари до 31 декември 2008 г. и за всяка следваща календарна година се оползотворява средно не по-малко от 75 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 3 и 4 съгласно приложение № 1, като не по-малко от 65 на сто се рециклира или се използва повторно.

§ 5. Член 15, ал. 1, т. 3 се прилага, както следва:

1. От 1 юли до 31 декември 2006 г. се оползотворява средно не по-малко от 45 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 2, 5, 6, 7 и 9 съгласно приложение № 1, като не по- малко от 43 на сто се рециклира или се използва повторно.

2. От 1 януари до 31 декември 2007 г. се оползотворява средно не по-малко от 60 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 2, 5, 6, 7 и 9 съгласно приложение № 1, като не по- малко от 46 на сто се рециклира или се използва повторно.

3. От 1 януари до 31 декември 2008 г. и за всяка следваща календарна година се оползотворява средно не по-малко от 70 на сто от теглото на ИУЕЕО, определено в категории 2, 5, 6, 7 и 9 съгласно приложение № 1, като не по-малко от 50 на сто се рециклира или се използва повторно.

§ 6. Член 15, ал. 1, т. 4 се прилага, както следва:

1. От 1 юли до 31 декември 2006 г. се рециклира или се използва повторно не по-малко от 45 на сто от теглото на излезлите от употреба газоразрядни лампи.

2. От 1 януари до 31 декември 2007 г. се рециклира или се използва повторно не по-малко от 60 на сто от теглото на излезлите от употреба газоразрядни лампи.

3. От 1 януари до 31 декември 2008 г. и за всяка следваща календарна година се рециклира или се използва повторно не по-малко от 80 на сто от теглото на излезлите от употреба газоразрядни лампи.

§ 7. Член 27, ал. 1 се прилага, както следва:

1. До 31 декември 2006 г. създадените от производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко едно място за събиране на 100 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 20 000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.

2. До 31 декември 2007 г. създадените от производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко едно място за събиране на 50 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 10 000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.

3. До 31 декември 2008 г. и за всяка следваща календарна година създадените от производителите и вносителите на електрическо и електронно оборудване системи за разделно събиране трябва да осигуряват най-малко едно място за събиране на 10 000 жители. При остатък, по-голям или равен на 2000 жители, се определя отделно място за разделно събиране.

§ 8. Член 5, ал. 1 се прилага от 1 януари 2007 г.

§ 9. Разпоредбата по чл. 23, ал. 1, т. 1 се изпълнява в срок 3 месеца от влизането в сила на наредбата.

§ 10. Наредбата се приема на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците.

§ 11. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2006 г.

§ 12. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Точка 29 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 се прилага до 1 юли 2007 г.

§ 13. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В чл. 46 ал. 3, 4 и 6 влизат в сила от 1 юли 2008 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 11 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2006 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница